بهار کارگران و زحمتکشان غرش کنان و قهقه زنان در راه است، غریو صدای قدمها و آمدنش را می توان به خوبی حس نمود۷

در جهان هستی و زیبائی ها، زیبا ترین ها حتما با پول و مال و لباس و ملک و ماشین ….همراه نیستند، بلکه زیباترین احساسات و بی پیرایه ترین دلسوزی ها و بی دریغی ها و فداکاری هایند، که روابط انسانی میان انسانها را رقم می زنند، از تقدیم یک لبخند صادقانه تا فداکاری در حد نثار جان، که کارگران و زحمتکشان و انسانهای والا از آن فرهنگ انسانی غنی اند، خورشید بی دریغی هایند … مگر نه این است که شادی و شاد نمودن اساس و هدف بودن ارتباط میان افراد و روابط اجتماعی جوامع انسانی است …که در جوامع وحشی و از خود تهی و بیگانه از بودن، همراه و هماهنگ با سیستم و فرهنگ فردگرائی و سرمایه و مذهب، شادی خویش را به قیمت غم و ناکامی و رنج دیگران تهیه می نمایند و ماهیتآ به لحاظ جایگاهش در تولید، دشمن شادی و انسان است، حقه بازی ها و دروغگوئی ها حاصل آن سیستم اجتماعی و فرهنگ و تفکر است در اشکال بسیار متفاوت، … کارگران و تولید کنندگان، خلاقان زندگی بنا به ماهیت طبقاتی و شرایط وجودی و جایگاه طبقاتی شان در تولید اجتماعی، بنا به میزان سهم بری عادلانه شان از تولید، اگر سوسیالیستی باشد، تا نهایت و الائی بیشتر می تواند باشد، زیرا دیگر نیازی به دروغگوئی به خاطر چس مثقال بیشتر چریدن نیست، کارگران و تولیدکنندگان و پیام اوران شادی، نیازی به این دروغ ها و شیادی ها ندارند، زیرا این فرهنگ متعلق به سیستم استثماری و توحش است که ما را با ان فرهنگ ضد انسانی سازمان می دهند، وگرنه، در میان انسانهای والا و تولید کنندگان ثروتهای مادی و معنوی، و حتی هم اکنون انسانهای وارسته دروغ برایشان زشت است تحقیر غرور انسان است، بر خلاف تقیه و دروغگوئی شرعی و اسلامی، در یک فرهنگ و روابط انسانی، انسان عاشق انسان است، تبلور غنای عشق و دوست داشتن است که سرود خوانان عطر افشان، برای دیگری بودن در روابط زندگی میان انسانها جاری است و موج می زند، عشق نیاز واقعی روح و جان انسان است، که حتی حیوانات وحشی نیز بوی عطر آنرا می نوشند، انسان قربانی توحش سیستم استثماری به علت وجود سیستم های نابرابر و فرد گرایانه، به سموم طبقاتی و استثماری اغشته گریده است، به همین دلیل اغلب کودکان که هنوز با سیستم های غارت و استثمار و دزدی و دروغ آشنا نشده اند یا کمتر اشنائی دارند دارای احساسات والاتری هستند، در میان مردم با فرهنگ انسانی آنهائی که فقیر و بی پول و پله و مال تر اند، والاتر اند، بقول شاملو فخر به آسمان نفروش که ژولیدگان آبروی جهان اند، دروغ و تقلب و تظاهر و ریا و معامله با خدا و تلاش برای یک لقمه بیشتر داشتن، حاصل این فرهنگ فقر است که ما را وادار به هر رذالتی می نماید، اما با این وجود، در میان احساسات انسانی تولید کنندگان زندگی، صدای غریو دوست داشتن است که می اید، لبخند برلب عطر بهار را با خود دارد، اساسا به لحاظ مادی و طبقاتی، احساسات کارگران و زحمتکشان، پاک و بی پیرایه است …. زیرا مملو از غرور و تکیه گاه بزرگی اند …. یعنی در احساسات کارگران و زحمتکشان خالصانه ترین احساسات انسان، یعنی دوست داشتن