تاریخ تولد مذهب و ناسیونالیزم یکی است ؛ به یک اندازه ارتجاعی ؛ به یک اندازه دشمن بشر و …. یک ناسیونالیست یا مذهبی خوب یک ….

تاریخ تولد مذهب و ناسیونالیزم یکی است ؛ به یک اندازه ارتجاعی ؛ به یک اندازه دشمن بشر و …. یک ناسیونالیست یا مذهبی خوب یک ….

هردو بستر  و کانالهای مناسبی برای ارتجاع و جریانات عقب مانده از تاریخ  و بشریت هستند ….صرفنظر از تمامی حسن نیت ها ؛ بهترین ناسیونالیست بدترین و مرتجع ترین است ؛ همانگونه بهترین فرد مذهبی بدترین و ارتجاعی ترین تفکر را دارد ؛ هر کدام از آن فاضلابهای جریانات ارتجاعی اگر سر باز نمایند ؛ اگر راه بیفتند ؛ بوی گند کشتار انسان و  رذالت با خود دارند ؛ مشام جان ادمی و زندگی انسانها را خواهد ازرد….

تاریخ تولد مذهب و ناسیونالیزم یکی است ؛ هر دو همراه یکدیگر با طبقاتی شدن جامعه به منظور  غارت و استثمار و سرکوب ذهن و پویائی جامعه تولید کنندگان بوجود امدند ؛ با کشف کشاورزی و بوجود آمدن برده داری ؛ به جای کشتن و خوردن گوشت اسیران  از قبایل دیگر  و بکار گماردن آنها در مزارع و در نتیجه شکل گیری جامعه برده داری ؛ جهت کنترل بردگان اسیر مذهب نیز لازم گردید ؛ با افزایش مازاد محصول در دست ریش سفیدان و بزرگان قبیله که مردان  بودند ؛ بستر جریان و شکل و سیستم حکومتی رهبری و  حمله به سایر قبایل به منظور غارت عرصه و زمینه فعالیت ناسیونالیزم و مذهب شکل گرفت ؛ هر دو یکی هستند ؛ به یک اندازه ارتجاعی اند ؛ با هم بوجود آمدند ؛ بر مبنای طبقاتی شدن جامعه برده داری برای کنترل اذهان بردگان و اسیران هر دو شکل گرفتند ؛ یکی نیروی قهر زمینی و مادی و گزمگان و سرکوبگران و در دست رئیس قیبله ؛ که در جریان تکاملی خود بعد ها شاه و رهبر و امام و پیغمبر و سلطان بود …. در شکل مذهبی آن به منظور بازهم کنترل بردگان و تولید کنندگان ؛ خدا و امام نماینده خدا و پیامبر و رهبر و سایه خدا و زبان خدا و سلطان و هر عنوانی ….شد ؛ هر دو  همیشه در طول تاریخ یکی بوده اند ؛ تمامی جنگهای قبیله ای و منطقه ای؛ کشور گشائی ها و تمامی جنگها و غارتها بر این مبنا صورت گرفته اند ؛ در دل جنگلها و بیابانها تا امروز از هیتلری تا دین گشائی از سنی با شیعه از کاتولیک با پروتستان از مسیحی با مسلمان وگرنه مسلمان با مسلمان که نمی جنگید و هر دو فریاد برارند … الئه و کوچولووو ؛بقول مارکس ؛  تاریخ جوامع بشری تاریخ مبارزات طبقاتی بوده اند ؛ چه به شکل قبیله ای و چه شکل مذهبی قبیله ای میان ادیان مختلف و یا هر نوع از این حرکتها …. یعنی همراه با طبقاتی شدن جامعه جنگها نیز شدت و حدت بیشتری گرفتند ؛ حمله قبایل به قبیله همسایه قبلآ برای سیر شدن شکم بود و حالا به منظور غارت اندوخته های سیری ناپذیر ؛ همه چی در روند تکامل به جائی می بایستی می رسید ؛ اما در دفاع از غارت برای ارباب و مالکیت خصوصی و …. در طول تاریخ جنگها را حتی بنام رهبران نام می برند ؛ اسکندر و تیمور و محمد و هیتلر و …. که در شکل حاد تمامی جنگها ؛ تقسیم انسانها و سرزمینها و کشورها و قاره ها جزیه دادنها و مالیات و برده بردنها و …. ساختن امپراطوری ها و باز هم زندانها برای ملتها و خلقها و باز هم استثمار و تقسیم انسانها همانند کیک جشن تولد ….تاریخ دوران قاجار بد نیست نگاهی بیندازید ؛  به خط کشی های افریقا و جریان رودها و تقسیم انسانها و مناظق مختلف نگاهی بد نیست ….