در چند کلمه در رابطه با امپریالیستها و داعش و مذهب و ناسیونالیسم….

داعش و راه سوم

28. September 2014


در چند کلمه در رابطه با امپریالیستها و داعش و مذهب و ناسیونالیسم…. حقیقت و واقعیات با کسی شوخی ندارد ؛ بقول روزا لوگزامبورگ ؛ من بیان می نمایم حقیقت را ملهم از قدرت خود حقیقت تا …. ؛ و به نظر من آنگونه که درک می نمایم و می بینیم باید به همان گونه بیان نمائیم ؛ بقول مارکس انقلابی ترین انقلابی ها ؛ خود حقیقت ساده است ؛ البته که به خود ما مربوط می شود که تا چه اندازه حقیقت جو و حقیقت گو هستیم …. بقول لنین؛ عوامفریبان بدترین دشمنان مردم اند … بر این بستر و در این راستا … در اثر نادانی ما ؛ تکرار مسخره و تراژیک تاریخ سرنوشت ما رقم می خورد؛ که در غیاب دانش و تفکر در سرزمین ما ؛ در اثر وجود سیستم های ضد مردمی بر بستر سانسور و تحمیق و خفقان جنایتکاران و دشمنان ازادی است که در نتیجه آن عمق بدبختی و مذهب و حماقت ما بیش از پیش بیشترمی شود ؛ حماقت مردمان خرفت و مذهبی و ناسیونالیست ما ؛ همراه با توهم به سرمایه و امپریالیستها ؛ متوهم به دشمنان آشتی ناپذیر کارگران و زحمتشکان ما ؛ که بازهم به منظور دزدیدن نان سفره مردم کارگر و زحمتکش و به طمع غارت هر امکانی از نیروها و معادن و امکانات مادی و معنوی مردمان ما و منطقه ما است که صورت می پذیرد ؛ بازهم بر بستر وجود و کانال هائی مانند اسلام و توحش در منطقه ما و سرزمین ما در عصر تمدن ؟؟؟ امپریالیستی !!! است ؛ صورت می گیرد ؛ که اساسا ؛ بستر این توحش بر پایه ترغیب و تشویق مردم احمق و خرفت ما به دین و مذهب و ناسیونالیزم به منظور سرگردانی و گیج سری ؛ از هر راه ممکن و یا پخش کتب مذهبی و قران با بهترین چاپ ها و مرغوب ترین کاغذ ها ؛ و یا استخدام مزذور و دادن پول و امکانات و یا به لحاظ روانی بکار بردن روش شلاق و شیرینی در جهت عوامفریبی و ….بسیار دیگر مسائل … که البته تاکنون آنها موفق تر بوده اند زیرا حماقت و توحش وسیعتر و عمیق تر و بیتشر و بسیار موثر بوده و هنوز می تواند باشد ؛ تمامی این تلاش های شبانروزی امپریالیستها و استثمارگران در جهت بوجود آوردن و پروردن و تکثیر این حشرات موزی اسلامی در این گتداب و فاضلاب جهان استثماری سرمایه و سود و غارت بر همین بستر است که صورت می پذیرد ؛ برای تولید طالبان ایران و سایر طالبان ها و داعش و مجاهد و ناسیونالیستهای مزدور و مردم فروش و دادن آموزش و تمرین های جنگی به آنان در شهر ها و محل زندگی مردمان کارگر و زحمتکش منطقه ما ؛ به حساب خانه خرابی مردم ما است که صورت می گیرد ؛ بستر آن ؟؟ عقب ماندگی و اسلام و توحش تا دلت بخواهد فراوان ؛ به زبان کوردی سنندجی یعنی ؛ اسلام و ناسیونالیزم و توحش پایه خانه خرابی مردم ما است …. تمامی این نقشه های رذیلانه از سوی دشمنان مردم به منظور درست کردن و سازمان دادن ارتش مفت و مجانی از وحشی ترین جانواران مسلمان و لمپن ها و حاشیه تولیدی ها و لمپن انگل های جوامع مختلف و هم چنین ورزیده نمودن این جنایتکاران و بکار گیری آنها بر علیهه رقبایشان در این منطقه ؛ مخصوصا بر علیه روسیه صورت می پذیرد….