سازمان مجاهدین فاشیزم تمام عیار

مجاهدین و نئو کانها 2سازمان مجاهدین ملغمه ای از فاشیزم به هر لحاظ است، که در ادامه سرکوب جنبش های برابری و ازادیخواهانه مردم منطقه ما سازمان داده شده است، این جریان از سوی همانهائی کوک می شود که داعش و ناسیونالیزم را باد زدند و حمایت نمودند، به منظور سرکوب جنبش در منطقه ما یک داعش را جایگزین داعش های دیگر نموده و می نمایند، در امتداد خشونت اسلامی سرمایه، تصمیم دارند جریانات بیشتر ارتجاعی و بی آبرو تری علنی تر باشند، .زیرا در برابر اوج گیری و گسترش جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه کارگران، زنان و جوانان و زحمتکشان و خلقهای منطقه، در مقابله با آن، خشونت خمینی مجاهدینی داعشی لازم دارند، چون یک فقزه داعش شکست می خورد، داعش ها مدام رنگ عوض می نمایند …. زیرا طبق ضرورت زمان، که انقلاب را مخفیانه نمی توان به پیش برد ، زمان حمایت های زیر جلکی بازی نوع داعش قبلی نیز گذشته است، حال که جنبش کارگران گسترش بیشتر و علنی تری یافته است، نوبت این داعش است که باید بصورت علنی تر حمایت شود، تا بعدا نیز بتوان در صورت شکست که حتمی است، بصورت علنی تری از آن حمایت علنی تر نمود،علت؟ چون جنبش توده ها در حال اوج گیری است، پس سرکوب نیز باید علنی صورت پذیرد، بی شرمی مزدوران و استثمارگران حد و مرز ندارد، ما نیز باید بتوانیم تکلیف خود را با دشمنان طبقاتی مان، دشمنان بشریت روشن و دقیق نشان دهیم، سازمان مجاهدین به لحاظ ایدئولوژی یک سازمان کاملآ فاشیستی است، درست مانند اسلام داعش و خمینی، همین یکی بودنشان به لحاظ ایدئولوژی بود که امکان نفوذ مجاهدین در دستگاه خمینی را ممکن می ساخت، سازماندهی مجاهدین امریکا عربستانی، به لحاظ سازمانی یک سازمان کاملآ فاشیستی است، درست مانند سازمان و تشکیلات هیتلری ها، رهبر و امام و بقیه اش…، در همین راستا، سازماندهی درون سازمانی شان برعلیهه خود اعضای شان یک گشتاپوی تمام عیار است، اما بنا به شرایط روز درظاهر و جلو دوربین فعلآ بصورت بیرونی عملکرد شبهه فاشیستی دارد، تخفیف داده اند، درست مانند لباس زنانشان یا مردانشان که اسلامی است، اما به جای رنگ سیاه، رنگ های دیگر و یا بسیار تیره بدقواره است، اما اسلامی است، و اما رهبرمصرف خارجی دارد، شیکی میکی پیک در جلو دوربین فقط برای خانم ابریشمی رجوی فلان، بقول کرد ها خر پیر و افسار نو، اندیشه اسلامی و لباس حریر رنگی و لباس و لچک اسلامی … بصورت درون سازمانی حق بیان نظر و تفکر اندیشه و دگر خواهی غیر ممکن است، لباس سایرین نیز با بهانه در حال جنگ بودن نظامی و سیاه پوش اسلامی و توجیهه گر گشتاپوئی شان است، البته فعلآ برای اعضای بیچاره شان، تصور هر تغیری در تفکر و اندیشه بدون اجازه امام شان یک تابوی بزرگ است، یارو زن دیگری را از راه بدر می نماید، از سوی اعضا باید به مثابه انقلاب ویدئولوژیک پذیرفته شود، دیگران نیز باید پیروی نمایند، کسی نیست بپرسد لای پا به ایدئولوژی چه ربطی دارد ؟ شاید با ویدئولوژی و پرنوگرافی، اما با ایدئولوژی فقط از این فاشیستها بر می خیزد، حرف روی حرف آغا نباشد و نبود، برهمین مبنا دفتر سیاسی یک سازمان خصوصی متعلق به رجوی ایران، ایران رجوی ((شعار سازمانی شان)) بیانیه داده است، که این زن حلال است . محمد ایه می فرستاد، اینها دفتر سیاسی شان وحی و دستور صادر می نماید، کسی اجازه ندارد بپرسد دیوث، زن دیگری بردن را چه ربطی به ايدئولوژی و سازمان دارد ؟ اساسا اگر به آزادی انسان اعتقاد دارید مگر زن گربه است؟ یا فلان وسیله و عروسک چینی برای سکس…؟ سازمان مجاهدین به لحاظ جایگاه اجتماعی در تولید بی هویت و حاشیه تولیدی است، یعنی به لحاظ ماهیت طبقاتی یک سازمان لمپنی است، به همین دلیل است شاید، که حتی در حرف هیچ قشر و طبقه ای اجتماعی و یا سیاسی و تولیدی و خدماتی را به رسمیت نمی شناسد، با هیچ جریانی حمایت یا همراهی و یا اتحاد طبقاتی و یا سیاسی ندارد، یکی بودنش با خمینی به لحاظ ایدئولوژی ببخشید ویدئولوژیک اسلامی است، دست خودشان نبود و نیست، اما در مردم فروشی به خدمت تمامی دشمنان طبقاتی مردم ازخمینی و صدام و عربهای خلیج و امپریالیستها و بنی صدر و طالقانی و بقیه حکومتیان دشمنان بشریت، مزدوری و چاکر منشی را به حد توحش دارد، این کار بصورت اشتباه سیاسی نبوده و نیست، یعنی فردا نیز اگر زورش برسد در دشمنی با تمامی موجودات هر انچه که خمینی و سایر دشمنان بشریت نتوانستند به انجام برسانند، این سازمان آنرا به نیابت از سوی امپریالیستها و شاهان و ملایان به انجام خواهد رسانید، بقول فریدون محجوبی فرق خمینی و رجوی این است که یکی شان عمامه توی سر، دیگری روی سر دارد، سازمان مجاهدین ازخمینی تا نئوکانهای امریکائی و کوکلوس کلانها، نمایندگی طبقاتی هیچ قشر و طبقه اجتماعی را بر دوش ندارد، زیرا هویت طبقاتی شان درست مانند ملا ها لمپنی است، به همین خاطر به اسانی در خدمت تمامی استثمارگران قرار می گیرند، به منظور جبران بی هویتی هایشان، فرصت طلبانه تمامی تلاش انها این است که فقط قدرت سیاسی در دست مسعود، حالا شده مریم، در واقع سرمایه، ولی بنام اینها باشد، بقیه اش برای برنامه های بعد، به همین خاطر بر مبنای بی هویتی طبقاتی شان، این سازمان به لحاظ سیاسی نیز بشدت لمپن و لنگ حمامی و فرصت طلب و مزدور است، درست برمبنای بی هویتی اجتماعی شان، هر روز افسارشان در دست استثمارگرترین و مرتجع ترین، سیاه ترین جریان و دولت و استثمارگران تاریخ است، از خمینی در نجف شروع نمودند، بعد که مورد پذیرش واقع نشدند، پیرو پدر طالقانی، بعد شدند پیرو برادر بنی صدر، بعد شدند مزدور صدام حسین، و حالا مزدور عربستان و مستقیمآ نوکر و مزدور دشمنان واقعی بشریت، یعنی راست ترین نئوکانهای امریکائی هستند، درست مانند داعش، اما بصورت علنی، این جریان به لحاظ بی آبروئی حتی از خمینی لجن تر است، خمینی برای سوار شدن بر موج نارضایتی و اعتراضات مردمی توده های به جان آمده بر علیهه سیستم سرمایه و استثمار آن شاه سابق، درظاهر برعلیهه امریکا و استثمارگران حرفی اگر می زند، با کلمات باد هوائی کاخ نشین و کوخ نشین اگر مردم را فریب می دهد، تا بتواند اعتراضات توده های مردم را سرکوب نماید و زمانی می گفت خدا نیز کارگر است …. در عوض، رسالت امروز این