تفاوتهای اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیستی و چگونگی تبدیل آنها به یگدیگر ….. ؟؟ زندگی میلیونها خانواده کارگری چگونه می گذرد

تفاوت اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیستی ؛ چگونگی تبدیل آنها به یک دیگر؛ چرا و چگونه اقتصاد سوسیالیستی به سرمایه داری برگشت پذیر است ؟ همانگونه که اقتصاد سرمایه داری به سوسیالیستی ممکن است ….و.

http://youtu.be/qAPBOskCODs  سهم بری نابرابر از ثروت جهان

تفاوت اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیستی ؛ چرا اقتصاد سوسیالیستی به سرمایه داری برگشت پذیر است ؟((بخش 1))

با اجازه دوستان مایلم چند کلمه بطور خلاصه و  سر انگشتی در رابطه با یک نقطه ؛ از گوشه ای از اسکلت موضوع اقتصاد سرمایه داری و تفاوتش با اقتصاد سوسیالیستی ؛  و اینکه چرا و چگونه این دو اقتصاد می توانند به هم تبدیل شوند و تغیرات چگونه است ؛ و چرا اقتصاد سوسیالیستی می تواند شکست بخورد ؛ و چگونه می توان  در زمینه اقتصادی پیروز شد و …. در حد درک ناقص و نارسم بیان  نمایم ؛  باشد تا سایر دوستان و رفقا که در این مورد استاد اند بیشتر به ما بیاموزند ما از آنها بیشتر استفاده ببریم و یاد بگیریم ؛ من یکی صمیمانه استقبال می کنم ….به هر صورت ؛کوتاهی  و نارسائی ها از کم سوادی و بی اطلاعی من است ….باهم یاد بگیریم….

به این دو فرمول اقتصادی توجهه فرمائید  ؛ که اساس اسکلت اقتصاد جوامع بشری است ؛ در این جا من روی آن مکث نموده ام ؛ به همین سادگی که می بینید

(1)تولید ؛ مبادله ؛ مصرف

(2) تولید ؛ توزیع ؛ مصرف

آیا شما  تفاوتی میان آنها می بینید …؟ بله  ….؛ تفاوت تنها در موضوع مبادله و توزیع است ؛ در سیستم طبقاتی به جای توزیع تولیدات و محصولات و مواد و مصارف جامعه در میان بخشهای گوناگون و در میان تولید کنندگان بخشهای مختلف  یعنی کارگران و زحمتکشان جسمی و فکری ؛ یعنی میان تولید کنندگان که همیشه در حد بالای 99 درصد جامعه تولیدی بوده اند ؛برای برابری باید معاوضه کارهای مساوی با هم  صورت پذیرد ؛ حاصل کار در مقابل کار مساوی یعنی برقراری عدالت به معنای طبقاتی آن ؛ یعنی برابری ؛  نه عدالت اسلامی و دروغ و ریا و عوامفریبی و حواله نمودن ما به آن دنیا و بهشت ….. ؛ خدا و ایزد در آن دنیای خیالی و صحرای محشر …. در جامعه طبقاتی ؛ به جای توزیع؛ مبادله بکار می رود ؛ مبادله به چه معنا است ؟  یعنی کسی حاصل کار مرا یا تو را  می خرد که بفروشد ؛ یعنی تجارت می نماید ؛اغلب ما انسانهای این جامعه بدوی طبق عاداتمان؛ بدون اینکه فکر کنیم ؛ همه ما نیز دنباله رو خمینی هستیم؛ شکل عمامه و دمامه و خمامه فرقی ندارد ؛ ؛  ما نیز طبق فرهنگ استثمار گران مانند آدمی بی تفاوت تنها نظاره گریم ؛ خوب دیگه ازاد است و در اسلام نیز حلال است ؛ بازار ازاد ؛ هاهاها به این فرهنگ به جا مانده از تاریخ توحش …. ؛ در سیستم کومونیستی یا سوسیالیستی به جای مبادله ؛ سیستم توزیع بکار می رود و باید بکار برود  ؛  مبادله ؛  در سیستم های طبقاتی در جوامع طبقاتی ؛ تفاوتی در ماهیت شیوه تولید جامعه طبقاتی ندارد ؛ در جامعه با هر شیوه تولید طبقاتی و استثمارگرانه  ؛ برده داری و فئودالی و سرمایه داری ماهیتآ یکی اند ؛ ماهیتآ تفاوتی ندارند ؛تنها شکل آنها متفاوت است ؛ مانند ماهیت آب که در شکل یخ و بخار نیز می تواند باشدH2O ….تغیری در ماهیت موضوع ندارد ؛ بر مبنای این فرمول و سیستم اقتصادی جامعه بشری می چرخد ….؛ خوب ؛  مبادله به چه معنا است ؟  یعنی بر مبنای تجارت ؛ یعنی خرید و فروش است ؛ یعنی محمد هم خرید و فروش برای خدیجه ….هنوز یاد دارید ؟ من یادم است ؛ همسایه ما نه ؛ با خدیجه خانم !!  آن یکی را عرض می کنم ؛  مبادله و تجارت بر مبنای (( پول ؛  کالا  ؛ پول )) صورت می پذیرد ؛ که در برده داری به جای سکه های زر می شد شتر هم داد و گرفت یا برده و کنیز و ….غلام و ……..این اساس و انگیزه تمامی سرمایه داران و فئودال ها و برده داران در این عرصه است ؛ انگیزه آنها برای شرکت در کار سود بری است ؛ که سود از آسمان نمی بارد ؛ یا بقول سرمایه داران عوام فریب پول عرق نمی کند ؛یا بچه نمی زاید ؛ در سیستم برده داری و فئودالی ؛ شکل غالب معاملات  شکل پایاپای است ؛ جنس در مقابل جنس ؛ حتی جان آدمی و شتر و گاو  و گوسفند یکی است ؛ مثلآ در اسلام به جای پول و درهم از شتر و گاو و گوسفند در قبال کشتن آدم ؛ نام می برند و دیه شتر  در عوض جان آدمی …. در برده داری دیه برده و شتر در مقابل جان آدمی یا هر چیز دیگر ؛ که برده به مانند حیوان یا مال و امکانات بکار برده می شود ؛ انسان نیست ؛  و یا سکه های زر …. مثلآ قیمت دو زن به اندازه یک بیضه چپ مرد است که برابر است با شش شتر ؛ که امروز در ایران اسلامی این جوک تاریخ نیز یکی از مواد قانون جزا می باشد ؛ خود بنگرید … مسلمان برای سرنوشت خود گریه کنید که گریه ثواب یا صواب یا سواب یا زاوب دارد ؛ شاید هم دوات دارد  ؛ در سرمایه داری که خود داستانی است …. اما هر سه سیستم بر یک پایه و مبنا می چرخند ؛ اقتصاد پایاپای ؛ و اقتصاد پولی….ماهیتآ یکی اند؛  که نطفه سرمایه داری در  سیستم برده داری شکل گرفته است ؛  سکه های زر را بیاد بیاورید ؛ پول به جای کالا که خود پول نقش خدا را در سیستم سرمایه داری بازی می نماید ؛ پول در سرمایه داری گردش کالا را سرعت بخشیده است ؛  در برده داری نمی توان برده را در جیب گذاشت و برد به بازار اما در سرمایه داری می توان قیمت شش برده را نیز در جیب گذاشت ….رشد  و تغییرات این سیستم ها دلیل مادی دارد ؛ در سرمایه داری  همه چیز برمینای پول  و گردش کالا است ؛ همانگونه که در برده داری افتخارات از داشتن مال و برده و کنیز و حشم است ….؛  بقول مارکس سلول بدن سرمایه کالا است ؛  که خود پول در مبادلات به معنای نماینده مقداری معین از کار مصرف شده در کالا ؛ بکار می رود ؛ یعنی  کار اجتماعآ لازم برای تولید یک کالا است ؛ که…. ؛ سیستم کردش کالا و پول در سیستم سرمایه داری ؛ ماهیتآ درست مانند برده داری و فئودالی است ؛ اما در سرمایه داری مجموعه کار تبلور یافته در یک کالا  ؛ در شکل نماینده آن یعنی مقداری پول ….می باشد ….که پول فیتیشی ؛ خدا بودن پول ؛ یعنی در واقع اگر چه بازهم کار حاصل دسترنج کارگر تبلور یافته در کالا ؛ حاصل کار کارگر و تولید کننده در دست سرمایه دار است یعنی برده دار مدرن است ؛ کارگران فکری و جسمی آن تفاوتی ندارند ؛ که مردم احمق و خرفت در جامعه سرمایه داری باز هم خدای آسمانی دیگری  را نظاره گراند ؛ جای خدا ها را عوضی می گیرند ؛  به جای اینکه سیستم را تعویض نمایند ؛خدا ها را عوض می کنند ؛ هاهاهاها زیرا بسیار مدرن هستند ؛ آن یکی خدای آسمانها  ؛این یکی ها خدای دیگری ….  بادی هم به غب غب می اندازند  فکر می کنند خیلی مدرن و پیشرفته اند ؛به همین خاطر مارکس از انقلابات فئودالی و یا سرمایه داری بعنوان انقلابات مجازی نام می برد …. مارکس نتیجه می گیرد که  انقلاب یعنی زیر رو نمودن سیستم استثمار  و بدست گیری قدرت سیاسی و جامعه بوسیله استثمار شوندگان …..که در سیستم سرمایه داری ؛تنها بوسیله  طبقه کارگر ممکن است ؛ این است تفاوت اندیشه مارکس انقلابی ؛ با بقیه دریوزگان به درگاه بورژوازی ….آری بدون زیر و رو نمودن اساس و سیستم  استثمار گرانه جامعه ضد بشری  ؛ هر زحمتی در این راه کف چریدن و تنها در فکر نقش ایوان بودنی در خانه ای ویران  ؛بیش نیست  ؛ هر تغییری در این راستا به جای انقلاب ؛ می شود  این قلاب  … ما نیز زیرت این گیلاب ….که در غیر این صورت  هر حرکتی در جهت انقلاب از پیش محکوم به شکست ؛ شکست خورده و خورده است ؛ نتیجه هر حرکتی در این راستا نوزادی مرده همانند خمینی سال 57 ایران است به همین خاطر  است که این نوع ان قلاب ها مورد حمایت سایر استثمارگران همیشه بوده است و کودتا ها در این جهت است ؛ حمایت ها از داعش و طالبان و ترکیه فاشیستی و پینوشه و شاه و ….صورت می گیرد ….زیرا جامعه بر مبنای استثمار باقی مانده  است ؛ فرقی ندارد طالبان باشد ؛ داعش باشد یا خمینی یا عطر و ادکلن زده های مغز گندیده وطنی و استحاله چی و….. و دروغگویان ناسیونالیست و ….. یا هر کدام از سیستم های استثمار گرانه دیگری جایش را به دیگری بدهد ؛ برده داری یا فئودالی یا سرمایه داری وابسته و ما بسته  تفاوتی ندارد ؛  اما کمونیستی نباید باشد ؛  سوسیالیستی نباشد ؛ آزادی خواه و برابری طلب نباشد ؛ …..که انهم ….تو ضیح می دهم ؛

