حمایت امپریالیستها و مرتجعین منطقه از سیاه اندیشان اسلامی و همراهی ناسیونالیستهای مرتجع تر از داعش با اسلامی های تاریک اندیش….

حمایت امپریالیستها و مرتجعین منطقه از سیاه اندیشان اسلامی و همراهی ناسیونالیستهای مرتجع تر از داعش با اسلامی های تاریک اندیش….

هر کدام از این  شرف زنان و شرف مردان ؛ قطرات پیشتاز این رود زندگی اند که بر شن زار های درشت و تفته صحرای سوزان اسلام و دشمنان پویش؛ بر ریگزار های سوزان این زمهریر جهنمی اسلام و جنایت اند که بسوی دریا و بسوی زندگی و برابری و ازادی روان اند  ؛ که هزاران بار در اندیشه و تفکر نوآوران خواهند بود و بازهم با سیاهی ها خواهند جنگید ؛ همانگونه که هزاران سال است حلاج وار در این مسیر با سربلندی و غرور در راه اند و می پیمایند …. زیرا زندگی شرافتمندانه با ازادی و غرور و سربلندی معنا دارد ؛ و بازهم هزاران بار همچون شبنم بر برگ گلهای بهاری تلئلوشان جان را نوازش خواهند داد؛ بازهم در اشک محرومان و خنده شادی زلال کودکان فردا بازهم به این روند بودن ادامه خواهند داد و شب پرستان و تاریک اندیشان اسلامی با این نوع تهدیدها و قتلهای زنجیره ای و قتل عام زندانیان و اسیران دربند این جنایتکاران که  سعی در بریدن زبانها و شکستن قلمها  داشتند و دارند ؛ که در طول تاریخ با تجربه شکست هزاران باره روبرو گشته اند بازهم  بر این بستر بوده اند ؛ و باز هم گزمگان سیاه اندیشی به منظور به زانو درآوردن زبانها و قلم ها ؛ ره به جائی نخواهند برد ؛ زیرا اصل بر زندگی است و مخالفت این توحش دوران ماقبل بشریت در این راه سربلندی و بودن و تکامل در این مسیر  راه بسوی زندگی و ازادی فقط رسوائی است و ننگ هر چه بیشتر بر پیشانی این مکتب توحش به جا مانده از تاریخ را با خود خواهد داشت ؛ انتهای زباله دانی تاریخ جایگاه آنهاست و  دگر اندیشی نشانی است از  بن بست تفکر و فرهنگ توحش زمان غار نشینی این مکتب و بشر اولیه؛ که دفن در زباله دانی تاریخ بازهم سرنوشت حتمی و شایسته اسلام و هر نوع تفکر مذهبی و دین و شکست خوردگان زندگی و تمامی جنایتکاران است ؛ نه انها و نه هیچکس ؛ توان مقابله با رفتن رود زندگی بسوی دریا و ازادی و برابری  را ندارند و  نمی توانند روند این پویش را حتی کند نمایند …..زهی خیال باطل

