ماشین اندیشه کش اسلامی 150 مغز کاوشگر را از کار انداخت!

ماشین اندیشه کش اسلامی 150 مغز کاوشگر را از کار انداخت!
صبح زود، روز پنجشنبه در دانشگاه شهر „گاریسا“ در کینیا گروه ضد انسانی اسلامی، الشباب بسوی دانشجویان این دانشگاه نارنجک پرتاب کردند و آنها را به رگبار گلوله بستند 147 دانشجو را به قتل رساندند. 79 نفر زخمی شدند و 500 نفر توانستند در این حمام خون که اسلامیها بپا داشتند بگریزند و جان سالم بدر کنند. طبق آخرین آخبار مسئولان دولت کینیا، آمار کشته ها به 150 نفر رسیده است. اگر در جامعه جهانی حرمت اعتبار خود را از دست نداده بود. اگر در اجتماع بشری واژۀ انسانیت بی معنا نشده بود، می بایست دانشگاهها و مردمِ آگاهِ دنیا برای این دانشجویان و برای پاسداری از حرمت انسانها یک دقیقه کلاه از سر بر می داشتند، سکوت می کردند و نشان می دادند که این کشتار بی جواب نمی ماند. امّا در کمال تأسف با وجود میلیاردها انسان، انسانیت بی حرمت شده است.
آنها قبلا اعلام کرده بودند که در کینیا حمام خون راه می اندازند. همان حمام خونی که توسط داعشهای ایران در زمان دوی خرداد حکومت خاتمی در دانشگاه های تهران براه انداختند و دانشجویان را به همین شیوه کشتار کردند.
تاریخ اسلام اینچنین است.
داعش ایران قبل ازالقاعده، طالبان، بوکوحرام و داعش، این افکار کهن را دوباره زنده کرد و اسناد آن را در اختیار فرقه های دیگر اسلامی قرارداد. تاریخ حکومت اسلامی ایران، تاریخ ترور، تاریخ کشتار و قلع وقمع جنبش اعتراضی دانشجویی،. تاریخ کشتن معلمان و استادان و کارگران، تاریخ تصفیۀ خونین و بستن دانشگاهها وبپا داشتن رعب و حشت در جامعه و یکی از بزرگترین سرکوبیهای سیاسی ایران بود.
بنی صدر و سروش، عبای انقلاب فرهنگی را به تن جامعه کردند. گله های حزب الله راه افتادند و پاسدار حکوت امام زمان شدند و هر آنچه بویی از آزادی و آزادیخواهی داشت در هم کوبیدند.
آری تاریخ اسلام تاریخ تعرض به مدنیت به مدارس به دانشگاهها، به نویسندگان، تاریخ دشمنی آشکا را با علم و آگاهی و دانش انسانها، تحمیل آپارتاید جنسی و جداسازیهای مردانه و زنانه است. کلا تاریخ اسلام تاریخ ضدیت این ایده با انسانیت است. در هر مکانی که اندک زمانی استقراری موقط می گیرند تمدن پر می کشد و به نابود می گراید. تنها راه رهایی از این غدۀ سرطانی وحدت وسیع در بین انسانها بدون مرز و ناسیون است.
محمدامین کمانگر 4. آوریل 2015