این توضیح مختصر را برای رفقا و دوستانی عرض کردم که حوصله خواندن آثار اسهال قلم من را ندارند ؛ و  اگر رفقائی مایل بودند خوب ….می توانند نگاهی بیندازند من مانعی نمی بینم ….هاهاهاها .

رفقای عزیز  ؛ اگر خسته شدید بروید یک چای یا یک فنجان قهوه بیاورید با هم نوش جان کنیم و قهوه خانه ای با هم حرف بزنیم…. ادامه موضوع برای رفقائی که هنوز حال شنیدن و خواندن این  روده درازی من را دارند

عمر محمدی…..

يكشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴

 تفائوتهای سیسم اقتصاد سرمایه داری و سیستم اقتصاد سوسیالیستی در کجا نهفته است و چگونه این دو سیستم اقتصادی قابل تبدیل به یک دیگر می باشند 

موجود زنده ؛ از باکتری ها تا انسانها و تمامی جاندارن  این کره خاکی زمین ما  ؛ برای زنده بودن نیاز به مواد اولیه ای دارند که  برای سوخت و ساز  و ادامه حیات  ضروری است ؛ یعنی یکی از نشانه های زنده بودن موجود زنده سوخت و ساز  است ؛ به همانگونه نفس کشیدن ؛ تولید مثل  و….؛ موجود زنده برای اینکار نیاز به مواد اولیه دارد ؛ بدون این مواد ؛ مرگ جاندار حتمی است ؛ همانگونه که در کره ماه و یا بسیاری از سیارات آسمان یا خود در بسیاری از صخره ها و سنگهای زمینی اثری از حیات نیست ؛ اگر در جاهائی هست بصورت باکتری های غیر فعال اند …. پدیده سوخت و ساز در بدن هر موجود زنده ای مشابه است به حیات  یک نفر انسان و یا زندگی کل انسانها در یک جامعه انسانی ؛ در واقع همان پدیده و مکانیسمی که در بدن فرد و موجود زنده صورت می گیرد ؛ در سطخی به وسعت جامعه  نیز  عملکرد دارد ؛ که در شکل  تولید و مصرف بر بستر شیوه تولید تبلور می یابد ؛ اما ؛ همانگونه که عرض کردم  این امر در جامعه در سطح بسیار وسیعی به وسعت جامعه صورت می پذیرد  که نهادهای اجتماعی اسکلت و تار و پود جامعه را می سازند ؛ که در مسیر ادامه حیات جامعه سیستمی مناسب مورد نیاز می سازند ؛ که در جامعه بشری بر مبنائی منطقی و ضروری انجام می گیرد ؛ به آن یک سیستم اجتماعی بر مبنای شیوه ای از تولید و توزیع می گویند ؛که در این راستا نهادهای اجتماعی متناسب با آن شکل می گیرند  و عملکرد دارند ؛ مردمان ساکن در یک جامعه به منظور ادامه زندگی ؛ باید نیازهای حیاتی شان را باید به گونه ای تهیه نمایند ؛ همانگونه که در بدن موجود زنده تک تک سلولهای زنده نیازشان را از طریق جزیان خون در رگهای بدن تهیه می نمایند ؛ خون ؛ مواد مورد نیاز سلول ها را با خود دارد و از این طریق این نیاز زندگی برآورده می شود ؛ در جوامع انسانی نیز درست مانند عرصه های دیگر حیات در روی این کره خاکی شکلهای ابتدائی و پیشرفته ای وجود دارند ….همانگونه که موجودات ابتدائی و انسانهای این کره خاکی در مراحلی از تکامل موجودیت می یابند ؛  شکل و سیوه تولید و توزیع  و زندگی انسانهای ابتدائی بوسیله جمع آوری مواد خوراکی مورد نیاز و شکار و یا …. به طریقی تهیه می شده است ؛ بعد ها بوسیله غارت از قبایل دیگر و انسان خوری و همنوع خوری و کشتن اسیران و خوردن گوشت آنها  ؛ این امر صورت می پذیرفته است ؛ کاری که امروز میمونها نیز به آن دست می یازند ؛ در جوامع انسانی قبل از بوجود آمدن سیستم برده داری نیز همین کار اغلب صورت می پذیرفته است ؛ همانگونه که اکنون نیز میمونها و شامپانزه ها از دیگر نژادهای میمونها را می خورند یا شیر و ببر و …گرگ و پلنگ ها نیز همدیگر را می درند …. و پرندگان و عقابها سایر همنوعان خود را …..و درندگان وحشی دیگر نیز در این زمینه بیکار نیستند ؛ انسان وحشی آن زمان نیز جزئی از این طبیعت وحشی بود…. اما در جامعه انسانی ؛ در ادامه این روند در اثر ضرورتهای زندگی و با توجهه به توانائی و خلاقیت مناسب مغز انسانی ؛ انسان به درجه ای از تکامل رسیده و این مرحله را در عرصه هائی به جا گذاشته است ….و باز هم تکامل ادامه دارد ؛  با این وصف باز هم ؛ تا ابد انسان جزئی از طبیعت باقی خواهد ماند ؛ وابسته به طبیعت و جزئی از طبیعت خواهد بود ؛ اما بنا به توان و ظرفیت مغز انسانی اش در حال تکامل ؛اما ؛ باز هم خورد و خوراک و نیاز های اولیه اش را باید تهیه نماید ؛ که ادامه همان روند وابستگی به طبیعت و جزئی از طبیعت بودن است….همه ما و تمامی بشریت نمی توانند تا ابد بابی ساندز باشند ؛ و در طول حیات اعتصاب کنند …. همانطوری که همه می دانیم هیچ جامعه ای بدون تولید و تهیه احتیاجات مادی مورد نیازش امکان ادامه بقا و حیات برایش ممکن نیست …. بنابراین برای هر جاندار و هر نوع از جانداران دو راه می ماند یا از گرسنگی بمیرند یا به شکلی باید بتوانند ادامه حیات دهند  که جانداران نمی توانند مانند انسان در تغییرات محیط در جهت حیات خود کاری صورت دهند ؛ لذا باید با محیط تطابق داشته باشند یا بهتر تطابق بیابند به همین خاطر به منظور ادامه حیات از یک نوع جاندار انواع جانداران بوجود می ایند ….یا که در بهترین حالت مثلآ نئاندرتاله ها در اثر ناتوانی در تطابق با محیط یا ناتوانی درحاکم شدن بر محیط  در 5000 سال پیش ؛ از میان می روند؛ یا ماموتها و…. برای ادامه حیات باید راهی یا راههائی جهت تهیه نیاز های اولیه و حیاتی شان باید وجود داشته باشد ؛ که در این مورد و از این مسیر اگر پیش برویم  به طرف اصل انواع داروین و تنازع بقا راه از مسیر اصلی خارج می شویم ….. اما هرچه باشد نیاز های حیاتی بشر برای ادامه حیات بر مبنای نیاز های اولیه می باشد ؛ که در طبیعت در تطابق جاندار با محیط ؛ آن جانداری که نتواند به گونه ای با محیط تطابق بیابد ؛ به گونه ای که  ادامه حیات او را تضمین نماید ؛ مرگ حتمی است و نابودی آن نوع از جانداران صد در صد است ؛ کما اینکه میلیونها نوع از بین رفته اند ….که متاسیون و یا جهش و تغییرات بیولوژیکی باعث تطابق یا ناتوانی و نابودی گشته است ؛ مثلآ نژادی  از سگها در بیست میلیون سال پیش به دولفین ها تبدیل گشتند و ادامه حیات برایشان آسانتر شد ….؛ هدف تمامی جانداران از تک سلولی ها تا انسان ؟ ادامه حیات است به هر وسیله ممکن ؛ حال اگر جاندار بتواند پرواز نماید ؛ اگر بتواند شنا کند ؛ اگر بتواند بدود؛ اگر بتواند نیش بزند ؛و اگر و اگر …..جاندار باید به هر وسیله ممکن به حیات خویش ادامه دهد ؛ در تاریخ طبیعت همانگونه که میلیونها نوع از بین رفتند و میلیونها نوع دیگر تکامل یافتند و یا بوجود آمدند  آن نوع که بهتر توانست بخورد و ادامه حیات دهد …. در طبیعت ماندگار شد ؛ همانند کوسه ماهی ها 400 میلیون سال موجودیت دارند؛ یا تمساح ها و کروکودیل ها ؛ در صورتیکه  انسانهای نئاندرتال  در 5000 سال پیش از بین رفتند ؛ حیات ؟ ضرورت بودن است ؛ و هر جانداری در این راستا دائم در تلاش است ؛ شکل  و محتوی تطابق متناسب با محیط اهمیتی حیاتی دارد و به اندازه تضمین ادامه حیات ضروری و مهم است ؛ تیره های گیاهی و یا تیره های جانوران و خانواده های گوناگون از یک تیره گیاهی یا جانوری ؛ در همین راستا در این رابطه صورت پذیرفته است….مثلآ در گیاهان ؛ ما دویست نوع گل ارکیده داریم ؛ چرا ؟ و مثلآ درخت بائوباب ؛ یعنی بزرگترین درخت دنیا ؛ از خانواده نخود است ؛ آری همان نخودی که ما در آبگوشت می ریزیم …درخت بائوباب و گیاه نخود یک خانواده اند ؛ خواهر اند یا خواهر و برادر اند !!