کورش و داریوش و اگر سلطنت چی ها و داعشی ها و ملا ها اگر می توانستند تفکرنمایند!شاید ما مقداری رنج کمتری داشتیم،حداقل مانند جوامع نیمه دمر و کراسی، چیزی داشتیم !!

اگر سلطنت چی ها و داعشی ها و ملا ها اگر می توانستند تفکرنمایند!شاید ما مقداری رنج کمتری داشتیم،حداقل مانند جوامع نیمه دمر و کراس

کوروش پرستان عزیز!! زشت است این همه سال در گوش خرخوابیدن و ادعای تمدن داشتن، …. بیدار شوید، حداقل به مردم متمدن و امروزی بنگرید، با مردم متمدن و امروزی حداقل یک قدم هم که شده راه بیائید، شما که می گوئید ما یک فقره شاه، شاه مانند انگلستان داریم، هاهاها از رفتارتان معلومه که شاه شما هزار سال از داعش هم عقب مانده تر و شما پیروان آن شاه کذائی تان، بسیار عقب مانده تر از داعشی ها به لحاظ تفکر و دانش سیاسی و فرهنگ و ارزو و سیستم اجتماعی تان تشریف دارید، مثلا، بنگرید! شما امروز این هستید!! می گوئید داریوش آن بود!! مقایسه ای بد نیست، اسب تاریخ را از زیر دم افسار بستن حماقت است، در روابط انسانی، تفاوتها هست با توحش و دنیای حیوانات، انسان نیاز به ازادی اندیشه دارد و تفکر و بیان، که بیان اندیشه و ارزو همیشه یک شکل ندارد، همیشه مانند بع بع گوسفند یا میاو میاو گربه نیست، شکل بیان برای انسان اندیشه ورز، مخصوصآ در زبان سیاست و تعین سرنوشت، صد برابر متنوع تر از صحبت های معمولی است، به همین دلیل انسانهائی که با سیاست سر و کار دارند، نسبت به کسانی که ساده لوح و نادان و کمتر فعال هستند، مقداری فهمیده تر اند، پیچیده تر هستند، یعنی انسانها محصول کار هستند، در هر زمینه ای که تلاش می نمایند، که بعضی ها، این برتری شعور و فهم را در مسیر شارلاتانیزم و عوامفریبی بکار می گیرند، همچنانکه بعضی ها شارلاتانیزم را زبان سیاست می نامند، به هرصورت، در ایران امروز زیر سم ملا ها، درادامه مسخره نمودن سیستم ملا و خدا و خر و شیطان، در ادامه جوک گفتن ها که همه می دانیم، نوک تیز این حملات و اعتراض و نه گفتن ها، به این سیستم خدا و خر و شیطان، امروز به این شکل است، انتخاب زبان مبارزه منفی حق انسانها است، مسخره نمودن سیستم اسلام و مذهب و استثمارگران سرمایه و دین، مشخصا بعنوان مقابله با این توحش حاکم بر تار و پود زندگی مردم، بدینگونه است، هر کاری که رژیم ملا ها می گویند، مردم درحد توان و امکان، ان کار دیگر می کنند، اگر از زاویه روانشاسی اجتماعی، به توده ها بنگرید، انها مانند من و شما سلطنت چی ها نیسند، که کلاشینکف بر داریم، شما برای ارباب و من برای کارگران، آری، به لحاظ روانشاسی اجتماعی، این مرحله آغاز ابراز تنفرسراسری و تشکل های کوچک و حرکت برای ابراز علنی تر تنفر از رژیم خدا است، این مرحله چه مقدار زمان طول بکشد، نمی دانم، و کسی نمی تواند بداند، اما، در حداقل ترین آن، یک نه با عنوان توهین و مسخره نمودن مذهب و دین است، که این سیستم، بی دلیل نیست که حتی از یک توهین می ترسد و انسان را به خاطر یک توهین می کشد … که سگهای دنیا، ریدند بر قبر هر چه امام و دین و مذهب و قرآن و مسجد و جانماز و پیشانی ملا و صورت تمامی استثمارگران و سیستم های مذهب و سرمایه و استثمار مادی و معنوی شان است، به همین دلیل، جمع شدن های مردم به هر بهانه ای، از فوتبال تا پارتی و جشن و گردش و عروسی … هر امکانی، ترس رزیم را با خود دارد، بی دلیل نیست که جمع شدن ها همیشه، تشکل های دو نفره حتی همیشه، به نوعی با رقص و پایکوبی همراه است، اما نباید فراموش نمود، مسیر تشکل، همبستگی سراسری است، شروع و نشان طوفان در دریای ارام مردم به هم فشرده است، مردم به هم چلانیده شده است، نشان جوشیدن از درون است، رژیم نیز می داند، از