هیچ تصادفی بدون تبعیت از قانون ضرورت ممکن نیست


در جهان هستی، هیچ تصادفی بدون تبعیت از قانون ضرورت ممکن نیست، یعنی هیچ تصادفی، بصورت تصادفی اتفاق نمی افتد.

به لحاظ طبقاتی و جایگاه اجتماعی و شرکت در کار و تولید اجتماعی، میان لمپن ها و حاشیه تولیدی ها و لاتها و ملا ها و چاقو کش و لمپن ها حتی یک میلیمتر تفاوت وجود ندارد، به لحاظ طبقاتی یکی اند ، تازه لمپن ها دارای هویت اجتماعی بهتری اند، از فقیر ترین لایه های اجتماعی برخاسته اند، اما ملا و حاشیه تولیدی ها  به لحاظ شرکت در تولید و جایگاه طبقاتی هر دو یکی اند.

همایش انتصاباتی حدادعادل و بذرپاش و بقیه

به نظرم من، ما نباید همانند کبوتر به مسایل بنگریم! البته اگر تمایل داشته باشیم عمیق تر و دقیق تر ببینیم، برای کبوتران و این دسته از جانداران سطحی نگر، مثلا، اگر در زیر پای یک دسته از کبوتران و یا یک کبوتر یک گونی دانه و کندم قرار دهید و بر روی آن همه خوردنی لذیذ برای کبوتران، فقط یک میلی متر خاک بپاشید، این کبوتران از گرسنگی می میرند، اما آن دانه ها را در زیر پایشان نمی توانند کشف نمایند، …. درست مانند انسانهایی که با خر بالدار به کرات اسمانی می رفتند و معجزه می نمودشان، اما از دیدن یک دریای نفت در زیر پایشان درعربستان بازمانده بودند برای سوخت، به جمع اوری تپاله شتر مشغول، بنابراین، اینها، این لات و لمپن هایی که در این عکس می بینید، سالم ترین و صادق ترین لات و جاکش هایی هستند که شکل و قیافه شان را هنوز تغییر نداده اند، مردانگی و لوطی گری و مردی و جاهل بودن و پایداری و هنوز هستند، به این لحاظ بسیار شرافتمند تر اند، به همین ریخت و قیافه هنوز دل خوش اند، اتفاقا اینها نسبت به ان جاکش های ریخت و قیافه عوض نموده و ریش و پشم دار، یا کراواتی و یخه اخوندی، حکومتی، بسیارشرافتمند تراند!!! لوطی تر و مرد تر اند !!! البته، از نظر ریخت و قیافه و احساس منظور است، …. وگرنه، تمامی شان در خدمت یک نظام و یک سیستم اند، اینها به لحاظ جایگاه طبقاتی بسیار همخوانی هاها ها دارند با ملا هاهاها و سایر مفت خوران جامعه، هر دو بدون هویت اجتماعی ،بدون شرکت در تولید، مفت خور از تولید حاصل دست رنج کارگران و زحمتکشان و بدون هویت، همراهی و همخوانی اینها و ملا هاهاها با شاه و شاهان و حاکمان بی دلیل نیست و نبوده، برای این دسته از لمپن ملا لومپن مفت خوران فرقی ندارد چه کسی در حکومت باشد، که البته برای این شعبان بی مخ ها، مسلم است که استثمارگران بهتراند، زیرا به اینها بیشتر می رسند، اما در هر صورت برای اینها، این لمپن ملا ها زیاد فرقی ندارد چه کسی در حکومت باشد، فقط جیره اینها تاخیر نداشته باشد، چه شاه بیاید یا خمینی، کمونیست بیاید یا هیتلر اینها در خدمت اند، لمپن و روحیه لمپنی یعنی بی هویت اجتماعی، یعنی از خود چیزی ندارد، یعنی حزب باد، یعنی فرصت طلب و زبون و بیچاره و بدبخت، واقعآ بدبخت و ترسو، به معنای واقعی کلمه ، به همان اندازه و به همین لحاظ از بی رحم ترین و قسی القلب ترینها نیز هستند، زیرا بسیار ضعیف و فرصت طلب اند، تفاله های جامعه تولیدی، و حاشیه تولیدی ها، اگرچه به لحاظ طبقاتی از زحمتکشان و فقرای جامعه اند، قبلا خمینی همین موضوع سازمان دادن لمپن ها و لشکر بیکاران حاشیه تولید و مفت خوران، در ارتش بست میلیونی امام زمان، همین کار را در شکل وسیع و سراسری برای ایران به تمامی مردم نشان داد، حاشیه تولیدی ترین، بی مایه ترین، لمپن ترین و بی همه چیز ترین های این جامعه را دور خودش جمع نمود، کسی هم صدایش در نیامد، اصلا متوجهه موضوع نشدند، تمامی جاکش های جنده خانه ها و شهرنو ها و قلعه ها، و بازار