….یا خانواده گنجشکها  صد ها نوع گنجشک داریم یا خانواده گربه سانان و سگ سانان …..بیشمار است و خود این مبحث دریائی است وسیع ….هرکسی علاقمند است می تواند به ان قسمت اصل انواع داروین مراجعه نماید؛….در تمامی جوامع بشری از زمانی که شکار و جمع آوری حبوبات و دانه ها و میوه های جنگلی وجود داشت ؛ تا امروز  و تا هر زمان که انسان وجود دارد ؛ تولید و تهیه و توزیع نیاز های اولیه برای مصارف مورد نیاز و حیاتی بشر ضامن بقای بشر بوده و هست  و تا ابد نیز این اصل زندگی است و بدون تولید و مصرف زندگی دچار مشکل می شود؛ همانند انسانی مریض و یا حتی مرگ  فرد و جامغه را بدنبال دارد ؛ فرد به تنهائی ؛ انسان بدون جامعه خیال خامی بیش نیست  ؛ زندگی فردی ممکن نیست یا استثائی است….تازه اگر هم ممکن باشد؛ بازهم شیوه ای از تولید و مصرف لازمه زندگی است ؛ در جامعه چه به صورت تقسیم مواد ضروری زندگی در شکل ابتدائی آن  یا  تولید و توزیع عادلانه در جوامع انسانی و سوسیالیستی ؛به شکلی باید نیاز ها باید برطرف شوند ؛ مثلآ در کمون اولیه بشر ابتدائی قبل از پیدایش سیستم برده داری انسان به اندازه سیر شدن شکم ؛  یکی دو  وعده غذا داشت ؛ یا در شکل سیستم کمونیستی فاز پیشرفته جامعه بشری انسان نباید محتاج باشد و نباید غم نان فردایش را داشته باشد ؛  اینها علاوه بر نیاز های روحی و فرهنگی و … است که ازادی تضمین کننده آن باید باشد که آزادی در این زمینه هوا و غذا است ؛ یعنی در فاز عالی سیستم جامعه بشری ؛ بشر تکامل یافته …. باز هم نیاز اولیه بشر علاوه بر نیاز های روحی ؛ نیاز های جسمی و مادی  همان خواهد بود که در هنگام  بشر ابتدائی بوده و انسان با سایر جانداران در این زمینه  هیچ گونه تفاوتی ندارد ؛ یعنی خورد و خوراک و پوشاک و مواد لازم برای حیات لازمه زنده بودن است ؛ سلولهای بدن غذا می خواهند تا زنده بمانند ؛ زیرا انسان خود محصول وراثت است و محیط …. محیط شامل طبیعت نیز می شود.… برای روشن نمودن این موضوع اشاره ای گذرا  بد نیست ؛ در جامعه بشری در کنار تولید برای مصرف یک عرصه هم بنام توزیع باید باشد و هست و جزئی از چرخه تولید می باشد ؛ تا بتوان آنچه را که تهیه گشته است را میان افراد و بخش های مختلف جامعه تولیدی تقسیم نمود ؛ که هر چه جامعه پیشرفته تر می گردد ؛ این قسمت نیز همراه سایر بخشهای زندگی شکوفا تر می شود ….تکامل و شکوفائی در این عرصه بر مبنای ضرورت حیات و نیاز زندگی اجتماعی تغییرات می نمایند و نقش انسان ابزار ساز در این تکامل و شکوفائی اساسی است ؛ تکامل بنا به درک ضرورت ها و نیاز های جامعه و پیشرفت وسایل و شیوه تولید  صورت می گیرد ؛ وگرنه هیچ برده دار و سرمایه دار و فئودالی دلش نمی خواهد جامعه تغیر نماید و آنها ثروتشان را از دست بدهند ؛  گور پدر تکامل ؛ اما جامعه سرمایه داری نسبت به جامعه برده داری و یا جامعه فئودالی در بسیاری از عرصه ها پیشرفته تر است ؛ اگر چه این جوامع ماهیتآ یکی اند  و مارکس از آنها و تغییرات شکل آنها بنام انقلابات مجازی نام می برد ؛ اما به لحاظ فرماسیون و شکل و شیوه تولید تفاوتهای اساسی دارند ؛شکل تولید در سیستم  سرمایه داری بسیار پیشرفته تر است نسبت به دو سیستم ماقبل خودش اگر چه ماهیت استثماری آنها همگی یکی است ؛ در جامعه سرمایه داری برای تهیه مواد مورد نیاز بر خلاف مثلآ دوران فئودالی ؛ هرکسی نمی تواند هر روز به مزرعه برود و گندم بخرد و به آسیاب ببرد و آرد کند و در منزل خمیر نماید و نان بپزد و بعد برود دامداری کند و شیر بدوشد و گاو داری و دامداری و بعد دکتر هم بشود و به بیمارستان هم برود و بعد خیاط هم بشود و لباس هم بدوزد و …. برو تا آخرخط تولید نیاز های اجتماعی بشر …. بر مبنای نیاز های انسان اجتماعی؛ این امر در  جامعه ای که هر روز پیچیده تر می گردد ؛ مشکل تر می شود تا حدی که در جوامع پیچیده ؛ هر شغلی به تنهائی خود چندین بخش دارد ؛ این امر دیگر غیر ممکن می شود ؛ یک نفره همه فن حریف ممکن نیست …..این کار ؛ غیر عقلانی و غیر منطقی  و غیر عملی به نظر می رسد و در عمل نیز  واقعآ ممکن نیست ؛ داشتن اینگونه تصور از تقسیم کار غیر منطقی شرکت در تولید در یک سیستم اجتماعی پیشرفته از پایه و اساس غلط است ؛ این تصور مانند است به اینکه ؛ انگار که ما انتظار داریم یک نفر  یک گاو را یکجا بخورد ….؛ توزیع عادلانه در زندگی جوامع ماقبل برده داری ؛ در زمانهای کمون اولیه ؛ چون یخچال و وسایل سرد کننده نبود لذا هر چه  شکار می شد مصرف می گشت ؛ هیچ کسی بنا به میزان ظرفیت شکمش ؛ نمی توانست بیش از حد شکمش بخورد ؛ تنها تفاوت در شروع به خوردن بود که مردها و یا زورمندان ابتدا می بایستی می خوردند و سیر می گشتند ؛ بعد زنها و کودکان ….ادامه همین پدیده ای که هم اکنون بعنوان عنصری فرهنگی در میان افغانهای عقب مانده ؛ کردهای وحشی در دل کوهها ؛ در میان قبایل افریقا  و بسیاری از هندی ها و سایر عقب مانده ها نیز هنوز عملکرد دارد و هست می توان آنرا دید که پوشش مذهبی را نیز بر آن پوشانده اند ؛ که ابتدا مردها و بزرگان فامیل باید سیر بشوند ؛ بعد نوبت به زنها  و کودکان مخصوصآ ؛ جنس مونث در آخر همه خواهد رسید ….که این امر نیز البته در همه جا با تفاوتهائی همراه است ؛ شدت و ضعف آنرا خود  تحقیق نمائید و تشخیص دهید ؛ هر چه هست ؛ امروز مسئله  به همان شکل ابتدائی خوردن نیست ؛ بلکه در اثر انباشت ثروت و رشد تولید ؛ جوامع دگر گشته اند و  امروز جای آنرا دعوا بر سر سهم بردن  از ارث و میراث و مال و …. گرفته است ؛ که  این موضوع باز هم شکلی دیگر از همان حالت ابتدائی از دریدن و بردن سهم بیشتر است ….؛ برای داشتن تصویری درست از این قضیه به قبایل کنونی افریقا در دل جنگلها یا بومی های استرالیا یا در دل جنگلهای آمازون نگاهی بد نیست ….؛ به هر صورت در کمون اولیه به آن شکل ابتدائی تولید ؛ محصول ؛ شکار یا ریشه گیاهان و میوه های جنگلی …. به نسبت نیاز میان افراد تقسیم می شد و همه به اندازه نیاز داشتند که می شد گفت فقر را  تقسیم نموده اند یا غنای نسبی  را ؛ لازم به تذکر است در زمانهائی که قبایل به اندازه کافی غذا نداشتند ؛ اکثر قبایل مریض هایشان را ؛ ضعفا یا زنان و کودکان دختر را از بین می بردند ؛ این پدیده مختص صحرای عربستان نبود که امروز این ریاکاران اسلامی ضد زن در بوق و کرنای اسلامی شان می دمند که راضی باشید به این بی حقی عمومی در حق زنان ….؛ این کارها امری عادی بود ؛ دلیلشان این بود که زنها  بعدآ باعث زاد و ولد می گشتند و اضافه جمعیت از پیامد های آن ؛و ادامه گرسنگی ….کما اینکه در میان سرخ پوستان آدمهای ضعیف و مریض را بیرون از چادر و قبیله می گذاشتند که بمیرند ؛ و به همان حال که می نشستند  می مردند ؛ آنها به همان صورت مردگانشان را دفن می کردند و امروز می بینیم در قبرهای به جا مانده از آن زمان ؛ در آن مناطق مردگانشان را به حالت چمباتمه به خاک می سپارند یا می سپردند ؛ به هر صورت در آن زمان  هر چه بود ادامه حیات اینگونه  ممکن می گشت ؛ وگرنه امروز ما نبودیم یا آنها نبودند ؛ کام اینکه زمانی انسانها همدیگر را می خوردند ؛ البته ناگفته نماند عوامل دیگری نیز بودند که از این بحث کنونی ما خارج است ؛ ….. در زمان مادر سالاری و جمع آوری و تقسیم حبوبات و دانه های جنگلی نیز در همین حدود و شکل  موضوع ادامه یافت که به سیستم مادر سالاری انجامید….