برای بشریت تنها دو راه هست،

داعش و راه سوم

Omar Mohammadi
28. September 2014

چند کلمه در رابطه با امپریالیستها و داعش و مذهب و ناسیونالیسم در منطقه ما …. سر سخت ترین و انقلابی ترین ها حقیقت ساده، واقعیات ساده و طبیعی اند، چه اگر ما بخواهیم و دوست داشته باشیم، یا دوست نداشته باشیم به مذاق ما خوش نیاید، یا نیاید، یا اگر به آن صورتی که دوست داریم، می خواهیم باشد، به بینیم یا نشان دهیم، این مشکل از ذهن ما و آرزوی ما و شماست، و ارزو های شاید بر باد رفته ما، پس حقیقت جوئی و حقیقت گوئی انگونه که هست، انقلابی ترین است، یک دید درست و آکادمیک و کلاسیک بدون جانبداری توهمی از واقعیات و حقیقت، شک علمی به همه چی و بیان از واقغیات مانند تصویر در ائینه ای از حقیقت، حقیقت و واقعیات با کسی شوخی ندارند؛ بقول روزا لوگزامبورگ؛ من بیان می نمایم حقیقت را ملهم از قدرت خود حقیقت تا …؛ یکی از جنبه های زیبائی کودکان از سادگی و رک و حقیقت گوئی هایشان است، و به نظر من آنگونه که درک می نمائیم و می بینیم باید به همان گونه بیان کنیم و بر آن مبنا برنامه داشته باشیم؛ تا بتوانیم دقیق عمل کنیم، همانند دیدن سیبی که از درختی می افتد، البته باید شرایط را در نظر گرفت و با دشمن طبقاتی باید حقیقی برخورد نمود، یعنی به مثابه دشمن، نه رفقایمان را لو بدهیم، بقول مارکس انقلابی ترین انقلابی ها، خود حقیقت ساده است؛ البته که به سیستم های اجتماعی و فرهنگ و روابط و خود ما مربوط می شود که تا چه اندازه حقیقت جو و حقیقت گو هستیم …. بقول لنین، عوامفریبان بدترین دشمنان مردم اند، خود فریبی نیز از آن بسیار بد تر است، … بر این بستر و در این راستا … در اثر ندیدن حقایق و شاید نادانی های ما است که تکرار مسخره و تراژیک تاریخ سرنوشتیم، مردم ما مدام هزاران سال مرتب پس کله می خوریم تا یک قدم در جهت تاریخ بر می داریم و سرنوشت ما غم افزا رقم می خورد؛ که در غیاب دانش و تفکر و حقیقت جوئی و بیسوادی ما در سرزمین ما؛ در اثر وجود سیستم های ضد مردمی بر بستر سانسور و تحمیق و خفقان جنایتکاران و دشمنان ازادی، و بر بستر دین و مذاهب و فاشیزم، ملای گوزو سرنوشت میلیونها انسان را در دست می گیرد و سیستمی را سازمان می دهند، که فقط جنایت است و مکافات زنده بودن و جرم زندانی بودن در آن توحش، که در نتیجه آن سیستم ضد بشری فاشیستی، عمق بدبختی و مذهب و حماقت ما بیش از پیش مدام بیشترمی شود؛ بیگانگی از خود، تهی از انسان بودن، بی روح و خلافکار نسبت به همسایه و برادر و خانواده و دوست و رفیق و… دشمنی با نیمی از جامعه بنام زن ستیزی، انسان گرگ انسانی دیگر است در فضائی مملو از توحش و ترس، حماقت مردمان خرفت و مذهبی و ناسیونالیست ما؛ سرکوب زنان ما، یعنی سرکوب نیمی از جامعه مابا نام حجاب، به همین اسانی، فقط به جرم زن بودن، همراه با توهمات بسیاری های ما، به سرمایه و امپریالیستها؛ شرایط ی را می سازند، که بقول معروف در جهنم جمهوری و جنایات مارهائی هستند که آدم از دست شان به اژدها پناه می برد، متوهم به دشمنان آشتی ناپذیر کارگران و زحمتشکان ما؛ که بازهم به منظور دزدیدن نان سفره مردم کارگر و زحمتکش و به طمع غارت ازهر امکانی از نیروها و کار و معادن و امکانات مادی و معنوی مردمان ما و منطقه ما بی وقفه که صورت می پذیرد؛ بازهم بر بستر وجود و کانال هائی مانند اسلام و توحش سرمایه در منطقه ما و سرزمین ما در دنیای متمدن ؟؟؟ امپریالیستی !!! است؛ که صورت می گیرد؛ که اساسا؛ بستر این توحش بر پایه ترغیب و تشویق مردم احمق و خرفت ما به دین و مذهب و ناسیونالیزم به منظور سرگردانی و گیج سری؛ از هر راه ممکن و یا پخش کتب مذهبی و قران با بهترین چاپ ها و مرغوب ترین کاغذ ها بصورت مفت و مجانی، و یا استخدام مزذور و دادن پول و امکانات و یا به لحاظ روانی بکار بردن روش شلاق و شیرینی در جهت عوام فریبی از سوی امپریالیستها بنام کلیسا و مسیحیت و شیعه و سنی و کرد و ترک و هر دینی می خواهی داشته باش اما از آزادی و برابری نام نبر …. بر این بستر من با تو برای فردا جنگهای صلیبی دیگری تابلوی سر در دکان جنگ مهم نیست، تدارک خواهم دید، میان اسلام و سنی و شیعه و مسیحیت و بهائی و …. جنگ و دعوا راه خواهم انداخت مطمئن باشید …. و بسیار دیگر مسائل … که البته همانگونه که می بینیم، تا کنون آنها موفق تر بوده اند، زیرا حماقت و توحش در منطقه ما وسیع تر و عمیق تر و بیتشر از آگاهی و دانش و تفکر و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت خویش بوده، به همین خاطر توحش و درندگی بسیار موثر بوده و هنوز می تواند باشد؛ تمامی این تلاش های شبانروزی امپریالیستها و استثمارگران در جهت بوجود آوردن و پروردن و تکثیر این حشرات موزی اسلامی در این گتداب و فاضلاب جهان استثماری سرمایه و سود و غارت بر همین بستر است که صورت می پذیرد؛ برای تولید طالبان ایران و سایر طالبان ها و داعش و مجاهد و ناسیونالیستهای مزدور و مردم فروش و دادن آموزش و تمرین های جنگی به آنان در شهر ها و محل زندگی مردمان کارگر و زحمتکش منطقه ما؛ به حساب خانه خرابی مردم ما است که صورت می گیرد، بستر آن ؟؟ عقب ماندگی و اسلام و توحش تا دلت بخواهد فراوان؛ به زبان کوردی سنندجی یعنی؛ اسلام و فاشیزم و ناسیونالیزم و توحش پایه خانه خرابی مردم ما است، یک فضای مسموم فرهنگی ضدیت با انسان می سازند که یک عوام احمق درک و شهامت اخلاقی این موضوع را ندارد تا با تفکر حرف بزند، تا چه رسد به مبارزه برای آن …. تازه اگر کسی به ماهیت سرمایه داری اسلامی پی برد، مسیحیت و شیرینی زندگی در اروپا را با نام از دین برگشتن نشان می دهند و مردم فرصت طلب و توده ها عامی و خرفت و نان به نرخ روز خور از خود بیگانه بسیجی ساندیس خور به این بهشت اربابان صلوات خواهند فرستاد، تمامی این نقشه های رذیلانه از سوی دشمنان مردم به منظور درست کردن و سازمان دادن ارتش مفت و مجانی از وحشی ترین جانواران مسلمان و لمپن ها و حاشیه تولیدی ها و لمپن انگل های جوامع مختلف، هم چنین اموزش و ورزیده نمودن این جنایتکاران و بکار گیری آنها بر علیهه رقبایشان در این منطقه؛ مخصوصا بر علیه روسیه صورت می پذیرد …. آنها اگر از ترس بمب اتم نمی بود حالا یکی دو جنگ تمام عیار جهانی و عیر جهانی در جریان می بود، و به همین خاطراست که اینها را بعنوان جایگزین جنگ جهانی سازمان می دهند؛ آموزش می دهند؛ تسلیح می نمایند؛ منطقه محل زندگی ما را به