ترس و از ترس سراسری شدن این اعتراضات، در آن شرایط حتی جیک هم نمی زند، همراهی نیز دارد، و شما سلطنت چی ها از بس نادان تشریف دارید، آری… اگر از قانونمندی های حرکت های اجتماعی سر درمیاوردید، که البته ازملا ها عقب مانده تر تشریف دارید، نمی فهمید، اما اگر !! باید تا به حال این موضوع را یاد گرفته بوده باشید، و با هر هیاهوئی، شما از هول حلیم در دیگ ملا اما از آن طرفش نمی افتادید، اگر فهم داشتید، شیشکی بستن به رژیم ملا را از آن خود نمی نمودید، شیشکی ها به حساب شاه، تا چه اندازه دریوزگی؟ یک کمی تفکر بد نیست، یاد بگیرید که چون تشکل و سازمان یافتگی نیروی رژیم ملاها، با وجود لرزان بودنشان، اما بیش از اندازه تشکل و نیروی مردم است، و از خشم فرو خفته مردم خشن تر و قوی تر است، لذا توده های مردم غیر متشکل برای دور زدن رژیم، با استفاده خلاقانه از موقعیت ها، و دور زدن خشونت بیش از اندازه را به منظور جلو رفتن با این شیوه ها انتخاب ناخواسته و ناخودآگاهانه می نمایند، و طبیعی است، اگر این خشم فرو خورده راهی برای تشکل بزرگتری بیابد، که خواهد یافت، با یک اردنگی سیستم ملا و استثمار را به زباله دانی خواهند ریخت، حرکت ناگهانی بهارعربی را بیاد بیاورید، یاد بگیرید، یعنی در ایران اسلامی زیرستم دین و مذهب، دوست داشتن علی ازبغض معاویه است، یعنی هرچیزی و هر سیستمی و هرموضوعی را، به ابتکار و خلاقیت خویش در برابر رژیمی ضد بشری می گذارند و می گویند، بیلاخ، بفرما بخور، و از این نوع حرکتهای بیلاخی برای ملا ها، بازهم رخ خواهد نمود، در این جا است که مردم برای بیان احساس و اندیشه، کسری و کمبود لغات و همچنین کمبود امکانات و راه ها و فرصت ها دارند، که مردم به این مزدوران سرمایه، با زبان خودشان فعلا محترمانه، به سیستم الئه نشان، می گویند، اسلام و خامنه ای بیش از این گوه ه ه ه بخور، برو گم شو، سیستم هزار سال قبل شاهی از سیستم شاه الئه نشان تو بهتر است، اری این زبان و بیان مردم است، علم نمودن هر کسی و هر چیزی به هر بهانه ای به معنای ضدیت با این رژیم است و بس، تصورات واهی در مورد این رفتار مردم، یعنی حماقت، و اگر بیان این بهانه ها همه گیر شود، که حتما می شود، سرنگونی حتمی است، سعید طوسی و خاکستری ها بی دلیل همه گیر نمی شود، زیرا ستم سراسری است، دیدن آن دقت فراوانی لازم ندارد، ستم و توحش از هر نظر و نابرابری در هر زمینه ای سراسری است، شعله ور شدن این بشکه باروت دیر و زود دارد و سوخت و سوز ندارد، طوفان خشم مردم است و فرو خورده شده است، و در تظاهرات 88 ها و قیام عمومی هائی که در راه اند، خود را نشان خواهند داد و امیدوارم مردم تا ان زمان به اندازه کافی مسلح به سلاح اندیشه برابری خواهی و تشکل و هم چنین به کلاشینکف نیز مسلح شده باشند، که به راحتی سیستم و نظام پوسیده اسلام و سرمایه را به زباله دانی بریزند، و می ریزند، اما اصل قضیه… این است که هر موضوعی که امام گوزو روی آن انگشت می گذارد و به آن اشاره دارد، و مورد تائید سیستم اسلام و سرمایه داری امام گوزوی الئه نشان است، مردم به شکلی می گویند گم شو، با هر وسیله ای می گویند بیلاخ، کاری به باند های مافیای درون و اندرونی هایشان برضد خودشان، ندارم، توحش یک باند مافیائی حکومتی بر علیهه ان باند دیگر مافیائی درون حکومتی بماند، اما محض اشاره، زمانی که در انتصابات 76 ملاعلی در ملاویزیون در برابر خاتمی گفت من به عبدالئه نوری راي می دهم، خاتمی غربی است، و حتی عبدالئه نوری را بنام رئیس جمهور منتخب اینده مورد تائید رژیم در راس هیئتی به روسیه فرستادند، مردم در انتخابات، بیشترین راي بیلاخ را به رقیب برگوزیده رهبر حواله نمودند، یعنی