من درد مشترکم، مرا فریاد کن. به مناسبت روز اول مهر و محرومیت میلیونها انسان از درس و تحصل و اموزش،یعنی زمینه زیر ساخت بزهکاری

23. September 2015 um 15:44

فقر ؟  مادر و زاینده تمامی عقب ماندگی ها،  که فقر دانش  و آموزش، بدترین محرومیت و کثیف ترین عقب ماندگی و  عقب مانده ترین شکل فقر انسانیت است.

آنهائی که در خواب و خیال و توهمات،  طبق کتابهای مذهبی شان، در فکر رفتن به بهشت و آسمانها و پیش خدا و ملائکه  و حوری های بهشتی هستند، طبیعتا، باید مخالف سرمایه گذاری معنوی در دنیای واقعی برای کودکان و جوانان و سرمایه های واقعی جامعه و  اینده باشند و باید مخالف باشند،  باید از پیشرفت و ترقی و دانش و علم و شکوفائی،  باید جلوگیری نمایند، و می نمایند،  همانگونه که در طول تاریخ، دشمن دانش و سواد و اموزش بوده اند،  وگرنه سود خریت مردم نادان به کامشان ذهر خواهد شد، که همانند دیگرانشان باید ذهر بنوشند، خوب دفاعشان از توحش، دفاع مرگ و زندگی شان است،  اما در مقابل دانش و انسانیت، برای حفظ حکومت غارتگر و انگلی و دزد و چپاولگرشان،  باید مزدوران دشمنان طبقاتی مردم، یعنی امپریالیستها باشند، همانگونه که در طول تاریخ، دشمنان طبقاتی توده های کار و زحمت بوده اند، در این راستا ملا ها و پاسداران دین و استثمار، باید به نوکری و مردم فروشی و به خدمت آنهائی دربیایند، که در واقعیت زندگی  به آسمانها  می روند و به کشف جهان  واقعی می پردازند،  آری، دشمنان ترقی و شکوفائی مردم و جامعه بشری، همان سرمایه داران و ملاهای مزدور  و دینداران مردم فروش و عوامفریبانی هستند که، بنا به منافع طبقاتی  و دستور اربابان سود و سرمایه، در تطابق با مکتب و مقصدشان،  نمی توانند واقعیات ثابت شده علمی را  که بر خلاف تمامی چرندیات مکتوب در کتب مذهبی شان است، بپذیرند،  مثلا، در کتابهایشان از رفتن محمد با خر بالدار به معراج  و هفت طبقه اسمان سخن رانده اند،  با اشاره انگشت دو نصف نمودن ماه، وجود بهشت در اسمانها و از این ترهات،  بسیار سخن رفته است،  رفتن کودک به مدرسه و اموزش درس و علم و روشن شدن اذهان نسبت به این چرندیات اسلامی بی مایه، که برگرفته از سایر ادیان ابراهیمی متعلق به هزاران سال پیش و زمان توحش بشر اولیه و دفاع خرمقدسانه است،  که امروز،  حتی احمق ترین انسان ها نیز نمی توانند انرا باور داشته باشند، حاصل تلاش به مدرسه روندگان و دانش اموختگان و  روشنفکران و دانشمندان است .  یعنی همانهائی که ارام ارام به مدرسه رفتند و درس خواندند و دانشمند شدند.  و حاصل زحمات مردم و محصولات دانش بوسیله مسلمانان و مسیحی ها ترور گشتند و کشته شدند و تفتیش عقاید شدند و تار و مار گردیدند، ولی باز هم با این وصف، دشمنان نور و روشنائی شکست خوردند، غارتگران روح و زندگی انسان و ستیزندگان با نور و زندگی راهی ندارند، جز اینکه، برای تامین راه های غارت و استثمار و چپاولگری هایشان، بیش از پیش در تقابل با علم و دانش قرار گیرند،  رسوا تر از رسوا گردند، مثلا انچه که در تصور ملا و دینداران  و حتی انهائی که بنام خدا سخن می گفتند، نمی توانست بگنجد این بود که،  مثلا سال نوری، یعنی حرکت سیصد هزار کیلومتر، یعنی فوتون، یعنی نور در ثانیه،  که  مثلا سیزده میلیارد سال نوری، یعنی با سرعت نور حرکت نمودن به مدت سیزده میلیارد سال، بسوی نقطه انفجار بیگ بنگ را، کل فضا را،  بطور کامل، کرات و سیارات و خورشید ها و کهکشانها پر نموده است؛ تا یازده میلیارد سال نوری در جهت عکس نقطه انفجار بیگ بنک،  مسیری که ما و اکنون کهکشان ما 510 کیلومتر