که گاهی شکار کم می شد و  جمع آوری دانه ها و حبوبات و میوه های جنگلی و غلات  بوسیله زنان صورت می گرفت؛ باعث برتری موقعیت زنان در قبیله می گردید و بود که به آن دوره مادر سالاری می گفتند …. بعد ها با کشف کشاورزی قدرت بدنی مردان به کمکشان آمد و دوباره مرد سالاری برقرار گردید که تا امروز نیز ادامه دارد ؛ یعنی این مرد سالاری ما مربوط به زمان کشف کشاورزی و قبل از زمان برده داری است  ؛ اما درجاهائی که کار کشاورزی نسبت به دامداری کمتر صورت می گیرد یا اهمیت آن به اندازه دامداری نیست ؛ یا برابری می کند و  در آن حد است ؛ زنان توانستند نقش خود را در برابری و حتی برتر از مردان جامعه حفظ نمایند ؛ زیرا تولید از طریق کشاورزی مثلآ ؛ در منطقه هیمالایا یا قسمتهای کوهستانی کردستان به وسعت و اندازه مناطق دشت و جلگه ای نیست و نبود ؛…. مثلآ ؛در میان کرد هائی که در مناطق کوهستانی می زیند  ؛ انها با دامها  و گله ها بیشتر سر و کار دارند ؛ زنان از حق ویژه ای البته نسبت به زنان در مناطق جلگه ای و صاف متناسب کشاورزی در برابر با مردان ؛ برخور دار بودند و آثار آنرا می توان اکنون هم دید و هنوز هم موجود است ؛ این عناصر فرهنگی تا قبل از آمدن مسلمانان و داعش های محمد و عمر و علی ؛ و آغشته شدن زورکی اسلام با فرهنگ این مردمان که تناقضات فرهنگی بیشماری را شامل می شود  و با خود مانند شیر گاو زرافه  در همه جا به چشم می خورد؛ و بعد از غلبه فاشیستی مذهبی اسلامی بر این مناطق ….به گونه ای است که اغلب نام فرزندان حتی از طریق نام مادری  صورت می پذیرد ؛ اگر حتی امروز در شناسنامه ها درج نگردد …. اما در فرهنگ مردم ثبت است ؛ یا در میان عربهای دشت و جلگه نشین درست برعکس مناطق کوهستانی یا در میان مثلآ کرد ها است ؛ مثلآ در میان عربها نام زن را نمی آورند؛ زن معنا ندارد و وجود ندارد ؛ ام الکلثوم ؛ … مادر علی ؛ پدر عمر….مادر علی ابو و مه بوو ……..اما در میان کردها نیز بر عکس ؛ نام مرد را یا پسر را به شیوه مناطق هیمالایا با نام مادر ؛ نام می برند شفیع طلا ؛ شفیع نام مرد است و نام مادر طلا …. یا احمد نحیفه ؛  نام دائی من ؛ مادر نامش نحیفه و دائی من احمد نام داشت و هزاران مثال دیگر…. یا در میان زنان منطقه هیمالایا که زنان حتی می توانستند چهار مرد یا بیشتر داشته باشند و حتی نام فرزندان از طریق طایفه پدری صورت نمی گیرد ؛ در میان کردها در این زمینه به مثالهای فراوانی برمی خوریم ؛ قهرمانی زنان کرد دوش بدوش مردان از این جا ناشی می شود ؛ شرایط کار و شرکت ضروری در تولید دوش بدوش مردان و شیوه زندگی ؛ معجزه ای صورت نگرفته ؛ کرد ها تافته جدا بافته ای نیستند؛ بقول مصطفی بارزانی که می گفت درست است انسان نژاد میمون است اما کردها از نژاد شیر می باشند …. هاهاها تا جائی که کردهای  منطقه دشت  نشین حتی از دست زدن به اسلحه می ترسند ؛یا مثلآ ایزدی ها بوسیله داعش قتل عام شدند دست به اسلحه نبردند ؛ آنها هم کرد بودند ؛ این موضوع ناشی از منطقه زندگی و شرایط زیست شان است که فرهنگشان با آن به مرور زمان  تطابق یافته است  ؛ ….این امر سابقه تاریخی بر مبنای شرایط زیست شان دارد …… بیائیم مجرد فکر و تصور نمائیم ؛ می دانید که بدون تفکر مجرد تفکر علمی ممکن نیست ؛ …این پدیده با خیالبافی های ملا ها فرق دارد ؛ به هر صورت که اگر اسلام اگر در منطقه هیمالایا ظهور می نمود ….. ؟؟ ؟؟ الان ما با معضل دیگری روبرو می شدیم ؛ یعنی زنان ما حق داشتن چهار مرد را دارا می بودند؛ مردان ما می بایستی برای برابری با زنان مبارزه می کردیم و در بهشت برای زنان 72 تا مرد می بود  و هر مرد چند تا رفیق هم می داشتند  که همه آنها با هم شب و روز مشغول ترتیب دادن زنان ما می بودند ما نیز افتخار می کردیم که چه اسلام عادلی  ؛ به هر صورت فرقی در اصل موضوع نداشت  و ندارد ؛ زیرا مذهب در هر شکل آن تصوری است وارونه از واقعیات و شرایط  زندگی ؛ و از آنجا که مذهب و تصورات خرافی توانائی روبروئی با واقعیات را ندارند ؛ ناچارآ شمشیر بکار می گیرند …. اما تا به کی ….؟ زیاد دور نیست بیداری مردم ….که آنگاه اسلام و دین را باید در فاضلابهای تاریخ توحش بشر اولیه جستجو نمود …. به هر صورت از اصل موضوع دور شدیم و به جاهائی که نمی بایست ….شاید هم !!؟؟  لازم بود رفتیم …داشتیم می گفتیم؛ تولید و مصرف نیاز بشر است ؛که در بخشهای گوناگون جامعه تولیدی صورت می پذیرد؛ من که نمی توانم یک دشت گندم بکارم و همه را ارد کنم اما کفش نداشته باشم که بپوشم یا لباس و ….خانه و…. سایر وسایل مورد نیاز انسانهای جامعه به همین ترتیب ….لذا من تولید می نمایم انچه را که لازم است و در توان دارم  ؛ تو نیز و دیگری هم …. ما تولید کنندگان مختلف جامعه بشری وسائلی را تهیه می کنیم که  تمامی آنها با هم نیاز های کل آن جامعه بشری است که ما در آن با هم زندگی می نمائیم و باید  برای به مصرف رسانیدن آن باید با دیگر وسایل تهیه شده از سوی سایر تولید کنندگان جامعه معاوضه شوند ؛ یعنی در واقع کارهای تولیدی ما با هم باید بر مبنای نیاز های طرفین معاوضه شوند ؛ این یک پدیده ای است بسیار طبیعی ؛ هرکسی به اندازه نیازش مصرف دارد  و هرکسی در حد توانش می تواند کار می کند ؛…. برای اینکه این توزیع  صورت پذیرد ؛ من برای برآورده نمودن دیگر نیاز هایم مفداری از این تولیدم را به تو می دهم و تو نیز مقداری از انچه تولید کرده ای و لازم نداری در مقابل این تولید من که تو نیاز داری  … معاوضه می نمائیم….کاری که مثلآ در تولید پایاپای در جامعه فئودالی به صورتی طبیعی بطور روزانه پیش می رفت ؛ که در یک سیستم اجتماعی پیشرفته تر ؛ معاوضه نمودن و جابجائی نیاز های بخشهای مختلف باز هم به وسیله ای و به کاری تبدیل می گردد که به آن ؛ کار های خدماتی می گویند که در جامعه همراه با تولید نیز مورد نیاز است ؛ کسانی یا بخشهائی از جامعه این کار را انجام می دهند یعنی گندم را به اسیا می برند و ارد را به نانوائی و نانوا نیز آنرا خمیر و از آن نانی می پزد که می توان با ماست خورد….. ؛ به همانگونه ماست را نیز کسی باید تولید نماید …. خوب به همین شکل هر کسی در جامعه نقشی را در تولید برای مصرف به عهده می گیرد …..یعنی برای خوردن یک دست چلوکباب یا نان و ماست عده ای کار کرده اند ….از دامدار تا آشپز …. یا همانگونه برای تولید یک جفت کفش ….چندین نفر کارکرده اند ….یا برای تهیه یک دستگاه کامپیوتر ؛ یا درست شدن یک نفر دکتر یا مهندس یا یک معلم و ….. یا یک تلفن همراه ….تمامی این کارکنان خرج دارند و باید نان بخورند و آنها هم مانند سایرین باید زندگی نمایند ….که همه آنها مصرف دارند؛  به همانگونه یک مکانیک نیز یا سپور و رفتگر …. تمامی افراد جامعه برای نیازهای جامعه  مورد نیازاند و کارشان در تقسیم کار اجتماعی برابر با سایرین است البته این قسمت قابل بحث است و در اینجا از این بحث ما مقداری فاصله دارد ؛ هیچ شغل اجتماعی برتر از دیگر شغلها نیست ….