میدان جنگ تبدیل می نمایند، روشنفکران و ازاد اندیشان و زنان و خلقهای ما را سرکوب می نمایند، زندانی و اواره و ترور می کنند، انها با براه انداختن جنگهای منطقه ای همان خانه خرابی اتمی را جبران می نمایند؛ داعشی های حاکم بر سرنوشت ما نیز در جامعه و در زندانها در این جهت بیکار نیستند، بستر حماقت نادانی های ما و نداشتن طرحی درست و همه گیر و نداشتن همنوائی ها، برای تعین سرنوشت مان و نداشتن تشکل و همگرائی ها است، که آنها می توانند هر بلائی که بخواهند بر سرنوشت ما می اورند و برای ما تصمیم می گیرند … همدستان و سازمان دهندگان و رئیس این جنایات اسرائیل و امریکا و اروپا می باشند؛ بقیه از جمله ایران و غربستان و ترکیه پادو اند، و تحت سازماندهی اربابان ناتو و بانک جهانی پول این کارها اجرا می شود و صورت می پذیرد؛ در این پروسه ارتجاعی و جنایتکارانه؛ آنها در سرزمین های ما نیرو هایشان را برای جنگ بر علیهه رقبایشان آموزش نظامی می دهند، اگر این ارتش مزدوران امپریالیستها به اندازه کافی ورزیده شدند …. که سعی بر این مسئله است … و اگر توان مقاومت و جنگندگی کافی در برابر حملات خود امپریالیستها را داشتند و بدست اوردند، چه بهتر ((که در تصور ناسیونالیستهای مذهبی و ادمهای سطحی و عوام و احمق؛ این اموزش نظامی مزدوران امپریالیستها، اینگونه بازتاب می یابد که امریکا و نیروهای ائتلاف بر علیهه داعش همراه کوردها و سایرین می جنگند … هاهاها؛ نمی فهمند که گربه محض رضای خدا موش نمی گیرد، یک ناسیونالیست الدنگ یا مذهبی احمق نمی تواند تصور نماند که اینها یعنی امپریالیستها؛ آنها را؛ یعنی داعش و طالبان و مجاهد و اسلامی ها و ناسیونالیستها و مذهبی ها را در میان شهر و روستا و سرزمین های مردمان منطقه ما به حساب خانه خرابی مردم کارگر و زحمتکش و زنان و دلسوزان ما، با این روش و شکل آموزش می دهند؛ یعنی منطقه محل زندگی مردم را به پادگان نظامی و منطقه جنگی و منطقه آموزشهای جنگی این داعشیان رنگارنگ تبدیل نموده و فرزندان کارگران و زحمتکشان وسیله ای در حد اسباب بازی ، قربانی اند؛ امپریالیستها هم سلاح می فروشند و هم مفت و مجانی با کشتن هزاران انسان آنها را آموزش می دهند؛ هم به رقبایشان بر سر غارت اینگونه معامله می نمایند …. مذهبی ها و ناسیونالیستها و بقیه، با حمایت و تشویق امپریالیستها، با براه انداختن جریانات ارتجاعی و ضد کارگری و دشمنی با زحمتکشان، در سرکوب جنبش های ازادیخواهانه می کوشند، البته همراهی با دشمنان آزادی خواهان و دشمنان برابری طلبان به حساب مردم ساده و عوام و بی تفاوت به سرنوشت خویش در میان شهر و روستا و سرزمینهای مردم به حساب خانه خرابی همین مردم قربانی؛ آموزش می دهند؛ این ناسیونالیست داعشی های ما نمی توانند تصور نمایند که منطقه ما میدان آموزش آنها به حساب مردم ما؛ بسیار بزرگتر از یک پادگان نظامی و به وسعت کل منطقه مفت و مجانی است با سربازانی واقعی و مردمی مفت تر از گنجشک اند، و به همین خاطر در تصور آنها؛ اینها؛ آنها را که آنها را می زنند هاهاهاها ((اینهم به سبک خمینی )) و اگر موفق شدند که در غیاب تفکر و دانش انقلابی و همت مردم ….