در ثانیه درحرکت است، یعنی جهان در حال انبساط،   و تا چهار میلیارد سال دیگر با کهکشان ترومیدا با هم ترکیب می شوند و نمی دانیم…. انگاه این مسلمانان برای این معجزه خداوندی چه شلم شوربائی خواهند پخت… هاهاها بقیه جهان تنها ضد ماده و خلاء است؛ که کائنات ما در ثانیه 510 کیلومتر در حال انبساط است،  وجود کائنات های دیگر برای خدای اینها نیز قابل تصور نبود و هنوز نیست،  همانگونه  که در ان زمان اینها بر دریائی از نفت ، چرت می زدند و بدنبال تپاله شتر سرگردان، آنها فقط معجزه بلد بودند و هر کسی سئوال می کرد شمشیر بود و جواب می داد،  تصوری از نفت نداشتند،   و یا از وجود، نوترونیوس یعنی ذراتی که یک پانصد هزارم الکترون هستند، در فضای بعد از بیگ بنگ در کائنات سرگردان اند و یا ذراتی که تشکیل دهند الکترو.ن و ایم ها هستند و بسیاری دیگر مسائل، این مسائل علمی با کتابهای قرآنی و توراتی و انجیلی خوانائی ندارند،   در این میان یا باید کتابهای مذهبی را دور ریخت، که عملا در اروپا بدور ریخته شده است،  یا اینکه علم را در این تضاد و تناقض باید سر برید، که ملا ها در طول تاریخ سعی نمودند، اما نتوانستند، باید یکی از این دو دیگری را پس بزند،  کل درگیری میان علم و خرافات از زمانی که علم و دین و مذهب از جادوگری جداشدند، همیشه این مشکلات بوده و تا زمانی که استثمار از میان می رود،  این چالش و درگیری همیشه خواهد بود. معلوم است که، ملای در قدرت امروزین، همانند ملای روستا برای جلوگیری از قطع نان شب و شکم کارد خوده شان باید از توحش دفاع نماید، همانند اسلاف شمشیر بدست شان مخالف دانش بودند و امروز مخالف رفتن زن به دانشگاه هستند، تمامی ارتجاع مورد حمایت امپریالیستها، همه با هم با نام کفرگوئی و شرک،  تا آنجا که ممکن باشد با هر وسیله ای، مخالف دگر اندیشی و تکامل و ازادی اندیشه هستند، درست مانند ان نوع دیگرشان در قرون وسطی، با انگیزسیونی کلیسائی، تفکر و علم را بنام حلول جن در روح و جان آدمی ترجمه می نمودند، نتیجه ؟  سوزاندن و کشتن انسان متفکر بود.  در اسلام امروزین در منطقه محل زندگی ما نیز امروز همین درد است و همان  کشتار و زندان و ترور و سربریدن و خفقان و سانسوری که در قرون وسطی اروپای تا قبل از رنسانس بیداد می کرد؛ و تا آن زمان که ملاها و استثمارگران بتوانند،  با تمامی قدرت و سعی، این کشتار روح و فکر و جان انسانی را به خاطر یک مشت دلار قربانی خواهند نمود، و در جهت اهداف ننگین شان ما را قربانی خواهند نمود یکی از نتایج تشنج در منطقه ما بیسوادی و توحش و نادانی را تحمیل خواهند نمود،  اری ملاها، همین گربه های مسکین،  همانگونه که نویسندگان و هنرمندان و سینما گران و روشنفکران را ترور و ممنوع کار و فعالیت و القلم می نمایند،  کارگران و زنان را  نیز سرکوب می نمایند،  معلمین را زندانی می کنند،  پرستاران و کارمندان را در گرسنگی و محتاج نان شب نگه می دارند؛   تمامی مردم ایران را  تا آخرین حد امکان توحش، تحت فشار میگذارند،  عدم امکان شکفتن و درس و تحصیل برای فرزندان محرومین از زندگی در جامعه ای ملا زده و بلا زده،  بسیار طبیعی است .  