ارشاد اسیدی در جمهوری و جنایت اسلامی ایران

10731151_711874705554755_3270509959768733363_n

ارشاد اسیدی در جمهوری و جنایت اسلامی ایران
ارشاد اسیدی از سوی داعشیان حاکم بر ایران ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ هر اندازه عدم مقاومت و شل آمدن در برابر این جنایتکاران بیشتر باشد ؛ حق خوری و سرکوب و فشار و نامردمی بر جان و زندگی مردم ما تا انتهای رذالات زیادتر ؛ در برابر این جنایتکاران هر چه بیشتر عقب نشینی نمائیم ؛ تجاوز به حقوق شهروندی؛ حقوق زندگی انسانی تا انتهای رذالت و نامردمی بیشتر خواهد بود …. آنها خشونت را در جامعه نهادینه نموده اند و هرز روز با اعدام و جنایت رو بسوی ابرها و دست درجیب مردم و بسوی حساب و بانکها ….تا جائی که اگر بتوانند ما و جامعه ستم دیده و لگد کوب گشته ما را ؛ به زمان ماقبل تاریخ صحرا های عربستان برمی گردانند ؛ جنایتکاران اسید پاش متعلق به فرهنگ توحش زمان ایستاده در عصر شتر چرانی و توحش ؛ زمان بازمانده در عصر شتر چرانی صحرا های عربستان در زمان ماقبل تاریخ بشر اولیه ؛ زمان گوساله هائی وحشی خوابیده بر دریائی از نفت و نالان از نادانی و ناتوان از فهم وجود نفت بدنبال تپاله شتر روان و سرگردان؛ ….در خیالات مالیخولیائی شان بی شرمانه به آسمانها می روند و معجزه هم می نمایدشان ؛ کسی هم شک نماید شمشیر داعشیان است و …. شق القمر هم البته از این دست لاطائلات ؛ بی شرم های پر رو ؛ این دزندگان وحشی بی همه چیز ؛ در هیچ عرصه ای مردم را راحت نخواهند گذاشت ؛ زیرا که خود از خود ؛ هیچ ندارند ؛ آنها با دیدن هر نوع تفکر و تغییر و تکامل و تحول در جامعه انسانی ؛ پایه تصورات مالیخولیائی شان را در خطر می بینند ؛ از این نظر است که تا آنجا که بتوانند مردم را مخصوصآ نصف جامعه بشری یعنی زنان را به خانه نشینی و خفقان و مردن تدریجی در پستوی خانه ها ؛ وادار می نمایند ؛ آنها در تصورات مالیخولیائی شان دارند ترمز تاریخ را فشار می دهند ؛تا شاید تاریخ را در زمان ماقبل توحش نگه دارند ….در مقابله با این خرافات و توحش مردم راهی به جز زندگی کردن ندارند ؛ و اینها مانع زندگی معمولی مردم زحمتکش اند و اینان دشمن نفس کشیدن روح و جان انسانی اند ؛ اینها تبلور مرگ و نیستی اند ؛ مردم ستمتدیده ما یا به اعتراضی ریشه ای و بنیاد بر کن دست خواهند زد و حق خود را می گیرند ؛ سرنوشت و زندگی شان در دست خویش می گیرند ؛ و رژیم را تا سرنگونی کامل و زباله دانی تاریخ پس می رانند ….؛ یا باید تا ته جهنم موجود باید عقب بنشینند ؛ در این میان جای خالی وجود ندارد ؛ برای زندگی انسانی باید دست به ریشه برد و از قبل باید دانست که چه می خواهیم ؛ ….. سرنگونی این رژیم جنایت کار و اسید پاش از یکی از همین نقطه ها شروع خواهد شد …. ایران بشکه باروتی است که از این جرقه ها انفجار بر خواهد خواست ….زیرا اینها غیر از این نمی توانند باشند ؛ و مردم نیز حق حیات دارند ؛ سرنگونی این جنایتکاران دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد ؛ حق گرفتنی است ؛ حق را گدائی نمی کنند ….با آمادگی برای سرنگونی ؛ بزن بدون تعارف و من بمیرم تو بمیری …..؛ آنها نیز بیکار نیستند ؛ اما مردم ما به خوبی می دانند تا این جنایتکاران پوشالی و بادکنکی جنایتکار در حکومت باشند ؛ سرنوشت مردم را مشتی مریض روانی تعیین می نمایند ؛ سهم مردم ایران بیچارگی است . سرنگون باد رژیم جنایت و تبهکاری اسلامی ایران …..زنده باد ازادی و برابری…… عمر محمدی
قربانی اسدی
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s