داعش ناسیونالیستی را برایمان دارند می پزند، سازمان می دهند، مردم بدانید، که طرح جنگ نوترونی ریگان در منطقه ما، دارد مو به مو اجرا می شود، برنامه این است، که کل سرزمینها، تمامی جانداران بمیرند، یا کارائی خویش را از دست دهند، و امپریالیستها با خیال راحت تمامی سرزمینها را غصب نمایند، متعلق به خود بدانند

14718883_1812791395633983_3255669919411897967_nهمانگونه که از سال 2010به شما مژده انرا داده بودم، و مدام تکرار نموده ام، امروز نوبت داعش ناسیونالیستی است، ببینید، نوشته ها موجوداند.

امپریالیزم یعنی غارتگری، ما را بسوی سیصد سال، دویست سال، صد و پنجاه سال پیش، هر چه دور تر بهتر، به پس می رانند، برای امپریالیستها به شیوه سیصد سال پیش اگر از ناسیونالیسم دفاع نمایند، برایشان بسیار بهتر است، از اینکه بصورت امروز و بشکل برابری خواهانه و سوسیالیستی انرا حل کنند، روشن تر از این مگر ممکن است ؟

طرح جنگ نوترونی ریگان در منطقه ما، دارد مو به مو اجرا می شود،

در یک جمله، هر نوع داعش به هر بهانه ای، ساخت امریکا و امپریالیستها است، انسان متمدن با طرح و نقشه مندی و تلاش و همکاری و همفکری در جهت آبادانی و شکوفائی و حل مشکلات اجتماعی اش می کوشد، حکومتهای فاشیست و دشمن بشریت را نیز همانند زباله های تاریخ و لکه های ننگ جامعه بشری، می توانند از مسیر و راه تکامل و شکوفائیشان همچون کشیدن جاده و راه و کانال بروبند، تشنج به هر بهانه ای، در مسیر خانه خرابی و کشتار و ویرانی در منطقه ما از سوی هر کسی به هر بهانه ای که صورت می گیرد، به منظور نابودی زیر ساخت های شهر و تمدن و پیشرفت و زندگی ما است، که با بهانه های گوناگون صورت می پذیرد، هدف؟؟ جلو گیری از رشد و سازمان دادن ازادی خواهی و برابری طلبی در میان جامعه انسانی و منطقه و شهرها و دیار مامی باشد، جلوگیری از شکوفائی و تکامل تاریخی سیاسی اجتماعی فرهنگ و …، که در نتیجه آن به نفی سیستم سرمایه داری خواهد انجامید، با این وسایل ناشایست می خواهند از حرکت تاریخ جلوگیری نمایند، زیرا دقیقآ، در تضاد کار و سرمایه، آنها طرف سرمایه را گرفته اند، خود سرمایه اند، منافعشان در آنجا است، برنامه؟؟ نابودی فرصت ها و امکانات زمینه های جنبش های مردمی و سرکوب کارگران و زحمتکشان، ویرانی امکانات زندگی و فرصت های آموزش و دانش و تمدن و شهر نشینی و سرکوب جنبش های برابری خواهانه، بنابراین ویرانی هر چه بیشتر شهر و دیارما، نابودی زیر ساخت های ما، مدارس و دانشگاه های ما، کشتار روشنفکران، کشتن دانش و حقیقت و وابستگی هر چه بیشتر به امپریالیست ها، در جهت برنامه های رقابت و درندگی و بردن سود و بازار و …؟؟ همراهی های داعش ایران(اسلام و سرمایه) و داعش مذهبی(مزدوران مستقیم ماهیانه 1500دلار و اکنون 800 دلارمضاف برچریدن و غارت) و داعش ناسیونالیستی، از تابش افتاب روشن تر است، به داعش ایران بنگرید، نابودی محتوی درسی مدارس و دانشگاه ها و خمیر نمودن کتابها و سوزاندن کتابها، به منظور عقب نگهداشتن مردم از دانش و سواد و آموزش از همان سنین کودکی و تلاش در جهت خانه نشین نمودن زنان یعنی نمی از جامعه، این همه حسن و حسین گفتن ها، همراه با ویرانی اثار تمدن ها بوسیله داعش همکار این داعشیان حاکم بر ایران، مشخص است، تمامی اینها دست بدست هم داده اند تا بصورتی سیستماتیک، سرزمین های ما را همانند کیک های عزا و عروسی، به بلعند، تا غارتگران در میان خویش، ما را تقسیم نمایند، آدمهای خرفت و نادان ما،مزدوران منطقه ما، بیسوادان و کم شعور و بی شعور های ما، همراه با مزدوران ناسیونالیست