اگر ما تا این حد سطحی باشیم که نتوانیم بدانیم ماهیت مذهب چگونه است

 پیروزی کارگران و زحمتکشان دیرو زود دارد  ؛ سوخت و سوز ندارد…..در این جنگ جهانی و چکا چک شمشیر میان کار و سرمایه ؛  پیروزمندان واقعی کارگران و استثمار شوندگان اند؛ زیرا این سربلندی و پیروزی ضرورت زمان است به تاریخ پشت سرمان که بنگریم اوج و شکوفائی  و نتیجه زحمات زحمتکشان فکری و جسمی تاریخ را بخوبی می توان دید

توحش  استبداد اسلام و استثمار ….صدای شکستن و خرد شدن استخوانهای استبداد و بیداد است در هر شکل آن

 https://www.facebook.com/thesyrianfighter/videos/721663557954153/?fref=nf   و اینک این است اسلام و دین و مذهب ….خود ببینید

اگر ما تا این حد سطحی و ظاهر بین باشیم که اسلام را در چهره آدمها ببینیم  که بزرگترین شان در چهره شخصی بنام خدا تبلور بیابد  ؛  نه بعنوان اینکه فرهنگ و روابط انسانها تبلور یک سیستم است ؛  که بر پایه شیوه تولید بنا نهاده شده است و خود انسان از خود بیگانه در این سیستم دست ساز خودش قربانی  دست خودش است ؛ در نتیجه به جای تلاش برای تغییر جامعه و سیستم های نابرابر ؛ دست تمنا بسوی آسمانها به سوی ابر ها به شیوه زمانی که نمی دانستند در روی ابر ها فقط هوا است و …..همچون غریقی در دریا که به هر خس و خاشاکی امید می بندد ….؛ و اگرتا این حد سطحی باشیم که یک سیستم فکری یا اجتماعی را انگونه که هست نشناسیم  و طبیعتآ در فکر چاره جوئی نیز نمی توانیم باشیم و همه چی را باید از کار های خدائی بدانیم که باید مانند فلج در روی زمین منتظر آن دنیای دیگر باشیم و بقول شاملو مرگ خویش را منتظر باسیم بی طرح هیچ خنده ای ….  خواه ناخواه قربانی سیستم های استثماری شدن تصادفی و کار خر و خدا و شیطان نیز نمی تواند باشد ؛…. خوب دیگه …. انگاه می شویم مسلمان واقعی ؛ با هر رنگ و شکلی ؛ یا یک روی دیگر سکه مسلمانی سطحی بیلمز. … احمق و خشک مغز ناحالی …. اما این اسلام مکتب توحش است با رنگ و لعاب و زن و حوری خانمهای نه این دنیائی و نه آن دنیائی  …. وعده جوی های شیر و عسل هم درست شدنی نیست ؛ زیرا اگر راست می گویند خوب توحش نیز می بایست آن دنیائی می بود …. اما اینها در این دنیا توحش می کنند و پاداش را به آن دنیا حواله می دهند و مردم احمق را هم تا به حال فریب داده اند و …. برای تغیرات اجتماعی باید سیستمی نوین و امروزی برای فردا پی ریخت ؛ ضرورتآ بر مبنای ازادی و برابری باید باشد ؛اساس تفکر توحش و عوامفریبی است ؛  زیرا تبلورتوحش و اصل موضوع  این سیستم فکری در وجود خود خدا است ؛ که با جهنم اش و انتقام گیری هایش که بصورت جنایتکار ترین ها علیهه بشریت و دگر اندیشی بوده و است …. حوری های بهشتی و … سیب وخرما و میوه و …خر رنگ کنی است ؛ با این حرفها چیزی درست نمی شود ؛جنایت جنایت است  ؛  چه با طناب دار یا شمشیر اسلام و محمد و علی و عمر چه با گازها و کوره های ادم سوزی هیتلری یا از کوه و ساختمانهای بلند پرت نمودن اسلامی و یا زیر شکنجه کشتن و ترور یا به هر شکلی یا شیشه های اسید رژیم ملا ها …. اعدام و نابودی انسان و توحش اسلام را برخ کشیدن بنام جنایتکاران در طول تاریخ  و بدست استثمارگران یکی است ….. مخصوصا امروز در زمانی که دنیا ضرورتآ بسوی انسان دوستی و ازادی و برابری ؛  بصورتی شبانروزی در تلاش است ؛  زیرا ضرورت زندگی است ؛ مکتب و سیستم استثمار و توحش خدای گذائی این سمبل توحش ماقبل تاریخ در وخود این اسلامی های جنایتکار  همچون بوی گند فاضلاب تاریخ که بازهم بر ضد انسان ول کن معامله نیست …. آنها اگر راست می گفتند که دروغگو هستند و بی شرم ؛ و اگر عوامفریب نمی بودند ؛ که هستند ؛ خود خدایشان چه نیازی به این ادمکش ها و قاتل ها و بمب افنکن های  انتحاری و خودکش و کامی کاتسه های اسلامی می بود ؟  مسخره تر از هر موضوعی…؛ خدا به جای درست نمودن ؛ بعد از هر ویرانی که طبیعتا بدون اجازه او نمی بایست صورت می گرفت ؛ بعد از  هر ویرانی و خرابی و دوباره  درست شدن ها بدست خود انسان  های کارگر و زحمتکشان البته بنام خدا و خواست خدا جا می زنند ؛ قالب می کنند ؛ از سوی خدا اگر می بود اصلاح و راهنمائی انسان و مردم دست ساز خودش از کانال های رنگارنگ و دشمنی میان ادیان  از جمله یهودی و مسیحی و مسلمان و بهائی و کاتولیک و پروتستان و … پیامبران بی شمارش زیاد لازم نمی بود ؟؟؟؟!!!!  