هنگامی که به گوشه گوشه این جهان ؛ به تمامی عرصه های فرهنگ و زندگی و کار و تمدن و ….به این جنگ جهانی جاری و حاضر  در سطح چهان می نگریم ؛ به درگیری میان نیرو های کار و سرمایه می نگریم ؛ جبهه ها و سنگر ها و میدان ها و عرصه ها و سمت و سوی این مبارزه خونین و …. همه جانبه بروشنی مشخص است ؛ داعش و اسلام خمینی و کمربند سبز دور شوروی سابق و حمایت امپریالیستها از این سیاه اندیشان طالبانی اسلامی خمینی داعشی و سلفی و علفی …. همراهی ناسیونالیستهای رنگارنگ و  عقب مانده منطقه …. همسوئی و دشمنی اشکار همه آنها با هم و لاکن؛ با  دگر اندیشی و دانش و ترقی و برابری  و بیداری مردم کار و زحمت ؛ همرسوئی تمامی مرتجعین در یک جبهه و  ردیف بودن صف دشمنان ؛ همنوائی و آشنائی آنها برای هم بسیار گویا است ؛ دلار ؛ فقط یک مشت دلار…. در گیری خونین میان نیرو های زندگی با دشمنان بودن و اندیشه برای همه روشن باید باشد ؛ درگیری و جنگی آشتی ناپذیر  میان جنایتکاران تاریک اندیش اسلامی و ناسیونالیستها از یک طرف  با دشمنان فرهنگ بشری  و سازندگان تاریخ …. ؛ میان تولید کنندگان فرهنگ و شکوفائی جامعه بشری ؛ با سیاه اندیشان و دشمنان بودن و شدن و نو آوری ها ….؛ میان تولید کنندگان اندیشه و زندگی که تنها ؛ فقط  با قلم و اندیشه در مقابله با غارتگران و استثمارگران طبقاتی و  سیاه اندیشان  و دشمنان انسانیت مقابله می نمایند؛ به درگیری با دارندگان شمشیر و تیر و تفنگ و دار و تازیانه و زندان …. می نگریم ؛ می توانیم تصوری از روند تا کنونی حاصل تاریخ خونبار  این جریان تاریخ خونین زندگی جوامع انسانی بسوی والائی و تمدن و شکوفائی را ؛ بسوی دریا ؛ بسوی ازادی  و ازادگی را که  جهان امروز ما خاصل کار زحمتکشان فکری و  سازندگان تا کنونی تاریخ بشری  است ؛ بروشنی  ببینیم ؛  هنگامی که مارکس می گوید تاریخ جوامع بشری ؛ تاریخ مبارزات طقاتی است ؛ حرف مفت خرج ننموده است ؛ که بدرستی به این جریان خونین مبارزات طبقاتی جامعه و زندگی بشر اشاره دارد ؛ وگرنه ؛ بقول رومن رولان توده های مردم بدون روشنفکران و اندیش مندانشان حاضر نیستند حتی برای نان روزانه شان اعتراض نمایند ؛ انها حاضراند ساعتها و روزها به انتظار لقمه ای نان درصف به ایستند و جیک نزنند ؛ توده ها بدون روشنفکران همانند کودکانی نوزادند که بدون مادر و حمایت کنندگانش به ادامه زندگی قادر نخواهد بود ؛ مخصوصآ در عرصه تفکر و فرهنگ و تمودن غوگرنه گله های حیوانات میلیونها سال است که ….در جامعه بشری  تلفیق اندشه با توده های میلیوئنی است که زندگی و تغییرات تاریخ را رقم می زند و سیاه اندیشان و دشمنان طبقاتی مردم کار و زحمت به این علت است که از این اندیشه و قلم بدستان در هراس اند ؛ هر کلمه گلوله ای است در مغز ارتجاع و دشمنان اندیشه و نو اوری ؛ جامعه بشری بدون روشنفکرانش که با قلم تباهی و درد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند ره به جائی نخواهد برد ؛ بدون این الماس های نوک مته های تاریخ جامعه بشری در دل این سنگ های سیاه تاریخ و تحجر و سرسختی و این همه به جا ماندگی از تاریخ و زندگی ؛ شکافی ایجاد نخواهد شد ؛ فرهنگی شکوفا نخواهد شد ؛ بدون اندیشه و تفکر ایست قلبی تاریخ جامعه بشری حتمی خواهد بود ؛ بدون این قلبهای تپنده نوآوری ها و اندیشه و دگر اندیشی ها ؛ بدون این خورشید هائی بزرگ و بیدریغ که ایستاده می میرند؛ در برابر این همه سیاهی و به جا ماندگی از تاریخ می ایستند خانه را روشن می کنند ؛ و بازهم ایستاده می میرند ؛بازهم نور و روشنائی بخشیدن و دشواری این