بنابر این مبارزه علیهه هر کدام از آنها از  دو جریان ارتجاعی از کانال مبارزه با هر دو می گذرد ؛ با از بین رفتن مالکیت خصوصی ؛ مذهب نیز از میان فرهنگ انسانها به زباله دانئ تاریخ خواهد پیوست ؛ اینها با هم از این جهان خواهند رفت ؛ هر دو بر مبنای رهبر ؛ پیامبر و امام و شاه …. دارند غارت می نمایند ؛ هر دو بشدت از اجتماعی شدن مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید در هراس اند ؛  زیرا طرفدار مالکیت خصوصی بر وسایل تولید هستند ؛ هر دو در قعر تاریخ اند ؛  هر دو متعلق به دورانی محدود از تاریخ بشر می باشند ؛ هر دو بشدت از بیداری توده های کار و زحمت در هراس اند ؛ هر دو بشدت صد مالکیت اجتماعی مردم بر وسایل تولید هستند ؛ هر دو بشدت از یکدیگر حمایت می نمایند ؛ در همراهی هم با شدت تمام از دشمنان طبقاتی کارگران و  زحمتکشان و کمونیستها و سوسالیستها و دمکراتها و برابری طلبان و عدالت خواهان و ازادیخواهان هستند ؛ در نتیجه هر دو به یک اندازه در برابر تاریخ و مقابله با جریان تاریخ از سوسیالیزم و کمونیزم بیزاراند ؛ هر دو از استثمارگران و دشمنان بشر تا انتهای رذالت و بطور اساسی و ماهوی دفاع می نمایند و در خمدت به یکدیگر علیهه نیروهای کار و زحمت می باشند و هستند ؛ همانگونه که در طول تاریخ نیز همیشه بوده اند ؛ هر دو از مالکیت خصوصی بصورت ماهوی دفاع می نمایند ؛ مذهب و ناسیونالیزم در شکل حاد آن و در هنگام اوج گیری و شدت یافتن مبارزات طبقاتی ؛ بشدت فاشیستی هستد و میشوند ؛ همراهی کلیسائی ها با هیتلری ها ؛ ملا ها با شاهان و پاپ واتیکان و پینوشه در شیلی و….بسیار از این مثالها به درازای تاریخ ؛ در حالت عادی مذهب و ناسیونالیزم  ظاهرآ ارام اند ؛ در ارامش غارت می نمایند ؛ در شرایط فشار ناسیونالیست و شوینیست و مذهبی ظاهرآ آزادی می خواهند ؛ از زندان بیزار اند ؛ در هنگام عوض شدن شرایط هر دو جای استثمار گران را بدون هیچ تزلزلی  دارند ؛  هر دو به لحاظ سیستم فکری و اجتماعی و سازمان اداری شان متناقض ؛ دو  رو  عوامفریب اند…. مثلآ ؛ در ضمن ناله و زاری و خواستن حق خود در مقابل نابرابری ها ؛ در شرایط مساعد  از سهم بری هر چه بیشتر برای خود و لگد مال نمودن ؛ زیر پا نهادن دیگران ابائی ندارند ؛ که  باز تولید کننده بازهم نابرابری ها یند ؛ برای دفاع از ماکیت خصوصی تنها برای خود حاضر به انجام هر رذالتی هستند ؛ گور پدر بقیه …. از  هر نوع سیستمی نابرابر بشدت دفاع می نمایند ؛ناسیونالیزم و مذهب ؛ به منظور غارت انسانها ؛ انها را تقسیم بندی طبقاتی می نمایند ؛ موضوعی که بر سر منافع طبقاتی و سهم بری هر چه بیشتر حاضراند شهرها و میلیونها انسان را کشتار  نمایند ؛ اما از شناسائی منافع طبقاتی همان طبقه محروم ابا دارند ؛زیرا منافع طبقاتی شخصی آنها اهمیت بسیار بیشتری دارد… نتیجه ؟؟  باز هم ؛  بر مبنای خواست رهبر و شاه و امام و پیغمبر و در نتیجه بر مبنای سیستم ضد بشری استثمارگرانه فردی و مالکیت خصوصی بر وسائل و ابزار تولید و  غارتسرمایه های مردم ؛ سازمان فکری و اداری شان شکل گرفته است که با سیستم الیگارشی مالی و حکومتهای از بالا به پائین بر ضد طبقات کارگر و زحمتکش یکی می شوند و هستند ؛ در نتیجه ؟؟ تصادفی نیست اگرطالبان ایران و افغانستان و داعش و ترکیه و بارزانی و کار زای و … خمینی و خامنه ای و …..فراوان مزدوران امروز در خدمت سرمایه داری به صف و  دسته بندی می شوند ؛ همانگونه که در طول تاریخ در خدمت استثمارگران بوده اند …. خلاصه گندیدگی مذهب و ناسیونالیستم در جامعه بشری امروز ؛ انتهای قعر چاه تاریخ و کثافت است ؛ هر کسی می خواهد ازاد است اما خواهشآ بوی گند رذالتشان را با خود به بیرون لازم نداریم …. ؛ به همین خاطر هر دو در همراهی و همنوائی با هم بهترین وسیله در دست امپریالیستها و مرتجع ترین طبقات اجتماعی و از دشمنان ابدی بشرمتمدن می باشند ؛ هردو کانال و بستر مناسبی برای ارتجاع و جریانات عقب مانده از تاریخ هستند …. بهترین ناسیونالیست بد ترین و مرتجع ترین است ؛ همانگونه بهترین مذهبی بدترین و ارتجاعی ترین تفکر را دارد اگر به جریان بیفتند بوی گند و رذالت شان مشام جان ادمی و زندگی انسانها را خواهد ازرد ….

عمر محمدی

جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۳ برابر با ۱۶ ژانويه ۲۰۱۵

کودک سوری قبل از مرگ می گفت من همه چی را به خدا خواهم گفتکودک سوری قبل از مرگ می گفت من همه چی را به خدا خواهم گفت

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s