و دلال و پا انداز و کارچاق کن و دزد و غارتگر، ریش گذاشتند و حاج آقا،حاج اغا برادر شدند و جنده ها خواهر زینب و زهرا خانم و گشت ارشاد و ثارالیه و جنده اله و حزب اله … که مردم را به راه راست و اسلام هدایت نمایند، که دیدیم چگونه مردم و جوانان و دختران و زنان و شرافتمندترین انسانهای این جامعه را و مردم را در زندانها و کهریزک امام خامنه ارشاد اسلامی نمودند، …. اینها و تمامی دست اندرکاران این نظام از اول تا اخرشان باقی مانده ان زمان اند، تمامی کمیته های امام و شهید دیوث و شهید بزذل ها و شهید فرصت طلب ها در هر کوچه و خیابان در دست جاکش ها که اکنون بنام حاج آقا نامیده می شدند، قرار گرفت و در مقابل در طول تاریخ این رذالت و بی شرمی با وقاحت کامل، تمامی کارگران و روشنفکران و زحمتکشان فکری و جسمی هنرمندان فرهیختگان و سرمایه های این ملت، ترور شدند و اعدام و زندانی و دربدر و فراری و سرکوب ….آری، اینها نمونه های آن زمان اند که بغل دستی هایشان و انواع دیگرشان با ریش و پشم ایستاده اند، کراواتی و یا یخه اخوندی و با عمامه و لباس ملا در قیافه ضیغه کننده و پا انداز های امامزاده ها و مساجد محل های جفت و جور نمودن ها، دلالان محبت با ریش و عمامه و بدون ریش و با کت و شلوار و پیراهن یقه آخوندی، در واقع در جنده خانه های واقعی منتظر مشتری ایستاده اند، این لات ها و چاقوکش ها و لمپن ها که در این عکس هستند، نسبت به انهای دیگر شکل عوض نموده، سالم ترین و صادق ترین لات و جاکش هایی هستند که شکل و قیافه شان را هنوز تغییر نداده اند … اینها نمونه و دکور تاریخ و حاشیه تولیدی های جامعه من و تو هستند … همین اینها در لباس های دیگر بابک زنجانی ها را درست می کنند و خودشان برادران قاچاقچی شده اند، بزرگترین باند های مواد مخدر صادر کننده به اروپا و خارج، همین اینها در حکومت الیه و خدا و امام زمان و ملا های رذل هستند … اینها فرزندان مردم را بنام دزد و قاچاقچی اعدام می نمایند، انسانهای دانش اموخته که میلیونها دلار صرف آموزش انها شده ، سرمایه مردم را بنام کافر اعدام می نمایند، ترور می کنند، همانگونه که کتابها را می سوزانند و خمیر می نمایند، …. به هر صورت، در هر جامعه زنده ای تفاله و زباله و کود و گوه و شاش و مستراح تاریخ هست، شعبان بی مخ ها همیشه در هر جامعه طبقاتی هستند، سیستم را باید درست نمود، اینها بدنبال روان هستند، برایشان فرقی ندارد چه کسی حکومت می نماید به اینها بگو تو خیلی قوی هستی کافی است، مشتی تو خیلی سروری، اما برای این کار در ایران باید کل نظام و سیستم را شخم زد، سنگ روی سنگ این نظام و سیستم توحش را باید باقی نگذاشت، انقلاب واقعی یعنی قدرت سیاسی و طبقاتی در دست کارگران و زحمتکشان، قدرت سیاسی در دست هر قشر و طبقه و فرد و هرکسی و هر چیزی غیر از طبقه کارگر، به هیچ وجهی هیچگاه هیچ حرکت و تغییری معنای انقلاب ندارد، حتی انقلاب مجازی هم نیست، زیرا تضاد اصلی در این دوران ما تضاد کار است و سرمایه، در برابر سرمایه تنها مزد و حقوق بگیران و کارگران و زحمتکشان فکری و جسمی هستند و قرار دارند، در عمل نیز ببینید!! بقیه ارتجاعی یا نخودی اند، اگر ازادی و برابری می خواهیم، قدرت سیاسی در دست کارگران و زحمتکشان، وگرنه مشکل همینی است که هست تا ابد همین خواهد بود، و باید باشد، هیچ تصادفی بدون تبعیت از قانون ضرورت ممکن نیست، ….پس؟ سرنگونی کل نظام استثماری و از نو طرحی دیگر انتخاب ما، و بدست ما کارگران و زحمتکشان ممکن است، …. زنده باد ازادی برابری، برقرار باد سوسیالیزم …..عمر محمدی

Omar Mohammadis Foto.
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s