موفق خواهند شد؛ آنگاه سر خر را رو به بالا یعنی رو به سوی رقیب اصلی یعنی روسیه کج می نمایند …. و اگر نشد؛ خوب تجربه ای خواهد بود که نقطه ضعف های آنرا بر طرف خواهند نمود و باز هم روز از نو روزی از نو، سنگ مفت گنجشک مفت، در منطقه ما ناسیونالیست الدنگ و مذهبی فراوان اند ….کاری ندارد، بزن ….که دیرت نشه ….؛ تکرار این توحش و ادامه این توحش و فروش سلاح به این احمق های منطقه و باج خواهی از رقیب و تحکیم توحش و ترکتازی بر مبنای این توحش و باز هم باز تولید جنایات بر بستر ها و کانال های عوضی از نابرابری های طبقاتی و ملی و مذهبی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نارضایتی ها …. باز هم توحش اسلامی و ناسیونالیستی به چاله ای تبدیل می شود که مردم ما در آن می افتند، … آموزش توحش؛ ساختن جوی مملو از توحش و نادانی و در نتیجه نبود آموزش مخصوصا نابودی مدارس و کتابخانه ها و ساختن مسجد و طویله در هر کوچه و بازاری، از محتوی خالی نمودن مطالب درسی و ترویج بیسوادی و نادانی، انسان را به ابزاری فقط برای دوشیده شدن تبدیل می نمایند، در این راستا ورزیده نمودن این آدمخواران مسلمان بر علیهه رقیب ….؛ زیرا قدرت و کوبندگی ارتش و نیروی روسیه چیزی شبیهه به نیروهای ارتجاعی سایر امپریالیستها اگر قوی تر نباشد کمتر و ضعیف تر نیست، پس امریکائی ها نیز با همان قدرت و شدت این نیرو ها را به منظور آموزش، ظاهرآ، می زنند؛ این نوع آموزش در اردوگاه های آموزشی نظامی در بسیار جاها البته نه به این شکل و شدت اما جریان دارد؛ مثلا در میان فلسطینی ها نیز کاربرد دارد ….؛ که در اذهان مردم سطحی مخصوصا در تصور آن نوع های متوهم به سرمایه و استثمار از جمله ناسیونالیستها و احمق ها وانمود می شود که امریکا و اروپا بر علیهه داعش مشغول اند ، پس انها دوستان ما هستند، قصاب در قصابخانه دوست بز می شود، …. ما با آنها هم پیمانیم …. داشتند قاطری را نعل می زدند؛ کج کجکی خرچنگی هم آمد و یک لنگش را بالا برد که لطفا یک نعل هم بر پای من بزنید … هاهاها …. آنها نمی توانند تصور نمایند که در واقع این زدن ها به منظور آموزش داعش و امتحان نمودن ان ارتجاعی ها می باشد؛ و فروش سلاح و گرم نمودن بازار های اسلحه سازی است، البته تسلیح شان نیز می نمایند … در یک کلام، توهم به سرمایه یعنی قربانی شدن و آلت دست بودن …. آیامی خواهید یا نه ؟ این شمائید برای سرنوشت تان تصمیم می گیرید وگرنه آنها برای شما تصمیم شان را دارند،
((دریائی از سلاح در صحرای لیبی برای داعشیان مورد حمایت امپریالیستها ؛ چه کسی این سلاحها را برای چه کسانی فرستاده اند http://www.youtube.com/watch?v=TvBbkPlgX_k))

…. در نتیجه این آب و آتش ها و کوبیدن ها در شهر ها و محل های زندگی ما انسانها؛ تولید یک ارتش خواهد بود که از ارتجاعی ترین جانداران تشکیل گردیده اند، تا اکنون در منطقه ما به سرکوب ازادی و برابری مشغول شوند، و در اینده نزدیک و زمان مناسب آنها را رو به سوی جاهای بالاتر روانه نموده به سوی مناطق دیگر؛ یعنی؛ مخصوصآ سرزمین های مسلمان نشین روسیه؛ یعنی رقیب امریکا و امپریالیستها در منطقه را شاید بتوانند به خود سرگرم نمایند و شاید با این وسیله انها را به زانو در آورند و باج خواهی و بازهم معامله ای