اینها خود مزدوران و دربان های کارخانه جنرال موتورز هم نیستند

اینها

اینها مزدوران کنسرن ها هستند، ایبنها خود به تنهائی حتی یک پاسبان را نیز نمی توانند جا بجا نمایند، ولی مافیای خبری و مزدوران کنسرن و کارتل ها در ذهن عوام القاء می نمایند که اینها قدرتمندترین های دنیا هستند …. اینها در مزدوری کارتل و کنسرن ها خود یک پاسبان هم نیستند، یک نوکر و دربان کارخانه های جنرال موتورز و بازار های بورس نیستند، حتی یک کلمه را بدون اجازه اربابان سرمایه و بازار های بورس و کنسرن ها نمی توانند ادا نمایند، نوشته ها را دقیق انگونه که املا می شود باید بیان نمایند، کندی فقط خواست بگوید ما اگر به لحاظ تکنولوژی فضائی با روسهای کمونیست همکاری هائی داشته باشیم، بد نیست آنها پیش افتاده اند، … تا دو نسلش را از میان برداشتند …. فرض کنیم که اینها همانهائی باشند که مزدورانشان می گویند، حتی اگر همانی باشند که مافیای خبری و دستگاه های دروغ پراکنی امپریالیستی می گویند …. یعنی این رئیس جمهور ها قدرتمندترین ادم های دنیا باشند که نیستند، موجودیت، و وجود این سیستم امام زمانی، رپاست جمهوری، رهبری یک نفره با سیستم رهبر عشیره زمان برده داری، که یک نفر به جای یک ملت بتواند تصمیم بگیرد، خوانائی دارد، و مخالف همان دمرکراسی است که خودشان می گویند، در صورتیکه دموکراسی مستقیم از پائین به بالاست، نه انتخابات پارلمانی از نوع جمهوری و جنایات اسلامی سرمایه داری ایران، انتخابات واقعی از محیط های کار و زحمت است، نمایندگان همان 99 درصدی های جامعه، حکومت واقعی کارگران و زحمتکشان مستقیمآ نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان است ،… و اینها مزدوران کنسرن ها و امپریالیستها هستند، طبق خواست کنسرن ها سود در جنگ است و فروش اسلحه …. زیرا ساختن یک هواپیمای جنگی و یک ماشین سواری و یک تانک برای یک کنسرن تفاوتیی ندارد، در صورتیکه تفاوت قیمت انها سرسام آور است، یک هوایپما چهل میلیون پنجاه و صد و یک ماشین سواری ده هزار و بیست هزار است، …. در زمان همین دمرکراسی امریکائی و یا حتی پارلمانی با تمامی تقلبات انتخاباتی شان …. حکومت کنندگان نسبت به کل جمعیت هایشان حدودا دو تا سه درصد از مردم را شامل می شوند، نه بیشتر، در صورتیکه در جهان، امروز تولید اجتماعی است، جهان عوض شده، توده های 99 در صدی جامعه مزد و حقوق بگیران و کارگران و زحمتکشان فکری و جسمی اند، جهان به هم پیوسته است، جهان بدون مرز است، تنها مرزی که در جهان هست مرز بالائی ها و پائینی ها است، مرز سرمایه و کار …. جهان به سوئی می رود که مانند زمانی که هر کسی به هر طرف می خواست می توانست و می رفت، که با تشکیل حکومتهای برده داری سرزمینها و مردمان را مانند کیک و نان و قطعه گوشت شکار میان خود با جنگ و کشتار تقسیم نمودند، و امروز در اثر ترقی و رشد دانش و تکنولوزی و عبور از این کانال وحشت تاریخ، باز هم ضرورت برداشتن مرز ها را می بینیم، تنها امپریالیستها هستند که از حق مسکن ازاد برای تمامی ساکنان جهان جلوگیری می نمایند، اینها مخالف برقراری هر نوع برابری و حق تعین سرنوشت ملی برای ملتها هستند، با منافعشان خوانائی ندارد، اینها اشغالگران هستند، تنها بنام حل مسئله ملی مزدور لازم دارند، مزدورانی مفت و مجانی، که در تمامی زمینه ها ادامه دهنده همان سیستم برده داری هستند که امروز بشکل مدرن ان ادامه