این همه سرگردانی در واقع سرگردانی بوچود آورندگان خدا و دین است  که از تغیرات سیستمهاو شرایط اقتصادی ناشی  می شود و چون بشر احمق بود و نادان تغییرات را در شکل مذهب قالب بندی می نمود ….اما فرض !! همه چی درست …. این خدای مهربان بدون توسل به زور و توحش و کشتار و بمب افکن ؛ با دلسوزی و دوست داشتن انسان می بایست پیش می رفت و کاری صورت می داد …. خدا خودش  یا صور اسرافیلش ؛ او که دنیا را با یک فوت تخت …. و می کید …. فوتی می کرد و دنیا درست می شد ؛هاهاها ….  که توهم به دین و مذهب یعنی همراهی با توحش و استثمار … خواسته یا ناخواسته ؛ فرقی در اصل موضوع ندارد ؛ توحش انها از خدایشان تا گزمگان خدائی شان شروع می شود به اسلامی های نماز خوان دل پاک  مردم عوام کوچه و بازار ختم می گردد ؛ تمامی انها یک سیستم  فکری  فرهنگی را تشکیل می دهند ؛ و  اما  سود اقتصادی آن به جیب استثمارگران می رود ؛  و توحش اجتماعی آن می ماند برای کارگران و زحمتکشان جسمی و فکری  …. تاریخ هم ما را به جای می گذارد …. نتیجه  ؟ خود عوام الناس و خود قربانیان توحش در این سیستم ؛ خود میخ چوبینه ای از این سیستم توحش اند ؛ این سیستم اجتماعی و فرهنگ  با تار و پودش ؛ توحش است ؛ ضد انسان است ؛ بی دلیل در خدمت استثمارگران نیست طالبان و امریکا ؟؟؟   بنابراین همه از دم از اول تا اخرشان سیستمی فکری  اجتماعی را نمایندگی می نمایند که انسان را دشمن است ؛ ضرورتآ انسانیت را دشمن اند ؛ فرقی ندارد کدام مذهب و کدام ناسیون و به چه زبانی در کجا ؛  نتیجتآ  دوست خیالی با خدا و ملائکه ها و حوری خانمهای بهشتی  و اسمانی ها ؛ دشمنی  واقعی  کارگران و زحمتکشان و روشنفکران زمینی ها را با خود دارد ؛  دگر اندیشی کفر است و حکمش کشتن انسان است ؛ اجازه هم نمی دهند خدا محاکمه نماید اینها می نمایند …. ولاکن … زیرا خدائی در کار نیست دروغ است …. زیرا آنچه که وجود واقعی دارد زمینی است و در جلوچشم  و عملکرد زندگی واقعی است ؛ هر چه متوهم تر؛ وحشی تر و احمق تر و خرفت تر …. بنابراین تصادفی نیست اگر انسان دگراندیش را مورد غضب شمشیر و حمله انتحاری برای بغل حوری خانم های الهی و برای خدای بسیار مهربان و بی دست و پایشان قرار میدهند ؛ دست خدا از آستین ملا و مذهبی ها و شاه و حاکمان و دشمنان انسانیت بیرون می زند و جنایت می کنند و زندانها را  در خدمت بانک جهانی سازمان می دهند …. این خدا و این مکتب و این تفکر و توحش سیستماتیک بدون اینکه به اصلاح و درست کردن و راهنمائی خدا گونه شان  انجام گیرد آنچنانکه  مدعی اند  ؛ اگر رحمان و رحیم  باید می بود و در دنیای توهم باید باشد ؛ که در ان صورت می بایست با یک اشاره انگشت از روی مهربانی همه چی صورت می پذیرفت ؛ یک فوت کردن که برای خدای توانا و مهربان کاری نمی توانست باشد ؛ سخت نمی بود ؛ این همه زلزله می فرستد ؛ این همه جنایت در جلو چشمانش صورت می گیرد  ؛ خوب یک فوت هم می کرد ؛برای خدا یک صرفیدن که کاری نداشت …. اما بعلت دروغ و تناقض و توحش که اساس این مکتب  استثماری است ؛ که تنها هدف ؟ کاشتن  و پراکندن ترس و توحش و دفاع از سیستمی نابرابر و استثمارگرانه بوده و هست و خواهذ بود …. مبادرت به ترور می نمایند  ؛ چه بشکل سانسور  اندیشه و قلم و زبان و چه به هر شکل و وسیله ؛ با هر وسیله ممکن  اما زمینی  !! نه خیالی و رویائی ؛ واقعی ؛ این دنیائی …. ؛ وعده ها آن دنیائی توحش این دنیائی ؛  ترس از اتش جهنم  یا تطمیع و دعوت به جنده خانه و بهشت خدائی شان عوام فریبی است ….. هر چه هست گو باشد !! این مکتب  و مذاهب و این سیستم  و فرهنگ با بوجود آمدن مالکیت خصوصی و شکل گرفتن سیستم برده داری شکل گرفت و در طول تاریخ وسیله  و همراه با استثمار توحش پراکند و بنام آن دنیا از کارگران و تولید کنندگان  کشتار نمود ؛ وسیله بسیار  مناسبی بوده در خدمت به استثمار انسان از انسان ؛ همانگونه که امروز نیز به روشنی و دقیق بی کم و کاست خود را نشان می دهد طالبان و امپریالیستها ؛ اسلام خمینی و داعش و اروپائی های متمدن  …. مذهب و دین ؟؟؟ دورانش به سر رسیده زباله دانی تاریخ محل دفن دین و مذهب و استثمار و تمامی زباله های تاریخ است

