بدون برقراری ازادی و برابری حل مسئله ملی ممکن نیست، توهم است و نتیجه ای جز جنایاتی از داعش بدتر نخواهد داشت۷.

گربه برای رضای خدا موش نمی گیرد و امپریالیستها بی دلیل خود را دلسوز خلق ها نمی نمایانند، استقلال کردها، یا هر خلق دیگری، امروز و در شرایط حال، با روش و سیستم سرمایه داری؟ تنها مزدوری برای امپریالیستها را با خود به همراه خواهد داشت . در گیری های میان خلقها را با خود خواهد داشت. فقط جنگ است و ویرانی و قره باغ است و کشتار خلقها از همدیگر، استفاده امپریالیستها را تضمین خواهد نمود، تشنج درمنطقه ما و کشتاری بدتر از توحش داعش را با خود خواهد داشت . در اروپا مرز ها را از میان بر می دارند، در حالیکه امروز برای ما مرز درست می نمایند، از این روشن تر؟ انگار ما کیک و شیرینی هستیم که در میان خودشان ما را تقسیم می نمایند، با این کار احمقانه، کودکان عقب مانده ناسیونالیست را گول می زنند، برای استثمارگران جهان دیگری شده، در عین حالی که در پیش پای ما، برای ما، جهانی دیگر را می نمایانند، مردم نادان و از دست نابرابری ها به جان آمده را به آن سو سوق می دهند، با این کارشان در سطح میلیونی، ما را هنوز در قرون شانزده و هفده نگه می دارند، به کمک ناسیونالیستها ما را در ته چاه جمکران ناسیونالیستی نگه می دارند، در شرایط امروز جهان، استقلال بدون ازادی و برابری، حداقل صد سال دیگر منطقه ما را به پس تاریخ خواهد راند …. استقلال کردها یا هر خلقی دیگر، بدون برقراری سیستم ازادی و برابری، بدون بر قراری سوسیالیزم، ما را به دویست سیصد سال به پس خواهد راند، و آنوقت، خر بیار و باقلی بار کن، این ناسیونالیستهای های ما نادان و اغلب مزدور امپریالیستها و اسرائیل اند، در منطقه بحرانی ما که بحرانی تر می شود، مسیر و کانال مبارزات کارگران و زحمتکشان را به بیراهه می کشانند، زیرا بسیاری از این رفقای قافله، مزدوران ترکیه و ایران اند، ترکیه و ایران و امپریالیستها بدرستی و به خوبی و روشنی می دانند، که حل مسائل ملی از جنس و نوع دمکراسی است، در صورتیکه برپائی سوسیالیزم و ازادی و برابری از جنس مسائل طبقاتی و دمکراتیک با هم است، سوسیالیزم بدون ازادی همانند ماشین بدون چرخ است، ماشین بدون چرخ و طایر، برای مرغدانی مناسب تر است تا مسافرت با آن، ناسیونالیستها یا اساسا از این حرفها بلد نیستند و مانند داعشیان فقط بهشت می خواهند و حوری هایش، چیز دیگری را نمی خواهند بشنوند زیرا کافر می شوند، یا می دانند و منافع مناسبی در این راه دارند، ….هر چه باشد حسابشان از توده های مردم جداست، توده هائی که در اثر فشار نابرابری ها بیدار گشته اند، امپریالیستها در این معامله ای که به کمک همین مزدوران شریک دزد و رفقای قافله شان، یعنی ناسیونالیستها، صورت می گیرد، به حل مسائل دمکراتیک آنهم نیمه و ناقص و ناتمام از سر اجبار تن می دهند، تا حدی که برای توده های عوام و نفهم و ناسیونالیست، عوام فریبانه و گول زننده باشد، استقلال، بلی استقلال!!! به معنی کلمات نمی توانند بیندیشند، دولت ملی!!! بلی دولت ملی،، حق مسلم، درست مانند خرچنگ چپ چپ می نگرند و راست راست راه می روند، مانند اتم هسته ای بدون هسته خامنه ای، هارت و پورت مفت، از طرفی دیگر اما امپریالیستها با ناز و ادا و اطوار مصنوعی سر این کودکان دریوزه و گدا و نادانرا شیره می مالند، برای اینده، بازهم برای برنامه های بعدی شان، برنامه هائی دارند که منافع آنها را تضمین نماید، ناسیونالیستهای خرفت در تصور خویش گویا امپریالیستها دوست این خلقها گشته اند و در هر جمله ده تا صلوات برای این اربابان شان می فرستند…. یارو خود مزذور جنرال موتورز و تولید کنندگان اسلحه است، نوکر دم در امپریالیستها است، دلال و کار گذار است و بدون اجازه آرباب حتی یک کلمه را بیان نمی نماید، هر جائی که می خواهد حرفی بزند باید نوشته را بخواند، اما اینها، …. انگار طرف مکائیل است از پیش جبرئیل و ملائک و خدای گوزو یشان از بهشت با ناز و نعمت وارد می شود، این ناسیونالیستهای الدنگ و نفهم و عقب مانده، از تکرار کلمات و جملات قصار مزدوران امپریالیستها خسته نمی شوند، بوش این را گفت، کلینتون آن را گفت، یارو این را منظورش بود، اساسا نمی دانند تاریخ و سیاست به چه معناست، و اما، در این معاملات سخیف و کودکانه، امپریالیست ها از ترس وسعت گرفتن مبارزات طبقاتی در منطقه به راه آمدن با مسائل دمکراتیک به منظور کند نمودن آن، راضی می شوند، همان کاری را که در ایران