که در جامعه بی فرهنگ و عقب مانده طبق عادات به جا مانده ما از دوران استثمار و نابرابری ها منطبق با این فرهنگ توحش مان ؛ فکر می کنیم  که مثلا این فرد چون این شغل را دارد پس برتر از دیگری است. شاه بالاتر از همه است اگر چه انگل تر از همه ی باشد ….. متاسفانه طبق فرهنگ طبقاتی حاکم بر جامعه مان در این عرصه نیز تصور دیگری در مغزمان شکل نگرفته ؛ نمی دانیم که  این سیستم های ناعادلانه و نابرابر هستند که به میزان غارت از ثروت جامعه و سهم بری نابرابر از ثروت جامعه  و به نسبت ناعادلانه تقسیم نمودن ثروتهای اجتماعی و سهم بری غیر شرافتمندانه از محصولات تولیدات اجتماعی؛ ارزش های کاذب و دروغین و صوری میان انسانها را در ذهن ما شکل می دهند ؛ یعنی فرهنگ ما بدون اینکه توجهه نمائیم  فرهنگ استثمارگران است ؛ به میزان غارت از تولیدات جامعه ارزش ها را نیز غارتگرانه تقسیم می نمائیم و در بعضی جاها بی ارزش ترین ادمها به کونشان می فرمایند دنبالم نیا الان چسیدم ؛ امتیازات و فساد و برتری های صوری و کاذب حاصل ناعادلانه بودن سهم بری از تولیدات اجتماعی است  ؛  وگرنه یک دکتر و یک مهندس و یک سپور و یک راننده تاکسی و یک قصاب و یک معلم فرقی با هم ندارند ؛ تمامی آنها در کار و تولید اجتماعی شرکت دارند ؛ حاصل نیروی کارشان را با هم معاوضه می نمایند ؛ یکی بدون دیگری معنا ندارد….. ؛ البته توجهه فرمائید در جامعه سوسیالیتی که بازهم هنوز مهر و نشان جامعه سرمایه داری را با خود دارد بازهم میان یک سپور و یک مهندس اختلافاتی هست …. اما در فاز کمونیستی نمی تواند این چنین پدیده ای وجود داشته باشد …. خلاصه برای تولید یک محصول در جامعه ؛ مجموعه ای از کار های مشترک صورت می پذیرند که به آن می گویند کار اجتماعآ لازم ؛ یعنی مجموعه کار های تبلور یافته برای تولید یک محصول ؛ در یک محصول  ((در یک کالا ؟؟ ))….در کار اجتماعآ لازم ؛ یعنی مقدار ارزش کارهای مصرف شده و بکار رفته برای تولید یک محصول ؛ همانگونه که می دانیم در جامعه بشری همه چیز حاصل کار است ؛ کار اجتماعآ لازم ؛ یعنی مجموع کارشکل یافته و تبلور یافته در  محصول کار ؛ حاصل کار ((کالا )) جهت معاوضه با سایر محصولات در دیگر نقاط ؛ که ارزش بکار رفته در این محصول باید برابر باشد با همان مقدار ارزش کاری که در دیگر محصولات بکار رفته اند و تجلی یافته است تا معاوضه نابرابر نباشد ؛  یعنی ما  زحمتکشان بخشهای مختلف جامعه تولیدی برمبنای نیاز هایمان با هم کارها و تولیداتمان را معاوضه می نمائیم ؛ رابط ما در این معاوضه و جابجائی ها و معاوضه محصولات  …. کارگران بخش خدمات می باشند …. در یک سیستم برابر در جامعه ای انسانی و عادلانه هر کسی به آن اندازه که نیاز جامعه است کار می کند و به آن اندازه که نیاز دارد بر می دارد  ؛ یعنی در فاز کمونیستی جامعه منظور است که دیگر اثری از استثمار و توحش نیست ؛ …. آن مقدار  محصول اضافی را  که لازم ندارد ؛ مصرف ندارد …. می خواهد چه کند با آن …؟ اما اگر این کار در جامعه صورت نگیرد ؛ یعنی مقدار کارهای برابر در تولیدات مختلف اجتماع  و در عرصه های گوناگون با هم بصورتی برابر معاوضه نشوند ؛ کاری که در جامعه سرمایه داری بصورتی هدفمند صورت نمی گیرد ؛ در دراز مدت همانند ترازوئی  میشود که نخود و لوبیا  یا هرمحصول دیگری که در کفه های ترازو  دارای وزن برابر هستند  را از یک کفه آن بردارید و به کفه دیگر ترازو بریزیم….  چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ همان اتفاقی می افتد که در جامعه ای نابرابر  رخ می دهد ؛ یک درصد ((1%)) از مردم جامعه ای پیشرفته چون امریکا ((81%)) در صد کل ثروت را دارند یعنی(( 99%))  مردم چی دارند تازه آنهم ناعالانه تقسیم شده است …. این امر در هندوستان بدتر است در سایر جوامع قتل عام اقتصادی است ؛بحرانها و نابسامانی و فقر و گدائی و ثروت و …..که  خود ما هر از چند گاهی شاهد آن بحرانها از بالا تا پائین جامعه بشری می باشیم ؛ اینها علاوه بر فقر و بحرانی مزمن است که دیگر جزئی از زندگی و محرومیت انسانها گشته ؛ بطوری که اگر نباشد غیر منتظره است ؛ ما بحرانهای اقتصادی و تورم را که بصورت روزانه می بینیم و گران تر شدن همه چی را عادت نموده ایم …. به هر صورت در میان تولید کنندگان اجتماعی در عرصه های گوناگون  و برای توزیع این محصولات با یکدیگر نیاز به خدمات هست …. مثلآ رانندگان کامیونها و یا توزیع کنندگان محصولات تولیدی ….. و سایر خدمات ؛ در این جا این مثال را برای چشمگیر بودن آن میاورم ….خدمات در جامعه یعنی آنهائی که در توزیع تولیدات ؛ در  میان تمامی بخشهای تولیدی همانند رگهای بدن انسان عملکرد دارند و بدون وجود کارگران بخش های حدماتی ؛ محصولات تولیدی در همان محل تولید نابود می شود …. از این نظر است که در یک جامعه پیشرفته راه های ارتباطی نقشی اساسی ایفا می نمایند …. میزان ارتباطات و را ههای ارتباطی ؛ معیار شکوفائی اقتصاد جامعه  است ….که خود بحثی است مفصل ….در هر صورت …. اگر بصورتی بسیار خلاصه و فورمول وار بگوئیم …. در جامعه در یک طرف تولید وجود دارد و در طرف دیگر مصرف ؛ که خود تولید کنندگان ؛ بخشی از همین محصولات تولیدی خود را به مصرف می رسانند ….یعنی تولید برای مصرف است که صورت می پذیرد ؛ بیجا نگفته ایم ؛ در میان این  پروسه تولید و مصرف بخشی وجود دارد بنام توزیع  و باید باشد  به این معنا در عمل اجتماعی فرمولی شکل می گیرد بنام : تولید ؛ توزیع ؛ مصرف این چرخه زندگی در جوامع انسانی است چه در جوامع برده داری که میزان مزد در حد خوراک و سیر نمودن شکم بود ؛ اما نطفه سرمایه داری در آن شکل گرفت و ضرب سکه ها و داد و ستد ها صورت می گرفت ؛ از برده فروشی تا …. یا در جوامع فئودالی که معاملات بصورت پایاپای صورت می گیرد یعنی مثلآ انگور در مقابل گندم ؛ ؛ که بازهم  فئودالها رعیت ها را همراه با  حیوانات و زمین ها و دهات می فروختند ؛ یا در جامعه سرمایه داری که  باز هم صد رحمت به جامعه برده داری که برده متعلق به صاحب برده بود و  صاحب برده دلش برای مالش می سوخت  که در جامعه سرمایه داری تنها کار کارگر است که ارزش دارد خود کارگر اگر نباشد ؛ اهمیتی ندارد  ؛کارگر دیگری هست ؛ و…. ؛ اما در جامعه سرمایه داری  ؟ پول یعنی نماینده مقدارکالائی معین که خود کار نیز بعنوان کالا بکار می رود   ؛ یعنی نماینده مقدار کار تبلور یافته ؛ صورت گرفته در کالا که اکنون به شکل پول در دست من یا شما است ؛پول بعنوان نماینده کار تجسم یافته در کالا است ؛  پول نماینده مقدار کار صورت گرفته و شکل گرفته در کالا می باشد ….که هر روز از ارزش آن به نفع سیستم سرمایه داری کم می شود ؛ پول بی ارزش می گردد یعنی کار کارگر غارت می شود ؛ که نطفه سرمایه داری در جوامع برده داری بسته شده است و با ضرب اولین سکه های طلا و یا نقره و …. پول بعنوان نماینده کالا شکل گرفته و شناخته شده است  …. در جامعه فئودالی معاوضه پایاپای بر مبنای کار اجتماعآ لازم  و بر مبنای عرضه و تقاضا ؛ بصورتی بسیار نرمال و طبیعی صورت می پذیرد ….. یعنی آنچه که در کمون اولیه و ابتدائی به شکل بدوی آن بود و صورت می گرفت ؛ یعنی تولید و مصرف که خود به خود و اجبارآ معاوضه ؛ یا توزیع در سطح ابتدائی آن در میان افراد گروه صورت می پذیرفت .