های بی شیله پیله فراوان اند، حتی اگر به دروغ و کثافات سیستم سرمایه و مذهب نیز الوده شده باشند، بازهم ماهیتآ پاک اند، شاید همچون الماس اند در لجنزار سرمایه، احساسات تولید کنندگان ثروتهای مادی و معنوی در جامعه بشری، اساسا نیازی به آلودگی و دروغ ندارند، انچه را که لازم دارند تولید می کنند، بعنوان مثال خود من با خودم که تنها می شوم و باافراد درونم به صحبت می نشینم، این احساسات دورنی من است که از این دنیای بی انتهای کار و زحمت و کارگران و زحمتکشان اموخته دارم، من اگرچه خود یک کارگرم و در سراسر زندگی ام کارگر بوده ام، در طی عمرم از کارگران و زحمتکشان بهترین ها را آموختم، از آنها بسیار یاد گرفتم، از آن زمانی که کودکی نوه ساله بودم و کارگری را شروع نمودم، تا اکنون …. یکی از آن آموخته هایم، در عمل و زندگی واقعی این است که، در هستی ابتدا عشق بود، سپس از ان جهان آمد پدید. شاید تصور کنید این کلمات را از کتابها آموخته ام …. اشتباه بزرگی است، نوشته های فراوان در کتابهای مختلف از رومن رولان و گورکی و پوشکین و تولستوی و مارک تواین و بسیار نویسندگان جهان، از ماهی سیاه کوچولی صمد تا تمامی ادبیات جهان …. همه چی هست و همه درست می گویند …. اما تمامی ادبیات جهان فقط آئینه ای از آن یک حقیقت بزرگ است، که باید آنرا با درک ضرورت ها و گوش جان شنید و نوشید و لمس نمود، باید نیاز آن را در خود حس نمود تا آنها را بتوان نوشید، یعنی بدون تشنگی نوشیدن حتی اب که برای انسان حیات و زندگی است ،مسموم شدن در پی دارد، مسموم شدن است، با آن زیبائی ها باید زندگی نمود تا بتوان ابعاد زندگی را طولانی تر و وسیع تر درک نمود، تا در ورای آسمانهای بی انتهای انسانیت به جولان در آمد و بر پستی ها همچون صخره های قله های شکوه و الائی ها بر دنائت ستم طبقاتی و دروغ، با تحقیر نگریست، بقول رومن رولان تا بتوان دایره خوبی و بدی ها را گسترش داد، که این ایده در عمل معنائی بسیار بزرگتر و عمیق تری دارد، لذتی دارد بی پایان، زندگی هر کسی به اندازه ابعاد تصورات و احساساتش است، آری فقر و یا ثروت شادی نمی آورند ، بلکه بی دریغی ها و دوست داشتن هایند نهایت زیبائی ها را رقم می زنند، بقول سعدی، دو چیز با هم نگیرند قرار ، پول در کف ازادگان آب در غربال …. آزادگی، آری برای والا انسانها، ابتدا جهان هستی عشق بود، سپس انسان از آن زاده شد، همانگونه که برای مذهبی و مسلمان جهان ابتدا خدا بود و سپس دین از آن زاده شد، دستورخدا کشتن بود …. و دستور عشق، دوست داشتن و بی دریغی ها، دستور دشمنان انسان و استثمارگران روحی و مادی و معنوی کشتن و غارت بود و توحش، که بکش هر کی را می بینی و می شناسی و هر کسی که دیگری را به خاطر اهداف تو و غارتگری های تو نمی کشد، برایت شمشیر نمی زند، یعنی در غارت و تجاوز همراهت و به لشکر دزد و غارتگر تو نمی پیوندت به تو نه می گوید، همانند اسیران دربند در زندانهای جمهوری و جنایت و سرمایه نه !! خونین می گوید، پول نمی دهد، باج نمی دهد گردن بزن، باج بگیر، بکش … اما من از کارگران و تولید کنندگان، غرور و زندگی آموختم، بی دریغی ها و دوست داشتن ها، برای دیگری بودن ها را با جان و دل