بزرگترین بیلاخ بقول خودشان بیست میلیونی را به رژیم خواله نمودند، و ملاها یاد گرفتند مهندسی انتخابات را، یعنی تقلبات انتصاباتی را، هاهاها این بی شرم های ملا در عوض رفع مشکلات و البته اگر در ماهیت شان امکان تغیر می بود که نیست … مانند شاه شما، صدای این قلاب را در هنگام سرنگونی بعد از آن همه فجایع می شنیدند، چه تصورات احمقانه ای!! اما، خاتمی فرصت طلبانه و دروغگویانه گفت مردم طرفدار نظام اسلامی اند و بیلاخ را به خود مردم برگرداند، جوک را ببینید، عین همین موضوع در سنندج اتفاق افتاد، مردم به ملا محمد امین امام جمعه شهرسنندج راي دادند، چگونه؟ نه اینکه بنویسند ملا محمد امین، بلکه مردم نوشتتند، بیلاخ … هی گوز، ((عین حقیقت است)) دلیل این بود، ملا محمد امین در هنگام شمارش ارا گفت، تمامی بیلاخ ها و گوزها برای من بوده و باید این راي ها به حساب من ریخته شود، باور کنید عین حقیقت است، دلیلش هم این بود که، ملا محمد امین در نماز جمعه، در هنگام سخنرانی در رابطه با تهدید به ترور از سوی کومه له گفته بود، هی شییر (به زبان کوردی یعنی هی گوز) خواسته بود به فارسی ترجمه نماید گفته بود، برای برادران فارس می گویم، هی گوز !! من نمی ترسم، یعنی خواسته بود بگوید ترجمه می کنم و نمی ترسم، از ترور نمی ترسم، من یک ملای شجاعم، نام ایشان از سوی مردم شد، هی گوز، ملا هی گوز، در انتخابات نیز گوز بود و حواله منتخب نظام می شد، درسال 76نیز این خاتمی گوزوی نوکر ان ملا گوزوی بی بصیرت، یعنی ملا علی نیز، عبداله نوری را بعنوان رئیس جمهور اینده و منتخب رهبر در برابرخاتمی در راس هیئتی به روسیه فرستاد، مردم با رای سراسری به رقیب منتخب رهبر یعنی خاتمی، به سیستم و رهبر گفتند، بیلاخ، بعضی از این ادمک های خرفت اکثریتی مانند نیز مانند شاه الهی های امروز، هول شدند و به زیرعبای ملا خاتمی خزیدند، شاید می دانستند یا شایدخود را به خریت میزدند، هر چه بود واقعیت را نادیده می گرفتند، که این باد زیر عبای ملا در اثر وزش باد گوز است، خوش خوشان شان امد و آنها نیز به زیر عبای ملاها بیشتر خزیدند، رفتند و همراه خاتمی خلقی خلقی شدند و این قلابی خاتمی چی شدند و … بقیه داستان … بعد موسوی و احمقی نژاد امدند، بازهم همان داستان، این توده ای اکثریتی های وطنی و مزدوران سرمایه و مذهب، سبز شدند و موسوی چی شدند، دقیقآ به موسوی و احمدی نژاد بنگرید و تقلبات انتخاباتی، و بسیار موضوعات که در اینجا طولانی می شود، اما شما، شاه الهی های گرامی، البته شما نیز با ملا ها فرق چندانی ندارید، مردم امروز بعنوان بیلاخ گفتن به سیستم خدا و ملا و سرمایه در هر شکل و شرایطی دم دست ترین و ساده ترین و کم ضررترین راه ها و کم خرج ترین ها را انتخاب می نمایند، و شما بی جهت یابو برتان می دارد، هنوز نمی دانید که یابو و شاه خیلی وقت است سرنگون شده اند، به هر صورت درخاتمه، اگر کورش 2500 سال پیش از این، تصوری غیر از سیستم برده داری میداشت، انهم از نوع برده داری شرقی و اگر از سایر سیستم های اجتماعی حتی تصوری خواب مانند می داشت، مانند محمد از بهشت و رویاء خانم همسایه ما را می داشت، چیزی دیگری می گفت و می نوشت، مسلمآ، آنچه که رئیس یک قبیله در آن زمان را می خواهید، آنگونه بعنوان بالاتر از بزرگترین فیلسوفان جهان امروز قالب کنید، خوب می شد چیزی گفت، از نوع شما در این منطقه عقب مانده کم نیستند، که بر سر قبر فلان جنایتکار عرب مسلمان پارچه سبز می بندند و شفا می خواهند، حرکت شما نیز در این راستا، خودنمایانگر بی شرمی شما ملا داریوشی ها است، منشورحقوق بشری انروزی را بالاتر از مبارزه برای ازادی و برابری امروزی می دانید، همین امر ماهیت