خلاصه ای از یک نوشته برای رفقائی که حوصله روده درازی های من را کمتر دارند ؛ اونهائی که نمی خواهن بشنوند که هووووییییششش

خلاصه ای از یک نوشته برای رفقائی که حوصله روده درازی های من را کمتر دارند ؛ اونهائی که نمی خواهن بشنوند که هووووییییشش

تفاوت اقتصاد سرمایه داری و  اقتصاد سوسیالیستی در کجا نهفته است و چگونه است که اقتصاد سرمایه داری به سوسیالیستی ممکن است ؛ همانگونه که اقتصاد  سوسیالیستی به سرمایه داری برگشت پذیر ؛ امکان پذیر و ممکن است

11. Oktober 2014 um 23:26

با اجازه دوستان مایلم چند کلمه بطور خلاصه و  سر انگشتی در رابطه با یک نقطه ؛ از گوشه ای از اسکلت موضوع اقتصاد سرمایه داری و تفاوتش با اقتصاد سوسیالیستی ؛  و اینکه چرا و چگونه این دو اقتصاد می توانند به هم تبدیل شوند و تغیرات چگونه است ؛ و چرا اقتصاد سوسیالیستی می تواند شکست بخورد غ و چگونه می توان پیروز شد و چه ربطی به سیاستهای درست یا غلط دارند ؛ اشتباهات از کجا ناشی ی شوند و  ریشه مسئله اقتصاد تا …. در حد درک ناقص و نارسم بیان  نمایم ؛  باشد تا سایر دوستان و رفقا که در این مورد استاد اند بیشتر به ما بیاموزند ما از آنها بیشتر استفاده ببریم و یاد بگیریم ؛ من یکی صمیمانه استقبال می کنم ….به هر صورت ؛کوتاهی  و نارسائی ها از کم سوادی و بی اطلاعی من است ….باهم یاد بگیریم….

به این دو فرمول اقتصادی توجهه فرمائید  ؛ که اساس اسکلت اقتصاد جوامع بشری است ؛ از روز اول زندگی اجتماعی بشر تا روزی که بشر و جوامع بشری موجود می باشد ؛ در این جا من روی آن نکته مشخص مکث نموده ام ؛ موضوع به همین سادگی است که می بینید

(1) اساس اقتصاد در جوامع طبقاتی از برده داری تا سرمایه داری = تولید ؛ مبادله ؛ مصرف