آنها تصمیم داشته و دارند،  تمامی مسائلی که به علم و دانش مربوط می شود،  را از سرچشمه خشک نمایند،  یعنی از مدرسه ابتدائی دبیرستان و دانشگاه تا هر جا که در توان دارند، در هر جای ممکن، می خواهند زمینه تفکر را به خشکانند،  کتابها را از مضمون علمی تهی گردانند، زیرا طبق برآورد امپریالیستها اگر این روند دانش آموختن به این صورت پیش برود، جهان سوم و جهان آخر نیز به علم و تکنولوژی و دانش دست می یابند و بازار سرمایه و سود در بسیاری از عرصه ها،  از انحصار آستثمارگران خارج خواهد شد،  پس بهترین کار حمایت از مرتجع ترین ها از جمله ملاهای طالبان و داعش و ماعش و مجاهد است، همانگونه در ابتدا از همان روز اول بوجود آمدن این ویروس توحش به هر سوی با شمشیر اخته تازیدند و کتابخانه ها را سوزانیدند و دانشمندان را کشتند،  امروز هم همچون اسلحه ای در دست استثمارگران با سماجت می خواهند، که ترهات مذهبی را در جهت منافع استثمارگران به منظور خالی نمودن مطالب درسی از علم به مدارس و دبیرستان و دانشگاه ها حقنه نمایند،  و به جای معلم و درس و دانش،  ملاهای نادانی را به مدارس به چپانند،  تا شاید بتوانند ملا زاده تربیت نمایند،  مردمان گرفتار در دام ملا و توحش را با تبلیغات ملاویزیونی و تلاش در جهت از میان بردن ماهواره و بستن چشم و گوش مردم،  در تلاش  تبدیل جامعه به مکتب خانه ها  وادار نمایند،  زنان را در پستوی خانه ها زندانی نمایند و درس و کلاس و مدرسه را با ترهاتی قرانی و شرع گندیده اسلامی مذهبی الوده می خواهند،  این کار در ادامه همان رفتار چندش اور شاهنشاهی و تعلیم قرآن و چرتیاتی بنام شرعیات در مدارس ان زمان است،  در جهت سازمان دادن کمربند سبز دور شوروی و ترس از ازادی و برابری، به  تامین نان دانی برای ملا ها و تشکیل مدارس دینی شاهنشاهی اخوندی، سماجتی وقیح از خود بروز می دهند،  اری در تصور باطل انها،  انگاه شاید دیگر قتل های زنجیره ای  و کشتن نویسندگان و هنرمندان و شاعران و روشنفکران دیگر به این شکل شاید لازم نشود،  زیرا قتل عام  اندیشه از بدو تولد صورت گرفته شاید باشد،  شاید ،  از سرچشمه، زهی خیال باطل … همانگونه که ملا ها در طول تاریخ مانع مدرسه بودند و هستند . اما جواب مردم به انها روشن است،  بقول حافظ ، برو ای زاهد ریا،  دگر من ان نیم که گوش به تزویر کنم … مردم ایران بیش از انی که در تصور گندیده اسلامیان حاکم به گنجد، با تجربه زندگی شان با تحمل این همه درد و بیچارگی به اندازه کافی روشن و آگاه گردیده اند، که ملا و دین و حکومت دینی یعنی جنایت، یعنی فاشیزم،  اگر باران جوک و لطیفه ها و مسخره نمودنهای ملا و مذهب و توحش را بار کنیم، هیچ کشتی و دریا و اقیانوسی را جای نیست،   و آنگاه  که شما از برپائی مدارس جلو گیری می نمودید و مدعی بودید، مدرسه خلاف شرع مقدس اسلام است، ولی بازهم دیدید، که این شمائید برای رفتن به بلاد برادران کفار به منظور درس و مکتب و دانشگاه می شتابید و از انجا با افتخار مدرک دکتری با رشوه و دریوزگی قاچاق و جعل می کنید،  امروز علیرغم فشارهای چندش آور شما وجود شما و تنفر از مذهب،  به بیداری مردم کمک می نماید. آری،  همانهائی که از تبدیل دانشگاه به حوزه و فیضیه بشدت دفاع مینمایند،  همانهائی، که مدرسه و درس خواندن را خلاف شرع مقدس می دانستند،  همانهائی که رفتن دختران به مدرسه را خلاف شرع مقدس اسلام می داستند و می دانند،  همان هائی که امروز مخالف رفتن زنان به دانشگاه بودند و هستند،  و امروز آنرا با شدت هرچه تمام تر سعی دارند به اجرا در اورند،  همه چیز را دوجنسیتی می کنند، همان ملا هائی که بسیاری از شاخه های علمی را از درس های دختران حذف می نمایند، همان ملا های جنایت کاری که باعث و بانی بازماندن میلیونها انسان و سرمایه های  یک جامعه عقب مانده اسلامی جهان آخری، مانع از آموزش و بیداری و تحصیل می شوند، همان ملا ها و سیستم اسلامی دوران تحجر و بی دانشی و توحش ماقبل تاریخ بشری در خدمت سرمایه و استثمار در توهم و خیال