نرگسنرگس محمدینرگس محمدی را ازاد کنید …. در طویله توحش اسلامی سرمایه داری ایرانی، دفاع از انسان جرم است ، اما غارت و دزدی با هر نام و عنوانی از جمله حقوق یا دکل نفتی بنام پاداش یا بنام اختلاس، حلال است، …. ایا ما شایسته این همه توحشیم ؟ رفقا و دوستان، انسانهای ازاده …. هر زخمی که، هر درد و رنجی که بر پیکر هر رفیقی، مبارزی، زنی، کارگری، هر زحمتکش فکری یا جسمی که وارد می آید … خود آن زخم و تبعات ان زخم و درد بر پیکر کل مردمان ساکن در آن سرزمین است، در نوبت بعد و در عمل نیز می بینیم که درد ها بر سراسر وجود آن جامعه یکی دو تا نیستند، با موجودیت این سیستم توحش اسلام و ملا و دین و سرمایه، درد و رنج کشیدن ها، هر روز نوبت یکی دیگر است، هر روز نوبت عده ای و سازمانی و جمعی و خلقی دیگر است که …، در عمل اینگونه است که برای مردمان ما لحظه ای ارامش وجود ندارد، از هر سو که بنگری فقط کشتار است و رنج و درد و بی حقی عمومی، زندان و شکنجه انسانها، ما چاره ای به جز همدردی و همراهی و در نتیجه تشکل سراسری و سرنگونی این جنایتکاران نداریم، با دفاع از هر انسان شرافتمندی که برای دفاع از انسان مورد تهاجم اسلام و سرمایه قرار می گیرد، ما وظیفه ای داریم بی چون و چرا و بی تزلزل، باید از انسان و ازادی و برابری دفاع نمائیم، با دفاع از عزیزان مان، با هرقدم پس راندن جنایتکاران اسلامی در ایران، به همان اندازه و مقدار، ما نیز متمدن تر گشته و قدمی در جهت آزادی برای همگان و اسایش و بشریت متمدن برداشته ایم، با عبور ازکل این مسیر، با این روش نیز، ازادی را در جامعه مان نهادینه نموده و با هر حرکت و اقدامی و بدست آوردن هر پیروزی، سنگی بر سنگ بنای ساختمان بلند آزادی و برابری در آن جامعه قرار خواهیم داد، و اینگونه است که کاخ ازادی و برابری را در یک جامعه می سازند، و سازمان می دهند، ما آنگاه است که شایسته نام انسان می شویم، با تلاش و دفاع از ازادگان دربند، کاخ سوسیالیزم را بنا می نهیم و می سازیم، شایسته نام انسان می شویم، ازادی و برابری یعنی دفاع از کرامت انسان، انسانهای یک جامعه اگر آگاهانه قدم بردارند و فرهنگ جامعه انسانی شان را بخواهند بسازند، با در ک ضرورت هر جابه جائی سنگ ریزه ای در این مسیر تغیرات است که جامعه سوسیالیستی را بر پا می داریم، ارامش و راحتی را برای زنان و مردان جامعه مان، برای خودمان بدست می اوریم، با خواستن و راه افتادن است و تلاشها، که محتوی جامعه مان با آن شکل پوسیده و گندیده حکومت ملا ها خوانائی نخواهد داشت، و انسانها شایسته نوع دیگری از سیستم های حکومت هایشان خواهند بود، در نهایت دشمنان انسان را از ان جامعه با انقلاب بیرون می رانند و میرانیم … تک تک ازادگان دربند، شرف و ناموس کل جامعه انسانی و کرامت انسان و احساسات ما هستند، که امروز در دستان پلید دشمن انسانیت گرفتار اند، با دفاع از آن ازادگان دربند، و حمایت از آنها در هم پیوندی با آنها دل تاریخ را بشکافیم، یک قدم به پیش به سوی انسانیت و برابری برداریم و شایستگی خود را بنام انسان و انسانیت به خودمان ثابت نمائیم، تا