نگاهی بسیار گذرابه یک موضوع؛ کشتار مسلمانان بدست خود مسلمانان ؛ همآن زمینه ای که باعث بوجود آمدن مذهب گردد؛ باعث ادامه آن نیزخواهد بود

نگاهی بسیار گذرابه یک موضوع؛کشتار مسلمانان بدست خود مسلمانان؛همآن زمینه ای که باعث بوجود آمدن مذهب گشت باعث ادامه آن نیزخواهدبود

اسکیمو ها به منظور تشخیص رنگهای سفید ….بیست نوع رنگ سفید با نامهای مختلف و مربوطه دارند…. ؛ که در مورد سیاهی اینگونه نمی تواند باشد و نیست ؛ به نظرم نگریستن به تاریکی و ظلمت و تشخیص سیاهی از سیاهی در دل شب سیاه و ظلمانی ؛ با چشمان ساده و معمولی ما ؛ برای ما تصویری در بر نخواهد داشت ؛ به جز سیاهی و تاریکی ؛ و اینکه کدام یک سیاه تر و تاریک تراند …. بازهم  فایده ای ندارد ؛ در دل شب اگر از وسایل لازم  برای دیدن استفاده ببریم بهتر می توانیم ببینیم ؛ همانگونه که برای درست تشخیص دادن تصاویر و مقایسه ها و داشتن دید و تصویر درست در روز روشن ؛ ضرورتآ باید از کنتراست ها ؛ استفاده ببریم ؛ ما بدون اینکه متوجهه باشیم ؛ بصورتی خودبخودی همین کار را می کنیم ؛  برای تشخیص درست ؛ باید از تفاوت های نورهای مختلف باید استفاده برد ؛ همانگونه که دریا با ساحلش قشنگ است ؛ غروب افتاب بسیار زیبا است ….زیرا در ترکیب زمین و اسمان و شکستن نور و …؛  در مسائل اجتماعی نیز برای تشخیص درست ؛ باید از ابزار های لازم و دانش لازم باید !! سود برد ؛ مثلآ از مقایسه نور و تاریکی در دل تاریکی تاریخ جوامع بشری باید استفاده برد …. این یک موضوع بسیار جا افتاده و مشخصی است ؛ اگر چه بازهم در این زمینه نسبت ها و زاویه ها متفاوت اند ؛ به هر صورت ؛ نداشتن وسیله ای مناسب جهت دیدن ؛ سرگیجه  بدنبال خواهد داشت ؛ و سرگیجه نیز می گیریم ؛  مثلآ  ندیدن علت  اصلی جنگ میان خود مسلمانان از هر نوع آن و با هر تصور و نام و مشخصه ای ؛ به ما نه تنها کمکی نمی کند ؛ بلکه ما را در این دنیای تاریک بیشتر سرگشته می نماید ؛ مثلا  ؛ علت جنگ های میان شیعه ها و سنی ها بعنوان مثال صفوی ها و عثمانی ها و یا صدام و خمینی که هر دو بر بالای پرچمشان الئه و کوچولو را نوشته بودند و آنرا فریاد می زدند ؛ الئه ما بزرگ است !! باشه بزرگ است !! به چه اندازه ؟ می پرسی ؟؟ کافری تو ….باشه پس بزرگ است …. و یا کاتولیکها و پروتستان ها مثلآ در ایرلند…. یا جنگهای صد و هشتاد ساله صلیبی میان مسلمانان و مسیحی ها….تفاوتها کجایند ؟  تفاوتهای لشکر کشی های صلاح الدین ایوبی بنام اسلام تا اسپانیا و یا کمبوجیه  و خشایارشاه تا مصر و محمد تا تیسفون  و…. اسکندر مقدونی و تیمور و چنگیز مغول  و یا فرقه ها و قبیله ها بنام اسلام و دین و مذهب هندو و مسلمان و ….تعدادشان بسیار است ؛ از همانگونه کشنار مسلمانان از کومونیستها بنام کافر  و یا کشتار های سالهای کشتار زندانیان سیاسی در رژیم جنایت کار خمینی  ؛ از همانگونه کشتار انوشیروان ها بنام عدل از مزدکیان و یا کشتار مانویان در دل سیاهی های تاریخ و یا کاتولیکهای قرون وسطی از دگر اندیشان بنام حلول اجنه در روح دگراندیشان  و…..