به هوای دنیای دیگر  و رفتن به جنده خانه خدا و بودن با هفتاد و دو حوری، در هنگام نماز خواندن جلق روحی می زنند،  و در خیالات بسر می برند،  و در واقعیت زندگی، ما محرومین را، ما مردم کارگر و زحمتکش و محروم و لگد مال شده را به وابستگی هر چه بیشتر به دنیای استثمارگران و جنایتکاران  وا  می دارند،  استثمارگران و ملا ها و اسلامیان جنایتکار به خوبی می دانند چه می کنند؛ زیرا فرزندان خود و بسیجی های ذوب شده در ولایت را به دیار برادران کفار می فرستند، تا متخصص بار ایند و برگردند و  در خدمت به اربابان به سرکوب مردم بپردازند، آنها، نه که نمی فهمند،  بلکه به خوبی می دانند که چه برنامه ای باید پیاده شود،  انها در همراهی و نوکری با امپریالیستها و دشمنان واقعی و طبقاتی  مردم محروم ما،  با برنامه ای دقیق و روشن پیش می ایند، هدف ؟  محرومیت ما و فرزندان ما  از دانش و تحصیل و درک و اگاهی،  با هدف وابستگی هر چه بیشتر مردمان محروم به استثمارگران،  از هیچ تلاش و کوششی دریغ ندارند؛  حذف بسیاری از رشته های تحصیلی برای زنان و حذف بسیاری از مواد درسی برای فرزندان ما خمیر نمودن و سوزاندن کتابهای درسی به شیوه عمر و محمد و هیتلر،  بی دلیل نیست، و در فکر تبدیل مدارس و دانشگاه ها به حوزه و ملا بازی یعنی تولید ملا، به سبگ هزار و چهارصد سال پیش اند، البته با دستور اربابان زر و زور، برای استثمار گران به خوبی روشن است . شک نداشته باشید، که  این دستورات استثمارگرانه و امپریالیستی محرومیت سرمایه های اینده این جامعه از تحصیل، که منطبق بر ارتجاعی ترین خواستها و عقب مانده ترین تصورات مذهبی قرار دارد، با دستور از سوی استثمارگران به ظاهر دم و کرات اروپائی و متمدن امپریالیستهای امریکائی است که صورت می گیرد، با دست ملای متحجر و از تاریخ به جا مانده بیان می شود و اجرا می گردد،  و محرومیت مردم از پیشرفت و تحصیل و دانش، با برنامه و از قبل تعین شده است . در جائی که بدستور رهبر با بصیرت نباید از بارداری و تولید محرومین جلوگیری نمود، و ایران باید به 150میلیون محروم تبدیل شود. در عین حال کاهش بودجه آموزش و پرورش را اگاهانه پیش می برند، زحمتکشان فکری یعنی معلمین را به زندان می اندازند، علیرغم بیشترین عارت نفت و معادن ایران،  ترویج اعتیاد و رشد تعداد روزانه، سقوط ارزش ها از طریق افزایش نرخ تورم را با چاپ پول بی پشتوانه، که خود غارتی است به مراتب وسیع تر و عمیق تر،  که نتیجه عملی ان این است که یک معلم بعد از تدریس باید به شغل مسافرکشی روی بیاورد، این همه جنایت اقتصادی، فرهنگی، انسانی… تصادفی و بی دلیل نیست، مجری پروژه محروم ساختن سرمایه های زندگی مردم ایران از درس و تحصیل، بوسیله اسلامیان  و ملا های حاکم برای داشتن لشکر های داعش، در سازمان دادن آنها بسوی رقبا و آلت دست قرار دادن سپاه گله وار اسلامی دست پخت اربابان  و اسلامیان با خرج مردم محروم ما، بسوی رقبای بزرگتر در منطقه محروم و فلاکت زده ما، به خوبی روشن است، اینها ماموراند و مغذور، زیرا مردم و روشنفکر ایرانی بیش از حد فهمیده و اگاه گشته و  از حد لزوم  و خط قرمز اربابان فراتر رفته و  قابل تحمل  امپریالیستها نیستند،  روشنفکر پایش را از گلیمش بیرون کشیده،  باید کودکان و جوانان و مردم ایران را از بیداری بیش از این،  مواظب بود، گام به گام، با بالابردن درجه عمق فاجعه بحران و تورم از طریق چاپ پول بی پشتوانه،  سرکوب معلمین دلسوز و اگاه و روشن فکران دگر اندیشان،  را باید در برنامه داشت، حقوق معلمین را باید از طریق بالابردن مخارج و کاهش بودجه زمین گیر نمود،  روشنفکران و ازادگان را باید در بند کشید و محروم ساخت،  برنامه ای از پیش تعیین شده .  