خود قضاوت کنید ؛ایا این همه حسین حسین در ما غیر مذهبی و ضد مذبی ها بی تاثیر بوده ؟ آیا ما مذهبی نیستیم ؟ واقعآ ؟ ؟ چطور ….؟

خود قضاوت کنید ؛ایا این همه حسین حسین در ما غیر مذهبی و ضد مذبی ها بی تاثیر بوده ؟ آیا ما مذهبی نیستیم ؟ واقعآ ؟ ؟ چطور ….؟

خود قضاوت کنید ؛ ایا این همه حسین حسین در ما بی تاثیر بوده ؟؟؟ آیا ما مذهبی نیستیم؟ واقعآ ؟ ؟ چطور ….؟ …اگرکسی در زندگی روزمره اش برای خرید نان به قصابی ؛ اگرمراجعه نماید بهش می خندند؛ اگر برای خرید سبزی به داروخانه مراجعه نماید ؛هر هر هر مسخره اش می کنند؛ و….اما در جامعه عقب مانده ما ؛ برای مردم ما ؛ بصورت میلیونی انجام این کار های بسیاراحمقانه؛ بسیار عادی و کاری است روز مره و معمولی …. اشکالی ندارد ؛ پشت سر یک شیاد می ایستند به نماز و دعا و تمنا و گدائی رو به ابر ها …. در تصورشان رو به کسی بر روی ابر ها ؛ تا شاید !!! شاید خدا شاشش کف کند ؛ دلش به رحم بیاید ؛ تا اگر از روی ترحم و تحقیر و صدقه به اینها شاید !! شاید تازه اگر میل نداشت؛ اینها غلط می کنند حرف می زنند ؛ خدا عصبانی می شود ؛ ولی اگر خدا (( یادمان نرورد خدا صاحب همه چی است و در زبان هندی معنای لغوی آن به معنای صحیح آن بکار می رود یعنی صاحب و هنگامی به کسی می گویند آقای فلانی در عوض با همان معنی می گویند ؛ صاحب فلانی)) عصبانی نشد ؛تا شاید !! شاید در آن دنیا !!!؟؟؟ کدام دنیا ؟؟؟ شاید به این دریوزگان گدای مسکین درگاه مقبره های فلان دیوث شارلاتان مانند خمینی وحسن و حسین شاید گوشه مستراحی را نشان دهد ….هاهاها ؛ آیا اینها با این فرهنگ ؛ شایسته حق تعین سرنوشت خویش و سازمان دادن سیستم ازادی و برابری هستند ؟؟؟؟ ….. اینها که به دکان دشمنان ازادی و برابری که هزاران بار امتحان پس داده اند ؛ مراجعه می نمایند ؛ همه می دانند که این طبقات استثمارگر دشمنان ازادی و ازادگی و پاسداران استثمار و توحش هستند؛ اما بازهم از آن دست ؛ به همان شیوه رفتاری نوعی از  این نوع روشنفکر!!؟؟ سالوث عقب مانده ما به درگاه دشمنان آزادی به دریوزگی می افتند ؛ گدائی می کنند وقتی فغان برمی اوری ….داد می زنی این شیوه زشت است ؛ بس کنید خود و مردم فروشی است؛ این یارو از طبقات استثمارگر است ؛ که دشمن ازادی و برابری است …. اگرامیرکبیر باشی رگ دستت را می زنند و اگر ….فلان باشی فحشت می دهند و کتک و زندان و ترور و قتل عام های خمینی داعشی از روشنفکران و دلسوزان جامعه ….و ازسوی بعضی ها فحش است و چاله گند دهانی که فلانی برابری خواه است …. عدالت و برابری خواهی تبدیل به فحش می شود و آموختن دانش و تجربه از روی احساس مسئولیت و روشن نمودن چراغ راه در این تاریکی قرون و اعصار  جهت بیرون رفتن از این تاریکی و خفقان ….. در ذهن علیل و تنبل این نوع جانور ؛ زیرا جانور تصوراتش جانوری است ؛….. تبدیل به جانوری بنام کرم لای کتاب ؛ رکاب زن جاده مطالعه می شوی  ….؛ قدرمسلم این است که این نوع عوام فریبان ؛ آزادی را لازم دارند که بفروشد … در جهت عکس مسیر زندگی و کار و زحمات ما ؛در اینجا نیز مبارزه طبقاتی است ؛ ما ازادی را لازم داریم که بگوئیم برابری حق حیات و زندگی انسانی جامعه ای انسایی و بسیار لازم  است؛  اساس زندگی اجتماعی است؛ اسکلت زندگی اجتماعی است ….و اما عکس العمل مخالفین ازادی و برابری  بسیار طبیعی است؛ نباید رنجید وقتی از طرف اینها رکاب زن لای کتاب میشویم هاهاها این است درد مزمن جامعه ای که امیرکبیر ها را می کشند و بعد بر سر مزارش گل می گذارند …..مقبره اش را رنگین می کنند …. فکر می کنند این هم حسین است ….. در جامعه ای کورذهن ؛ در جامعه ای مرده پرست و تنبل فکر؛ وحشی و  متوحش؛ مردمانی بیچاره که روبه سوی عکس مسیرحرکت تاریخ و رو به گذشته های تاریخ نشسته اند؛ داشتن این چنین روشن فکران عقب مانده ای !! باید !!!  توهین شان کتاب خواندن باشد !! جای بسی تاسف دارد ؛ در عوض شاد بودن از داشتن فرهنگ مطالعه …..و آموختن دانش و تجربه هائی که به قیمت جان و زحمت و زندگی میلیونها انسان در جوامع انسانی بدست آمده است ….. سرمایه ها و ارزش های زندگی انسانی و جامعه ای انسانی است ….باید سوزانده شوند چه در خرف  از سوی  اینگونه افراد شارلاتان و چه در عمل هیتلری و ….محمدی و عمری…. در ماهیت موضوع و امر فرقی ندارد ؛هر دو یک کار می کنند یکی در عمل زیرا قدرت و تیر و تفنگ دارد و یکی در حرف زیر فعلا …. فقط می تواند کف بچراند …. آهای مردم !! اهای کارگران و زحمتکشان؛ اهای روشنفکران و انسانهای ازادیخواه و ازاده و شرافتمند …. در اتوبوس تاریخ باید رو به جلو در ردیف اول در جایگاه راننده باید ؛ باید نشست تا بتوان تعیین سرنوشت خویش را خودمان بدست گیرنم ؛ باید از تجزبیات خلقهای دیگر باید بیاموزیم وگرنه ناچارآ … هزاران بار باید ما را در چاه و چاله بیندازند و تکرار تاریخ حتمی خواهد بود …. مطالعه توهین نیست ؛ بلکه بسیار خوب است ؛ دانش و آموختن ؛ چراغی است ارزشمند به ارزش خود هدف و راه  ؛ در راهی سخت در تاریکی تاریخ برای برون رفت …. احساس مسئولیت است ؛ کورذهنی و عوامفریبی بد است ؛ با هم یاد بگیریم قانونمندی های تغییرات اجتماعی را …..تا بنا نمائیم سیستم ازادی و برابری را

 سرنگون باد رژیم دار و تازیانه و اعدام و شکنجه و ترور و ….جمهوری و جنایات اسلامی ایران

 زنده باد ازادی و برابری

 بر قرار باد سوسیالیزم

عمرمحمدی

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s