شکل اعتراض مانند قالب و شکل هنر است، و این هنرمند یا شخص معترض است که شیوه و شکل ارایه آنرا تعین می کند…نه تماشاچی

 داوران کیانند

می توانند ستروزبه کوراغلی کمونیست ها معتقدند؛ هدف وسیله را توجیه نمی کند. حال سئوال اینست؛ „واکنش“ کدامیک از این دو «زن» منطبق با کرامت زن و اهداف مبارزاتی آنهاست.؟

Mina Mino Niknamالبته که یک شماره 1… شماره دو یه بازی یک نمایشی است مسخره

Sara Gaziتصویر شماره دو عملاً اقشار مختلف طبقه کارگر را از هر چه کمونیست است میراند. این اعمال، جامعه را نسبت به زنان کمونیست انقلابی نیز بدبین کرده و باعث می شود که اغلب مردان از زنان کمونیست انقلابی توافقات بی جا داشته باشند و جامعه به طور کلی زنان کمونیست/سوسیالیست انقلابی را به شدت آغشته به فرهنگ بورژوایی بداند

Soraya Avestaهمانگونه كه هيچ مردي براي احقاق حق خود را عريان نمي كند، پس خانم شماره ٢ لجبازي با خود و تحقير يك زن را نشان ميدهد و ديدم مرداني را كه اين ابلهان را تشويق ميكنند. يك زن ، يك انسان است و انساني عمل ميكند همانند شماره ١.!

دریای آرزوروزبه عزیز بعضی از تصاویر و شخصیت ها اصلا ارزش نقد کردند ندارند چون در ارشیو ذهن ملت جایگاهی برای انان نیست ,,, بلاک تنها شایسته دنیای مجازی نبست