اما؛ آنها نمی فهمند که بیداری مردم حاصل تلاش روشنفکران جهانی و ضرورت تاریخ است،  ملا ها و استثمارگران تلافی اش را سر کودکان ما در میاورند و معلمین را در زندان به بند می کشند که از جمله،  در بلوچستان معلمین دلسوز را ترور می نمایند و مدارس را درست مانند طالبان منفجر می کنند، در کردستان اعدام و از کار اخراج می نمایند، در هر عرصه ای اگر هر کاری با بیداری مردم ارتباط داشته باشد، سرکوب و خرابکاری حتمی است و در دست اجرا ،  به هر شکل ممکن باید مانع درست شدن صمد بهرنگی ها شد، یعنی درس و مدرسه را برای آنهانی که به مدرسه و دانشگاه می روند از محتوی خالی نمود،  تا جائی که خود مردم به بیهودگی رفتن به مدرسه و دانشگاه متقاعد شوند، در نابودی تحصیل و درس، انواع طالبانها اشکال مختلفی بکار می گیرند. اما به هر شکل ممکن در زمینه دانش نباید هیچ نوع پیشرفتی صورت پذیرد، زیرا بیداری بیش از اندازه است، این جان کلام است …. در ماههیت امر، محرومیت از تحصیل و انفجار مدرسه یکی است، هر دو خواست بر هم منطبق اند،  به همین دلیل امپریالیستها و ملا ها در یک ردیف به جنایات مشغول اند،  در یک کلام،  هرجا سود و سرمایه  هست،  غارت هست؛  محرومیت نیز پی امد آن است،  که محرومیت از تحصیل و دانش  بد ترین و اساسی ترین پایه و نگهدارنده اسثمار و سیستم استثماری است، استثمار روحی یا اسثمار مادی، زیرا آگاهی و دانش و تحصیل، به معنای دیدن دنیاهای دیگری است،  که بر علیهه مذهب و استثمار می تواند باشد  و هست.  در نتیجه، انطباق استثمار و مذهب و سرمایه و سود و اسلام در یک ردیف بر هم، در منطقه محل زندگی ما نمونه های بسیار گویائی هستند … بیسوادی در مناطقی که برای یک لقمه نان،  باید صبح تا شب دوید، بسیار بیشتر و ملموس تر است .  جائی که فرزند و زن و مرد و کوچک و بزرگ باید بدنبال شام و سیرنمودن شکمشان زمان و زندگی را نشناسند، جائی که دغدغه خاطرشان نان روزانه شان باشد، چه هنگام امکان و فرصت درس و تحصیل و مدرسه را می توانند داشته باشند  ؟؟؟ و یا به فکر سینوس و کوسینوس و تانزانت و کوتانزانت باشند و بخواهند بفهمند عدد پی  در مساحت دایره   3/14 است. یا برای شناخت اسید و یا باز، از تورنسل استفاده می شود که سرخ شدن رنگ تورنسل یعنی وجود اسید، یا که دوره مرولا در رحم مادر یا در شکم ماهی یا در درون نطفه زرده تخم مرغ یا در شکم فیل و دایناسور ها یا ….یکی است،  به چه معنا است، یا که مرجانها همانهائی هستند که در دوره بعد از مرولا همانند ملا ها از رشد و تکامل باز مانده اند… اری اگر اینها را بدانیم می فهمیم خدائی در کار نیست و تمامی این ادله با قران و کتب مذهبی خوانائی ندارد،  آنگاه، خلق الانسان من علق چرتیای بی معنی بیش نیست، و تمامی سیستم سرمایه در جهت افزایش نرخ سود است،  … در پی ان می فهمیم دنیائی دیگری غیر از این جهان موجود نیست … در نتیجه برای بهشتی نمودن این دنیا نیازی به استثمارگران و ملا ها نداریم؛  آن زمان ما معلم و دانش آموز دغدغه خاطر بدهی های اخز ماه و نان شب نخواهیم داشت و جامعه ای ازاد و برابر بدون استثمارگران را سازمان خواهیم داد،  و اینها با طبع جنایتکاران،  امپریالیستها و ملا ها و اسلام خوانائی ندارد … برای جلو گیری از طول کلام؛ برای نمونه تعدادی عکس را خدمتتان در این زمینه تقدیم می کنم تا گفته هایم شاید گویا تر به نظر اید وگرنه درد بسیار است، و از روده درازی و طول کلام به پرهیزم .