؛ در طول تاریخ کشتار دگر اندیشان بعنوان کافر و ملحد و مشرک که حساب و هندسه ای به طول تاریخ جامعه بشری لازم است ؛  وجهه مشترک همه آنها غارت و بردن سود که در سایه تحمیق و تشجیع  مردم سطحی بهتر و اسان تر صورت می پذیرد ؛ آتش زدن احساساتئ بی پایه و اساس و بدون تفکر علمی و بسیار سطحی و احمقانه مردم عوام و خرفت و احمق در جهت اهداف استثمارگرانه شان است که صورت ها است و صورت می پذیرد ؛ چیزی در حد خروس جنگی یا گاو بازی و گاو جنگی یا  سگ بازی بقول سنندجی ها ؛ سگه راو  و  قورباغه دوانی و ….. بر مبنای شرط بندی سازمان دهندگان این بازی های تکراری تاریخ  ؛ ….که  همه آنها در کشتار یکدیگر از الئه و کوچولو تا حد ممکن استفاده می برند ؛ خدا کوچولو نیست ؛ باشه نیست ؛ نه خیر کوچولو است ؛ باشه هست …..خوب …. ؛ پس من تو را می کشم ….؛ ما هم می کشیم ….خوب جنگ ….دنگ…. دنگ …. یاد یکی از داستانهای بیلنسکی یا نمی دانم کی نوشته افتادم ؛ گرگی لب چشمه ای نشسته بود و بره ای آمد از چشمه آب بنوشد ؛گرگ داد زد !! هی  !! تو چرا شش سال آزگار است داری این آب را گل الود می کنی ….؟؟ بره هم گفت جناب گرگ من که فقط دوهفته بیشتر عمر ندارم  !! چطور می شه شش سال اب گل الود کنم ؟؟ …. بالاخره بعد از یک جر و بحث و استدلال و زور گوئی ؛؛ بره گفت بهانه نگیر بیا منو بخور و هر دو راحت بشویم !! …. دقیقآ جنگ میان مذاهب نیز بر سر دردیدن همدیگر و بردن منابع مختلف می تواند باشد ؛ و هست !!!  همانگونه که از بدو درست شدن دین و مذهب نیز بر همان مبنا بوده است و  بر همین مبنا درست شدن مذهب صورت پذیرفته ؛ ادامه آن نیز بر همان مبنا خواهد بود و  بر همان مبنا می تواند دوام بیاورد ؛ تا جامعه طبقاتی وجود داشته باشد مذاهب نیز وجود خواهند داشت ؛ صورت ها تغییرات ها بنا به شعور انسانها متفاوت خواهند بود ؛ البته تغییرات و صورت ها بنا به تغییرات و تحولات تاریخ و فرماسیون ها و تغییرات در شیوه های تولید و مبارزات طبقاتی و تکامل و دانش و تغییرات فرهنگی و تاثیرات روشنفکران و کمونیستها و …..دست کم نگیرید ؛ اینها نیز از کاتولیک به پروتستان تبدیل می شوند و داعش به خمینی ؛ شکلی دیگر از داعش ؛ شکلها نیز مدام تفاوت می نمایند و  اما ؛ مردم عوام و سطحی غرق در حال و هوای خلاء و مالیخولیا و سرگردان در دالانهای تواندر تو و تاریک درونشان فکر ها و می نمایدشان ؛ که تنها دینی که درست است مال من است ؛ بدون اینکه فکر نماید اگر روزی نان نباشد که بخورد از گرسنگی می میرد اما خیالش راحت است نان همیشه هست زیرا خدا هست ؛ روزی را او می دهد ما می خوریم …. درد تکراری اینهمانی مزمن که در ذهن مالیخولیائی علیلشان لانه دارد ؛ و همانند ترکیب آئینه ها در برابر هم تصاویر تا