سیستم اسلام و جنایات اسلامی و توحش جاکم بر ایران ؛ به خاطر سود و فروش زمینهای ابیدر به سوزاندن و تخریب طبیعت زیبا روی آورده

سیستم اسلام و جنایات اسلامی و توحش جاکم بر ایران ؛ به خاطر سود و فروش زمینهای ابیدر به سوزاندن و تخریب طبیعت زیبا روی آورده

3. Juli 2015 um 23:26

اسلام و جنایت از روز اول هجوم به جهان و حمله به زندگی بشر؛ با تمدن ضدیت داشته و دارد  ؛  ماهیت جنایتکارانه آن تغیری ننموده و تغبری نخواهد نمود ؛ تا روزی که یک نفر مسلمان بعنوان حامی این جنایتکاران مسلمان باقی بماند ؛ اسلام سیاسی وجود داشته باشد ؛ یک نفر مسلمان از این دست باقی بماند …. این جنایات وجود و ادامه خواهد داشت ؛ زیرا تبلور و جودی این جنایتکاران دشمنی و ضدیت با زندگی است ؛ ساختن بهشت برای استثمارگران و جهنمی کردن این جهان برای ما …. نتیجه  ان ؟ حاصل ان ؟  بوی گند این گندیده های تاریخ است …. امریکا بمب های فسفری و آتش زا  ؛ را بر سرزمین و مزارع  ویتنام  و سایر جاها می ریخت؛ طبیعت و مردم سرزمین ها را بنام دموکراسی به آتش می کشید و می کشد ….. ملا های غارتگر و دزد نیز در همراهی با آنها همچون طالبان  و داعش و دیگر دست پرورده امپریالیستها نیز ؛  بنام اسلام و خدا ؛ طبیعت ایران و هر جا که حیات و زندگی جریان دارد و بوی گند اسلام وجود دارد ؛ نابودی حتمی است ؛  ضدیت با زندگی نیز حتمی است ؛ در هر جا اثری از زندگی و حیات  وجود دارد ؛اینها آنجا را به آتش می کشند ؛ زندگی را نابود و زمینها و رودخانه ها و دریاچه ها را می خشکانند و به اتش می کشد ؛ تا بتوانند بفروش برسانند ؛  هر دو  گویا احم ؛  دم از دمکراسی و  آنگاه دم از جهنم و بهشت می زنند …. دقت کنید که هر دوی انها  دقیقآ یک کار می کنند ؛ فروش زندگی به منظور غارت و سودجوئی ….  ماهیت کارشان و شیوه کارکردشان یکی است ؛ هیچکدام از این سیستم های استثماری  از قانون سود و سرمایه را گریزی نیست ؛ ….. برای رسیدن به اهدافشان ؛ بهانه های مختلف ؛ طبق سلیقه و قابل مصرف  مردمان مختلف شان  در دست دارند  ؛ بستگی دارد به  انواع خرفت هایشان …. هر دو  زندگی را به آتش می کشند می سوزانند ؛ زیرا سرزمین دشمن  را باید فروخت !؟ این جنایتکاران  اسلامی حاکم بر زندگی و مال مردم ؛ این اسلامی ها نیز همان کار  امپریالیستهای امریکائی در ویتنام را با سر زمین و محیط زندگی مردمان اسیر در دست اسلام و جنایت …..با مردم خودی !!؟؟؟  بر زمین های خودی ؟؟  انجام می دهند ؛ برای سود و سرمایه فقط سود است که خودی است !! بقیه مسائل ؛ کالا به خاطزر سود هستند و نه بیشتر ؛ این اسلامی ها به جای آن امپریالیستها در ویتنام ها محتوی بمب ها را  که همان فسفر باشد ؛ را بر سر  مردم و بر زمین و محل زندگی مردم کارگر و زحمتکشان ایرانی می ریزند ؛ به تمامی ایران بنگرید !! ایا این همه خشک سالی و سوزاندن زمینها تصادفی است که  صورت می کیرد ؟ چرا به کسی پاسخگو نیستند ؟ چرا اعتراضات را سرکوب می نمایند ؟ چرا از این دست برنامه های خشک سازی و سد سازی و نابودی طبیعت را عمدا با اصرار ادامه می دهند ؟ زاینده رود و کارون و سایر رودخانه ها را که میلیونها سال و هزاران سال است که جریان دارند چرا می خشکانند ….؟ ایا به آن فکر نموده اید ؟ اگر اینها نمی فهمند …. که  صد البته  خوب می دانند  ؛ دقیق می دانند ؛ چه می کنند !!  