ارتجاع در شکل های مختلف در این منطقه ما

ارتجاع در منطقه ما

ارتجاع در این منطقه ما، از سر مردم ما دست بردار نخواهد بود . تا زمانی که مردم ما، کارگران و روشنفکران و ازادیخواهان و زحمتکشان و زنان و خلقهای ما، اگاهانه، هماهنگ و متشکل با دلگرمی و پشتگرمی همدیگر برای ازادی و برابری نجنگیم … زیرا بسیار روشن و قابل دیدن است که در مقابل ازادی خواهی و برابری طلبی از سوی زحمتکشان و ستمدیدگان و کارگران و خلقهای ما، جواب از سوی استثمارگران و مزدورانشان خشونت و توحش است،  تمامی سیستم سرمایه در همه جا حامی همدیگراند، ترک و فارس و کرد و عرب  زیردستان امپریالیستها هماهنگ و یکصدا بر علیهه ستمدیدگان ….که در این درگیری های جنگ مرگ  … یا زندگی انسانی، استثمارگران خشونت و کشتار را تا نهایت توحش تضاد طبقاتی به مردم ما تحمیل می نمایند …. انقلاب و دفاع از حق زندگی و داشتن زندگی انسانی حق مسلم انسانی ما است، آنها جامعه انسانی را با قصابخانه خصوصی شان عوضی گرفته اند …. به راستی برای بشریت امروز تنها دو راه بیشتر باقی نمانده است، یا مرگی شرافتمندانه و در میدان نبرد، یعنی مبارزه برای زندگی شرافتمندانه … یا تحمل و قبول همین تحقیرهایی که بر ما می رود، …. بنابراین جنگیدن برای زندگی انسانی تعطیل بردار نیست، همانگونه که استثمارگر نیز ثانیه ها را از دست نمی دهد، همانگونه که از سنت و دلارهایش نمی گذرد …. پس برای ما تنها دو راه باقی مانده است ، یا مبارزه تا آخر خط … شکست یا پیروزی در اصل قضیه ندارد …. یعنی تلاش برای ازادی و برابری برای تمامی خلقها و کارگران و زحمتکشان و زنان و مردم ستمدیده … شکست؟ خواه ناخواه یعنی ماندن در همین شرایطی که به ما تحمیل نموده اند و در آن بسر می بریم،  که نتیجه آن می شود داعش و سلفی و علفی و طالبان و ارتجاع ترک و فارس و عرب و کرد های جاش و مزدور… همراه با سایر مزدوران و امپریالیستها … در صورت شکست در مبارزه، باز هم ما چیزی را از دست نداده ایم، وضعیت ما از اینی که الان هست بد تر نمی شود و در صورت پیروزی … خوب ازادی است و برابری برای تمامی انسانها و نابودی سیستم استثمارگرانه و توحش سرمایه …. ما به جز زنجیر های دست و پایمان چیزی برای از دست دادن نداریم … ما حواه ناخواه بصورت روزانه شاهد جنایات ستم و سرمایه در شکلهای مختلفش در این سرزمین بلا زده و ملا زده هستیم،  بنابراین ما نظاره گران بیتفاوتی نیستیم و نباید باشیم … این جنگ و تشنج و درگیری ها در این منطقه در واقع برای دریدن ما است، این توحش و جنگها به جای جنگ جهانی است و در واقعیت نیز همان جنگ جهانی واقعی است که امپریالیستها از ترس بمب اتم، تحت تاثیر اذهان عمومی دنیا و ترس از شورش و انقلاب جهانی از آن فعلا ابا دارند، که استثمارگران امپریالیست از آن احتراز می جویند، و متاسفانه با هزار درد و تاسف، در اینمسیله نیز ما باید تاوان ان توحش و احتراز را بپردازیم …. دشمنان طبقاتی ما  بر سر دریدن ما با هم رقابت دارند، کشتار فرزندان ما و به اسارت بردن زنان و کودکان ما را تدارک دیده و نقشه هایشان را اجرا می نمایند، ما را از قبل میان خود تقسیم نموده اند، آنها بر سر بردن سهم بیشتر از این خوان یغما با هم دعوا دارند،   ما کارگران و زحمتکشان و خلقهای ستمدیده در مقابله با این توحش راهی نداریم به جز مبارزه برای تعیین سرنوشت خودمان به دست خودمان …. یعنی تعین سرنوشت خلقها بدست خود، یعنی دست و سم هر نیروی خارجی از سرنوشت خلقهای ما  و منطقه ما کوتاه ، و آن ممکن نیست به جز مبارزه برای آ زادی و برابری در تمامی عرصه ها …. برقرار باد آ زادی و برابری …. زنده باد سوسیالیزم …. عمرمحمدی

ارتجاع در منطقه ما

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s