بنگرید به بیسوادی و حماقت شاه الهی هاهاها

 کورش بزرگ و کوچک

امپراطوران زمان برده داری با امپرطوران مالی زمان سرمایه داری، به لحاظ ماهیت یکی اند، همانند آب و یخ و بخار اب (H2O) تفاوتشان در کیفیت و شکل است، نه در ماهیت وجودی، هر دو مرزها را در می نوردند و به غارت می پردازند، یکی با پول یکی با شمشیر ….فرقی ندارد چگونه، غارت غارت است، به همین خاطر عملآ طرفداران آن شاه هاهاهان و طرفداران این سرمایه مالی و الیگارشی و امپراطوری مالی، کارتل ها کنسرن ها و امپریالیزم و مزدورانشان یعنی ملا هاهاها نیز که مزدوراند، همراه با کت و شلوار و عطر و ادکلن زده های مغز و احساس گندیده ، و یابو های تاریخ، … تمامی استثمارگران بر هم منطبق در دنبال هم و مکمل هم اند، امروز از ازادی و برابری گریزان و دشمن اند، خلقها را دشمن اند، اهر یک به شکلی و رنگی اما همان ماهیت را و نوعی از دمرکراسی سرمایه داری را مزدوراند، که این دور از سواری گرفتن از مردم خرفت را چه کسانی باید بگیرند، و مردم احمق و خرفت را بدوشند، مردم ساده لوح نیز خوش خوشانشان می اید، حال اگر ملا باشد یا تحصیل کرده غغغغارج، فرقی ندارند، بقول ضرب المثل المانی، در قصابخانه احمق ترین گوساله خودش قصابش را انتخاب می نماید، … مدرن بودن یعنی همراه بودن با درک ضرورت های حرکت و تغییرات تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و ….، به هر اندازه که طرفدار تغیرات اساسی و بنیادی اجتماعی در هر عرصه ای و دشمن استثمار و سیستم استثماری باشیم، به همان اندازه نیز مدرن هستیم. چپ تاریخ، کمونیستها و سوسیالیستها، به لحاظ ماهوی از شرافتمندترین و مدرن ترین انسانهای تاریخ اند و هستند، در سراسر تاریخ،از اسپارتاکو س ها تا مزدکیان و مانویان و بوگاچف ها و گاریبالدی ها و کموناردهای پاریسی و کارگران و زحمتکشان خودمان که در زیر نعلین و چکمه های فاشیستی ملا ها برای نان شب خود و فرزندانشان می جنگند …. بقول سعدی ، وقت ضرورت چو نماند راه گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز، اری چپ تاریخ، ضرورتا، با احساس ترین ها نیز هستند …. اگرچه هر یک از ما می توانیم، به لحاظ هائی نیز عقب مانده ترین عناصر فرهنگی را با خود بر دوش بکشیم، با خود داشته باشیم، اما چه باک، تکامل اصل وجودی ماده است ، ماده در حرکت و تغیر معنا دارد، بقول صمد بهرنگی راه که بیفتیم ترسمان می ریزد، … از این رو انسان مدرن یعنی با تاریخ بودن است، بقول شاملو، فخر به اسمان نفروش که ژولیدگان ابروی جهان اند، درک ضرورت های حرکت های تاریخ و همراه تاریخ و انسان بودن، یعنی دفاع از منافع طبقاتی طبقه کارگر و زحمتکشان، از ستمدیدگان و مزد و حقوق بگیران …. دفاع از زحمتکشان فکری و جسمی، ….حال بنگرید به مفت گویان از ملا تا دریوزگان سیستم سرمایه داری، بنگرید به بیسوادی و ناسیونالیزم احمقانه شاه الهی هاهاها… آنگونه که اینها ادعا می نمایند، یعنی کورش ؟؟ برده داری را برانداخت؟ یعنی در زمان برده داری هزار سال قبل از محمد برده دار عربستانی، نوکرخدیجه یهودی، اگر با همان فرهنگ اسلامی اگرحرف بزنیم، شوهرمحمد، آری باید گوروش سیستم فئودالی را باید اورده باشد!! اما در عین حال مدعی هستند بزرگ بود ، زیرا امپراطور بود!! نمی دانند که سیستم امپرطوری برده داری مخصوص و یکی از اشکال متداول و مختص زمان برده داری بود، مگر اینکه ادعا کنند که نه خیر امپراطوری مالی بود، و کوروش معجزه نمود و کورش معجزه گر بود، … از این گوساله ها هرچی بگی برمیاد، درک حرکت تاریخ شعور و دانش لازم دارد،… به هر خال، همانگونه که سیستم فئودالی لازمه اش محدود نمودن سیستم امپراطوری و ایجاد شاه به جای امپراطور کوروش، و در ادامه آن بود، و اگرچه اینها خود را به آن ها می چسپانند، یعنی شاه، سیستم شاهنشاهی مختص زمان فئودالی است، اما کوروش را می خوابانند تا خودشان خواب امپراطوری را ببینند، … این شاه الهی