(2)   اساس اقتصاد در جامعه سوسیالیستی و جامعه کمونیستی  =   تولید ؛ توزیع ؛ مصرف

آیا شما  تفاوتی میان آنها می بینید …؟ بله  ….؛ تفاوت تنها در موضوع مبادله و توزیع است ؛ که در سیستم طبقاتی به جای توزیع تولیدات و محصولات و مواد و مصارف جامعه در میان بخشهای گوناگون و در میان تولید کنندگان بخشهای مختلف  یعنی کارگران و زحمتکشان جسمی و فکری ؛ یعنی میان تولید کنندگان که همیشه در حد بالای 99 درصد جامعه تولیدی بوده اند ؛  مبادله و خرید و فروش بکار می رود ؛ یعنی به جای برابری در تبادل تولیدات میان تولید کنندگان مختلف ؛ و به جای اینکه معاوضه کارهای مساوی  در بخشهای مختلف تولیدی با یکدیگر  صورت پذیرد ؛ که حاصل کار در مقابل کار مساوی یعنی برقراری عدالت به معنای طبقاتی آن ؛ یعنی برابری برقرار گردد  ؛  نه عدالت اسلامی و دروغ و ریا و عوامفریبی و حواله نمودن ما به آن دنیا و بهشت ….. ؛ خدا و ایزد در آن دنیای خیالی و صحرای محشر …. در جامعه طبقاتی ؛ به جای توزیع …..؛ مبادله بکار می رود ؛ مبادله به چه معنا است ؟  یعنی کسی حاصل کار مرا یا تو را  می خرد که بفروشد ؛ یعنی تجارت می نماید ؛اغلب ما انسانهای این جامعه بدوی طبق عاداتمان؛ بدون اینکه فکر کنیم ؛ همه ما نیز دنباله رو  یک نوع خمینی هستیم ؛ شکل عمامه و دمامه و خمامه فرقی ندارد ؛ ؛  ما نیز طبق فرهنگ استثمار گران مانند آدمی بی تفاوت تنها نظاره گریم ؛ خوب دیگه ازاد است و در اسلام نیز حلال است ؛ بازار ازاد ؛ هاهاها به این فرهنگ به جا مانده از تاریخ توحش …. ؛ در سیستم کومونیستی یا سوسیالیستی به جای مبادله ؛ سیستم توزیع بکار می رود و باید بکار برود  ؛  مبادله ؛  در سیستم های طبقاتی در جوامع طبقاتی ؛ تفاوتی در ماهیت شیوه تولید جامعه طبقاتی ندارند ؛ در جامعه با هر شیوه تولید طبقاتی و استثمارگرانه  ؛ برده داری و فئودالی و سرمایه داری ماهیتآ یکی اند ؛ ماهیتآ تفاوتی ندارند ؛تنها شکل آنها متفاوت است ؛ مانند ماهیت آب که در شکل یخ و بخار نیز می تواند باشدH2O …. تغیری در ماهیت موضوع ندارد ؛ بر مبنای این فرمول و سیستم اقتصادی طبقاتی ؛ جامعه بشری می چرخد ….؛ خوب ؛  مبادله به چه معنا است ؟  یعنی بر مبنای تجارت ؛ یعنی خرید و فروش است  حال هر چی می خواهد باشد بستگی به سیستم و شیوه تولیدی دارد ؛ که دورانهای تاریخی را بر این مبنا می توان دید ؛ دوران گذار به فئودالی یا به سرمایه داری یا به سوسیالیزم و ….. یعنی محمد هم خرید و فروش برای خدیجه …. آیا هنوز بیاد دارید ؟ من یادم است ؛ همسایه ما نه ؛ با خدیجه خانم !!  آن یکی را عرض می کنم ؛در هر حال ؛ مبادله و تجارت بر مبنای (( پول ؛  کالا  ؛ پول )) است که صورت می پذیرد ؛ که در برده داری به جای سکه های زر می شد شتر هم داد و گرفت یا برده و کنیز و ….