ما نمی فهمیم  ؛ انها راه های خراب نمودن زندگی را خوب می شناسند ؛ چون بوی کباب حر داغ کردن و سودجوئی را  خوب می شناسند ؛  اما اگر نمی فهمند ؛ چظور می توانند بمب اتم امام زمانی بسازند ؛ اگر نمی فهمند؛ ایا تصادفی است که در زمان موجودیت این جنایتکاران  این همه نابودی جنگل و طبیعت صورت گرفته ؟ چرا به حرف کسی گوششان بدهکار نیست ؟ و  اما ؛ آنها کار خودشان را با دقت به انجام می رسانند !!  زیرا که این همه خاکهای حاصلخیز را  به کشور های حوزه خلیج بفروش می رسانند ؟  به جای رشد کشاورزی در داخل ایران …. تولیدات و محصولات کشاورزی از چین وارد می نمایند ؛ گران می شود اشکال ندارد !! حاصل زندگی مردم را با برادران چینی با هم می برند ؛  در چین نیز سرمایه های امپریالیستها هست با نام چین ؛ این اسلامی های داعشی ایرانی نیز که نوکران امپریالیستها و بانک جهانی اند ؛ اینها مزدور اند ؛  اسلام چرتیات است ؛ برای خر نمودن مردم است ؛ تمامی این جنایات بر ضد مردم و بر ضد طبیعت فقط به خاطر کسب سود است و  البته بدستور بانک جهانی و امپریالیستهای جنایتکار به منظور تخریب محیط زندگی مردم است که با برنامه به پیش می رود ؛  تا بعدا در این سرزمینها امکان حیات و شکوفائی وجود نداشته باشد و تا ان هنگام ؛ تا زمانی که  بعد از سرنگونی این جنایتکاران ؛ اگرمردم بخواهند حیات و زندگی را بازسازی نمایند ؛  و مشغول باز سازی سرزمین های تخریب گشته در زیر سم این یابو های تاریخ ؛ بعد از این جنایتکاران  باشند ؛ همان مردم باز هم  صد قدم از جهان بشری به جا مانده باشند ….  اری از اینگونه  است که توحش و عقب ماندگی حاصل اسلام و سرمایه  است ؛ بدستور اربابان زر و زور بر بستر تحمیق مردم الدنگ و خرمسلمان  ؛ اسلام به تمامی معنا دشمن زندگی است ؛ اینها  با این کارشان همچون شمشیر دو دم  زندگی و حیات را سر می برند ؛ سود و غارت و ویرانگری و عقب ماندگی و توحش ؛ حاصل وجود منحوس شان است … خوب ؛ شما نیز  هی بفرمائید چهارعدد اشک و مرورارید  اشکی برای حسین و حسن و فاطی بی تنبان و امام گوزو و امام رضا خرنشان  امام دیوث و  سایر اشغالها بریزید که بیکار نمانید …. اگر هم ماندید اشکالی ندارد  ؛ آنها کار خودشان را دارند با ما می کنند ؛ خلاصه  اسلامی ها  به خاطر  غصب زمینها و  کسب سود و فروش آن زمینها از انجام هیچ جنایتی دریغ نمی نمایند ؛ تمامی تالاب ها و رودخانه ها و دریاچه ها و مزارع و امکانات کشت و زرع و تولیدات کشاورزی را سوزانیدند و خشکانیدند ….؛ این برنامه ادامه دارد ؛ غافل از اینکه هر دو ؛ هم امریکا و هم اسلام  جنایت کاران تاریخ اند ؛  زیرا سود و ماهیت سرمایه یکی است ؛  هم جمهوری و جنایات اسلامی و هم امپریالیستهای یانکی از دشمنان مردم بودند و هستند … زیرا سود و سرمایه فقط دشمن می شناسد ؛ دوستی و انسان و جامعه  برای سود و سرمایه معنائی ندارد که ندارد …. خدا و خر و شیطان مصرف بیرونی دارد ؛ برای تحمیق مردم است ؛ زیرا که خدا و  بهشت آن دنیا مال  خران و مردمان احمق و کودن و الدنگ است ؛  این دنیای بهشتی سود و غارت  و سرمایه مال این ادمهای این دنیائی و ملا و سرمایه داران هاهاها های دانشمند است ؛  متعلق به امپریالیستها و ملاها و جنایتکاران است ؛ هر دو با هم ولاکن اقتصاد مال خر است یعنی اقتصاد را بر پشت خر می گذارند و می برند ؛ راست گفته ما خر بودیم و نفهمیدیم  ….  انسان و طبیعت نیز وسیله کسب سود است  ؛ پس بی خیال …. تا چه مقدار باید الدنگ بود و نفهم  ؟؟ که ….. تا آن اندازه به اینها باور و توهم داشته باشیم  ؟؟؟؟ تا آن اندازه به جنایاتشان ….بقیه راه ها را باید جست ؛ سرنگونی تنها راه چاره است و برقراری سوسیالیزم