پدر کودک، گرسنه است و شرمنده، سخت ترین درد !!

و طلبکار دم  در بدنبالش می چرخد و معلم در فکر بدهکاری ها و مریضی هایش

عمرمحمدی

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ برابر با ۲۳ سپتامبر۲۰۱۵

دانشجوی مادام العمر  دانشگاه رازی سنندج،

و معلم فراری محکوم به اعدام،

فراری از زندان اسلامیان جنایتکار

با فریادی از سوز جگر محرومین

اما باز هم برای میلیونها بار …. آهای حرامزاده ها من هنوز زنده ام ….

عمرمحمدی، برای کلاس اول ابتدائی ، در عکاسی ارزنگ خیابان شاهپور ، روبروی سینما مبین

 

 

اتحاد کارگران جسمی و فکری ضرورت زمان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

در بلوچستان معلمینی که در اینگونه مدارس تدریس را می پذیرند در معرض خطر ترور و سرکوب و زندان و محرومیت هستند زیرا هنوز اینها از صمد بهرنگی می ترسند و ترس شان قابل درک استافریقا نمونه ای از این توحش سیستم سرمایه و عقب ماندگی است با وجود امکانات مادی فراوانافریقا نمونه ای از این توحش سیستم سرمایه و عقب ماندگی است با وجود امکانات مادی فراوانو…محروم نودن این جگرگوشه ها و سرمایه های مردم از تحصیل به یک بهانه فاشیستی بنام خارجی بودن ….در زمان مخفی بودن در بندر عباس در سال 62 به یکی از شاگردانم که متوجهه شدم سواد ندارد و به مدرسه نرفته ، در ضمن آموزش موتور پیچی، سواد نوشتن و خواندن نیز یاد می دادم و بسیار علاقمند بودم که سواد بیاموزد …او در اینجا با خوشحالی از اموختن و یاد گیری نوشتن و خواندن، دوست دارد در برابر دوربین  خودی نیز بنماید و شادی اش قابل درک است من بیش از او خوشحال بودمسرنگون باد اسلام و استثمار و …. بیسوادی<p>برقرار باد اتحاد تمامی زحمتکشان فکری و جسمی …. کارگران در برابر سرمایه … ما جهان را شخم خواهیم زد و استثمار را نابود خواهیم نمود …برقرارباد سوسیالیزم

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s