آزادی بدون برابری، بی معنا ترین و بی محتوی ترین کلمه است

زندانیان سیاسی در ایران اسلامی

زندانیان سیاسی در ایران اسلامی سرمایه، استثماری


در یک کلام، در اسلام و سیستمهای طبقاتی و ضد مردمی و استثمارگر با هر نام و عنوانی که باشند و بیایند و بروند، و با اینکه با هر تابلوی سر در دکانی، که تفاوتی ندارند، ما را بفریبند، در این چنین سیستمهایی، ازادی و عدالت و تفکر و اندیشه و دگر اندیشی، و دگر خواهی، آزادی فقط آزادی، آزادی به یک رویا شباهت دارد . در عوض، تا تکان بخوری و فکر نمایی و بیان که چه عرض کنم، زندان و ترور و دربدری و تعقیب و فرار و اعدام و کشتار انسان و کشتار اندیشه بسیار معمولی است ، تصور تغییرات خودبخودی بنیادی و اساسی در این چنین جامعه ای خیالی است خام، همچون محمد با خر بالدار بنام دول دول به هفت طبقه اسمان سفر نمایی، شرایط ناهنجار زیست در این نوع جوامع عقب مانده، بیشتر به مردن و نفس کشیدن لحظات قبل از مرگ شباهت دارد، فضا؟ سرکوب و کشتار احساسات و اندپیشیدن انسان است تا زندگی و شکوفایی، بی شرمی و عمق توحش و نادانی در این چنین جامعه ای زمانی بیشتر مشخص خواهد شد، که پس از سرنگونی این جنایت کاران تاریخ، حتما کسانی پیدا خواهند شد که بگویند این اسلام واقعی نبود، و همانند شاهان سابق که رو به سوی گذشته می نمایند، و مدعی میشوند، اسلام واقعی ال است و بل است، همچون لاشخور های رزیم شاه متعلق به قرون ماقبل برده داری، فیودالی، مثلا، عن نوشیروان ها قاتل مزدکیان و مانویان و سایر جنبش های برابری طلبانه ان زمان، عادل شوند، عن نوشیروان عادل، عدل علی و محمد و تیمور مغول و …. از همین اکنون باید به این توحش با روشنی و دقت و صراحت، باید با صدای رسا بایدگفت، صحبت بر سر انواع ایدیولوزی های حاکم نیست که نیست، هر ایدیولوژی که حاکم شود انسان را کشتار می نماید، موضوع اصلی و هدف ؟ تغییرات اساسی در اساس و پایه نظام و بنیاد سیستمهای طبقاتی و استثماری است، نه تغییر در ایدیولوژی های حکومتی، اگر در جامعه ای انسانی، برابری وجود داشته باشد، و آزادی طبعا بدون برابری معنایی ندارد، اگر امکان آن سیستم انسانی وجود داشته باشد، که خود اسنانهای شایسته آن نظام و سیستم ها انرا می سازند و سازمان می دهند، آنگاه، دیگر نیازی به کشتار انسان به خاطر دگر اندیشی و تفکر و ارزوی زندگی انسانی نخواهد بود، یعنی درک ضرورت زندگی انسانی و آگاهی در جامعه ای انسانی، سیستمی انسانی و شایسته نام انسان را