Omar Mohammadi

تا داوران کیا باشند و معیار های مذهبی شان و مخصوصا اسلامی شان چگونه باشد، از نوع اسلام شیعه، سنی ، عربستانی و یا … ؟ که زنان فقط باید برقع و تور و گونی و کارتن یخچالی باشند یا چگونه ؟…، ایا این قاضی های دو ریالی ما، که حرف مفت می زنند، ایا قبل از اینکه شروع به نشخوار نمایند، هرگز به خود زحمت داده اند که از دنیای اسلامی شان یک قدم بیرون بگذارند،  و کمی مانند ادم به جهان و تاریخ وجوامع بنگرند؟ آیا این زندانیان و زندانبانان تفکر و اندشه، هرگز می توانند تصور نمایند زمانی را که در جهان مذهب نبود،  و طبقات نبود،  قبایل همخون را ؟(( یعنی تمامی زنان قبیله به تمامی مردان و مردان به تمامی زنان تعلق داشتند))  و یا اینها،  می توانند از اکنون دنیای کنونی شان،  نگاهی به پیرامون شان بیندازند و از محدوده دره توحش اسلامی شان قدمی بیرون نهند و دورتر بنگرند ؟ نگاهی بیندازند به جاهایی که مذهب اسلام کارتن یحچالی گونی و سیاه پوشی برای زنان ضعیف تر است،  جا هایی که زنان یا مردان از کرامت و شرافتمندی انسانی بسیار والاتری نسبت به جوامع مذهبی برخوردار اند، در سلامتی روحی و روانی بیشتری نسبت به جوامع اسلامی بسر می برند،  ایا این نگهبانان تفکر احمقانه و مذهبی،  هر گز این دانش منگان ما نگاهی و توجهی به جوامع انسانی دیگری در این جهان با این همه ارتباطات، غیر از طویله اسلامی شان،  داشته بوده اند….؟ بسیار متاسفم برای کسانی که سخن ناسنجیده می گویند و بهتر بود لب خموش می ماندند … مقداری به فکر فرو می رفتند و نشخوار تف شده ملاها را تکرار نمی نمودند، بعنوان مثال، زنان درافریقا که لخت اند، لابد فاحشه اند ؟؟؟ و یا زنان در اروپا، در تابستانها در کنار دریاها و داخل پارکها و روی چمن ها و توی خیایانها، تقریبا لخت مادر زاد دراز می کشند، و در رفت و امد اند ؟؟ لابد با همین معیارهای اسلامی های قرون شترچرانی شان، باید تمامی ان زنان ازاده، فاحشه باشند، اما مردها نیستند، مردها فقط برای حوری های بهشتی …. یا قاطی شدن زنان و مردان در سوناها لخت مادر زاد، لابد همه فاحشه اند هاهاها یا در استخر ها با مایو و… هاهاها از این همه حماقت و نادانی و تنگ نظری و بی بضاعتی فکری و مسلمانی،  این مدعیان کمونیزم و شرافت و کرامت انسانی،  این تفکر ادامه همان تصور احمقانه داعشی است، که در شبهای اتش بازی در اروپا از سوی مسلمانان با تصوری احمقانه مسلمانی به رفتاری مملو از توحش و یا بسیار احمقانه تبدیل می شود و رفتار احمقانه نیز تبلور ان تفکر است، که فاشیستها نیز از همین توحش نهایت استفاده را می برند،  تصادفی نیست که فاشیزم و اسلام و توحش منطبقه برهم خسوف و کسوف کامل در ذهن عوام و مردم نادان … اما بازهم، این داوران ماهاهاها چون روشن است تصورات مالیخولیایی شان، فقط نظر بیرون میدهند، مثلا با هم بودن زنان و مردان در بار ها و دیسکوها و نوشیدن شراب در همه جا در اروپا و تصور جنده بودن زنان از سوی اسلامی ها بر این مبنا و در این راستای تاریکخانه اندیشه اسلامی شان …. این تصور لخت شدن در اعتراضات نیز بر همان پایه و همان تصور و ادامه آن است …، اما، بگذاریم اینها برای خودشان به چرند …؟؟ بله، شکل مبارزه را هیچ کسی تعیین نمی کند، و معیار تعیین نوع مبارزه و شیوه اعتراض نیز به شخص معترض ربط پیدا می نماید، همانگونه که مسپولیت سیاسی و قضایی و غیره اش نیز با خود شخص معترض است، ولی، از آنجاییکه مذهب و مذهبی ها به کون و کپل و لای پای زنان و مردان حساسیت خاصی دارند، و اساس دین و مذهب شان در این چارچوب گردش دارد،  آنها حتی از دیدن بز و گاو و خر نیز بازهم همان تفکر و رفتار را از خود بروز می دهند، لذا اولین موضوع که نظر مریض شان را جلب می نماید، جاهای سکسی زنان یا مردان است،  نه محتوی اعتراض  و موضوع اعتراض،  لذا هر کسی یا هر مگس فکری، که به سم مذهب الوده است،  معیارش نیز مگسی است لاپایی و احمقانه و اسلامی، قضاوت هایشان نیز بر ان مبنا قرار دارد و بر مبنای همان توحش و ذهن بیمارشان دیگران را نیز محکوم و می نمایند، ایرادی ندارد !! خوب دیگه ما نیز در جامعه ای عقب مانده و مسلمان و دو رو دروغگو ریا کار و متقلب و مذهبی زندگی می کنیم، جامعه مذهبی، به نسبت الوده بودن به سم مذهب و یا سالم بودن بسیاری از پایه های افکار و فرهنگ و رفتار و روابطش الوده ، مسموم و مذهبی است، برای در رفت از آن توحش و زندان اندیشه باید دوباره زنده شد آنچه را که به خوردمان داده اند را دوباره قی کنیم،  دوری از  روش و منش و تفکر و کردار و سیستم فکری اسلامی شان که بیرون آمدن از آن چاه جمکران مذهبی،  باید در عمل صورت گرفته باشد،   وگرنه مانند زنجیرعادات دست و پای فکر بیمارشان، حتمآ عملکرد خواهد داشت، استفاده آنرا اسلام دو زرده، خواهد برد… این اسلامی های کمونیست هاهاها و یا کمونیستهای هنوز مسلمان در بسیاری از عرصه ها، با دیدن لای پا، از موضوع اعتراض بکلی دور می شوند … براستی متاسفم … اما، اعتراض را به هر شکلی که دوست داری سازمان بده … تشخیص شکل مناسبش با خودت، زیرا هر اعتراض و تعین شکل و فرم و شیوه و معیار و نوع اعتراض جا و مکان و … مانند عرصه هنراست، که تعین شکل ارایه آن با هنرمند است نه تماشاچی، اینجا نیز همانند عرصه هنر، کسی اجازه ندارد برای دیگری تعیین تکلیف نماید، بگوید این نوع هنر و این ترانه خوب است، این شعر بد است، آن نوا و رنگ و نقاشی و مجسمه خوب است یا بد است، مگر ملا باشد یا بچه اخوندک … در یک جمله، سلیقه را هر کسی به سلیقه خودش می نویسد،  همانگونه هر کسی میتواند، هر موضوع و پدیده ای را به میل خودش تفسیر نماید، حال، از زاویه چشم یک خر یا غاز یا زرافه یا فیل و یا یک انسان مبارز، با تمامی شرافتمندی انسانی اش یا بر عکس از دید یک ملا ….. کسی دوست دارد، مال ملا را ؟ می پذیرد !! کسی هم با انسانیت است، خوب بنابه درک ضرورت در چاچوب شرایط اگر برای خودمان زندان نسازیم ، ازادیم!! در یک عبارت ، درک ضرورت همان ازادی است، من و تو و ایشان نداریم و ندارد، نخواند و نگاه نکند، نبیند، کسی دوست دارد و ایرادی نمی بیند، خوب بنگرد و استقبال نماید، به دیگری چه ربطی دارد، که باید  داوطلب مفت و مجانی زندانبانی اندیشه و رفتار من شود؟؟ ،

عمرمحمدی

چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ برابر با ۲۰ ژانويه ۲۰۱۶

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com  داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.php?attach_id=522fa83b8144688b70ef38c192ff6ff7&mid=mid.1418312354135%3Ac959ecf2a8bfbd8e12&hash=AQD5QsjzozNp4lDo

Omar Mohammadi
Omar Mohammadi
Omar Mohammadi
Omar Mohammadi
Omar Mohammadi
Omar Mohammadi
Schreibe einen Kommentar …
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s