„‎ماشین اندیشه کش اسلامی 150 مغز کاوشگر را از کار انداخت!
صبح زود، روز پنجشنبه در دانشگاه شهر "گاریسا" در کینیا گروه ضد انسانی اسلامی، الشباب بسوی دانشجویان این دانشگاه نارنجک پرتاب کردند و آنها را به رگبار گلوله بستند  147 دانشجو را به قتل رساندند. 79 نفر زخمی شدند و 500 نفر توانستند در این حمام خون که اسلامیها بپا داشتند بگریزند و جان سالم بدر کنند. طبق آخرین آخبار مسئولان دولت کینیا، آمار کشته ها به 150 نفر رسیده است.  اگر در جامعه جهانی حرمت اعتبار خود را از دست نداده بود. اگر در اجتماع بشری واژۀ انسانیت بی معنا نشده بود، می بایست دانشگاهها و مردمِ آگاهِ دنیا برای این دانشجویان و برای پاسداری از حرمت انسانها یک دقیقه کلاه از سر بر می داشتند، سکوت می کردند و نشان می دادند که این کشتار بی جواب نمی ماند. امّا در کمال تأسف با وجود میلیاردها انسان، انسانیت بی حرمت شده است.
 آنها قبلا اعلام کرده بودند که در کینیا حمام خون راه می اندازند. همان حمام خونی که توسط داعشهای ایران در زمان دوی خرداد حکومت خاتمی در دانشگاه های تهران براه انداختند و دانشجویان را به همین شیوه کشتار کردند.
              تاریخ اسلام اینچنین است.
داعش ایران قبل ازالقاعده، طالبان، بوکوحرام و داعش، این افکار کهن را دوباره زنده کرد و اسناد آن را در اختیار فرقه های دیگر اسلامی قرارداد. تاریخ حکومت اسلامی ایران، تاریخ ترور، تاریخ کشتار و قلع وقمع جنبش اعتراضی دانشجویی،. تاریخ کشتن معلمان و استادان و کارگران، تاریخ تصفیۀ خونین و بستن دانشگاهها وبپا داشتن رعب و حشت در جامعه و یکی از بزرگترین سرکوبیهای سیاسی ایران بود.
بنی صدر و سروش، عبای انقلاب فرهنگی را به تن جامعه کردند. گله های حزب الله راه افتادند و پاسدار حکوت امام زمان شدند و هر آنچه بویی از آزادی و آزادیخواهی داشت در هم کوبیدند.
آری تاریخ اسلام تاریخ تعرض به مدنیت به مدارس به دانشگاهها، به نویسندگان، تاریخ دشمنی آشکا را با علم و آگاهی و دانش انسانها، تحمیل آپارتاید جنسی و جداسازیهای مردانه و زنانه است. کلا تاریخ اسلام تاریخ ضدیت این ایده با انسانیت است. در هر مکانی که اندک زمانی استقراری موقط می گیرند تمدن پر می کشد و به نابود می گراید. تنها راه رهایی از این غدۀ سرطانی وحدت وسیع در بین انسانها بدون مرز و ناسیون است.
محمدامین کمانگر 4. آوریل 2015‎“

ماشین اندیشه کش اسلامی 150 مغز کاوشگر را از کار انداخت!
صبح زود، روز پنجشنبه در دانشگاه شهر „گاریسا“ در کینیا گروه ضد انسانی اسلامی، الشباب بسوی دانشجویان این دانشگاه نارنجک پرتاب کردند و آنها را به رگبار گلوله بستند 147 دانشجو را به قتل رساندند. 79 نفر زخمی شدند و 500 نفر توانستند در این حمام خون که اسلامیها بپا داشتند بگریزند و جان سالم بدر کنند. طبق آخرین آخبار مسئولان دولت کینیا، آمار کشته ها به 150 نفر رسیده است. اگر در جامعه جهانی حرمت اعتبار خود را از دست نداده بود. اگر در اجتماع بشری واژۀ انسانیت بی معنا نشده بود، می بایست دانشگاهها و مردمِ آگاهِ دنیا برای این دانشجویان و برای پاسداری از حرمت انسانها یک دقیقه کلاه از سر بر می داشتند، سکوت می کردند و نشان می دادند که این کشتار بی جواب نمی ماند. امّا در کمال تأسف با وجود میلیاردها انسان، انسانیت بی حرمت شده است.
آنها قبلا اعلام کرده بودند که در کینیا حمام خون راه می اندازند. همان حمام خونی که توسط داعشهای ایران در زمان دوی خرداد حکومت خاتمی در دانشگاه های تهران براه انداختند و دانشجویان را به همین شیوه کشتار کردند.
تاریخ اسلام اینچنین است.
داعش ایران قبل ازالقاعده، طالبان، بوکوحرام و داعش، این افکار کهن را دوباره زنده کرد و اسناد آن را در اختیار فرقه های دیگر اسلامی قرارداد. تاریخ حکومت اسلامی ایران، تاریخ ترور، تاریخ کشتار و قلع وقمع جنبش اعتراضی دانشجویی،. تاریخ کشتن معلمان و استادان و کارگران، تاریخ تصفیۀ خونین و بستن دانشگاهها وبپا داشتن رعب و حشت در جامعه و یکی از بزرگترین سرکوبیهای سیاسی ایران بود.
بنی صدر و سروش، عبای انقلاب فرهنگی را به تن جامعه کردند. گله های حزب الله راه افتادند و پاسدار حکوت امام زمان شدند و هر آنچه بویی از آزادی و آزادیخواهی داشت در هم کوبیدند.
آری تاریخ اسلام تاریخ تعرض به مدنیت به مدارس به دانشگاهها، به نویسندگان، تاریخ دشمنی آشکا را با علم و آگاهی و دانش انسانها، تحمیل آپارتاید جنسی و جداسازیهای مردانه و زنانه است. کلا تاریخ اسلام تاریخ ضدیت این ایده با انسانیت است. در هر مکانی که اندک زمانی استقراری موقط می گیرند تمدن پر می کشد و به نابود می گراید. تنها راه رهایی از این غدۀ سرطانی وحدت وسیع در بین انسانها بدون مرز و ناسیون است.
محمدامین کمانگر 4. آوریل 2015

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s