داعشیان را چه کسانی سازمان می دهند براه می اندازند و تسلیح می نمایند

داعشیان را چه کسانی سازمان می دهند ؟ حمایت و پشتیبانی ؛ و تسلیح می نمایند

http://www.youtube.com/watch?v=TvBbkPlgX_k

 بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در شوروی ؛ زمانی که میان اروپا و غرب با کشور های شزقی و شوروی درگیری بود ؛ که در میان جهانیان این درگیری بنام جنگ سرد مشهور شده بود ؛ مخصوصآ بعد از جنگ جهانی دوم  و تشکیل بلوک شرق ؛که در واقع عمق رذالت امپریالیزم و درندگی هایش را با بهانه وجود کمونیزم روسی توجیهه می خواستند بنمایند …. برای مردم عوامی که سطحی نگر و کم فکرتراند ؛ شاید  !! می شد به نوعی به ان استناد جست ؛ کاری به مزدوران با جیره و مواجب و خود فروشان بی جیره و مواجب و مامور و معذور ندارم ؛ که خود فروشان و مزدوران امپریالزم نیز از این خوان یغما بهره ها می بردند و سهم خود را همچون کرمهای خاکی در لجن زار در این رذالت باران می جستند …. همه آنها بر طبق متد عوام فریبانه شان به ماهیت موضوع و علت درگیری ها نیز مسلما کاری نداشتند  و نمی توانستند کاری داشته باشند ؛ وگرنه دم خروس از زیر عبای ملای امپریالیستی سود و سرمایه بیرون زده بود ؛ جالب است بدانیم ؛ بصورت روزانه ؛ بیش از دوهزار ساعت برنامه رادیو تلویزیونی اجرا می شد ؛ هزاران صفحه روزی نامه و مجله و …. منتشر می گریدید …. در داد و بیداد های خویش به نوعی وانمود می کردند که علت مسابقه تسلیحاتی در سطح جهانی ؛ وجود کمونیزم روسی است ؛ یعنی اگر کمونیزم وجود نداشته باشد ؛ نیازی به مسابقه تسلیحاتی نیز نمی باشد ؛ این موضوع را نیز بگذاریم برای بعدتر ؛ که پس از پایان جنگ جهانی دوم که بسیاری از کشور ها دارای تسلیحات اتمی گردیدند ؛ این مسئله  خود علتی شد  تا از جنگ اتمی جهانی و درگیری های جنگی جهانی جلو گیری شود ؛ باید از بمب اتمی متشکر بود که ما را در این عذصه از دست امپریالیزم رهانید و باید متشکر استالین و مائو بود که این تکنولوژی را پخش نمودند  ؛ زیرا امپریالیستها در ناکازاکی و هیروشیما به جهانیان نشان دادند که آنها از هیچ جنایتی فروگذار نیستند ؛ مثلا امپریالیستها به منظور ازمایش قدرت تخریبی بمب اتمی شان بعد از پایان جنگ جهانی دوم که چند ماه بعد از تسلیم بی قید و شرط آلمان هیتلری صورت گرفت ؛ امریکا با تحمیل کشتار غیر انسانی و جنایتکارانه بر مردم ژاپن ؛ به قیمت کشتار جمعی شهر های ژاپن؛ بمب شان را امتحان نمودند و  در ضمن با این جنایاتشان به شوروی ها نشان دادند که ما اینگونه وسیله ای نیز داریم … به هر صورت …. پس از این همه سال بعد از فروپاشی شوروی ؛ در واقع بعد از آن جنگ سردی که مدام گوشزد می کردند ؛ برای هر انسان  منصفی باید این سئوال طرح باشد ؛  حال که شوروی وجود ندارد  ؛ ایا از میان این اربابان و مزدوران سابق  کسی هست تا به ما بگوید ؛ حال که شوروی نیست ؛ پس این همه  تسلیحات و این همه جنگ های منطقه ای و این زرداخانه اتمی و تسلیحات کلاسیک و تفنگ و تیر و توپ و تانگ از برای چیست ؟ برای کیست ؟ این القاعده و سلفی و علفی و داعش و ماعش قاقش و … مجاهد و ….دماهد و سراهد …. از کجا هستند  ؟ و به چه منظور و از سوی چه کسانی تسلیح می گردند ….؟ مسلما نمی نوانند به ما بگویند …. زیرا نمی صرفد …. اما با نگاهی بینا می توان به کنهه موضوع به اسانی پی برد  ؛ اخیرآ ویدئوئی پخش گردیده که در صحرای لیبی مانند یک دریا اسلحه و مهمات بر زمین ریخته شده و به داعش تحویل گردیده است …. آری این ماهیت امپریالیزم است که نیازمند اشوب و درگیری و کشتار است ؛ که چون نمی تواند مانند سابق در اثر بحران و رقابت ؛  مانند زمان قبل از وجود بمب اتم  ؛ جنگ و درگیری براه بیندازد ؛ مانند قبل از جنگ جهانی که نمی تواند جنگ  جهانی دیگری براه بیندازد ؛ به ایجاد جنگهای منطقه ای روی اورده ؛ زیرا با بمب اتم نمی توان شوخی نمود …. ذر جنگهای منطقه ای به منظور بیرون راندن رقبا از منطقه مورد علاقه اش ؛ و راه اندازی این گروههای مزدور از ناسیونالیست تا مذهبی های گوناگون  و مزدورانش بی دلیل نیست ؛ بنگرید به این همه تسلیحات که امریکائی ها و امپریالیستها برای داعش می فرستند ؛ هدف نیز مشخص است ؛ علاه بر هدفشان از بدر بردن بازار از دست رقبایشان ؛  و سرکوب جنبش ها واز بین بردن فرصت شکفتن و آگاهی و. تشکل و بیداری و ….در میان کارگران و زحمکتشان منطقه مورد نظرشان ؛ هدف دیگرشان این است ؛ تا دیگر کشور های در گیر با این انگلهای ناسیونالیستی و مذهبی  و جانوران موذی دیگر ؛ همه را  وادار به خرید اسحله و مهمات بنمایند ….برای آنها جان انسان و شهر ها و منطقه اهمیتی ندارد؛  که از هر طرف کشته شود به نفع امپریالیزم است …. ما اگر بدست گیری سرنوشت خویش را می خواهیم غ اگر علاقمند به سرنوشت خود و مردمان خودمان هستیم ؛ باید بدون توهم بدانیم ؛ سود و سرمایه یعنی جنایت ؛ و تسلیحات و مواد مخدر و ارتش و ملیتاریزم و …. زائیده این سیستم است ؛ و بی دلیل نیست …. کشتار و جنایت تنها  منبعی که بیشترین سود را از آن بدست می اورند ؛ در واقع کنسرن های اسلحه سازی ….بیشترین سود ها را از این طریق می برند ؛ برای رفع سوء تفاهم برای آن دسته از رفقای ناسیونالیست و خرفتی که فکر می نمایند که امپریالیزم دوست کرد و ترک و عرب است ؛ خود دولتهای امپریالیستی نوکر و دست نشانده های شرکتهای اسلحه سازی هستند ؛ آنها نمی توانند دوست کسی به جز سود و سرمایه باشند  ؛ با آفریدن و براه انداختن جنایتها ؛ بیشترین سود ها را می برند !!  در یک کلمه کسب و کار سرمایه مرگ است و سود ؛ سود است و مرگ …. .… با نگاهی به وجود داعش و القاعده و مل قاعده  سلفی و علفی و دلفی…..می توان به خوبی دید که نیروی داعش از کجا سرچشمه می گیرد …. و بگذار بعضی از این ناسیونالیستهای خرفت نیز داد بزنند که امریکا دوست کرد و ترک و عرب و ….است ….  امپریالیزم دوست کسی نیست به جر دوست سود و سرمایه ……..با نگاهی به این ویدئو در صحرای لیبی می توان به آنچه که می گفتیم و می گوئیم نگاهی انداخت ؛ از خود بپرسید این دریای سلاح از کجا امده ؟ به کجا می رود ؟ چرا ؟ در این صحرای لیبی چکار می کند ؟….جواب مشخص است ؛ در یک کلمه ؛ امپریالیستها که داعش را تسلیح می نمایند ؛ سازمان می دهند ؛  براه می اندازند ؛ برایشان نقشه جنگی می کشند و از طریق ماهواره نیز او را راهنمائی ها می نمایند و ما را قربانی این جنایات شوم  ….تنها راه جلو گیری از این چنین جنایتهائی تنها و تنها یک پارچه و یک صدا برای ازادی و برابری برای تمامی انسانهای منطقه و  جهان بکوشیم  ؛با صدای بلند فریاد زنیم  دست هر نیروی خارجی از سرنوشت ما کوتاه  ؛ تعین سرنوشت خلقها بدست خود خلقها ؛ در هر جا سود است و سرمایه و نابرابری به هر شکلی ….تنها راه چاره ازادی است و برابری . . ….

عمر محمدی

پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ برابر با ۱۹ فوريه ۲۰۱۵

http://www.youtube.com/watch?v=TvBbkPlgX_k

Kermalkom News Facebook

www.youtube.com

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s