… در سیستمهای بعدی شکل آن تکامل می یابد ؛ در جوامع سرمایه داری به عباراتی پوچ و غیر واقعی که در جوامع تقلب و دروغ و سرمایه از این نوع عوام فریبی ها فراوان اند بر می خوریم بنام : از تولید به مصرف ….؛ در ماقبل سیستم برده داری با کشف کشاورزی و قبل از انباشت مازاد محصولات و تولید بیش از حد نیاز جامعه بشری آن زمان که بعدآ در اثر کشف کشاورزی و نیاز به کار در مزارع کشتن اسیران لازم نبود ؛ بلکه آنها کار می کردند ؛ هم برای ارباب مفید بود و هم برای برده اسیر که دیگر کشته نمی شد ؛  در اثر وجود بردگان و حاصل کار بدست آمده  از سایر قبایل و نابودی سایر قبایل این امر صورت می پذیرفت …..در نتیجه باعث انباشت ثروت و تولیدات اجتماعی گردید ؛ که در میان جوامع مختلف بشری ؛ توزیع محصولات بر مبنای نیازها با نوسانات بسیار  صورت می پذیرفت ؛ که امروز نیز هنوز هم بحرانهای سرمایه داری نشانه های آنزمان دوران برده داری و غارت و جنگ و تهاجمات و حمله به قبایل همسایه و کشتار را با خود دارد ؛ زیرا توزیع نه بر مبنایئی عقلانی و منطقی ؛ یعنی برمبنای مقدار کار اجتماعآ لازم و شکل گرفته در کالا  ؛ بلکه بر مبنای غارت و کسب سود و انباشت و عرضه و تقاضا  صورت می پذیرد ؛با این تفاوت در جامعه سرمایه داری این گردش کالا با سرعتی به مراتب بسیار بیش از سرعت چرخش کالا در جامعه برده داری صورت می پذیرد ….در آن زمان  معاملات  از چین تا رم  ؛ جاده ابریشم را فراموش نفرمائید ؛ که ماهها بطول می انجامید و  امروز تمامی دنیا جاده ای آسفالت است ؛ از ابریشم خالص و سرمایه جهانی …. در حیات بشر معاوضه محصولات نیاز جامعه بشری بوده و هست ؛ از ادویه جات تا منسوجات که حتی امروز در کف دریاها از کشتی های غرق شده آن زمان بسیاری از آن محصولات بدست می آیند ؛ اگر گریزی کوتاه بزنیم شاید بد نباشد …. قبلآ جاده ابریشم از راه بالای عربستان صورت می گرفت و  اگر اطلاع داشته باشیم ؛ خود محمد و خدیجه و بسیاری دیگر از تاجران  بین شام و عربستان مدام در کار تجارت بودند کاری ندارم که خود محمد در نزد یک کلیمی سواد نوشتن و خواندن اموخت بسیاری از مطالب انجیل و تورات را مطالعه نموده بود و الان نیز آثار آن در قرآن موجود است ؛ سه چهارم داستانهای قرآن از انجیل و تورات است ؛ به هر حال …… آنها نیز از این غارت سود و تجارت آنزمان بی بهره نبودند ؛ که با کشف راه دریائی بین رم و چین و نوعی محاصره اقتصادی نانوشته و ناگفته آنزمان عربستان را در گرسنگی فرو برد ؛ در نتیجه گرسنگی بیش از پیش در عربستان ؛ محمد در اثر آموزشهائی که از یک کلیمی در شهر دمشق یاد گرفته بود به فکر بنیان نهادن ایدئولوژی جدیدی گردید که بر مبنای بتواند قبایل قریش را بر مبنای ادیان ابراهیمی و به منظور  متحد نمودن سایر قبایل عربستان و غارت از سایر قبایل اطراف و همسایگان ….. به  پدیده ای بنام اسلام کنونی منجر شد و همزمان با محمد شخص دیگری نیز در همین فکر بود که بوسیله محمد کشته شد ؛ بوجود آمدن اسلام در اثر محاصره اقتصادی عربستان صورت پذیرفت ؛ که فقر و گرسنگی بیش از حدی را شامل بود ….داریم بازهم به بیراهه می رویم …. در این میان همانگونه که ارسطو در قبل از میلاد ؛ در زمان برده داری در یونان و …. در هنگامه این داد و ستد ها از سیستم پیشرفته سرمایه داری صحبت می نمود ؛ همانند ژول ورن  این سیستم سرمایه داری را پیش بینی می کرد …. که امروز داریم ان پیش بینی را به چشم خود می بینیم که سیستم سرمایه داری و تفاوت آن را با سیستم کمونیستی یا فاز اول آن ؛ که سیستم سوسیالیستی نام نهاده اند می توانیم به لحاظ های تشایه  های پایه ای  ببینیم ؛ تفاوتها را نیز …. ؛ زیرا فرماسیونها جدا از هم نیستند و هر کدام دنباله دیگری اند و …. مارکس این موضوع را به شکل علمی آن بر پایه ای درست و منطقی بصورت شاهراهی به ما می نمایاند که  متد بررسی آن ….بر هیچ کسی حتی دشمنان پوشیده نیست ……در جامعه  و سیستم سرمایه داری ؛  می توان این فرمول را دید : تولید ؛ مبادله ؛ مصرف ؛ که این اساس سیستم اقتصادی سرمایه داری است ؛ در جامعه سوسیالیتی یا کمونیستی می توان آنرا به این شکل نشان داد : تولید توزیع ؛ مصرف؛ در این میان  چه تفاوتی میان این دو فرمول وجود دارد ؟  یعنی پایه تفاوت دو سیستم اقتصادی در کجا نهفته است ؟ همانگونه که می دانیم در جامعه ؛ هم باید تولید باشد و هم مصرف ….تنها می ماند آن کلمه وسطی  یعنی توزیع یا مبادله ….تفاوت این دو کلمه را می توان اینگونه خلاصه نمود ؛ توزیع یعنی با استفاده از کار های خدماتی؛ محصولات کارهای اجتماعآ لازم  و شکل گرفته در کالاها را  در بخش های مختلف می توان با هم و باید معاوضه نمود که عرض نمودم ؛ تکرار آن لازم نیست . بر مبنای کار اجتماعا لازم تبلور یافته در کالاهای مختلف بصورتی برابر صورت می گیرد و کسی سود اضافی یا ضرری نمی نماید ؛ در این جا می ماند شکل  مبادله   که در سیستم سرمایه داری  صورت می پذیرد ؛ در این عرصه  می تواند موجودیت داشته باشد    ؛ این موضوع در این جا تنها تفاوت میان سیستم اقتصاد سوسیالیستی و  اقتصاد سرمایه داری است ؛…. مبادله یعنی  خریدن کالائی از یک تولید کننده برای فروختن همان کالا به مصرف کننده  که مصرف کننده در چرخه تولید همان تولید کننده است ؛ اگر در جامعه  ؛ تولید کنندگان را ؛ همه را یکی بدانیم و هستند ؛ جامعه تولید کننده یعنی امروز ((%99))  جمعیت یک جامعه  ؛ یعنی کارگران بخشهای گوناگون ؛ مصرف کنندگان نیز همانها خواهند بود ؛ خوب یک خریدار محصول ؛ یعنی یک سرمایه دار که کار کراگران را می خرد در جامعه ای بر مبنای مبادله به نظر شما جنس تولیدی ؛ یعنی نیروی کار کارگر  همسایه شما را چرا می خرد ؛ او کار کارگر را نمی خرد بلکه نیروی کار او را می خرد ؛ آیا  مریض است ؟ که کارگر را به کار وا  دارد یعنی نیروی کار کارگر را  بخرد ؟ مسلمآ نه ؛ او  چیزی را می خرد که با آن محصولی تولید نماید ؟ تا دوباره آنرا به خود کارگران در بخشهای دیگر بفروشد ؛ به عبارتی اگر فرمول وار بگوئیم  مبادله یعنی:  پول ؛ کالا ؛ پول ؛ این اساس سیستم مبادله یا سیستم سرمایه داری است ؛ یعنی پول می دهد که کالائی را بخرد ؛ تا آنرا دوباره بفروشد و با آن دوباره پول بدست بیاورد ؛ یک دلال باید بسیار احمق باشد که پول بدهد در سیستم سرمایه داری کالائی بدست بیاورد تا آنرا دوباره بفروشد به همان مقدار اولیه بفروشد ؛   که اینگونه نیست . او از این کار می خواهد سود ببرد …. سود از کجا بدست می اید ؟ سود حاصل از این کار از هیچ جا سرازیر نمی شود مگر از حاصل نیروی کار کارگر یا همان تولید کنندگان که طرف نیروی کارشان را خریده ؛ تا محصولی تولید نماید تا بتواند آنرا دوباره بفروشد و از این خرید و فروش سود ببرد ….که برای اینکار هزاران شکل کلک می زند که از بحث ما در اینجا خارج است …. رشد تصاعدی  ؛ یا افزایش نرخ سود یکی از این کارها است و هدف تمامی سرمایه داران  و اساس سیستم سرمایه داری است ؛ به این معنا یعنی هرچه مزد کمتر به کارگر ؛ در برابر کار بیشتر و در واقع در شکل