می سازد، از این روشن تر و مشخص تر نیست و نمی تواند باشد، آنگاه ، نقطه پایانی خواهد بود بر تکرار خونبار و مسخره تاریخ در این سرزمین ها و در تمامی جهان نیز به همین گونه است، تمامی درگیری ها و این جنگ جهانی طبقاتی جاری بر سر تغییرات در جهان است، در صورت پیروزی کارگران و زحمتکشان در برابر سرمایه، و پیروزی حتمی است ، دیر و زود دارد، سوخت وسوز ندارد، که هر ملتی تکلیقش را با حکومتهای خودی روشن خواهد نمود، در یک کلام، انسان و جامعه ای انسانی شایسته نام انسان، انگاه نقطه پایانی است بر تمامی رژیمهای جنایتکاری که در طول تاریخ امده اند و رفته اند و بدنبال هم در ادامه هم به تکرار استثمار و جنایت پرداخته اند و قربانی ها گرفته اند، از جمله در ایران زمان خلفای راشدین و امامان و مغولها و شاهان و …. بقیه، از تاریخ بیاموزیم …. صحبت در تمامی طول تاریخ این بوده و هست، صحبت بر سر تغییر در سیستمهای استثماری است، دعوا نه بر سر تعویض حکومتهاست، و نه بر سر افراد و اشخاص خوب و بد است، هیچ انسانی بد نیست، نه شاه نه خمینی و نه هیتلر و نه هیچ استثمارگری، همه انسان اند، ولی آنها تبلور جنایت و کشتار از سوی رزیمها و سیستم های ضد انسانی شان هستند و می گردند و جنایت می افرینند، زیرا که چون سیستمهای طبقاتی در طول تاریخ و این زمان و دوران ما اینگونه است، برای برون رفت از این دور و تسلسل تاریخ خون و جنایت، باید به درک ضرورت تغییر سیستمهای طبقاتی رسید و آنها را دقیقا باید زیر و رو نمود ، باید سنگ روی سنگ این نوع سیستم های جهنمی را باقی نگذاشت، باید از بالا تا پایین انها را شخم زد تا بذر زندگی بارور گردد، وگرنه، مشکل ما فقط تکرار تاریخ خواهد بود و استثمارگران هیچ گناهی ندارند به جز سبز گشتن و رشد نمودن و تکرار تاریخ خونبار در جوامع ما، همانند قارچ های سمی و علف های هرز زندگی که مزاحم زندگی اند، انها کاری به جز تکرار تاریخ ندارند ، زیرا گناهکار اصلی تاریخ خود ماییم و انها بستر استثمار و توحش تاریخ و کانال کشتار انسان اند ….انسان نیروی مادی تاریخ است، باید سرنوشت خود را خود بدست گیریم . انهم با سازمان دادن سیستمهای برابری طلبان و ازادیخواهانه ….فقط …. راه دیگر؟ یعنی توحش و استثمار که به اندازه کافی داریم، زحمت نکشید!! زیرا زحمات ما در آنصوررت برای تکرار تاریخ، به چس ناله بیشتر شباهت خواهد داشت، تا انقلاب .
عمر محمدی
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۰۳ فوريه ۲۰۱۶