به شیوه عمدی و شکل اتش سوزی های ابیدر بنگرید ؛که بطور مشخص با ریختن مواد آتش زا ؛  از جمله فسفر  ؛ اثار جنایت کار ی هایشان مشخص است ؛ حتی حوصله و فرصت اینکه ناشیانه نباشد و طبیعی جلوه نماید را نداشته اند ؛ فسفر را در یک راه و مسیر مستقیم بر زمین ریخته اند ؛ که با توسل و توجهه به زمان وزیدن باد ؛ در نقاط مناسب ؛ بیشترین صدمه را وارد نماید ؛ اثر  تخریب طبیعت و طمع جنایت کارانه  فروش زمینها و کسب سود شان از زیر عبای ملا پیداست ؛ اثار عمدی کاملا مشخص است ؛ با این جنایت شان امکان بیشترین آتش سوزی را مهیا نموده اند ؛ دقت بفرمائید ؛ از جمله مثلا با ریختن فسفر در یک خط مستقیم .که میدانید فسفر در اثر گرما و یا تابیدن خورشید شعله ور می شود ….به جای بمباران فسفری امپریالیستها بر مزارع ویتنام ؛ اینها فسفر را بر سرزمین محرومین از زندگی ؛ در عوض بمب های فسفری به شکل باز می ریزند؛  دقیقآ مشخص است که این جنایت بر ضد طبیعت است که از سوی دیوث های اسلام و جنایت بنام خدای جنایتکارشان منطبق بر اسلام و جنایاتشان ؛ مدام در هر امکان موجود ؛ با دقت در جهت سود و جایت و اسلام جنایتکارشان است که انجام می گیرد ؛ همانند کشتار فرزندان مردم و اعدام و ترورهای خاموش و خانگی؛ که بطور روزانه بنام تصادفات طبیعی و خودکشی ها است که مدام انجام می گیرد ؛ و اینگونه در اذهان عمومی قالب می نمایند که طرف خود کشی نموده ؛ یا همانند صدام حسین از اعضای خانواده طرف را می کشند و گزوگان میگیرند تا فعالین مدنی و سیاسی و اجتماعی و انقلابیون را تحت فشار های گوناگون قرار دهند …. اگر چه مردم دانا و هشیار به خوبی برا آن واقف اند و می دانند ؛ اما ؛ متاسفانه اغلب مردم بیچاره و بیسواد و عامی از آنجائی که حوصله فکر کردن ندارند ؛ باور می نمایند ؛ که در این جنایت و کشتارهای بیرون از زندانها که بنام خودکشی ها و یا تصادفات واقعی که صورت می پذیرد ؛ شاید عمدی نبوده  و دستی در کار نبوده …. اما فقط خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان می دانند که این جنایات از سوی نمایندگان خدای توحش و توهم و مالیخولیائی و دروغین است که کشتار می نماید ….. جنایات و ویرانگری این جنایتکاران از استین امام و ملاهای جنایتکارشان بر بستر اسلام و جنایت است که صورت پذیرفته و تا اینها در حکومت باشند؛ این جنایات همیشگی؛ بردوام خواهد بود ؛ اینها ؛ این ملا ها این اسلام این مکتب توحش ؛ دروغگو و زذل و جنایتکاراند و این جنایات را در حق آن مردم بی دفاع  و قربانی توهم به این جنایتکاران و یا منزجر از این اسلام و توحش ماقبل تاریخ ؛ همیشه انجام داده اند ؛ که حتی طبیعت و حیوانات نیز از بوی گند این اسلام و سرمایه و توحش در امان نیست ؛ خشک نمودن دریاها و دریاچه ها و تالاب ها و نابودی حیات وحش و حیات اجتماعی انسان …. در یک کلام ؛ نابودی و تباهی زندگی از وجود منحوس این دشمنان زندگی است ؛ بودن  و زندگی در هر شکلش از دستشان به ستوه آمده …. اما نایبان امامان بی مامان و نمایندگان خدایان و دروغگوهای استثمار و سرمایه و سود ؛ رذل ترین های روی زمین اند که جهنمی واقعی را برای جانداران و محیط زیست و  این مردم بیچاره بر پا نموده اند ؛ فرزندان مردم را می کشند و حانواده ها را وادار می نمایند که نباید از درد بنالند ؛ حق حق گریه و را در گلو خفه می نمایند ؛ تهدید می نمایند ساکت باشید ؛ وگرنه دیگر فرزندان شما را نیز می کشیم ؛ شما حق گریه کردن ندارید ؛ حتی  حق سوگواری ندارید ؛ حق نفس کشیدن ندارید و حق حق گریه را باید در گلو خفه نمود ؛ حرف بزنید سایر فرزندانتان نیز در خطر هستند ….