آموختم، این اصلی اساسی است که در کتاب زندگی از کارگران در سن نوه سالگی اموختم و به طیب جان برای تمامی عمرم یاد گرفتم، خدای من بی دریغی ها بود و عشق به انسان، هست و خواهد بود … به همین خاطر تفاوت استثمارگران و فرهنگ و موجودیتشان، با فرهنگ و روابط میان کارگران و تولید کنندگان زندگی، نمی توانند یکی باشند، در ماهیت امر غارتگران دسترنج انسانها نمی توانند بی دریغ باشند، زیرا انچه را که دارند، حتی در روابط میان عزیز ترین هایشان ….بازهم تعلقات پولی و مالی و مالکیت خصوصی است و هر چقدر هم بی دریغ باشند پدر و پسر و همسر و خواهر و برادر و… مدعی بهره وری از فرهنگ کارگری باشند، فرهنگ کارگری؟؟ سرمایه دار و استثمارگر و فرهنگ کارگری ؟؟‌ به هر صورت تفکر مجرد بد نیست،  و این اسثمارگران مدعی انسانیت و فداکاری باشند، اما بازهم استثمارگران ماهیتآ امکان بی دریغی ها را ندارند، به دعوا و کشتار ها و باند های مافیا و درگیری ها و دزدی ها و تجاوز ها و قتل ها و تمامی کلاه برداری های سیستماتیک، بنگرید !! جنایات حاصل این سیستم نیاز به گفتن ندارد، زیرا سرمایه دار و استثمارگر به نسبت ثروت و دارائی هایشان، اگر ذره ای بی مقدار هم باشد، اگر به نزدیکترین روابطشان حتی هدیه دهند بازهم نسبت به کل داشته هایشان و یا ارزوی داشتن هایشان بسیار حقیر و کم است،  در صورتیکه کارگران آنچه را که دارند بی دریغ اند، شاید فکر کنید شوخی می کنم، اما باور کنید این حقیقت دارد، شاید کم و زیاد داشته باشد، علی سیس فردی بود آجیل فروش در سنندج که مولتی میلیونر بود، که خود تبلوری از این تحقیر شدگان زندگی است، مزی نامداری تصویری از او را نقاشی نموده است …. ایشان پسته و اجیل فروشی داشت در مرکز شهر سنندج …. به خاطر اینکه زنش نتواند از پسته و اجیل و بادام ها بخورد تمامی دندانهای همسرش را کشید، این جوک نیست،حقیقت دارد، ، سرمایه دار و غارتگران اگر نام ثروتشان را به میان بیاری اگر سکته نه نمایند، اسهال می گیرند، در سقوط و بحرانهای بازار های بورس خیلی ها … اما کارگران هر آنچه را که دارند بنا به ماهیت طبقاتی و سهم بری هایشان از ثروت و تولیدات مادی، همانی است که بی دریغ در میان خویش و بستگانشان تقسیم می نمایند، این هایند تفاوت میان غرور و سربلندی و …. رذالت کارگران در مبارزه به جز زنجیر های دست و پایشان چیزی برای از دست دادن ندارند، شهامت انها از این نقطه اغاز می شود که حرکت نمایند و متشکل شوند .

نه به توحش و استثمار، ستوده باد غرور و دوست داشتن ها،… برقرار باد سوسیالیزم …. و این درس قشنگ زندگی ام بود و هست و با تمامی ثروتهای جهان قابل مقایسه نیست،

سرنگون باد توحش استثمار و سرمایه داری اسلامی ایران

ستوده باد غرور،

برقرار باد ازادی و برابری ….

برقرار باد سوسیالیزم از همین اکنون

عمرمحمدی

سه-شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ برابر با ۰۵ آوريل ۲۰۱۶ رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.php?attach_id=522fa83b8144688b70ef38c192ff6ff7&mid=mid.1418312354135%3Ac959ecf2a8bfbd8e12&hash=AQD5QsjzozNp4lDo

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s