تفاوت اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیستی ؛ چرا اقتصاد سوسیالیستی به سرمایه داری برگشت پذیر است ؟((بخش 2))

 ….بقیه از بخش اول همین مقاله ….. کار تبلور یافته در کالا ؛ که در اینجا  در شکل مقدار معینی طلا یا پول فرقی ندارد تجلی می نماید ؛ دیده می شود  ؛  بر تعداد صفر های آن کاغذ اسکناس پولی بعنوان اسکناسی بی ارزش می افزایند ؛ جنایتکارانه و با تقلب برای عوام فریبی و غارت مردم؛ تا این حد احمق و بی شعور اند که نمی خواهند نشان دهند که ….یا ضرورتآ ؛ اجبارآ بفهمند این یک میلیون به آندازه همان ده هزار قبلی ارزش دارد ؛ و هیچگاه  با اضافه تر نمودن تعداد صفر های یک اسکناس بر ارزش ان افزوده نخواهد شد ؛ اما چاره ای نیست بی شعوری از ضروریات زندگی غیر عقلانی است ؛شاید آنها نمی دانند که می توان به جای اسکناس و پول یک ورقه کاغذ سفید را بکار برد ؛ یک لیوان اب یا یک تکه حلبی ….فرقی در اصل قضیه ندارد ؛ ضرورتآ نمی دانند و بقول عزیز نسین ارزو می کنند عن شاه الئه گربه باشد و بدانند ؛ شاید می دانند و جنایتکاران واقعی اقتصادی اند ؛به هر صورت ؛ پول نیز دارای پشتوانه مشخصی از طلا می باشد که در بانک مرکزی نهاده شده است ؛ طلائی که برای تولید آن نیز همین مقدار کار شده است ؛  و بر مبنای آن مقدار کار انجام گرفته برای تولید طلا و تبلور کار صورت گرفته برای تهیه آن مقدار طلا برابر است با آن مقدار کار تبلور یافته مثلآ در نخود و لوبیا یا کفش و نعل اسب ؛ که بر آن مبنا پول چاپ می شود  ؛ که اسکناس نیز نماینده همان مقدار کالا یا کار باید باشد و باید با آن بتواند معاوضه شود و در معاملات ما آن اسکناس ها را با هم معاوضه و خرید و فروش می نمائیم ….. در اثر ناموزون بودن این سیستم ناعادلانه سرمایه داری که هر کسی سعی می نماید سر دیگری را کلاه بگذارد و سهم بیشتری برباید …..؛  روز افزون شدن گرانی ها و گرایش نزولی نرخ سود یکی از معیار های سیستم سرمایه داری و غارت است که فرهنگ دروغ و غارتگری  به سیستم فرهنگی و روابط میان انسانها تبدیل می گردد؛  فرهنگ غارتگری را بر آن مبنا سازمان می دهند ….؛ که تقلب و دروغ و ریا و …. کارچاق کنی و دلال شدن و ….با روش های فراوانی صورت می پذیرد ؛ از جمله اساسی ترین آنها ؛فرهنگ خرید و فروش و تجارت به منظور غارت و کسب سود از اساسی ترین روابط است که در سیستم کالائی صورت می گیرد ؛ نتیجه آن کار غیر منطقی فاصله گرفتن ارزش اسمی از ارزش واقعی  کالا ها  در چرخه خرید و فروش است ؛ که در هر دور چرخیدن قیمتها رو به بالا دارند ؛ نتیجه این چرخش بی پشتوانه تولیدی ؛ دلال مسلکی؛ خالی نمودن پشتوانه پول ؛ و تعمیق تورم ….خالی نمودن پول در دست مردم زحمتکشی است که برای آن جان کنده اند و همه چی هر روز خارج از هر کنترلی هر روز گران تر می شود زیرا که پول مفت چرخیده است و بدون پشتوانه تولیدی است ؛از یک بقال سرکوچه و میدان بار تا در گاراژ و  بازار های بورس  همه یکی اند ؛ که در بازار های بورس عمق فاجعه است ؛ در آنجاها کالائی به جز پول نمی خرند  و نمی فروشند ؛  و در آنجا نیز انواع تقلبات و کلک ها را سوار می نمایند و با درست نمودن بحران های مصنوعی به منظور سود بری و غارت از دیگر سرمایه ها و بازار ها ؛ در یک منطقه  ای هنگامی که می خواهند بخرند یا بفروشند …بنا به موارد لزوم ….بحران می سازند ؛ در نتیجه دلار گران یا ارزان می شود و آنها با علم به مسئله از پیش ….به سود بردن می پردازند …. وال استریت  نمونه ای از رذیلانه ترین پدیده ها است ؛ در بازار های بورس از خرید و فروش نیروی کار در تولید استفاده نمی برند بلکه بعلت در دست داشتن بازار مستقیمآ نماینده کاری را با نماینده کاری دیگر به منظور غارت معاوضه می نمایند ؛ می خرند و می  بدون اینکه تولیدی صورت گرفته باشد….. عمق گندیدگی سیستم سرمایه را در آن بخوبی می توان دید ؛ به  علت  همین سیستم تجاری دلالی است که همه چی  هر روز گران تر می شود ؛ یعنی بر بار گرانی و بحران و گندیدگی روزانه افزوده می شود ؛ و سازماندهی جنایت و قتل عام اقتصادی صورت می پذیرد ؛ در صورتیکه اگر ؛ در یک جامعه جهانی سالم با یک سیستم اجتماعی سالم روبرو می بودیم ؛ در جامعه ای که  به جای  تولید وسایل و ابزار تولید مصرفی ؛ برتری رشد تولید وسایل تولید یعنی تکنولوژی و صنایع سنگین تضمین شده می بود ؛ رشد تولید ابزار تولیدی  نسبت به رشد تولید  وسائل مصرف ؛ بالاتر می بود ….به جای تجارت ؛ یعنی به جای رابطه دلالی ؛ پول کالا پول رابطه تولید و توزیع در جامعه برقرار می بود ؛ یعنی در جهت عکس آن سیستمی  اکنون برقرار است و  مدام بحران زا  است ؛ سیستم اقتصادی به گونه ای دیگر حرکت میکرد و  اقتصاد رشد می نمود …. در نتیجه آن می توانست از بس رفاه بوجود بیاید و می آمد که به اندازه ای که لازم بود ؛ با مقدار معینی کار و شرکت در تولید و کارهای تولیدی در حد توان و امکان کار کرد؛ می شد زندگی آرامی داشت ؛ در واقع اگر سیستم سرمایه از مردم جدا نمی بود ؛ یک خیال خام بگذار این آرزو از اهداف بشری باشد و هست ؛ که برای آن باید جنگید ؛ و  اگر سیستم جدا از مردم در اثر از خود بیگانگی  مردم را نابود نمی کرد  و این سیستم جنایتکار اقتصادی اینکاره نمی بود ؛ نیازی به جنگ و کشتار و ارتش و مفت خورها و استثمار و غارت برای نابودی تولید و زندگی انسانی نمی بود ؛ اما از سیستم سرمایه  این انتظار بسیار عبث است ؛ سود و سرمایه و تجارت و سود و غارت مانع از این کار است و تمامی جنگها نیز ناشی از همین سیستم نابرابر و سیستم غارت است ؛ از آنجائی که  سرمایه جهانی است و هر روز بیش از پیش در هم تنیده تر و فشرده تر می شود زیرا  سرمایه نیاز به بازار های مختلف و بصورت روزمره و دائمی و بشکل وسیعی برای فروش محصولاتش دارد ؛ تا جائی که حتی اگر تمامی کائنات هم بازار سرمایه باشد ؛ بازهم سرمایه بازار های بیشتری لازم دارد …. و این شیوه کسب سود چه بصورت فردی و کشوری و قاره ای مانند اروپا و امریکا یا به صورت رقابت با سایر رقبا فرق چندانی ندارد ؛ حتی اگر تمامی جهان متعلق به یک کشور می بود بازهم این سیستم می خواست و حتی فرد می خواست کهکشانها را داشته باشد و بازهم بیتشر می خواست …. بازهم در ذات سیستم سرمایه تغییری ایجاد نمی شد و نمی شود ….