اری ؛ اسلام یعنی جنایت ؛ اسلام کثیف تر از هر نوع  فاشیزمی است ؛ عقب مانده تر از فاشیزم هیتلری است ؛ هر مسلمانی از مادر من گرفته ؛ یا پدر و مادر تو مسلمان  ؛  فرقی ندارد  هر کسی ؛ به هر شکلی که با اسلام سر و کار دارد ؛ مستقیم یا غیر مشتقیم ؛ بصورت اخلاقی یا قضائی و یا به هر شکلی که با اسلام سر و کار دارد ؛ عملا در خدمت این سیستم تفکر و جنایت اسلامی است ؛ … اسلام به معنای جنایت است و مسلمان یعنی جنایتکار و شریک در جنایت ؛ اشکال و انواع جنایت همانند کشتار خاموش زندانیان سیاسی ؛ همانند اعدام خاموش فرزندان مردم بنام اعتیاد که صورت می گیرد و فحشای کودکان ما …. جنایت به معنای سوزاندن طبیعت و خشکاندن دریاچه ها برای فروش و پر نمودن بانکهای خارجی امپریالیستی  ؛ …. همه جا هر جا که اسلام هست ؛ جنایت هست؛ اسلام است و سیستمی توحش که زندگی مردم را با آن نابود نموده اند ؛ مرگ را به مردم و طبیعت تحمیل  می نمایند …. اسلام و اینها بعنوان تبلور گند اسلام و گوه و تفاله های تاریخ و لکه های ننگ زندگی از ابتدا تا انتهایشان بر ضد مردم اند؛ مکتب شان بر علیهه زندگی است ؛ تمامی جنایاتشان از غارت هایشان تا سوزاندن و نابودی طبیعت عمدی است ؛ تا این اسلام و جنایت بر گرده مردم سوار است این جنایات سهم ما از این توحش و اسلام است …. جمهوری جنایتکار اسلامی تمامی زیبائی های زاگرس را می سوزاند و از بین می برد ؛ از ایلام تا کزدستان تا شاید بگوید جهنم خدای گوزو از اینگونه است ؛ ان بهشت دروغین شان ؛ همین جنایت واقعی است برای این مردم گیر افتاده در دام و جهنم اسلامی …. همه جنایات و ناانسانی هایشان ؛ آتش سوزی هایشان عمدی است …. ترس از سرنگونی  و کسب سود هر چه بیشتر و غارت هر چه سریعتر ….. زیرا فرصت ها از دست رفتنی هستند؛ سرنگونی که حتمی است ؛ خود ببینید که غارت و اختلاس و در رفتن هایشان تا چه اندازه واقعی است ؛  مسئول مستقیم این همه جنایت و توحش ؛ سیستم اسلام و سرمایه است ؛ جنایات بوسیله حکومت اسللام و مسلمان از جمله سپاه جنایتکاران فاشیست اسلامی است که صورت می پذیرد …..هر جا اسلام هست نابودی زیبائی ها و زندگی در اولویت است …. اسلام به معنای نابودی زندگی است ؛ اسلام یعنی سیاهی و کشتار و سوزاندن و جنایت و تباهی است ….در خدمت سرمایه و تامین سود برای اربابان …..

بعد از پایان این مطلب یکی از رفقای اقتصاد دانم تذکر داد که بسیار به جا دیدم آنرا اضافه نمایم این عین جمله آن رفیقم است : با این روش ضد بشری و ضد طبیعت ؛ ….. زمین از حالت جنگلی بیرون می آید. بعد دست رویش می گذارند و نقاط کوهستانی خوش آب و هوا را مورد تملک وساخت وساز قرار می دهند. این شگرد قدیمی است ولی هنوز کارساز است…… لازم دیدم آنرا اضافه نمایم

سرنگون باد رژیم اسلام و جنایت اسلامی و توحش حاکم بر ایران

 زنده باد ازادی و برابری

برقرار باد سوسیالیزم

عمر محمدی

جمعه ۱۲ تير ۱۳۹۴ برابر با ۰۳ جولای ۲۰۱۵

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s