آنها اگر از ترس بمب اتم نمی بود حالا یکی دو جنگ تمام  جهانی و عیر جهانی در جریان می بود و به همین خاطراست که اینها را سازمان می دهند؛ آموزش می دهند ؛ تسلیح می نمایند ؛ تا با براه انداختن جنگهای منطقه ای همان خانه خرابی اتمی را جبران نمایند ؛ همدستان و رئیس این جنایات اسرائیل و امریکا و اروپا می باشند ؛ بقیه از جمله ایران و غربستان و ترکیه پادو اند و تحت سازماندهی آنها این کارها صورت می پذیرد ؛ در این پروسه ارتجاعی و جنایتکارانه ؛ اگر این ارتش مزدورارتجاعی جنگی به اندازه کافی ورزیده شد …. که سعی بر این مسئله است … و اگر توان مقاومت و جنگندگی کافی در برابر حملات خود امپریالیستها را داشت و آنرا بدست آورد چه بهتر ((در تصور ناسیونالیستهای مذهبی و ادمهای سطحی و عوام و احمق؛ اینگونه بازتاب می یابد که امریکا و نیروهای ائتلاف بر علیهه داعش همراه کوردها و سایرین می جنگند هاهاها ؛ یک ناسیونالیست الدنگ یا مذهبی احمق نمی تواند تصور نماند که اینها یعنی امپریالیستها ؛ آنها را ؛ یعنی داعش و طالبان و مجاهد و اسلامی ها و ناسیونالیستها و مذهبی ها را در میان شهر و روستا و سرزمین های مردمان منطقه ما به حساب خانه خرابی مردم کارگر و زحمتکش آموزش می دهند ؛ یعنی منطقه محل زندگی مردم را به پادگان نظامی و منطقه جنگی و منطقه آموزشهای جنگی این داعشیان رنگارنگ تبدیل نموده و فرزندان کارگران و زحمتکشان وسیله اسباب بازی و قربانی اند ؛ امپریالیستها هم سلاح می فروشند و هم مفت و مجانی با کشتن هزاران انسان آنها را آموزش می دهند ؛ مذهبی ها و ناسیونالیستها و …. با تشویق و براه انداختن جریانات ارتجاعی و ضد کارگری و دشمنی زحمتکشان همراهی با  دشمنان آزادی خواهان و دشمنان برابری طلبان به حساب مردم ساده و عوام و بی تفاوت به سرنوشت خویش در میان شهر و روستا و سر زمینهای مردم به حساب خانه خرابی همین مردم ؛ آموزش م م م م م می دهند ؛ اینها نمی توانند تصور نمایند که منطقه میدان آموزش آنها به حساب مردم ما ؛ بسیار بزرگتر از یک پادگان نظامی و به وسعت کل منطقه است و به همین خاطر در تصور آنها ؛ اینها ؛ آنها را که آنها را می زنند هاهاهاها ((اینهم به سبک خمینی )) و اگر موفق شدند که در غیاب تفکر و دانش انقلابی و همت مردم ….موفق خواهند شد ؛ آنگاه سر خر را رو به بالا یعنی رو به سوی رقیب اصلی یعنی روسیه کج می نمایند …. و اگر نشد ؛ خوب تجربه ای خواهد بود که نقطه ضعف های آنرا بر طرف خواهند نمود و باز هم روز از نو روزی از نو در منطقه ما ناسیونالیست الدنگ و مذهبی فراوان اند ….سنگ مفت و گنجشک مفت بزن ….که دیرت نشه ….؛ تکرار این توحش و ادامه این توحش و فروش سلاح به این احمق های منطقه و باج خواهی از رقیب و تحکیم توحش و ترکتازی بر مبنای این توحش و باز هم باز تولید جنایات …. باز هم توحش اسلامی و ناسیونالیستی … آموزش توحش ؛ ورزیده نمودن این آدمخواران مسلمان بر علیهه رقیب ….؛ زیرا قدرت و کوبندگی ارتش و نیروی روسیه چیزی شبیهه به نیروهای ارتجاعی سایر امپریالیستها است ؛ پس امریکائی ها نیز با همان قدرت و شدت این نیرو ها را به منظور آموزش می زنند ؛ این نوع آموزش در اردوگاه های آموزشی نظامی در بسیار جاها البته نه به این شکل اما جریان دارد ؛ ؛ مثلا در میان فلسطینی ها نیز کاربرد دارد ….؛ که در اذهان مردم سطحی مخصوصا در تصور آن نوع های متوهم به سرمایه و استثمار از جمله ناسیونالیستها و احمق ها وانمود می شود که امریکا و اروپا بر علیهه داعش مشغول اند ….ما با آنها هم پیمانیم ….داشتند قاطری را نعل می زدند ؛ کج کجکی خرچنگی هم  آمد و یک لنگش را بالا برد که لطفا یک نعل هم بر پای من بزنید  … هاهاها …. آنها نمی توانند تصور نمایند که در واقع این زدن ها به منظور آموزش داعش و امتحان نمودن ان ارتجاعی ها می باشد؛ البته تسلیح شان نیز می نمایند
