چپ ایرانی به لحاظ سازمانی بی هویت است

کمون پاریس سعید عزیز …. چپ ایرانی بلوک شرقی توده ای استالینی، ربطی به فرد خاصی یا سازمان خاصی ندارد، همه اینکاره اند، از روی دست هم تقلب می کنند، زیرا بیسواد اند، اطلاعات زیاد دارند اما سواد ندارند،زیرا خلاقیت ندارند، طوطی های خانگی بیش نیستند، چپ ها و کمونیستها و سوسیالیستها و سازمانهای دمکراتیک از اول تا اخرشان فرقی ندارند، ایا تصادفی است که عملکردشان مافیائی می شود ؟ ابتدا با صمیمت جمع می شوند، همینکه شش نفر شدند انشعاب حتمی است، قانونمند است رد خور ندارد، ایا انها ادمهای بدی اند ؟ یا سیستم سازماندهی شان بد است؟ تمامی چپها انسانهای شرافتمندی اند، اما اینها ربطی به فرد خاصی یا خوبی و بدی سازمان خاصی ندارد، هویت یابی سیستم تشکیلات و سازماندهی موضوع من است و بس، که سیستم سازمانی چپ گندیده است، بوی تعفن بیداد از ان به مشام می رسد، این چپ های ما متاسفانه نه تنها از تاریخ نیاموخته اند، بلکه با این سیستمی که بر ان اصرار دارند تا ابد نخواهند آموخت، ما اگر به علم سیبرنتیک اعتقاد داشته باشیم، اگر به عملکرد سیستمها اعتقاد داشته باشیم، اگر به علم و دانش اعتقاد داشته باشیم، اگر قبول کنیم که سیستمهای اجتماعی اسکلت و تار و پود تمامی جامعه است، در مورد سازماندهی و نحوه سازماندهی نیز منطقی و متناسب با هدفمان فکرمی کردیم، و هیچگاه به این نوع سازماندهی دخیل نمی بستیم و دلخوش نمی شدیم، این سبک سازمانی تشکیلاتهای چپ ایرانی و بلوک شرقی چون عمومیت دارد، مقدس شده است، زیرا عادت شده است، سبک سازمان استالینی و امام زمانی در همه جا عمومیت دارد که ربطی به شکل دولت نوع کمونی که مارکس داد زد این دولت نوع کمون، شکل و نوع دولت کارگران است، نداردکه ندارد، از ان زمان این چپ های ما هاهاها ان حرف را فراموش نموده و حتی به انچه که هزاران بار شکست خورده باز هم صمیمانه و از روی خلوص نیت، دخیل می بندند . به همین خاطر دانش و تفکر جایش را به حرکتهای غریزی می دهد، امروز انشعاب است، فردا ترور و تصفیه و کشتار صد در صد است، یعنی چپ در ایران، نه به صورت اندیشه ورزی و تفکر بلکه غریزی حرکت می نماید، تکرار و تکرار همه مانند هم، و بازهم تکرار، نو اوری ممنوع، جرم است شاید امام مارکس ناراحت می شود، که برای زیر و رو نمودن سیستم سازمانی به جا مانده از گذشته غیر عادی می نماید و هست، چپ ما و روشنفکر ما نمی تواند از داتش بهره ببرد و منطقی فکر نماید و خلاقانه بیندیشد، در یک کلام ، اینها این چپهای ایرانی بی هویت سازمانی اند، زیرا با سبک سازماندهی شاه و امام و رهبر و ملا و هیرارشی از بالا به پائین در فکر سوسیالیزمی هستند که باید دولتش از نوع دولت کمون باشد، یعنی مالکیت جمعی بر وسایل تولیدعمومی، سازاندهی از پائین و کنترل از پائین به بالا، شکل دولت طبقه کارگر منطبق بر محتوی، ایا آسان تر از این می توان بیان نمود؟ تناقضات امروز جامعه بشری و اساسا علت اساسی بحرانها و ضرورت تغیرات اجتماعی؟ فاصله گرفتن شکل های مالکیت خصوصی از وسایل تولید عمومی است، که از حق نگذریم بورژوازی و برده داران و فئودالهای درست تر از چپها سازمان یافته بودند و هستند، کمتر متناقض اند، اما با تاریخ همخوانی ندارند، در بن بست تاریخ اند، چپ تاریخ و اینده را دارد اما نادان و خرفت و بی هویت سازمانی است، شکل دولشتان نیز همانگونه است، امام و حاکم؟در سوسیالیزم ؟که مالکیت عمومی بر وسایل تولید عمومی و دولتش باید منطبق بر هم باشند و از همین امروز باید اسباب بزرگی را فراهم نمود، باید ساخت، باسیستم قوی و کارا باید تهاجم نمود، این شمشیر زنگ زده را به کناری نهیم، دولتی باید سازمان داد که هر ان و یا به تدریج در مسیر زوال بتواند باشد که آن موضوعی دیگر است …. فعلا در این مسئله به این کوچکی مانده ایم، سوسیالیزم برای انسان است، نه یک دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک ضد انسان، هنگامی که تمرکز قدرت سیاسی هنوز در مرکز است، مرکز در دست حزب است، حزب در دست کمیته مرکزی است، کمیته مرکزی در دست هیئت سایسی است، هیئت سیاسی در دست سه نفر و آخر سر یک نفر …. ایا فرقی با دم و دستگاه خامنه ای خمینی استالین دارد ؟ اکنون تمامی احزاب نیز به همین شکل اند، این چه سیستمی می تواند بشود ؟ به جز عوض نمودن شاه و رهبر و پیامبر ….اری چپ ایرانی و در سطح جهانی حتی … هنوز بی هویتی سازمانی حاکم است و چون ان عقب ماندگی عمومی است، بنابراین این ادعای مارکس غلط بنظر می رسد، زیرا چپ های ما همه مارکس را دوست دارند، مانند پیامبر عزیز و گرامی، کاپیتالش را از قرآن بیشتر دوست دارند، ولی از درک ان عاجز اند به همین خاطر نه می اموزند و نه فکر می نمایند و نه …، فقط حرفهایشان به زر زر زنگوله پالان خر بیشتر شباهت دارد، من خیلی بی ادبم نه ؟ مهم نیست، بقول عشقی لاتی ها ای روزگار می گذرد، بی ادبی های من بدتر از غلط فکر نمودن و رفتار سازمانی آنها نیست … عمرمحمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s