لیست کاملی از زندانیان سیاسی عقیدتی بند 3 گوهر دشت کرج ، بند4 در سالن 12

۱. فرید آزموده- اقدام علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام و اتهامات نظامی امنیتی- ۵ سال حبس
۲. حسن آشتیانی- همکاری با سازمان مجاهدین- ۱۵ سال حبس
۳. محمد ابراهیمی- اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری- ۵ سال حبس
۴. رمضان احمدکمال- همکاری با پ ک ک- ۱۰ سال حبس
۵. وحید اصغری- اتهامات سایبری- ۱۸ سال حبس
۶. فرهاد اقبالی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۷. جعفر اقدامی- اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی- ۹ سال حبس
۸. رضا اکبری منفرد- همکاری با سازمان مجاهدین -اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- ۵ سال حبس
۹. محمد اکرمی- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- بلاتکلیف
۱۰. حمید بابایی- ارتباط با دول متخاصم- ۶ سال حبس
۱۱. پیام باستانی- توهین به مقدسات-۲ سال حبس و ۳۴ ضربه شلاق
۱۲. افشین بایمانی- همکاری با سازمان مجاهدین خلق- حبس ابد
۱۳. سعید پورحیدر- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- ۵ سال حبس
۱۴. شهرام پورمنصوری- محاربه از طریق هواپیماربایی- ۱۵ سال حبس
۱۵. فرهنگ پورمنصوری- محاربه از طریق هواپیماربایی- ۱۵ سال حبس
۱۶. کامران توکلی- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس
۱۷. وحید تیزفهم- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس
۱۸. بهزاد ترحمی- اتهامات نظامی امنیتی- ۵ سال حبس
۱۹. حمزه سواری- محاربه- حبس ابد
۲۰. سیف الله سگانی- جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم- ۱۵ سال حبس
۲۱. عزیزاله سمندری- شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۲۲. محمد سیف زاده- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشکیل گروه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران- ۸ سال حبس
۲۳. فرهمند سنایی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۲۴. باتیر شاه محمداف- جاسوسی- ۱۰ سال حبس
۲۵. ایقان شهیدی- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۲۶. ایرج حاتمی- اتهامات نظامی امنیتی- ۵ سال حبس
۲۷. خالد حردانی- توهین به رهبری و محاربه و هواپیما ربایی- ۳ سال حبس و حبس ابد
۲۸. رسول حردانی- محاربه و هواپیماربایی- ۱۵ سال حبس
۲۹. لطیف حسنی- تشکیل گروه غیرقانونی- ۹ سال حبس
۳۰. جمال الدین خانجانی- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس
۳۱. نوید خانجانی- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۳۲. واحد خلوصی- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۳۳. امیر دوربین قاضیانی- جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم- ۱۰ سال حبس
۳۴. شهاب دهقانی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۳۵. شاهین ذوقی تبار-همکاری با سازمان مجاهدین خلق – اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی- ۵ سال حبس
۳۶. سعید رضایی- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس
۳۷. هوشنگ رضایی- محاربه و ارتباط با کومله- اعدام
۳۸. سعید رضوی فقیه- تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- ۴ سال و نیم حبس
۳۹. کیوان رحیمیان- بهایی- ۵ سال حبس
۴۰. کوروش زیاری- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی-۵ سال حبس
۴۱. پیمان عارفی- محاربه و ارتباط با انجمن پادشاهی- ۱۵ سال حبس
۴۲. مسعود عرب چوبدار- ارتباط با دول متخاصم- ۳ سال حبس
۴۳. عمر فقیه پور- محاربه از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان-حبس ابد
۴۴. فواد فهندژ- اجتماع و تبانی شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۴۵.فرهاد فهندژ- شرکت در گروه بهایی- ۱۰ سال حبس
۴۶. خالد فریدونی- محاربه از طریق همکاری با حزب دموکرات کردستان-حبس ابد
۴۷. جواد فولادوند- همکاری با سازمان مجاهدین خلق – ۱۶ سال حبس
۴۸. عبدالرضا قنبری- ارتباط با سازمان مجاهدین خلق – ۱۰ سال حبس
۴۹. اصغر قطان- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی- ۵ سال حبس
۵۰. صالح کهندل- همکاری با سازمان مجاهدین خلق- ۱۰ سال حبس
۵۱. کمال کاشانی- شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۵۲. زانیار مرادی- محاربه و ارتباط با کومله- اعدام
۵۳. لقمان مرادی- محاربه و ارتباط با کومله- اعدام
۵۴. پیام مرکزی- شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۵۵. فواد مقدم- شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۵۶. سعید ماسوری- همکاری با سازمان مجاهدین خلق- حبس ابد
۵۷. حمید معتمدی مهر- اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی-۵ سال حبس
۵۸. کریم معروف عزیز- همکاری با حزب دموکرات کردستان- حبس ابد
۵۹. کامران مرتضایی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۵ سال حبس
۶۰. شاهین نگاری- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی- ۴ سال حبس
۶۱. شمیم نعیمی- اجتماع و تبانی، شهروند بهایی-۳ سال حبس
۶۲. محمد نظری- محاربه و ارتباط با حزب دمکرات کردستان-حبس ابد
۶۳. عفیف نعیمی- تشکیل گروه بهایی- ۱۰ سال حبس
۶۴. عادل نعیمی-شرکت در گروه بهایی- ۱۰ سال حبس
کانال در تلگرام
httpstelegram.meNaBeSarkobAghaliatha
— mit Ali Fuladi und Ross Barou.

— mit Ali Fuladi

، بند4 در سالن 12

 این اصل موضوع استدارایی دزدان محرمانه است

درک آن زیاد نباید سخت و دشوار باشد، دزدان سرکوب می نمایند. و ما باید مسخره هم بشویم.

نقد سلاح  و زور و نیروی مادی

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s