برقرار باد سوسیالیزم ، زنده باد ازادی و برابری۷

من  کارگرمزنده باد کارگرسیستم سوسیالیستی شوروی یک سیستم بروکراتیک و از بالا به پائین شاهنشاهی الول عظمی شیخی مشایخی بود ….به این علت ساده که، حزب جای طبقه را گرفته بود ، یعنی به جای اینکه طبقه کارگر حکومت نماید، حزب حکومت می کرد، حکومت حزبی بود، نه طبقاتی، در نتیجه دمکراسی مستقیم و دولت طبقاتی و دولت نوع کمون، جایش را به یک سوسیالیزم فئودالی داده بود و رهبر به یک شاه تبدیل شده بود، و بازهم با وجود تلاشهای کارگران و زحمتکشان و ترقیات فراوان و دستارورد های بسیار فراوان و به آن سطح از فداکاری و دانش و تکنولوژی رسیدن که خواب را از چشمان امپریالیستها پرانده بود، …. اما ضرورتآ، می بایستی شکست می خورد، زیرا این نوع سیستم حکومت از بالا به پائین، به لحاظ تاریخی شکست خورده است، تاریخ مصرفش به سر امده است، امروز در سطح جهان در هر نقطه به علت وجود سیستم سرمایه داری، تمامی تلاش بشر در هر نقطه ای از این جهان، دانسته یا نادانسته در این جهت است که از زیر بار ستم سرمایه بیرون بیایند و ازادی و برابری بصورتی ناخواسته حتی در بسیاری موارد، نا آگاهانه مردم را بسیج و متشکل می نماید، زیرا سرمایه تمامی مردم زحمتکش و کارگر را به هم پرس می نماید، با این شکل سازمانی و تجمع در تولید، خود تصور نمائید، تولید اجتماعی و مالکیت فردی بر وسایل تولید همگانی و اجتماعی، و در مقابل این نوع سیستم جهانی، و اجتماعی، سیستم حکومتی فردی باشد، اینها با هم خوانائی ندارند ….این شکل و محتوی با هم متناقض اند، بحران و درهم ریزی و شکست صد در صد است، در هم ریزی و فرو ریزی حتمی است، …. در شوروی نیز همین را دیدیم، علت شکست سوسیالیزم موجود نه از سوی کشور های امپریالیستی که 14 کشور امپریالیستی با تمامی توان تلاش نمودند، و نه فاشیزم هیتلری بود، زیرا آینها آن توان را نداشتند، بلکه شکست سوسیالیزم از درون بود، یعنی بعلت حکومت از بالا به پائین و عدم دخالت توده ها درتعین سرنوشت خویش و عدم برقراری حکومت نوع کمون، یعنی حکومت از پائین به بالا ، و درست بر عکس یک سیستم سوسیالیستی بوروکراتیک و بر خلاف دولت نوع کمونی که مارکس روی ان تاکید می نمود …. حزب از بالا به پائین برای مردم تصمیم می گرفت، دولت حزبی بود، به جای دولت طبقاتی … یعنی حزب جای طبقه کارگر را در حکومت گرفته بود، حزب حکومت می نمود، احزاب مخالف نمی توانستند نفس بکشند و در نتیجه مردم تصمیم نمی گرفتند و ازادانه نمی توانستند بگویند ما این نوع سیستم اجتماعی را می خواهیم، بقول مارکس خوشبختی را بزور به مردم نمی توان تحمیل نمود، و اینها مردم را نمودند به جای تحمیل نمودن، دموکراسی مستقیم و ازادی های بی قید و شرط سیاسی وجود نداشت، مردم خود ازادانه برای خود و جامعه شان تعین سرنوشت نمی نمودند، مردم از حکومت شان جدا بودند و دشمنی اشکار میان دولت و مردم، بر قرار بود و در نتیجه به جای حمایت از دولت طبقاتی خودشان، همه دزد شده بودند، دولت را از خود نمی دانستند و بوروکراتیسم حزبی و دولتی و از خود بیگانگی بیداد می کرد، بر این بستر و زمینه، تبلیغات امپریالیستی به راحتی اثر گذار بود، در نتیجه این نوع سیستم اجتماعی متناقض،اشکالات پشت سر هم تل انبار می شد، و بنابراین، در حزب کمونیست، فرصت طلب ترین، جاکش ترین، دیوث ترین، بی عرضه ترین، نان به نرخ روز خور ترین، بیکاره ترین ها ….