قتل عام ارامنه وسیله فاشیستهای ترک

‎بهروز شادیمقدم‎s Foto.
‎بهروز شادیمقدم‎s Foto.
‎بهروز شادیمقدم‎s Foto.

بهروز شادیمقدم

قتل عام ارامنه ،
جنایتی هولناک و تکان دهنده در تاریخ بشری …
بعداز کشتار عظیم و وحشیانۀ یهودیان بدست فاشیست ها در اروپا قتل عام ارامنه در ترکیه از طرف ناسیونالیست های ترک بزرگترین واقعۀ تکان دهندۀ سربه نیست کردن میلیونی انسان ها درقرن اخیراست .
در اوائل جنگ جهانی اول دولت عثمانی در ترکیه با به راه انداختن کشتار مردم ارمنی زندگی را بر این مردمان تیره و تار کرد .
گروهی که به ترکان جوان معروف بودند و در راس اَنها » اَتاتورک » با حمایت احزاب و گروه های ارمنی که از سیاست های خشن و کشتارهای سلطان عبدالحمید ( سلطان عثمانی )به تنگ آمده بودند ، کمیته ای بنام < اتحاد و ترقی > تشکیل داده و با وعدۀ پیروزی بر دشمن و تامین رفاه و اَزادی برای مردم ارامنه و در واقع برای تقویت و قدرتمند شدن خود و با سیاست فریب و ریا از توان مبارزاتی انقلابیون ارمنی سو استفاده کرده تا در مرحلۀ بعدی ِ به قدرت رسیدنشان اَنان و مردم ارامنه را به مسلخ مرگ ببرند .
اَتاتورک شیاد به کمک ترکان جوان ِ پان ترکیسم در این توطئۀ شوم موفق شد و بعد از سرنگونی دولت عثمانی این بار با همکاری سران عشایر کرد ، ملت کرد ( 1 ) ترکیه را فریفته و به مثابه اَلت دستی در ادامۀ سیاست دولت عثمانی به قتل عام ارامنه دست زد .
جابجایی های توطئه گرانه و ریختن توده های مردم به رود خانه های سر راه ، کشتارهای دسته جمعی ، از کلۀ انسانها مناره ها و تپه ها ساختن ، مردم ارامنه را در اوج گرسنگی قرار دادن تا اَنجا که فقط پوستی و استخوانی میشدند و میمردند و در گورهای دسته جمعی زنده و مرده دفن میگردیدند. سر مبارزین و معترضین را از تنه جدا کرده و برسر چوبی نصب نموده و بر سر راه ها و معابر مینهادند و یا به نشانۀ افتخار از اَنها در کنارخود عکس میگرفتند .

اَتاتورک جنایت کار و دم و دستگاه حکومت ضد بشری و ناسیونالیستی اش بعد از خاتمۀ این کشتار به پاس همکاری کرد ها سیاست سرکوب و کشتار ملت کرد را نیز عملی کرد که این سیاست شوینیستی تاکنون از طرف حکومت های ترکیه ادامه دارد .
بعداز کشتار فجیع ارامنه که حدود 5/3 میلیون نفر قتل عام شدند ، باقی ماندۀ این ملت به طرف کشورهای ایران ، عراق ، سوریه و شوروی رفته و در اَنجاها ساکن شدند .
اما بزرگترین مدافع و پشتیبان اَنها لنین و دولت نوپای شوروی بود که اکثریت این مردم فراری و تحت ستم را در جمهوری ارمنستان اسکان داد .
یاد قتل عام ارامنه برای نسل های بعدی مردم ارامنه فراموش نشدنی و برای بشریت هم همینطور .
بهروز شاديمقدم 22 . 12 . 2008
https://shadochdt.wordpress.com
( 1 ) در جریان انقلاب مشروطه ایران هم محمد علی میرزا ولیعد قاجار در تبریز با ابراهیم اَغای سمینقو ( یکی از عشایر کرد در منطقۀ اَذربایجان ) توطئه و تبانی کرد که از کردها چون سرکوب گران مشروطیت استفاده کند .
درروزهای مبارزۀ مشروطه خواهان باحکومت قاجار و در جریان جنگ 11 ماهۀ تبریز ، هنگامی که مشروطیت به پشتیبان احتیاج داشت ، کردهای فریب دشمن خورده با حملات مکررشان در پشت جبهه به مشروطه خواهان مشکلی به مشکلات دیگر اَنها اضافه کرده بودند .
قابل توجه احزاب و افراد ناسیونالیست کرد که میخواهند وانمود کنند که ملت کرد در طول حیات خود فقط جنگیده و مبارزه کرده است . غافل از اینکه ملتی که تحت ستم قرار بگیرد ارتجاع و دشمنان مردم میتوانند از اَنها به مثابه اَلت دستی در جهت منافع خود سو استفاده کنند . چنانچه در این دو واقعۀ تاریخی پیش اَمد و در این راه خود طبقات ارتجاعی کردستان و نمایندگان اَن طبقات امثال ابراهیم اَغای سمینقو ( این شخصیت محبوب ناسیونالیستهای کرد ) ، دربه بازی گرفتن ملت تحت ستم کرد نقش اصلی را داشتند .
همکاری کردها با ناسیونالیستهای خونخوار ترک در قتل عام ارامنه و نقش سرکوبگرانه اَنها در انقلاب مشروطیت چیز کوچکی نیست .

خواننده برای اطلاعات بیشتردر این مورد میتواند به کتابهای « تاریخ انقلاب مشروطه » از احمد کسروی و » قتل عام ارامنه » از اسماعیل رائین مراجعه کند .

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s