مردم فروش، دست به دست هم داده تا درخدمت به امپریالیزم به انجام وظایف شان بپردازند، درست مانند زمان شروع کلنیالیسم و شروع گذار به امپریالیزم و استعمار در سالهای 1800، بعد از 1870 ، و دوره های قاجار های ایران، که امروز در اثر عقب ماندگی ما در هر زمینه ای، در این منطقه، به شکلی سیستماتیک به منظور نابودی ما و غارت ما توحش است و صورت می گیرد، در یک جمله،،،، دارند تلاش می کنند تا ما را بصورت دنده عقب تاریخ راه ببرند، از این جهت است که ناسیونالیزم عقب مانده است زیرا در خدمت سرمایه دشمن انسان است، وگرنه برابری در گرفتن حق تعین سرنوشت خلقها، حقی است انسانی، بسیار به جا و شرافتمندانه، همانگونه ازادی دین و باور و اندیشه و تفکر و دگر اندیشی حق هر انسانی است داشتن یا نداشتن دین و باور، در هر دو مسیر مذهبی و ناسیونالیسی، مانند هم بر بستر حماقت و نادانی مردم ما عمل می شود، راه و مسیر گرفتن حق تعین سرنوشت و ازادی اندیشه و باور، امروز در همراهی با سوسیالیزم ممکن است و بس و فقط، امپریالیستها از این موضوع هراس دارند، اما ناسیونالیستهای عقب مانده از درک این موضوع یا عاجز اند یا مزدور اند، زیرا با امپریالیستها و شیخ های عربستان و دولتهای داعش منطقه، بصورت آگاهانه بعنوان مزدور رسمی قول و قرار می گذارند و همراهی می کنند، امروز مسئله ملی بصورت سیصد سال پیش قابل حل شدن نیست، و اساسا، امپریالیزم طرفدار حل مسئله ملی نمی باشد، ناسیونالیستهای مرتجع شاد از این موضوع اند، که امریکا با اینها حرف زده است، درست مانند یک گوسفند که خوشحال است که بر تاکسی بار سوار می شود، مهم نیست به کدام طرف، در شوفردان بغل دست راننده می نشیند، یا در باردان، اما بر و بر می نگرد، نمی فهمد به کجا؟ بسوی قصابخانه یا دوشیده شدن؟؟ بر و بر اطرافش را می نگرد، یک جامعه اگاه و فهمیده خود سرنوشت خویش را از طریق شوراها و انجمن ها و تشکیلات و موسسات اجتماعی و نهاد های مدنی اش بدست می گیرد، در جامعه بشری تکامل و شکوفائی آگاهانه صورت می گیرد، در طبعیت و جامعه حیوانات بصورت اصل انواع و تطابق با محیط، ما بعنوان انسان، باید آگاهانه بسوی پیشروی در تاریخ در جهت حل مشکلاتش گوناگون مان بکوشیم، تکامل حاصل تلاش انسانهاست، داعش مذهبی قبل از هر موضوعی بر بستر عقب ماندگی مردم مذهبی ما است، درست مانند داعش ناسیونالیستی که بر بستر ناسیونالیزم کور در منطقه ما شکل می گیرد، داعش مذهبی آموزش نظامی اش از طریق ترکیه عضو ناتو، و آموزش ایدئولوژیک سیاسی در ترکیه و اسرائیل می گیرد، با سرمایه عربستان و اشاره و طرح و حمایت سیاسی و لوجستیکی امریکا، تمامی این کارها دقیقا برمبنای مزدوری خود فروشان وطنی بر بسترحماقت و مذهبی بودن و بیهوشی و نادانی ما، صورت می گیرد و پیش می رود، امروز نوبت داعش ناسیونالیستی است، به هوش باشیم، دقت کنید، داعش ناسیونالیستی در راه است . این بار بر بستر نابرابری در زمینه مشکلات و مسائل ملی است، و ناسیونالیست بودن ما پیش می رود، باید برای ما بسیار روشن و مشخص باشد که حل مسئله ملی از طریق ازادی و برابری برای تمامی خلقها در گرو برقراری سوسیالیزم ممکن است، ، حود بنگرید، مثلآ، اگر امریکا مستقیمآ در پشت داعش بایستد، و همه انرا ببینند، مردم گیج و عقب مانده، شاید!! به فکرفرو روند، که این چه نوع هم پیمانی است که با ما دارند!! به داعش کمک می کنند، به ما اسلحه می دهند !! مانند جنگ ایران و عراق، داعش ایران و صدام داعش امریکائی، کسی نمی پرسد، در کجا جنگ صورت می گیرد؟؟ در اینجا نیز، اگر امپریالیستها بصورت مستقیم عملکرد ترکیه را در مورد داعش داشته باشند، و بیش از اینی که هست، حمایت علنی تر انجام گیرد، امریکا نیز ترکیه باشد، مانند ترکیه نیز افشا خواهد شد!! همانگونه که امریکا می خواهد داعش را از موصل با ماشین و هواپیما های خودش به سوریه منتقل نماید و در رقابت با روسیه بکار گیرد، که برای مردمان بینا، موضوع بسیار علنی است، برای مردمی که کمتر می فهمند، با مشاهده این همه بی شرمی و دو روئی، به شک می افتند، و حرف استدلال های کمونیستها، سوسیالیستها، دمکراتهای انقلابی روشن تر از آفتاب خواهد بود، بر اعتبار شان خواهد افزود و جنبش های برابری طلبانه اوج بیشتری خواهند گرفت، همه عقب مانده های ناسیونالیست نیز، خواهند فهمید که امپریالیزم فقط سود می شناسد، سرمایه دلش به حال کسی نمی سوزد، او فقط سرزمینها را میخواهد و منابع و منافع امپریالیستی، …. همراهی با کمونیستها برای مردم از عواقب نادانی امپریالیستها خواهد بود، اما آنها تا این حد خر نیستند بلکه ناچاری و ضرورت تاریخ به این مسائل وادارشا می نماید، یعنی واقعیات سر سخت اند، و امریکا از سر ناچاری مجبور است مستقیما از داعش برای خارج نمودنشان از موصل و از زیر ضرب و انتقال آنها تلاش نماید، … ولی باز هم ناسیونالیستهای نادان و خرفت ما نمی خواهند چشم باز نمایند، به هر صورت، در مور داعش مذهبی، به منظور عوام فریبی، اگر ترکیه در این میان قرار بگیرد، اشکالی ندارد، زیرا توجیهه ترکیه مسلمان بودنش است، اگرچه عضو ناتو است، و هر برنامه ای مناسب مقطع خویش است، امروزنوبت داعش ناسیونالیستی است، داعش ناسیونالیستی را به جان مردم می اندازند، با این کلک و ریا می بینید، دیروز داعش مذهبی را برایمان ردیف می نمودند و حمایت می کنند و سرزمینها و زندگی ما را ویران می نمایند، امروز داعش ناسیونالیستی، ما انسانهای شب کور و نابینا فقط رفتار و اثار و جلوه ها و خود داعش مذهبی، زیرا اسلام شکست خورده تر و بیگانه تر نسبت به ناسیونالیزم است، توحش اسلام نمایان تر است، به همین خاطر توحش داعش را بهتر داعش را لمس می نمائیم، اما متاسفانه پشت پرده را نمی خواهیم تماشا کنیم، همانند کودکان هنگام تماشای بازی خیمه شب بازی، یعنی فقط ویرانی و کشتار برایمان ملموس می شود، بدون اینکه بپرسیم و بدانیم، چرا ؟؟ حال که داعش اسلامی دارد در اثر وجود رقابت ها میان امپریالیستها از بین می رود، مرحله بعدی نوبت داعش ناسیونالیستی است، به شهادت نوشته هایم که موجوداند، این مژده را قبلا به مردم داده بودم، و اکنون روز موعود است، که حال و اکنون، نوبت داعش ناسیونالیستی فرا رسیده است، امیدوارم مردم بفهمند و در دام نیفتند، این کار مشمئز کننده و جنایات، این بار بصورت مستقیم تری نسبت به داعش مذهبی از سوی امپریالیستها در خانه و شهر و کاشانه ما صورت می پذیرد، تا شاید بتواند با نیروی قهارتری پیش بروند، زیرا از تجربه نابودی داعش مذهبی می توان فهمید، نیروی بیداری و مقابله قوی است و شاید اگر مردم بیدار شوند، این بار کارت آخرین خواهد بود، البته اگر مردم بیدار شوند، به همین خاطر این بار باید با نیروی بیشتری در جهت ویرانی، باید کشتار و سرکوب و غارت نمود …در نوشته ای (در پارسال یا قبل تر یادم نیست، باید نگاه کنم)، نوشتم اگر داعش پیروز شود، نوبت جنوب روسیه و جمهوری های مسلمان نشین جنوب روسیه است، حال که داعش مذهبی در منطقه شکست خورده است، امپریالیستها، کارت دیگری را رو خواهند نمود، نوبت به چالش کشیدن منافع رقیب در منطقه بر بستر و کانال دیگری از جنس ناسیونالیسم است، باز هم کشور هائی مانند اوکرائین در