زمان مشروطه به انجام رسانیدند تا مشروطه را به مشروعه بدل نمایند، تا جنبش بورژوا دمکراتیک نابود شود، تا مبارزات طبقاتی در ان منطقه را کند نمایند، از رمق بیاندازند، همانگونه که از داعش سنی بر علیهه داعش شیعه استفاده می برند، تا بوسیله هر دو منطقه را به گوه بکشند و میلیونها انسان را قربانی نمایند، اسلحه هایشان را امتحان کنند، بفروش برسانند رقیب شان را بترسانند، در این موضوع نیز، امپریالیستهای زرنگ و دانا، ناسیونالیزم الدنگ و خرفت را به خدمت می گیرند، امپریالیستها حماقت ناسیونالیستهای الدنگ و عقب مانده را به خدمت می گیرنذ، تا از دست مسائل طبقاتی و کمونیستها و سوسیالیستها و دمکرات های انقلابی رها شوند، تا از مبارزات طبقاتی در این منطقه مقداری بکاهند، و بتوانند آنها را دور زده و با راه اندازی یک تشنج افرینی منطقه ای، هر چه وسیع تر بهتر، تا مسئله اصلی را به فراموشی بسپارند، تا ناسیونالیستها و مزدورانشان را به کمک سایر مزدوران منطقه ای شان به سرکوب کارگران و زحمتکشان خلقها و برابری طلبان وا دارند، بعد ش نوبت سرکوب خواسته ها و مسائل طبقاتی توده های میلیونی است…. به همین اسانی، با همین وسیله ممکن و دم دست، یعنی با ناسیونالیزم کور و بی سواد و نادان همچون داعش که با آن مردم و روشنفکران و دگر اندیشان را سر کوب می نمایند …آنجا بنام خدا بود که شکست خورد، در اینجا نیز بنام ملت و خلق است، که باز هم شکست حتمی است اما به چه قیمتی؟؟ …. نتیجه؟؟؟ حتمآ، بدون شک، هرخلقی و یا سرکردگان هر عشیره ای، بر سر هر دهکده ای باید دهها شهر را ویران نمایند، خلقهای بسیاری این راه را در اروپای قرون هفده و هجده رفته اند، فقط ویرانی است و کشتار، مردم!! کارگران و زحمتکشان، تاریخ را تکرار نکنیم، امروز در این جهان نابرابری ها، استقلال ملی به تنهائی، بدون آزادی و برابری، بدون سوسیالیزم، نه تنها استفاده ای برای خلقهای ما ندارد، آن زمان که می بایستی بیدار می شدیم در خواب ناز تاریخی بودیم صلاح الدین ایوبی تا اسپانیا می رفت و برای اسلام شمشیر می زد اما از درک مسائل ملی ناتوان بود، امروز کار آن روز را به نجام رانسیدند بد تر از خواب تاریخی است، باید بسوی پیش رفت نه بوسی دویست سال پیش، نتیجه بهتری خواهیم گرفت ….کمی فکر کنیم، خوب است، وگرنه از آن راه بعنوان الت دست امپریالیستها، سازمان دادن جنایت صرف است و مزدوری برای امپریالیستها، و رقابت میان خلقها بر سر مزدوری خواهد بود، خود بنگرید به عراق در گیری ها میان شیعه و سنی و کرد و عرب، ورشکستگی و خانه خرابی….آیا فکر می کنید داعش از آسمان بارید؟؟ اگر این موضوع منطقه ای شود، همانند جنگلی است که اتش گرفته باشد، تر و خشک در آن خواهند سوخت، بی دلیل نیست که اسرائیل از این موضوع بیشترین حمایت را دارد، درست همانند حمایت از داعش و درست کردن داعش، تسلیح داعش، این بار با نام ناسیونالیزم است…. مردم بیدار شوید!! جهان تغیر نموده، دوباره از تاریخ به جا نمانیم، امروز تنها مرز موجود در جهان، تنها و فقط مرز میان بالائی ها است و توده های میلیونی مردم، اگر امروز مردم بیدار گشته اند و در عرصه حقوق ملی، برابری و ازادی و حقوق واقعی شان را در هر عرصه ای می خواهند، و از نبود آزادی و برابری در رنج هستند، در اثر ستم طبقاتی است، و سرعت گرفتن گردش کالائی است، در اثر مبارزات برابری طلبانه است، که امپریالیستها تصمیم صددرصد دارند تا آنرا نابود نمایند، تا در حد ممکن انرا کند نمایند…. آنها طرفدار هیچ خلقی نیستند، حتی خلقهای خودشان …. سود و غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان جهان، اساس این سیستم سرمایه داری است .…در صورتیکه نیاز بشر متمدن به ازادی و برابری در تمامی زمینه ها است، از جمله حق برابر میان خلقها در عرصه مسائل ملی نیز …. در جهان امروز تنها سوسیالیزم و سیستم سوسیالیستی می تواند برابری و حق تعین سرنوشت خلقها بدست خود را تضمین نماید، البته بدون کشتار و خونریزی و بدون مزدوری برای امپریالیستها، بدون غارت خلقها، بدون درگیری میان کارگران و زحمتکشان خلقها، و قرار گرفتن آنها در برابر هم ….

حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خود

یعنی دست هر نیروی خارجی از سرنوشت خلقهای منطقه کوتاه

بر قرار باد سوسیالیزم،

زنده باد آزادی و برابری ….

عمرمحمدی

چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۱ می ۲۰۱۶

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s