بی شرمانه و استثمارگرانه شما را به خوبی و روشنی می نمایاند، که واقعآ بنازم به این همه تفکر و دانش و عمق یاس و ناامیدی درونی تان که اینگونه خود را به نمایش می گذارید، که از سر ناچاری و ناداری در برابر تاریخ به هرخس و خاشاگی در هنگام غرق شدن تان در فاضلاب تاریخ چنگ می اندازید…، این کورش شما می بایست پیغمبر می شد، نه امپراطور و شاه کوروش، امام و پیغمبر کورش می بایست می شد، تف لک کورش بیدار شو که این نادان های داعش کوروشی ابرویت را بردند، داعشی های شاه الهی امروز، تو را پس از 2500 سال بعنوان بالاتر از دانشمند ترین های امروزین جا می زنند و دروغ می گویند، به گونه ای که انگار تاریخ ایستاده است، یا تو داریوش و کوروش عزیز، همراه تاریخ هر روز بر سرنوشت این پیروان و دریوزگانت می رینی، اما اگر این تصور مذهبی کوروشی داعشی های شاه الهی، اگر انگونه می بود که شما از آن می خواهید درش بیارید و القایش نمائید، چرا کمبوجیه به مصر لشکر کشی نمود؟ اگر کوروش برده داری را برداشت و اگر تصوری از دیگر سیستم های اجتماعی نوع دیگری می داشت، مثلآ، مانند ارسطو قبل از میلاد سیستم سرمایه داری را به لحاظ روابط تولیدی و داد و ستد در ان زمان کشف می نمود و از آن می نوشت، اگر کوروش ما که یک داعش زمان خویش بوده و نمی توانست بیش از ان باشد، هوخشتر چکار ها که ننمود، اما اگر !!! چرا ساسانیان که بسیار بعدتر از کوروش بودند، جامعه طبقاتی برده دارانه بسیار بدتر از زمان کورش داشتند؟ مگر تاریخ دنده عقب می رود؟ شاید بگوئید اری، این شاه و آن خمینی را مقایسه کن، البته هر دو ماهیتا یکی اند، اما اگر خواستید توضیح خواهم داد، قانون شارل در فیزیک را ابتدا یاد بگیرید بعد، اما چرا کاست های طبقاتی از جنس همین کاست نجس های هندی امروز که تقریبا متروک شده است و فقط اثاری از آن به جا مانده، در آنجا، در زمان ساسانیان همراه با توحش برده داران کاست طبقاتی حکومت می کرد؟ جامعه ای پوسیده که دروغ و برابری و اسلام و برادری سراسر ریا و نادرستی و توحش اسلام، این سیستم شاهان را در هم فرو ریخت و یزدگردش بدست یک آسیابان سر بریده شد، کاست های طبقاتی و اجتماعی رشته های مختلف جامعه طبقاتی، نجاران و طبقه مغان، طبقه دهقانان، طبقه سرداران و طبقه ….ال و بل عمق پوسیدگی این نظام برده داری شرقی بود، …. کمبوجیه چرا به مصر لشکر کشید؟ اونها که صلح دوست و منشور نویس بودند، هوخشتر چکارها که نکرد ؟ همان عن و شیروان مانوی کش و مزدکی کش ها همراه با خلفای عرب حاکم بر ایران عادل می شوند، و امام خمینی و امام رضا و پدر تاجدار کودتاچی و هاهاها اینها ادامه همان روش آن زمان در زندگی امروزین است، که بر مبنای دروغ و کشتار حقیقت، بوی گند می دهد، که دوران طلائی امام را نیز می خواهند… استثمارگران خفه شوید بهتر است زیرا گوه را هرچه بیشتر به هم بزنید بوی گندش بیشتر در میاید، تفکر استثماری کهنه شده است، نه کورش و داریوش و ماریوش، نه عیمام و خر و سلطان … اگر مغز برای تفکر دارید طرفدار طبقه کارگر و سوسیالیزم شوید، بیدار شوید . انسان مدرن امروز طرفدار جامعه 99 درصدی است . جامعه کارگران و زحمتکشان فکری و جسمی است .

زمان ازادی و برابری است و نفی سیستم های استثماری ،

برقرار باد سوسیالیزم ….

عمرمحمدی .

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری، همچنین در تلگرام نیز، به همین نام دیدن کنید، و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.phpsedayeazadibarabari.wordpress.com

جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ برابر با ۰۴ نوامبر ۲۰۱۶

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s