دارد، و در صورت امکان داعش ها و طالبان ها و ناسیونالیستها و فاشیستها را برایمان سازمان می دهند و حمایت می کنند، توده های بیسواد نیز با حق به جانبی کامل به لشکر های مفت همین امپریالیستها تبدیل می شوند و به جان هم می افتند و جنگ ایران و عراق را بیاد بثاورید …. که امپریالیستها از جمله اسرائیل به هر دو طرف درگیر در جنگ اسلحه می فروختند، …. تا از نابرابری ها و تشنج در منطقه ما حمایت نمایند، از جمله آن نابرابری ها در زمینه مذاهب و ناسیونالیزم و زنان و کودکان کار و …. است که اغلب ناراضیان و ظلم دیدگان در این زمینه همانند انسانهای کور به دام دشمنان طبقاتی شان می افتند، از جمله در رابطه با حل مسئله ملی یا ارتش بیکاران و زنان و جوانان امپریالیستها را باور می نمایند، و خود به میخ چوبینه ای از این توحش سود و سرمایه تبدیل می شوند، یکی داعش می شود و دیگری ناسیونالیست و آن یکی مستقیم مزدور سرمایه … خاک بر سر خود و ملتشان می ریزند و سود ان را فقط دلالان و کنسرن های اسحه فروشی می برند ، امروز یکی از ان ابزار ها در دست کنسرن ها ناسیو نالیزم است که زیر نام حل مسئله ملی، بازهم داعشی است در رنگی دیگر و یا ناسیونالیستی، یعنی مردمی نادان به جای اینکه در مسیر برابری برای خلقهایشان بکوشند در مسیر کشتار دیگر خلقها براه می افتند … بعد نوبت به کشتن خودشان هم می رسد، این تکرار تاریخ تاکنونی سیستم های استثماری و حماقت توده های نادان و زرنگی و توحش امپریالیستها و استثمارگران بوده ، تکرار و تکرار تاریخ و توحش …. به هر صورت، یاد بگیریم که در جهان امروز تنها تضاد اساسی، تضاد کار است و سرمایه … و نیروی و سیستم سرمایه سازمان یافته و دقیق می داند چگونه و از کجا حرکت نماید تا بیشترین نیرو را از میان همان نیمه احمق های بیسوارد و نادان بسیج نماید و چگونه جو ساز کند، اینها سعی دارند نیروی مردم را در دست بگیرند، یعنی با تبلیغات و دروغ و سانسور و مافیای خبری و پومپاژ اخبار و ماجرا های بیخود از رشد اگاهی مردم در هر شرایطی جلوگیری نمایند…. از موضوعاتی بدیهی و معمولیمهرمترین خوراک های تبلیغاتی را سرهم می نمایند، از یک نیاز روحی و جسمی واقعی به شکل مذهبی ان نهایت سوء استفاده را می برند، مانند، فوتبال و دوچرخه سواری و مد و …. فیلم های جنگی و فاشیستی، با این وسایل همراه با مزدورانشان در کشور های عقب مانده ای چون ایران و افغانستان و عراق و … حتی در امریکای لاتین، نیروی فکری و مادی و مردم را در کانال های ملی ناسیونالیستی مذهبی و انحرافی می کشانند، کانال هائی که خود آنها باعث و بانی و عوامل عقب نگداشتن مردم در ان زمینه ها هستند و بودند، تا خود امپریالیستها بهتر بتوانند مردم را استثمار نمایند و مردم احمق و نادان و قربانیان بیسوادی سیاسی، در اثر وجود القائات امپریالیستها و قلم به مزدانشان نیز، در همراهی با آنها، دراین شیپور از سر گشادش می دمند …. امروز در تضاد جهانی کار و سرمایه تنها راه نجات بشریت، آگاهی و تشکل است در مسیر برقراری سیستم ازادی و برابری برای همه در تمامی زمینه ها … یعنی برقراری سوسیالیزم …. در غیر آنصورت مانند این است که برای خرید نان به دارو خانه یا سبزی فروشی مراجعه نمائیم، …. حماقت شاخ و دم ندارد نتیجه اش هم کشتار ما و ویرانی و اورارگی و … خواهد بود ….عمرمحمدی

 اینها

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s