چپ های ایرانی و حتی منطقه ما و شاید جهانی تمامی شان فتو کپی های حزب توده اند، به احزاب توده فحش می دهند و دنباله روان حزب برادر اند؟

%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86چپ های ایرانی و حتی منطقه ما و شاید جهانی تمامی شان فتو کپی های حزب توده اند، به احزاب توده فحش می دهند و دنباله روان حزب برادر؟

یکی از آن افراد این ریحانه ما است، که می گوید: اما در مورد اين كامنت طولاني آقاي عمر محمدي مثلي هست كه ميگويند آدمها ديگران را بر أساس اين قضاؤت مي كنند كه خود هستند مثلا يك دزد فكر ميكند همه دزدند آقاي محمدي يك سري مقولات را حفظ كرده اند زير هر پستي ميگذارند و همچنان كه در اينجا هم نشان داده است شعور انسانها را كم ميگيرد اما بايد بر عكس باشد ايشان احتياج دارند يك بازنگري در خودش كند…………

عمرمحمدی: ببین ریحانه جان، من این مقولات را حفظ نموده ام، کاملا درست است دقیق، و در همه جا تکرار می کنم، و البته صد هزار بار دیگر، زیرا بقول تو بی شعورم، باشد قبول، اما این ادا اطوار ها و حرفهای مفت از سوی کسانی مانند تو ست، به منظور فرار از دست سئوالاتی که برایتان بسیار پیچیده است، مدام صورت می گیرد، ولی دریغ از یک جمله جواب منطقی تاحق با شما باشد و من بس کنم…. شما مذهبی های بیسواد و نادان و طوطی های زبان نفهم، پر مدعای سطحی، یک ذره به عمق فاجعه تناقضات چپ اگر فکر کنید، اگر احساس مسئولیت داشته باشید، خوابتان نخواهد برد، اما چون به هیچ چیز به جز چوخ بختیار بودنتان اهمیت نمی دهید، برایتان ساده ترین کار فکر ننمودن است، هر کلامی که چرت تان را پاره نماید، مشکوک است …اتهام است و البته، مهرلاستیکی اسلامی تان، به تخم اسب دائی احمدم در روستای تازه اباد، اگر حرفی دارید، بیاید تا ببینیم، اگر نه من می نویسم و شما فحش بدهید، کوتاه و طولانی اش را می توانید قیچی کنید، یا یک خط در میان بخوانید یا به توالت بریزید، تا زمانی که احمق خرفت الدنگ چپول کمونیست مدعیان خالی بند عقب مانده ما، به فهم ان نایل گردند، من از تکرار خسته نمی شوم، اما متاسفانه اغلب چپ های ما از حد یک الاغ هم کمتر می فهمند، الاغ یک بار که سمش به جائی گیر نماید بار دوم متوجهه هست، چپ عقب مانده ایرانی از الاغ کمتر می فهمد، زیرا 150سال است چپ در ایران موجود است و همیشه یک نوع شکست مفت و مجانی نوش می نماید و قربانی می دهد و تاریخ را بازهم بصورتی غریزی تکرار می نماید، مقصر شکست خود و ناتوان از درک تاریخ و هنوز می خواهد با سیستم عشیره ای شاهنشاهی امام زمانی هیرارشی گری از بالا به پائین، پولیت بوروئی اش، ادامه دهد و در تاریکی های زمان و تاریخ بدون داشتن دیدی منطقی و روشن، سیستم سوسیالیستی اش را برقرار نماید، به عبارتی کوردی و بسیار ساده، یعنی شکل دولتی مالکیت جمعی بر وسایل تولید و سازماندهی از مراکز تولیدی و در میان مردم یعنی کارگران و زحمتکشان را بر قرار نماید، خودتان به عمق این تناقض فکر کنید، مالکیت جمعی بر وسایل تولید، ولی شکل حکومت و سازمان حزبی فردی !!! رهبری حزبی پولیت بوروئی؟ میزان حماقت چپ ایرانی را از این مقدار تناقض ببین، ایا اینگونه چیزی ایا هرگز ممکن است؟ بعد اگر موافق بودی تو نیز مانند من حفظ کن و تکرار کن تا اینها شاید خر فهم شوند، و اگر هنوز در آن صف ایستاده ای باش تا دور دیگر نوبتت می رسد، من داد می زنم و مارکس هم داد زد، اما این الاغهای کرم خاکی نمی فهمند … و من از تکرار خسته نخواهم شد، بی احساس مسئولیتی و الدنگی هم حدی دارد …. بیان می کنم تازمانی که اینها خر فهم شوند …..این نوشته های من در این رابطه می ماند و بالاخره کسی به ان فکر خواهد نمود، که شاید بفهمد دولت نوع کمونی که مارکس می گفت چی هست …. حال من از بر نموده ام ؟ باشد ….اما تو حتی از درک آن، از بر نمودن ان عاجزی و خنده دار تر اینکه می خواهی بروی سوسیالیزم هم بیاری …. باید با صدای بلند گفت، زرشک… آیا من بی ادب هم هستم، نه ؟ بیان واقعی یک حقیقت را بی ادبی قلمداد نمودن فقط جستجوی راه فرار است، اما فکر کن شاید من چیزی از کسی شنیده ام و از این چرندیاتی که حفظ نموده ام شاید چیز بدرد بخوری در آن پیدا شود … طوطی ها تاریخ، اینها حرفهای مفت شما، راه های فرار است از دست بی شعوری های خودتان، چپول های عقب مانده، مرغان عزا و عروسی، اگر شهامت دارید فقط یک جمله بگوئيد ، و آن اینکه مالکیت فردی بر وسایل جمعی ممکن است، یعنی ادامه همین سیستم سرمایه داری ممکن است، وضع موجود ممکن است، رهبری فردی در یک سیستم سازمانی هیرارشی امام زمانی شاهی سکتاریستی بر وسایل حمعی ممکن است ؟ ! اگر جرات دارید تفکر کنید، تا به عمق فاجعه ای که چپ بدان گرفتار است پی ببرید، تا علت این همه سر سم رفتن تان را پیدا کنید، علت این همه سکتاریسم و انشعابات را دریابید، آیا عشیره پرستی و سیستم سازمانی رهبری و امام زمانی با مالکیت جمعی بر وسایل تولید؟ مگر ممکن است؟ اگر ممکن است پس این سیستم سرمایه داری باید تا ابد ادامه داشته باشد، و شما بیخود تلاش می کنید، هن هن کنان عرق می ریزید، به عبارتی کوردی شما با این نوع رفتار سازمان یابی تان، تائید کنندگان این سیستم استثماری سرمایه داری با نام کمونیزم و سوسیالیسم هستید، بی دلیل نیست بصورت القائی بعضی ها از جاودانگی سرمایه حرف می زنند، در واقع نتیجه القائات رفتار شما چپول ها است، اگر شهامت دارید و جرات دارید فقط فکر کنید نه تنها تو، بلکه تمامی چپ به این موضوع فکر کنید، که این چنین سوسیالیزمی چگونه می تواند ممکن باشد، هم مالکیت جمعی بر وسایل تولید باشد و شیوه تولید جمعی و سازمان تولید جمعی باشد، آنگونه که ضرورت زمان است، و هم حزب و سازمانها فردی و رهبری فردی و یا پولیت بوروئی و امام زمانی رهبر و اربابی باشند …. ایا هرگز به آن فکر نموده اید ؟ ایا به ذهنتان می رسد …؟ اصلا و ابدا، هرگز …. ایا شما کمونیستها دولت نوع کمون را می شناسید ؟ اصلا ایا از مارکس شنیده اید که طبقه کارگر نوع دولتش را کشف نمود، به چه معناست؟ هرگز، شما فقط طوطی های سوسیالیست تخیلی های بی مقداری هستید که فقط ریاست می خواهید … رهبران عشیره ها شده اند رهبران احزاب، تابلوی سر در دکان نیز هست کمونیست و سوسیالیست، طرفدار طبقه کارگر ….زیرا این موضوع مد روز است، مترقی است، بوی ترقی ازش میاد، و شما انرا به لجن اغشته می خواهید، اما محتوی تفکر و سیستم سازمانی ؟ همان سازمان عشیره های زمان خانها و اربابان است … این است مشکل من با این نوع چپول های شکست خورده تاریخ، شکست خورده بلوک شرقی که دوباره کورکورانه همان راه را می خواهند بروند، بعدش می نالند که چپ زیر ستم دیکتاتوری است، تقصیر دیکتاتوری است، که چپ نمی تواند کمر راست نماید، نمی گویند کرم از خود درخت است …. ابتدا وسایل عبورت را بردار سازمانت را تیز و مهیا کن بعد ببین کدام دیوث تاریخ کدام استثمارگر در برابر توده کارگر و زحکتکش توان مقابله دارد … شما طوطی های چپول بی عرضه تاریخ کمی فکر کنید، دولت طبقاتی است، سازمانها نیز باید طبقاتی باشند … نه عشیره ای .

عمرمحمدی

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری، همچنین در تلگرام نیز، به همین نام دیدن کنید، و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.phpsedayeazadibarabari.wordpress.com

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s