زنده باد ازادی و برابری

عمرمحمدی

سه-شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ برابر با ۲۸ آوريل۲۰۱۵

نتیجه عملی ؟ این است که می بینید و در طول تاریخ این بوده ؛ هر مسلمان حتی آنهائی که دوست داشتنی ترین انسان هستند ؛ حتی یک پیرزن یا پیرمرد بسیار شریف و دلسوز و  دارای احساسات بسیار انسانئ  و خوش قلب حداقل به لحاظ اخلاقی ؛ به لحاظ اخلاقی !!!  در این جنایات شریک است …. مسلمان و حتی بی اعتقاد ترین ادم اما با نام اسلام جنایتکار ؟ به لحاظ عملی …خوب جنایتکار است ؛  فرقی ندارند؛ زیرا  این مکتب  و این

سیستم تفکر و روابط  و فرهنگ توحش است و جنایت

1- ماهی را نیز اینگونه صید می کنند ….کرم نشان می دهند قلاب می اندازند

2- نتیجه عملی ؟ این است که می بینید و در طول تاریخ این بوده ؛ هر مسلمان حتی آنهائی که دوست داشتنی ترین انسان هستند ؛ حتی یک پیرزن یا پیرمرد بسیار شریف و دلسوز و  دارای احساسات بسیار انسانئ  و خوش قلب ….. ؛ حداقل به لحاظ اخلاقی ؛ به لحاظ اخلاقی !!!  در این جنایات شریک است …. مسلمان و حتی بی اعتقاد ترین ادم اما با نام اسلام جنایتکار ؟ به لحاظ عملی …خوب جنایتکار است ؛  فرقی ندارند ؛ زیرا  این مکتب  و این سیستم تفکر و روابط   ؛ توحش است و جنایت !! تحمل هر مخالف و هر مخالفتی ؛ طبق کتابشان بطور کلی  مطلقا ممنوع است