سازمان مزدور سرمایه، در ادامه سرکوب جنبش های توده های مردمی است، در ادامه سرکوب جنبش از مشروطیت تا کنون، که بوسیله استعمارگران و شاهان صورت گرفته، امروز نیز ادامه همان مسیر است، ادامه همان راه، از این نظر مجاهدین ادامه دهنده سرکوب و کشتار برابری طلبان و ازادیخواهان از زمان مشروطیت و جنبش های اعتراضی مردم یبدار و به جان آمده تا به امروز هستند، همراه شاهان و خمینی کوک شده اند، سازمان فاشیستی مجاهدین در ادامه همان کمربند سبز اخوان المسلمین از مصر تا چین، سازمان یافته اند، مجاهدین در ادامه شکست های امپریالیستها از مبارزات طبقاتی مردم کارگر و زحمتکشان منطقه ما، در ادامه شکست سیستم شاه عاری از مهر و شاه امام زاده و بقیه شاهک ها از جمله خامنه ای که بزودی سرنگون شان خواهیم نمود، مجاهدین ترامپ و نئوکانها، درست در برابر اعتراضات و تشکل های کارگران و ستمدیدگان بر همان مبنا و به منظور مقابله مستقیم با مردم تهی دست و غارت شده، بر علیهه کارگران و زحمتکشان و زنان و خلقها، شمشیر را از رو بسته، با سرکوب مستقیم توده های کارگران و مبارزات و اعتراضات طبقاتی مردم بصورت علنی دست بکار شده است، یعنی شمشیر را از رو بسته، آخر خط را گرفته و گرد و خاک را شروع نموده است، شناسائی فعالین و مبارزین و آدرس مبارزان و تلفن و فعالیتهای مخالفین خمینی و مجاهدین، برای امروز بود و باید، منتظر ترورهای وسیعی از سوی این سازمان بر علیهه مخالفین سیاسی طبقاتی استثمارگران و فعالین اجتماعی باید بود، زیرا سازمان مجاهدین با راست ترین و ارتجاعی ترین های امپریالیستها بصورت علنی کاملا علنی دست به یکی نموده است، مزدوری اینها برای عربستان و قطر و امریکا و صدام و بقیه استثمارگران روشن و علنی است، این سازمان فاشیستی بی شرمی را به حدی رسانیده است که دست به ترورهای وسیعی خواهد زد، این را به شما قول می دهم، سازمان مجاهدین فاشیستی، داعشی واقعی است که مانند سگی هار پیشاپیش له له زنان می رود … استثمارگران تصمیم دارند، دوران تاریک تاریخ این سرزمین را با شدت هر چه ممکن ادامه دهند و تمامی پنجره های زندگی منطقه ما را با سیاهی های هرچه بیشتری بپوشانند و دارند می پوشانند …در این درگیری های طبقاتی توهم و میان دو صندلی نشستن یعنی مرگ … موضوع ناسیونالیزم و داعش مجاهدین را همانگونه که از چند سال پیش به شما مژده داده بودم و مدام تکرار می نماینم، در نوشته ها و مصاحبه ها نیز موجود اند، امروز دارد عملی می شود. مجاهدین از خمینی و داعش و صدام و سایر استثمارگران ارتجاعی تر، ضد انسانی تر و مزدور تر و به مراتب ننگین تر اند، زیرا جنبش برابری و آزادیخواهی درمنطقه ما وسعت بیشتری یافته و عمیق تر شده و روشنائی تفکر توده ای بیشتری موجود است و می رود تا به سوسیالیزم بیانجامد …. باید هر چه بیشتر متشکل شد، باید بیدار و بصورت یک چشم چرت زد و خوابید …. دشمنان بیکار نیستند
.
برقرار باد سوسیالیزم ….
عمرمحمدی

دوشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۶ برابر با ۰۳ جولای ۲۰۱۷

 مجاهدین و نئوکانها

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s