غلام و …. سود بردن ؛ این اساس و انگیزه تمامی سرمایه داران و فئودال ها و برده داران در این عرصه است ؛ انگیزه آنها برای شرکت در کار سود بری است ؛  که خود این حرکت در طول تاریخ موتور و انگیزه های ضرورتهای تاریخی تحولات اجتماعی و فرماسیونها و رشد تولید و تغییرات شیوه تولید و ابزار ها و …. است که به بحث ما در اینجا ربطی ندارد ؛  اما ؛ سود از آسمان نمی بارد ؛ یا بقول سرمایه داران عوام فریب پول عرق نمی کند ؛یا بچه نمی زاید ؛ در سیستم برده داری و فئودالی ؛ شکل غالب معاملات  شکل پایاپای است ؛ جنس در مقابل جنس ؛ حتی جان آدمی و شتر و گاو  و گوسفند یکی است ؛ مثلآ در اسلام به جای پول و درهم از شتر و گاو و گوسفند در قبال کشتن آدم ؛ نام می برند و دیه شتر  در عوض جان آدمی …. در برده داری دیه برده و شتر در مقابل جان آدمی یا هر چیز دیگر ؛ که برده به مانند حیوان یا مال و امکانات بکار برده می شود ؛ انسان نیست ؛  و یا سکه های زر …. مثلآ قیمت دو زن به اندازه یک بیضه چپ مرد است که برابر است با شش شتر ؛ که امروز در ایران اسلامی این جوک تاریخ نیز یکی از مواد قانون جزا می باشد ؛ خود بنگرید … مسلمانان ….با نوشتن این کلمه نان یادم آمد گرسنه ام ….باید چیزی بخورم  ….به هر صورت اگر وقت کردید برای سرنوشت خود گریه کنید که گریه ثواب ….یا صواب یا سواب یا زاوب دارد ؛ شاید هم دوات دارد  ؛ در سرمایه داری که خود داستانی است …. اما هر سه سیستم بر یک پایه و مبنا می چرخند ؛ اقتصاد پایاپای ؛ و اقتصاد پولی….ماهیتآ یکی اند؛  که نطفه سرمایه داری در  سیستم برده داری شکل گرفته است ؛  سکه های زر را بیاد بیاورید ؛ پول به جای کالا که خود پول نقش خدا را در سیستم سرمایه داری بازی می نماید ؛ پول در سرمایه داری گردش کالا را سرعت بخشیده است ؛ علت ؟  مثلآ در برده داری نمی توان برده را در جیب گذاشت و برد به بازار اما در سرمایه داری می توان قیمت شش برده را نیز در جیب گذاشت ….رشد  و تغییرات این سیستم ها دلیل مادی دارد ؛ در سرمایه داری  همه چیز بر مینای پول  و گردش کالا است ؛ همانگونه که در برده داری افتخارات از داشتن مال و برده و کنیز و حشم است ….؛  بقول مارکس سلول بدن سرمایه کالا است ؛  که خود پول در مبادلات به معنای نماینده مقداری معین از کار مصرف شده برای کالا و تبلور یافته در کالا ؛ بکار می رود ؛ یعنی  کار اجتماعآ لازم برای تولید یک کالا است ؛ که….معیار مبادله حد میانگین از مهارت و پیشرفت و صنعت و تکنولوژی و … است که آنکسی که از میزان متوسط بالاتر باشد ؛ یعنی کمتر کار مصرف نماید و بالاتر بتواند بفروشد و معاوضه در واقع …. سود می برد و تمامی شان برای کسب سود بیشتر ؛ تکنولوژی شان را بالاتر می برند و رشد صنعت و تکنولوژی را بدنبال دارد و منت ش را سر مردم می گذارند …. بقول کوردها ….گربه برای خودش می ریند و چشمانش را به مردم زاغ می نماید …. ؛ سیستم کردش کالا و پول در سیستم سرمایه داری ؛ ماهیتآ درست مانند برده داری و فئودالی است ؛ اما در سرمایه داری مجموعه کار تبلور یافته در یک کالا  ؛ در شکل نماینده آن یعنی مقداری پول معین….می باشد ….که پول فیتیشی ؛ خدا بودن پول ؛ یعنی در واقع اگر چه بازهم ؛ کار حاصل دسترنج کارگر تبلور یافته در کالا ؛ حاصل کار کارگر و تولید کننده در دست سرمایه دار است ؛ یعنی در دست برده دار مدرن است ؛ کارگران فکری و جسمی آن تفاوتی ندارند ؛ که مردم احمق و خرفت در جامعه سرمایه داری باز هم خدای آسمانی دیگری  را نظاره گراند ؛ جای خدا ها را عوضی می گیرند ؛  به جای اینکه سیستم را تعویض نمایند ؛خدا ها را عوض می کنند ؛ هاهاها زیرا بسیار مدرن هستند ؛ آن یکی خدای آسمانها  ؛ این یکی ها خدای دیگری ….  