این را می نمایانند ...و .... ماهی را نیز اینگونه صید می کنند ....کرم نشان می دهند قلاب می اندازنداین را می نمایانند …و …. ماهی را نیز اینگونه صید می کنند ….کرم نشان می دهند قلاب می اندازند

و با این عمل می کنند<br /><br /><br />
ماهی را نیز اینگونه صید می کنند ....کرم نشان می دهند قلاب می اندازندو با این عمل می کنند ماهی را نیز اینگونه صید می کنند ….کرم نشان می دهند قلاب می اندازند

نتیجه عملی ؟ این است که می بینید و در طول تاریخ این بوده ؛ هر مسلمان حتی آنهائی که دوست داشتنی ترین انسان هستند ؛ حتی یک پیرزن یا پیرمرد بسیار شریف و دلسوز و  دارای احساسات بسیار انسانئ  و خوش قلب حداقل به لحاظ اخلاقی ؛ به لحاظ اخلاقی !!!  در این جنایات شریک است .... مسلمان و حتی بی اعتقاد ترین ادم اما با نام اسلام جنایتکار ؟ به لحاظ عملی ...خوب جنایتکار است ؛  فرقی ندارند؛ زیرا  این مکتب  و این سیستم تفکر و روابط  و فرهنگ توحش است و جنایتنتیجه عملی ؟ این است که می بینید و در طول تاریخ این بوده ؛ هر مسلمان حتی آنهائی که دوست داشتنی ترین انسان هستند ؛ حتی یک پیرزن یا پیرمرد بسیار شریف و دلسوز و دارای احساسات بسیار انسانئ و خوش قلب حداقل به لحاظ اخلاقی ؛ به لحاظ اخلاقی !!! در این جنایات شریک است …. مسلمان و حتی بی اعتقاد ترین ادم اما با نام اسلام جنایتکار ؟ به لحاظ عملی …خوب جنایتکار است ؛ فرقی ندارند؛ زیرا این مکتب و این سیستم تفکر و روابط و فرهنگ توحش است و جنایت

https://www.facebook.com/thesyrianfighter/videos/721663557954153/?fref=nfhttps://www.facebook.com/thesyrianfighter/videos/721663557954153/?fref=nf

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید.

sedaye azadi barabari

sedayeazadibarabari.wordpress.com

داستان فرارم از زندان و مسائلی دیگر

https://www.facebook.com/ajax/messaging/attachment.php?attach_id=522fa83b8144688b70ef38c192ff6ff7&mid=mid.1418312354135%3Ac959ecf2a8bfbd8e12&hash=AQD5QsjzozNp4lDo

 

قدیمی ترین عکس از مکهقدیمی ترین عکس از مکه

این واقعیت اسلام بوده و هست و خواهد بود این اساس دین است ....قبلا عکس نبود و هنر عکاسی کفر بود و نقاشی کفر بود و دانش نبود ....دزدکی چیزی می نواشتند اما امروز ....؟این واقعیت اسلام بوده و هست و خواهد بود این اساس دین است ….قبلا عکس نبود و هنر عکاسی کفر بود و نقاشی کفر بود و دانش نبود ….دزدکی چیزی می نوشتند اما امروز ….؟

اسلام در مورد زناناسلام در مورد زنان

ملا و میله تاریخملا و میله تاریخ

دیرو زود دارد  سوختو سوز ندارد.....در این جنگ جهانی و چکا چک شمشیر پیروزمندان واقعی کارگران و استثمار شوندگان اند ....توحش اسلام و استثمار ....صدای شکستن و خرد شدن استخوانهای استبداد و بیداد است در هر شکل آندیرو زود دارد سوختو سوز ندارد…..در این جنگ جهانی و چکا چک شمشیر پیروزمندان واقعی کارگران و استثمار شوندگان اند ….توحش اسلام و استثمار ….صدای شکستن و خرد شدن استخوانهای استبداد و بیداد است در هر شکل آن

امروز ….؟

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s