وظیفه را به دیگران می سپارند …. بدون آنها فرهنگ و تمدن معنائی ندارد و علت ترس این سیاه اندیشان از  قلم  و انیشه برای همگان باید مشخص باشد ؛ این روند جنگیدن با تاریکی ها را …. که ما امروز فقط قطره ای از  درگیری دریای سیاه تاریک اندیشی با اندیشه و قلم را در پاریس می بینیم ؛  فقط  گوشه ای ؛ شاید فقط حادثه ای از هزاران حادثه تاریخ هزاران ساله  مذهب و انگیزسیون و تحجر مذهب و دین و سیاه اندیشی را دیده ایم ؛  اکنون تنها نوعی و حادثه ای از آن را در شکل حمله با کلاشینکف در مقابله با قلم ؛ از سوی اسلامیان متحجر مورد حمایت امپریالیستها فقط به خاطر مشتی دلار ؛ می بینیم !! این حادثه از یک جنگ جهانی تاریخی در تمامی جوامع بشری در تمامی عرصه ها می توانیم مانند یک صحنه ؛ فقط یک سکانس از این همه توحش ببینیم و می توانیم تصور نمائیم ؛ …. مشکل باز هم به جای خود باقی است و تکرار تاریخ خونبار بازهم ادامه دارد ؛ بقول حافظ لشکر ظلم است کران تا کران و لشکر عدل است از ازل تا به ابدیت ؛ در هزاران شکل ممکن ؛ از سوی سیاه اندیشانی که مورد حمایت این دشمنان طبقاتی طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و جسمی جامعه بشری اند ؛ و بازهم زمان آبستن حادثه ای دیگر است ؛ زور فاجعه بازهم تکرار می شود ؛  و به روشنی می بینیم ؛ ما با هر حادثه ای که اتفاق می افتد؛ تنها یک  لحظه از کل تاریخ را می توانیم ببینیم ؛ثانیه ای ؛ دقیقه ای از سال ها و قرنها که بدین گونه گذشته است و ما حافظه تاریخی نداریم ؛  پدیده ای که برای توده های مردمی که نمی توانند و نمی خواهند به خود و دیگران و جامعه بشری فکر کنند ؛ بزودی فراموش می شود و دوباره به زندگی معمول و همان روند تکراری و سریالهای زندگی بی مصرف و چندش آور ؛ بازهم خسته کننده و تکراری ؛ بازهم غم نان فردا و شکم خود و خانواده و …سلام برادر …سلام برادر  در برابر این جنایت کاران دولا راست شدنهای دیگر…. برای توده های سطحی نگر و بشدت غرق در دایره تفکرات و نیازهائی بشدت سطحی شان  که نشان ار فقر همه جانبه زندگی نکبت بارشان دارد ؛ باز هم  زمینه رشد قارچ های سمی را در میان خود فراهم دارند و بی تفاوت به سرنوشت  خود و اینده و زندگی جامعه شان ؛ مردمانی بدون حافظه تاریخی ؛ سطحی نگر و کوته بین ؛ باز هم  ادامه همان روند تکرار چسپبیدن به زندگی بخور و نمیر زندگی کم عمق شان ؛ مانند کرمهای خاکی در هم می لولند و به همدیگر تنه می زنند و بسیاری شان سلام برادر ؛ سلام برادر در مقابل دشمنان بشریت خم و راست می شوند ؛ بقول شاملو بهشت مینوی شان بز رو طوع و خاکساری است ؛ و بازهم امپریالیستها نیز همراه با ناسیونالیستها در میان مردمان جوامع نادان و عقب مانده ما ؛ در حمایت از این مجرمان تاریخ و ادامه همان روند تکراری تاریخ ننگ و لکه های چرک و خون و کثافت زندگی حقارت بار ….که ما فقط به خاطر اینکه این اتفاق در فرانسه رویداده است از آن اینگونه مطلع می شویم  ؛ زیرا مردمان اروپائی نسبت به مردمان ما به لحاظ شعور و فرهنگ ؛ سر و گردنی بالاتر هستند ؛ و این تناقض را امپریالیستهای حامی این جنایتکاران به خوبی می شناسند ؛ در عراق و افغانستان و ایران و …. روزانه صد ها نفر به اشکال بسیار چندش آورتری و بدتر از این شکل  پاریس قربانی اند و مردمان ما  بازهم به  این نوع زنده بودن عادت نموده اند و جنایت دیگر امری است روز مره و معمولی و کار خدا ….