ها از درک قانونمندی های اجتماعی بکلی بی بهره تر از ملا ها و پاسدار و بسیجی ها هستند، اینها مدعی اند، با اینکه در زمان برده داران شرقی که بسیار وحشی تز از برده داران روم باستان بودند، زیرا در شرق نقش اب در تولید و کشاورزی با اروپا فرق دارد، سیستم های اجتماعی و تولیدی مستقیما وابسته به طبیعت نیز، به همانگونه عملکرد اجتماعی دارند، اما بقول شاه الهی هاهاها در زمان کوروش شیوه تولید برده دارانه نبود، یعنی اینجا به تقدس گرائی وعدل علی و بدتر ازداعشی ها در می غلطتند، نهج الاغه کورشی هم ول می دهند، همانند گوز، ردیف می نمایند، چه بوی گندی هم دارد این لاطائلات، در زمان کورش دمرکراسی از دمرکراسی های امروزی بالاتر بود، انگار تاریخ آبگوشت است و اینها دوست دارند آب تاریخ را بیشتر کنند تا شاید چند نفر بیسواد و نادان بتوانند مقداری بیشتربخورند، و به چرند، بنابراین ما نیز بگوئیم در زمان برده داران 2500 سال پیش، برده داری نبود، ازادی کامل بود، همانگونه که مسلمانها می گویند علی عادل بود و محمد خیلی عادل، برده داری درعربستان نبود، زنان بی بهره از همه چی بودند، اسلام به زنان ازادی داد .. کسی نیست بپرسد الاغ های مسلمان چرا یاوه می گوئید، اگر اینگونه بود چرا خدیجه یهودی که او نیز زن بود اما تاجر و محمد را به استخدام خویش در اورد، این چرندیات از کجا می ایند، تازه این مسلمانهای داعش از این شاه الهی ها به لحاظ اصولی منصف تر اند …. هاهاها، با اینکه محمد نوکر خدیجه تاجر یهودی بود و با او نیز ازدواج که چه عرض کنم، یک ادم را خرید و نوکر نمود و استفاده کرد و به شام و حلب می فرستاد و ازش کار می کشید، … در صورتی چند دودمان و هزار سال بعد از کوروش، در زمان ساسانیان، در ایران هنوز برده داری به شیوه اسیائی آن در ایران شاهان ساسانی هنوز برقرار بود و کاست های طبقاتی و اجتماعی بدتر از هر نوع برده داری رم باستان، در ایران ساسانی بیداد می نمود، لابد تاریخ به لحاظ شیوه ای از تولید و سیستم های اجتماعی، همچون تصویر در ائینه ماشین دنده عقب می رفته، و زمان و زمین یک مدتی به سوی غرب می چرخیده و شرق لابد غرب بوده، همان برده داری کاستهای اجتماعی امروز هندی و بسیار بدتر از امروز در هند، در جامعه ساسانی آنروز نبوده، در زمان کوروش که هویشششش، سیستم شاهی از درون پوسیده آن زمان غوغا می نمود، تا جائی که ساسانیان در برابر سپاه دزد و غارتگرعرب دوام نیاورد و یزدگردش بدست یک اسیابان …. این مسلمانهای شاه الهی چرند می گویند، بیسواد اند، الاغ تر از حزب الهی هایند . یا می دانند و دلشان عوام فریبی می خواهد … حزب الهی و شاه الهی هر دو دیوث و نادان و احمق و مفت گو اند و دشمنان طبقاتی طبقه کارگر اند و امروز تاریخ مصرفشان گذشته، تنها کمونیستها و سوسیالیستها و انسانهای شرافتمند و فرهیخته اند که حقیقت گو و حقیقت جوئی می نمایند، از این اشتاین، فیزیگدان سوسیالیست، تا کارگر بیسواد رفتگر، از شرافتمند ترین انسانها هستند، زیرا تاریخ تکامل جامعه بشری نوبت را به طبقه کارگر داده است، امروز نوبت طبقه کارگر و زحمتکشان است، که سرنوشت خویش را بدست گیرند، درک این ضرورت یعنی مدرن بودن، …. زمان امروز یعنی ازادی و برابری برای 99 در صد جامعه بشری، و رهائی از امپراطوری مالی …. ملا سرمایه و شاه یکی مزدور امام و الئه و دیگری مزدور شاه و الئه ….. هر دو مزدوران سیستم سرمایه داری اند … امپراطوری الئه شان نمی تواند از حوزه امپراطوری دلار و اویرو بیرون رود، در صورتیکه، امروز زمان امپراطوری انسان و ازادی است، ازاد از قیدو بند سرمایه و مرزهائی که امپراطوران انسانها و سر زمینها را مانند قطعه گوشت شکار و یغما، میان خویش تقسیم نموده اند ….بنابراین، زنده باد ازادی و برابری ، برقرار باد سوسیالیزم …. عمرمحمدی

کورش بزرگ و کوچکیعنی کورش ؟؟ برده داری را برانداخت؟

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s