دیگر در جائی دیگر بر سر منطقه ای دیگر، زیرا توهم به سود و سیستم سرمایه داری با حماقت همراه است و مانند بز در قصابخانه قربانی شدن بدست همین دوستان شان، حداقل بنگرید به سرنوشت صدام و شاه و لیبی و بقیه از امریکای لاتین تا افریقا و اسیا و …. به هر حال دوعا بر سر چیزی شبیهه به اوکراین اما در منطقه ای دیگر بر بستری ارتجاعی و فاشیستی و توحش اسلامی و در جاهائی دیگر …. بر این مبنا؛ و اگر این نظر و تصور و دید درست باشد؛ که به نظر خود بنده یک دنده رد خور ندارد و حرف ندارد؛ اگر برایم حرف درنیارند؛ همانگونه که بار ها نوشته ام و تکرار می کنم فردا حتما نوبت ناسیونالیزم خواهد بود و یا ناسیونالیزم مذهبی خواهد بود و یا چیزی در این حد …. کما اینکه امروز آثار این خیار شور در نمک خوابیده ناسیونالیستی را می توان دید زد …؛ در هرصورت هر چه خواهد بود؛ باشد؛ شکل موضوع، تفاوتی در اصل موضوع نمی کند؛ بازندگان اصلی این بازی کثیف سرمایه و سود و استثمار و جنایت که با جان و زندگی مردمان کارگر و زحمتکشان ما؛ با زندگی خلقهای منطقه ما می رود، خود مردمان ما می باشند؛ برندگان این جنایات؛ در این شرایط در این منطقه امپریالیستها خواهند بود؛ البته اگر ما نفهم بمانیم و اگر فقط نظاره گرانی خرفت و متوهم به امپریالیستها و ملا و مذهب باقی بمانیم و اگر دست گدائی ناسیونالیستی به سوی امپریالیستها دراز کنیم و حق تعیین سرنوشت خود را زیر پا لگد نمائیم؛ و اگر در توهم به امپریالیستها و تصورگذائی و دریوزگی به درگاه امپریالیستها به منظور گدائی، سجده بریم و نوکر مسلک از نوع بارزانی و هجری و مبتدی و بقیه فرخ نگهداری ها، فکر نکنیم، متشکل و مسلح به سلاح نشویم، چه به اسلحه اندیشه و اساسا اسلحه تفکر، یا تفنگ و توپ، اگر برای بدست گیری تعیین سرنوشت خودمان هماهنگ و متشکل نشویم، و اگر در تمامی عرصه ها برای برابری و ازادی نجنگیم ….اگر خرفت و احمق و ناسیونالیست و مذهبی باقی بمانیم و اگر برای برقراری ازادی و برابری متشکل نشویم؛ همانگونه که تا به امروز قربانی بوده ایم و از تاریخ به جا مانده ایم ؛ …. صد هزار بار و سالهای سال باز هم سرنوشت ما همین خواهد بود ….در نظام جهان هستی ضعیف لگد مال است …. ضعف ما؛ ضعف اندیشه و یاد گیری از تاریخ و ضعف تشکل ما است، خالی بودن دستان ما از تفنگ و مغز ما از اندیشه است، …. ما تنها یک راه داریم …فقط …. یا ازادی و برابری و سوسیالیزم یا توحش و داعش و امپریالیزم …. راه سوم به معنای مرغ عزا و عروسی شدن است، چز و فز ماهی در ماهی تابه، … بس است خرافات اسلامی و ناسیونالیستی ….عمرمحمدی

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari
sedayeazadibarabari.wordpress.com
داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر
https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.php?attach_id=522fa83b8144688b70ef38c192ff6ff7&mid=mid.1418312354135%3Ac959ecf2a8bfbd8e12&hash=AQD5QsjzozNp4lDo
Mosahebe Omar ba Radio rahe Kargar.mp3 (file://OMAR-PC/Users/Omar/Desktop/Mosahebe%20Omar%20ba%20Radio%20rahe%20Kargar.mp3)

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s