بینهایت می تواند ادامه داشته باشد ؛ یعنی بقول این اشتاین حماقت تا نهایت بی نهایت ؛ تصوری خیالی که دیگران برای نابودی آنها دست به یکی نموده اند ؛ پس بکش هر کی با تو نیست ؛ نتیجه این حماقت ؛ ناسیونالیزم و مذهب و فاشیزم مذهبی تا عمق رذالت ؛ بقول ما سنندجی ها گنجشک ؛ در لانه اش شبها هنگامی که می خوابد دوتا پای کوچولویش را رو به اسمان می گیرد تا نکند اسمان بر سرش خراب شود ؛ پا در هوا یعنی این نوع تفکر محدود نگر که به جز خودش همه کافر اند و همه دشمن و باید کشت با نام اینکه ثواب دارد ؛  وگرنه می کشندت ؛ البته غارت هسته اصلی این بنیان تفکر تزریقی دوران توحش است در زرورق مذهب….؛ که باز هم البته ؛ دراین دنیا غارتگران می برند و قربانیان را به بهشت حواله می نمایند ؛ در بهشت کوشک ها و خانه ها و زنان و حیوانات و شیر و عسل هم دارند …. آماده است بشتابید …. که بازهم  فقر از هر نظر است و می نماید ؛ خود همان پدیده ای که باعث بوجود آمدن آن گشته است در ادامه اش خودی های خود را نیز از میان می برد ؛ همانند ماهی های پیرانیا که اگر دیگرانی برای خوردن در دست رس نباشند ؛ همدیگر را می خورند همان برادران قبلی به دشمنان امروزی تبدیل می گردند ؛…. چنگها میان حنبلی و شافعی و شیعه و سنی و سنی و سنی و شیعه و شیعه و شیعه و  هابی و یهودی و مسلمان و ….قبایل مختلف…..درست همانند جنگ میان قبایل و کشور ها …. این درندگی ها بصورت تکرار تاریخ صورت است و می گیرد ؛ یکی از شکل ها ی مبارزات طبقاتی شکل مذهب است و دیگری ناسیون است و سه گری ….ترکیبی از اینها و …  لیست جنگهای دوران توحش خیلی طولانی تر از آنی است که به تصور آید ؛ بقول مارکس تاریخ جوامع بشری تاریخ مبارزات طبقاتی است …. به نظر شما  به غیر از منافع طبقاتی مشخص ؛ چه علتی های دیگری می تواند وجود داشته باشد ؟  به نظر من همان علتهائی که باعث بوجود آمدن این ادیان و فرقه ها و شاخه ها و تفاسیر و این همه دگرگونی ها و تغییرات می گردند ؛ باز هم در ادامه خودش بازهم باعث بازهم این همه کشتار و جنگها می گردند ؛ که استفاده هر چه بیشتر و بردن سهم بیشتر از تولیدات و محصولات حاصل کار کارگران و زحمتکشان و تولید کنندگان جامعه بشری….است ؛ در مقایسه ای ساده با دنیای حیوانات …. حیوانات در حد بردن به اندازه سیر شدن است ؛ در جامعه وحشی و ماقبل تاریخ بشری ….حد و اندازه وجود ندارد …. توحش نیز می تواند ویرانگر تر از  هر مرض و اپیدیمی باشد ؛ وبا و حصبه و دیفتری و ابیبولا به گرد پای حماقت بشر نمی تواند برسد ؛

….بیاموزیم بیاموزیم یاد بگیریم ؛

سیستمی انسانی بسازیم تا نیاز به مذاهب و کشتار همدیگر نداشته باشیم

 ابیدر کوچولو همراه با ابیدر بزرک روی هم ؛ سرجم ؛ گشت…. ابیدر

سه-شنبه ۲ دی ۱۳۹۳ برابر با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۴

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s