روسیه کم نیستند، این سناریو، باز هم در دست اجرا است، و است و است و است، به همین خاطر امروز بصورت مستقیم تری، دست امپریالیستها از آستین ناسیونالیستهائی از قبیل هجری و مبتدی و بارزانی و بقیه بیرون می اید، امروز بشکل علنی تری، همانند رجوی با صدام حسین، هجری نیز با شاهک ها و ملک های عربستان، و قطر و اسرائیل، خودنمائی بی شرمانه تری از خود بروز می دهند، به حج هم می روند و به نمیش نیز می گذارن، در ضمن مراسم حج مذاکره و عکس و نمایش و خیمه شب بازی هم دارند، گریه ام می گیرد برای این همه خریت ما، مردم ما … زیرا این نمایش ها باید راه علنی شدن همراهی های عربستان و جنایتکاران ناسیونالیست و امپریالیستها، برای برنامه های آینده در ذهن توده های آگاه یا نا آگاه، کدام یک ؟؟ روشن تر و عادی تر به نظر اید، اینها فقط به حج رفته اند، اری جان ننه بزرگتان، اما مذاکره هم نمودند، اگر مردم حرف زدند توجیهات و راه های در رو باید باز باشد، عوام فریب های بی شرم ناسیونالیستهای رذل، باید راه نزدکی و شرکت و دخالت و کشتار و حمایت مستقیم ازخانه خرابی در منطقه ما صورت پذیرد، و در ذهن توده های احمق و خرفت وناسیونالیست و مردم کوچه و بازار تقابل ایجاد ننماید، روانشناسی توده ها و عادت را فراموش ننمائید، عادی شدن خیلی سرمایه است، همانگونه بی غروری و جاکشی نیز می تواند عادی شود، یا دزدی و حیزی؟ در مقابل ستوده باد غرور تنها سرمایه انسان شرافتمند، زنده بادتفکر و دانش و تکامل …. در نتیجه رفتار های چندش اور مزدوران سود و سرمایه، و حماقت های مردمان ما، ویرانی در شهر و دیار ما بصورت علنی تری شکل می گیرد، منطقه ما به ویرانه ای بدتر از ویرانه های شهر ها در جنگ جهانی بدل خواهند شد، شهر و روستاهای ما به زباله دانی تبدیل خواهند شد روشنفکران و فرهیختگان ما نابود خواهند شد، طرح جنگ نوترونی ریگان در منطقه ما، دارد مو به مو اجرا می شود، این موضوع را از سال 2010 دارم تکرار می کنم، که بعد از داعش مذهبی نوبت به داعش ناسیونالیستی است، و امروز باز هم با سماجت همان موضوع را داد می زنم، تکرار می کنم، بعد از آن داعش ناسیونالیستی، امروز از سر ناچاری به علت پر زور بودن جنبش توده ها، و در بن بست بودن امپریالیزم، در اثر وجود جنبش های برابری خواهانه مردمی، و نیاز به تحقق ازادی و برابری در تمامی زمینه ها از جمله حقوق ملی خلقها، به منظور سرکوب همین جنبش برابری در زمینه حقوق ملی خلقها و بازتاب ان در جنبش های کارگری، داعش ناسیونالیستی سر از آستین عربستان و امریکا و اسرائیل و بصورت مستقیم تری، سر از آستین امپریالیستها بصورت بسیار علنی تر، در میاورند، ….تنها ما انسانهای این منطقه هستیم که باید برای سرنوشت خویش تصمیم بگیریم ….اگر بخواهیم!! وگرنه ویرانی نوش جان مان، زیرا ما شایستگی زندگی انسانی نخواهیم داشت . شایسته همان بمب ها نابودی ها را داریم. بمب های ناپالم به جای نان شب کارگران و زحمتکشان بسیار لذیذ خواهد بود .

دست هر نیروی خارجی از سرنوشت ما کوتاه ….

تعین سرنوشت خلقها و مردمان این سرزمینها بدست خود

هر نیروی خارجی از این سرزمینها بیرون

حق تعین سرنوشت خلقها بدست خود خلقها و مردمان این سرزمینها

عمرمحمدی

جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری، همچنین در تلگرام نیز، به همین نام دیدن کنید، و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.phpsedayeazadibarabari.wordpress.com%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%86

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s