اعدام نیز ….. ما بازهم  ممکن است ذره ای از این همه فاضلاب تعفن رذالت و گندیدگی جنایات و تحجر اسلام و دین و مذهب و توحش در سراسر تاریخ را شاید بتوانیم تصور نمائیم ؛ برای یک انسان متفکر و با بصیرت و دوستدار انسان و عشق به بودن  با یک نظر گذار به خوبی نقش سیاه اندیشان و شب پرستان و مرتجعین اسلامی و ناسیونالیستهای از تاریخ به جا مانده را با دشمنان طبقاتی کارگران و زحمتکشان و توده های میلیونی مردم ؛ یعنی امپریالیستهای حامی این مرتجعین ؛ در مقابله با ترقی و رشد و شکوفائی جوامع انسانی به خوبی و روشنی مشخصمی تواند ببیند البته اگر بخواهد و می بیند  ؛ داعش و القاعده و سلفی و علفی و شب پرستان سیاه اندیش اسلامی در ایران و در افغانستان و در مناطق اسلام زده از اخوان الامسلمین در مصر تا انتهای شرق منطقه جغرافیائی ما هر جا هر تاریک اندیش و سیاه اندیش و متحجر و عقب مانده ای چه در شکل ناسیو نالیستی و کودن و تاریک اندیش یا در شکل مذهبی و متحجر و عقب مانده وجود داشته باشد ؛ او را در جهت منافع طبقاتی شان بکار می گیرند در هر گذر از این مسیر خونین کار و زحمت می توانیم همراهی و همکاری و حمایت امپریالیستها و مرتجعین  مذهبی و ناسیونالیست های مزدور و دست نشانده آنها را تشخیص دهیم که قربانیان این جنایات تاریخی فقط روشنفکران و اندیشه ورزان و زحمتکشان کار و تولید هستند ….اما زهی خیال باطل …. اگر با کشتار می شد از روند تاریخ و تحولات جلو گرفت ما الان می بایست در زمان خلفای اسلام و چنگیز  و تیمور و رومی های باستان می ماندیم …. روند تاریخ را با هیچ وسیله ای نمی توان از  حرکت و تغییرات باز  داشت …. متاسفانه درد و رنج ما حاصل حماقت توده های میلیونی است ؛ و تکامل و شکوفائی فرهنگ و تمدن جامعه بشری موجود حاصل روند تاریخی این مبارزه  است و شرم و ننگ  و بوی گند این فاضلاب تاریخی و تعفن استثمار و بیداد …. صدای چرخ تاریخ است در این ره گذر…. مرتجعین و ناسیو نالیستهای سیاه اندیش ؛ در کل تاریخ ترساندن و کشتند و بازهم ما را از سر بریده می ترسانی ای نا انسان …. ؟ نه قتل های زنجیره ای درایران و نه قتل عام اندیشه ورزان و مبارزین در زندانهای جلادان خمینی و در زندانهای ایران اسلام و جنایت در زندانها و سیاه چاله ها  و اعدامها در خیابانها و نه قتل عام مانویان و مزدکیان وسیله شاهان و امامان در طول تاریخ و نه هیچکدام از این جنایات نتوانست و نمی تواند روند تاریخ را حتی کند نماید …..هر کدام از این  شرف زنان و شرف مردان ؛ قطرات پیشتاز این رود زندگی اند که بر شن زار های درشت و تفته صحرای سوزان اسلام و دشمنان پویش؛ بر ریگزارهای سوزان این زمهریر جهنمی اسلام و جنایت اند ؛ که هزاران بار در اندیشه و تفکر نوآوران خواهند بود و بازهم با سیاهی ها خواهند جنگید ؛ و بازهم هزاران بار همچون شبنم بر برگ گلهای بهاری تلئلوشان جان را نوازش خواهند داد؛ بازهم در اشک محرومان و خنده شادی زلال کودکان فردا بازهم به این روند بودن ادامه خواهند داد و شب پرستان و تاریک اندیشان اسلامی با این نوع تهدیدها و سعی در بریدن زبانها و شکستن قلمها که در طول تاریخ با تجربه شکست هزاران باره بازهم  بر این بستر بوده اند ؛ و باز هم گزمگان سیاه اندیشی به منظور به زانو درآوردن ها ؛ ره به جائی نخواهند برد ؛ انتهای زباله دانی تاریخ جایگاه آنها و  دگر اندیشی نشانی است از  بن بست تفکر و فرهنگ توحش زمان غار نشینی ؛ که دفن در زباله دانی تاریخ بازهم سرنوشت حتمی و شایسته اسلام و مذهب و دین و شکست خوردگان زندگی و تمامی جنایتکاران است ؛ انها توان مقابله با رفتن رود زندگی بسوی دریا و ازادی و برابری  را ندارند و  نمی توانند روند این پویش را حتی کند نمایند ؛ زهی خیال باطل