بتوانیم والائی را نیز پشت سر بگذاریم، آنگاه زمینه ملا و مذهب و سرمایه داری و زباله های تاریخ و توحش و استثمار را در این سرزمین بلا زده ملا زده استثماری سرمایه داری، از میان برداریم، در اثر تلاش امروز ما توحش از هرنوعش در آن جامعه جائی نخواهند داشت، سایر جوامع و اروپا نیز از این مسیر عبور نمودند، که امروز اروپا همان جائی است که فراریان از آن توحش اسلامی دست پخت خودشان به آنجا فرار می نمایند و به اروپا و سایر جوامع پناه می اورند، دریابیم که توحش اسلام و سرمایه با آن جامعه انسانی متضاد است، و امروز بر بستر و زمینه مبارزه با توحش اسلام و جنایت با متحد شدن هایمان حول خواسته های ازادی و برابری برای همه، و دفاع از ازادگان دربندمان، زمینه خشکاندن این توحش را قدم به قدم به پیش برانیم و در ضمن پیشروی تمرین انقلاب را نیز با خود به پیش ببریم، با دفاع ما از آن ازادگان دربند، در تجربه عملی زندگی روزانه توده های کار و زحمت و تلاش گران انسانیت، ضرورت تشکل و همنوائی های هر چه بیشتر را به همراه خواهد داشت، پس بیائیم همه از انسانیت و ازادی و برابری برای همه به دفاع بر خیزیم، توحش در ایران اسلامی سراسری است، پس همنوائی ها، تشکل و همدردی ها و همراهی ها را نیز سراسری نمائیم … انسانها خود سیستم های اجتماعی شان را می سازند و سازمان می دهند، و شایسته سیستم های اجتماعی شان نیز هستند، ما نیز با این روش و از این طریق یک گام عملی در جهت جنبش سراسری برداریم، سیستم های اجتماعی محصول و دست پخت و ابزار دست خود انسانها هستند، که در ضمن کار و فعالیت و تشکل و مبارزه زمنیه های سازماندهی و ضرورت بودنشان شکل می گیرند، در این راستا قدم برداریم، علاوه برتقویت روحیه فعالان و مبارزین مان، با این همراهی ها و همنوائی ها هرچند کوچک اند، اما همگانی که می شوند، بسیار کاری اند، حداقلش این است که به خودمان و توده های مردم در عمل ثابت می شود که قدرت در تصمیم و تشکل خود انسانهای مصمم و آگاه است، در همراهی ها و حمایت ها هرچند که جزئی به نظر برسد، دریغ نکنیم، قدرت واقعی در دست توده های مردم اگاه و متشکل است، تشکل و همنوائی ها با زحمتکشان فکری و جسمی راه حل برون رفت از این توحش اسلام و سرمایه است، نه ملا مامور خداست، و نه خدا صاحب بشر است، و نه خدائی اساسا وجود داد، و نه انسانها گله های گوسفند اند و اساسا هیچ خدائی به جز خود انسان آگاه از بیخ و بنیاد وجود ندارد، همه اش کشک است، خود مردم اگاه و متشکل و همنوا و همراه، خود خدای واقعی اند …. دیگر هیچ یک از این چنین ترهاتی در این سرزمین جائی ندارند، پس بی دریغ از ازادگان در بندمان دفاع کنیم، وجود زندانی سیاسی و مبارز در زندان در هر جامعه ای، شرم انسانها و انسانیت است، ازادی مفت و مجانی نیست و بدست نمی اید … ما انرا با تصمیم خود و با دستان خود می گیریم، جای فرهیختگان دلسوزان مردم، ازادگان، زنان و خلقها، کارگران و پرستاران و معلمین و زحمتکشان فکری و جسمی …. زندان نیست….. نرگس محمدی را ازاد کنید …. عمرمحمدی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s