جای دلسوز ترین و فداکار ترین و آگاه ترین بلشویک ترین ها را در دولت و حزب گرفته بودند، زیرا امتیازات و امکانات رفاهی برای افراد حزبی، به قیمت جان کندن مردم کارگر و زحمتکشان، بر ضد مردم و بر ضد کارگران و زحمکتشان را بازهم بنام سوسیالیزم بر قرار و مردم را زیر گرفته بودند، این مشکل اساسی و علت اساسی شکست سوسیالیزم موجود بود، به علت این نوع از حکومت جدا از مردم، عزیز دردانه ترین ها و بهترین ها، یعنی اعضای حزب می توانستند از فروشگاه های مخصوص اعضا که اجناس خارجی و امپریالیستی در خود داشتند، خرید نمایند و امتیازات و برتری ها مخصوص اعضای حزب بود که مردم را لگد مال می نمود، در همه جای این سیستم بروکراتیک حزبی ، بروکراسی روسی و بلوک شرقی، در عوض برابری، حاکم بود، و اساسا بلوک شرق اینگونه بود …. بروکراسی به جای دموکراسی، در نتیجه نشان داد که حکومت حزبی بهتر از این نمی شود، اکنون یاد گرفتیم که شکل حکومت و دولت حزبی و دولت سوسیالیستی چگونه باید باشد، حرف مارکس و دولت نوع کمون، درست بود . یعنی دولت نوع کمون و شکل حکومتی از پائین به بالا از مراکز کار و تولید، دولت نوع کمون، دولت کارگری است، همان دولتی که در کمون پاریس مارکس گفت که طبقه کارگر نوع دولتش را کشف نمود …. در یک کلام دولت نوع کمون یعنی دولت کارگری ….پدیده ای که هنوز بسیاری از این احزاب چپ ما و حتی در سراسر جهان از آن سر در نیاورده اند و نمی فهمند، و در همین شرایط در عین حال در تلاش برای بر قراری سوسیالیزم سر بر دیوار تاریخ می کوبند و دلسوزانه بازهم در مسیر سوسیالیزم تلاش می نمایند، به همین دلیل انها در خوش بینانه ترین حالت، حداکثر به سوسیالیستهای تخیلی و ادمهای خوب تبدیل می شوند، بدون اینکه خودشان بخواهند، مدینه فاضله و سوسیالیزم ارمانشان می شود، نه هدفشان که باید با طرح و برنامه، …. هر چه هست، باشد، اما در این زمینه تلاش برای برقرار سیستم سوسیالیستی بی هویت اند، به همین دلیل اکنون نیز نوع دولت سوسیالیستی و سازمان حزبی شان، بر مبنای سیستم شاهنشاهی است، امام زمانی است، رهبری و معاون رهبری است، شکل بروکراتیک و امام زمانی فئودالی شاهنشاهی شیخی مشایخی است، …و یکی از دلایل بعد از این همه انشعابات احزاب کمونیست کنونی ما، همین است، هنوز با سکتاریسم مبتذل و این نوع حکومت های حزبی شان شب به خیر نگفته اند و عادات بد تر از زنجیر های دست و پایشان زر زر می نماید به صدای خودشان شباهت دارد، باز هم اب در هاون می کوبند و با اطمینان می گویم، در بعد از پیروزی طبقه کارگر در ایران با این نوع سیستم سازماندهی حزبی و دولتی شان، اینها نیز باز هم هزاران بار به جان هم خواهند افتاد و همانند حسین و یزید به جان هم بر سر بردن سهم بیشتری از قدرت سیاسی ….بر سراسر این سر زمین خواهند رید … دموکراسی سوسیالیستی که باید حداقل یک سر و گردن از دموکراسی سیستم سرمایه داری بالاتر باشد …در این نوع از سوسیالیزم، در شکل عشیره های ماقبل تاریخ خواهد بود و ازادی های بی قید و شرط سیاسی و پلورالیزم سیاسی شان همانند سیستم بوروکراتیک برادران بلوک شرق ریده مال خواهد شد، زیرا هیچکس به جز خودشان و طرفداران حزبشان اجازه نفس کشیدن نخواهد داشت، همانگونه که این رفقای هم تشکیلاتی سابق یقه هم دیگر را پاره پوره می نمایند، البته باز هم بنام سوسیالیزم …. در ادامه این نوع برنامه های حزب رستاخیز شاهی و جمهوری اسلامی خمینی و شاه هاهاها و سایر فئودال های ماقبل خودشان ….باید گفت خسته نباشید پهلوانان، خدا قوت …. تکراری های تاریخ یک بار دیگر ریدید، شب بود و نپائیدید، به همین خاطر سراسر این سرزمین را بنام سوسیالیزم …. مالیدید، …..و سوسیالیزم اینگونه نمی شود .

عمرمحمدی

پنجشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۵ برابر با ۱۴ آوريل ۲۰۱۶

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari
sedayeazadibarabari.wordpress.com
داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر
https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.php
Mosahebe Omar ba Radio rahe Kargar.mp3 (file://OMAR-PC/Users/Omar/Desktop/Mosahebe%20Omar%20ba%20Radio%20rahe%20Kargar.mp3

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s