((دریائی از سلاح در صحرای لیبی برای داعشیان مورد حمایت امپریالیستها ؛ چه کسی این سلاحها را برای چه کسانی فرستاده اند   http://www.youtube.com/watch?v=TvBbkPlgX_k))…. در نتیجه این آب و آتش ها و کوبیدن ها ؛ تولید یک ارتش خواهد بود که از ارتجاعی ترین جانداران تشکیل گردیده اند تا در اینده نزدک و زمان مناسب آنها را رو به سوی جاهای بالاتر روانه نموده به سوی مناطق دیگر ؛ یعنی ؛ مخصوصآ سر زمین های روسیه ؛ یعنی رقیب امریکا و امپریالیستها در منطقه را شاید بتواند به خود سرگرم نمایند و شاید با این وسیله  انها را به زانو در آورند و باج خواهی و بازهم معامله ای دیگر در جائی دیگر …. چیزی شبیهه به اوکراین اما در منطقه ای دیگر بر بستری ارتجاعی و فاشیستی و توحش اسلامی و در جاهائی دیگر …. بر این مبنا ؛ و اگر این نظر و تصور و دید درست باشد ؛ که به نظر خود بنده یک دنده رد خور ندارد و حرف ندارد؛ اگر برایم حرف درنیارند ؛ همانگونه که بار ها نوشته ام و تکرار می کنم فردا حتما نوبت ناسیونالیزم خواهد بود و یا ناسیونالیزم مذهبی خواهد بود و یا چیزی در این حد …. کما اینکه امروز آثار این خیار شور در نمک خوابیده ناسیونالیستی را می توان دید زد …؛ در هرصورت هر چه خواهد بود ؛ باشد ؛ شکل موضوع تفاوتی در اصل موضوع نمی کند ؛ بازندگان اصلی این بازی کثیف سرمایه و سود و استثمار و جنایت با جان و زندگی مردمان کارگر و زحمتکشان ما ؛ با زندگی خلقهای منطقه ما ؛ خود مردمان ما می باشند ؛ برندگان این جنایات ؛ در این شرایط در این منطقه امپریالیستها خواهند بود ؛ البته اگر ما نفهم بمانیم و اگر فقط نظاره گرانی خرفت و متوهم به امپریالیستها و ملا و مذهب باقی بمانیم و اگر دست گدائی ناسیونالیستی به سوی امپریالیستها دراز کنیم و حق تعیین سرنوشت خود را زیر پا لگد نمائیم ؛ و اگر در تصورگذائی و دریوزگی به درگاه امپریالیستها به منظور بدست گیری تعیین سرنوشت خودمان متشکل نشویم و اگر در تمامی عرصه ها برای برابری و ازادی نجنگیم ….اگر خرفت و احمق و ناسیونالیست و مذهبی باقی بمانیم و اگر برای برقراری ازادی و برابری نجگیم و متشکل نشویم ؛ همانگونه که تا به امروز قربانی بوده ایم و از تاریخ به جا مانده ایم ؛ …. صد هزار بار و سال  دیگر نیز ما همین خواهیم بود ….در نظام جهان هستی ضعیف لگد مال است …. ضعف ما ؛ ضعف اندیشه و یاد گیری از تاریخ و ضعف تشکل است …. ما تنها یک راه داریم …فقط ….یا ازادی و برابری و سوسیالیزم یا توحش و داعش و امپریالیزم …. راه سوم به معنای مرغ عزا و عروسی شدن است … بس است خرافات اسلامی و ناسیونالیستی ….عمر محمدیرفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید. sedaye azadi barabari
sedayeazadibarabari.wordpress.com
داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر
https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.php?attach_id=522fa83b8144688b70ef38c192ff6ff7&mid=mid.1418312354135%3Ac959ecf2a8bfbd8e12&hash=AQD5QsjzozNp4lDo
Mosahebe Omar ba Radio rahe Kargar.mp3 (file://OMAR-PC/Users/Omar/Desktop/Mosahebe%20Omar%20ba%20Radio%20rahe%20Kargar.mp3)

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s