زیرا تضاد اساسی در ذات خود سیستم سرمایه داری است ؛ کسب سود ؛ و غارت و اضافه نمودن سرمایه بیش از پیش ؛ تضاد آشتی ناپذیر  و درچارچوب این نظام حل نا شدنی تضاد میان کار است و سرمایه ؛ رقابت و درگیری و جنگ میان سرمایه داران از سر ناچاری است ؛ اما جنگ اصلی و اساسی میان نیروی کار است و نظام سرمایه  در سطحی به وسعت جهان ؛ از این رو هر جا که لازم باشد تمامی دشمنان سابق در چارچوب سرمایه با هم علیهه طبقه کارگر به آسانی متحد می شوند ؛ از آن جمله است رفتن ردولف هس نماینده هیتلر به انگلستان برای معامله با انگلیسی ها بر علیهه شوروی در زمان جنگ جهانی دوم ؛  و به همین خاطر است سازشهای زیر جلکی هیتلری ها با سایر دشمنان شوروی در زمان جنگ و شتاباندن جنگ از سوی شوروی ها به منظور جلوگیری از این معاملات ناشایست …. که خود داستانی دیگر است ….. و به همین خاطر است که می گویند تضاد اساسی امروز جهانی ؛ تضاد کار است و سرمایه ؛  ؛و بازهم افزایش قیمتها و این گرانی ها دلیل اقتصادی دارند ؛ و در نتیجه غارت ها و دزدی ها از نیروی کار جهانی بوسیله سیستم سرمایه است  که بصورتی سیستماتیک صورت می پذیرد ؛ که باز هم در نهایت و در عمل روز مره در گردش اقتصاد نیز بار این بیچارگی را مردم تولید کننده باید بر دوش بکشند ؛ در عمل هم می بینیم که مردم بصورتی روزانه فقیر تر می شوند و این قهقرا رفتن را پایانی نیست ؛ که سیستم سرمایه با این غارت گری ها ثروتها و حاصل دسترنج کارگران و زحمتشکان را بنام کار مرده  یعنی کاری که در تولید  شرکت ندارد در بانکها که باید آنرا قبرستان پول نامید ذخیره می نمایند ؛ چه در شکل طلا یا اسکناس یا …اوراق بها دار ؛ و هنگامی که آنرا بیرون می آورند؛ که از ارزش واقعی انها بصورتی روزانه کاسته شده است و اگر آنرا در یانکها بگذارند بازهم بدون پشتوانه تر می گردد و باز هم  از ارزش آنها بازهم کم می شود ؛در صورتیکه اگر ؛ با یک جامعه سالم با یک سیستم اجتماعی سالم روبرو می بودیم ؛ در جامعه ای که  به جای  تولید وسایل و ابزار تولید مصرفی ؛ برتری رشد تولید وسایل تولید یعنی تکنولوژی و صنایع سنگین تضمین شده می بود ؛ نسبت به تولید وسایل مصرفی ؛ یعنی اگر این  غارتگران و دزد ها در فکر رفاه مردم می بودند  ؛رشد تولید ابزار تولیدی  نسبت به رشد تولید  وسائل مصرف ؛ بالاتر می بود …. و در نتیجه جامعه ملا شاه زده ما ؛ در جهت عکس آن سیستمی که مدام بحران زا  است ؛ رشد می نمود ….  در این چنین جامعه ای از بس رفاه بوجود می آمد که به اندازه ای که لازم بود ؛ با مقدار معینی کار و شرکت در تولید می شد زندگی آرامی داشت ؛ در واقع اگر سیستم سرمایه از مردم جدا نمی بود ؛ و  در اثر از خود بیگانگی  مردم را نابود نمی کرد  و اینکاره نمی بود ؛ نیازی به جنگ و کشتار و ارتش و مفت خور و استثمار و غارت برای نابودی تولید و زندگی انسانی  جامعه ما نمی بود ؛ اما از سیستم سرمایه  این انتظار عبث است ؛ سود و سرمایه و تجارت و سود و غارت مانع از این کار است و حتی تمامی جنگها نیز ناشی از همین سیستم نابرابر و سیستم غارت است ….؛ که بازهم تولید سلاحها و داشتن مرز ها و بودجه های هنگفت  و مصارف غیر ضروری و سر به فلک کشیده و غارت سرمایه های مردم جزئی پایه ای از این سیستم است در ادامه خویش به جنگ میان مردم و خلقها و قاره ها و کشورها و …… انتیج ضروری این تناقضات است؛ از آنجا سرمایه جهانی می شود که سرمایه نیاز به بازار های مختلف و وسیعی برای فروش محصولاتش دارد و این شیوه کسب سود چه بصورت فردی یا به صورت رقابت با سایر رقبا  ؛ که فرق چندانی در اصل موضوع ندارد؛ حتی اگر تمامی جهان متعلق به یک کشور می بود یا تمامی جهان مال یک نفر می بود ؛ بازهم این سیستم می خواست تا کهکشانها را نیز داشته باشد …. بازهم در ذات سیستم سرمایه تغییری ایجاد نمی شد و نمی شود ….زیرا تضاد اساسی  در این سیستم تضاد میان نیروی کار است و سرمایه ؛ رقابت و درگیری و جنگ میان سرمایه داران از سر ناچاری است ؛اما جنگ اصلی و اساسی میان نیروی کار است و نظام سرمایه در سطحی به وسعت جهان ؛ به همین خاطر است که می گویند تضاد امروز جهانی تضاد کار است و سرمایه ؛ و دوران ما دوران گذار به سوسیالیزم است یعنی پیروزی نهائی متعلق به طبقه کارگر است و سوسیالیزم راه بی بازگشت جهان امروز است ؛تا نابودی جهان یا سوسیالیزم ….راه سومی وجود ندارد ؛  و از آنجا که این سیستم اقتصادی به لحاظ تاریخی در بن بست قرار دارد ؛لذا راه حلی به جز رفتن به سوی سوسیالیزم نمی ماند و به همین جهت است که می گویند دوران ما امروز گذار به سوسیالیزم است ؛ و هیچ نیروئی به جز طبقه کارگر نمی تواند انقلابی باشد به جز تولید کنندگان فکر و جسمی ؛ یعنی طبقه کارگر یعنی مزد بگیران و تولید کنندگان جامعه ؛  این گرانی ها دلیل اقتصادی دارند ؛ که نتیجه غارت ها و دزدی ها از نیروی کار جهانی در چرخه خرید و فروش است  ؛ که باز هم در نهایت و در عمل روز مره نیز بار این بیچارگی را مردم تولید کننده باید بر دوش بکشند ؛ اگر از تولید ارزان در اثر فروش مفت نیروی کار ارزان در گشوری مثلآ چین یا بنگلادش یا هند ….یا ….کالائی ؛ جنسی تولید می شود ؛ آنرا در جائی دیگر ؛ چند برابر قیمت تولید شده می فروشند که با آن غارت می نمایند ….در دور و چرخش پولی خود همین یا همان کارگران تولید کننده مجبور به پرداخت تفاوت قیمتها می شوند ؛ باز هم غارت است که سیستم سرمایه از کارگران هر دو طرف می برند ….از یک طرف با تولید ارزان و از طرفی دیگر با فروش گران بازهم ….کارگران و زحمتکشان هستند که می پردازند ؛ و فاصله ارزش اسمی و ارزش واقعی را پر می نمایند ؛ یعنی استثمار می شوند ….. در این جا است که نیروی کار در برابر سرمایه …. هر دو بصورت جهانی عمل می نمایند ؛ و انترناسیونالیزم جهانی بی معنی نیست ؛ در عمل هم می بینیم که مردم جهان بصورتی روزانه فقیر تر می شوند مردمان اروپائی بسوی مموقعیت مردمان جهان سومی در راه اند و مردمان جهان سوم و ….فقیر بسوی جهنمی بنام …..هر چه می خواهید بنامید ….و این قهقرا رفتن را پایانی نیست ؛ که سیستم سرمایه با این غارت گری ها ثروتها و حاصل دسترنج کارگران و زحمتشکان را بنام کار مرده  یعنی کاری که در تولید  شرکت ندارد در بانکها و سیاه چاله ها هدر می دهد  و در برابر رقیبد  در بازار های بورس  به بازی بورس و قمار بپردازند ؛ و مردم بازهم مجبور اند که هر روز بیشتر تولید نمایند و ارزان تر بفروشند ….. داستان طولانی است ….تنها راه نجات بشریت امروز یا مردن است یا ساختن سیستم سوسیالیستی …..راه یسوم هر چه دلتان می خواهد بنامید اما ….زندگی نیست و ….

عمر محمدی

يكشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴

http://youtu.be/qAPBOskCODs  سهم بری نابرابر از ثروت جهانhttp://youtu.be/qAPBOskCODs سهم بری نابرابر از ثروت جهان

http://youtu.be/qAPBOskCODs  سهم بری نابرابر از ثروت جهان

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s