…. شکفتن و شدن و دوباره بودن ؛ نیروی زندگی است ؛ ضرورت زندگی و بودن است ؛ اگر کسانی از بودن در این دنیا وا مانده اند ؛ در بن بست زندگی و پویش درجا می زنند و  از سر بیچارگی و بن بست های روحی و روانی و اخلاقی و اجتماعی و …. در یک کلام از درک زندگی وا مانده اند ؛ به منظور فرار از واقعیات زندگی اجتماعی در فکر آن دنیای خیالی اند !! گو باش …. شما می توانند هر گونه که می خواهند باشند …. آنها همانهائی هستند که در هزاران سال پیش درجا می زنند ؛ اما در دنیای امروز ؛ دوستی و عشق محصول این بودنها است که آنها از درک این تکامل و نور و روشنائی و دیدن این همه همبستگی انسانی و تلاش در این مسیر را نمی توانند برتابند …. کینه فقط نسبت به دشمنان طبقاتی کارگران و زحمتکشان و دشمنان بشریت متمدن  و حامیان این شب پرستان روا خواهد بود …. بقول مارکس ؛ مردگان را بگذاریم مردگان بردارند.

سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی

کتاب بچه های نیمه شب نوشت: „مذهب، گونه ای از بی خردی قرون وسطایی،‌ در ترکیب با سلاح های مدرن یک تهدید واقعی برای آزادی ماست. تمامیت خواهی مذهبی باعث جهش ژنتیکی مرگباری در قلب اسلام شده و ما نتایج فاجعه بار آن را امروز در پاریس دیدیم.

سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی

اسلام و دین و مذهب و تحجر و انگیزیسون قرون وسطائی …. ننگ تاریخ بشریت است

 لکه سیاه دامن بشریت است

 سرنگون باد رژیم دار و تازیانه و اعدام و ترور و جنایات اسلامی ایران

  زنده باد آزادی و برابری

بر قرار باد سوسیالیزم

 عمر محمدی

 

  جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۳ برابر با ۰۹ ژانويه۲۰۱۵

رفقا و دوستان در صورت تمایل میتوانید از سایت من بنام :صدای آزادی و برابری دیدن فرمائید. لطفآ به دوستان خود معرفی نمائید ….با تشکر . عمر محمدی

https://sedayeazadibarabari.wordpress.com/ sedaye azadi barabari sedayeazadibarabari.wordpress.com

sedaye azadi barabari

sedayeazadibarabari.wordpress.co

https://www.facebook.com/video.php?v=1559506717629120&l=5889727031844690046https://www.facebook.com/video.php?v=1559506717629120&l=5889727031844690046

OOmar MMohammadi https://www.facebook.com/video.php?v=1559506717629120&l=5889727031844690046

بدون شرح ؛ پیروز نهائی تمدن و بشریت است ؛ مرگ بر توحش و اسلام
00:20
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s