بادی هم به غب غب می اندازند  فکر می کنند خیلی مدرن و پیشرفته اند ؛ به همین خاطر برای تغییرات بنیادی اجتماعی باید دست به ریشه برد و مارکس از انقلابات فئودالی و یا سرمایه داری بعنوان انقلابات مجازی نام می برد …. مارکس نتیجه می گیرد که  انقلاب یعنی زیر رو نمودن سیستم استثمار  و بدست گیری قدرت سیاسی و جامعه بوسیله استثمار شوندگان …..که در سیستم سرمایه داری ؛ تنها بوسیله  طبقه کارگر ممکن است ؛ این است اساس تفاوت اندیشه مارکس انقلابی ؛ با بقیه دریوزگان به درگاه بورژوازی ….آری بدون زیر و رو نمودن اساس و سیستم  استثمار گرانه جامعه ضد بشری  ؛ هر زحمتی در این راه کف چریدن و تنها در فکر نقش ایوان بودنی در خانه ای ویران  ؛ بیش نیست  ؛ هر تغییری در این راستا به جای انقلاب ؛ می شود  این قلاب  … ما نیز زیرت این گیلاب ….که در غیر این صورت  هر حرکتی در جهت انقلاب از پیش محکوم به شکست ؛ شکست خورده و خورده است ؛ به جز دست به ریشه بردن ؛ به جز تغییرات اساسی در جامعه ؛ نتیجه هر حرکتی هر چند هم با اب و تاب باشد …. یک تکه حلبی که سرخ گشته در اثر گرمای بیداد ؛بیش نیست سرد خواهد شد ….هر انقلابی بدون تغییرات اساسی و طبقاتی در این راستا نوزادی مرده همانند تلاش برای انقلاب در  سال 57 ایران است  و بیرون آمدن خمینی از آن برای هزارمین بار دیگر حتمی است ؛ مطمئن باشید ؛ به همین خاطر  است که این نوع ان قلاب ها مورد حمایت سایر استثمارگران همیشه بوده  و خواهد بود ؛ و ترس آنها و تمامی جنایات و کودتاها در این جهت است ؛ حمایت ها از داعش حاکم بر ایران  و طالبان و ترکیه فاشیستی و پینوشه و شاه و جنایتکاران و ناسیونالیستهای خود فروش و مردم فروش در این راستا و بر بستر حماقت ما مردم نادان خفه شده در زیر بار سانسور ….صورت می گیرد ….زیرا پس از این همه جانفشانی ها و تلاش ها باز هم جامعه طبقاتی مان  هنوز بر مبنای استثمار باقی مانده  است ؛ فرقی ندارد طالبان باشد ؛ داعش باشد یا خمینی یا عطر و ادکلن زده های مغز گندیده وطنی و استحاله چی  و مدرن و ….. و دروغگویان ناسیونالیست و کت و شلواری و یا دستار و عمامه ای ….. یا هر کدام از سیستم های استثمار گرانه دیگری جایش را به دیگری بدهد ؛ برده داری یا فئودالی یا سرمایه داری وابسته و مابسته  تفاوتی ندارد ؛  اما کمونیستی نباید باشد ؛  سوسیالیستی نباشد ؛ آزادی خواه و برابری طلب نباشد ؛ …..که انهم ….تو ضیح می دهم ؛

این توضیح مختصر را برای رفقا و دوستانی عرض کردم که حوصله خواندن آثار اسهال قلم من را ندارند ؛ و  اگر رفقائی مایل بودند خوب ….می توانند نگاهی بیندازند من مانعی نمی بینم ….هاهاهاها .

رفقای عزیز  ؛ اگر خسته شدید بروید یک چای یا یک فنجان قهوه بیاورید با هم نوش جان کنیم و قهوه خانه ای با هم حرف بزنیم…. ادامه موضوع برای رفقائی که هنوز حال شنیدن و خواندن این  روده درازی من را دارند

عمر محمدی…..

يكشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴

 موجود زنده ؛ از باکتری ها تا انسانها و تمامی جاندارن  این کره خاکی زمین ما  ؛ برای زنده بودن نیاز به مواد اولیه ای دارند که  برای سوخت و ساز  و ادامه حیات  ضروری است ؛ یعنی یکی از نشانه های زنده بودن موجود زنده سوخت و ساز  است ؛ به همانگونه نفس کشیدن ؛ تولید مثل  و…..خورد و خوراک نیاز است……

رفقا و دوستان عزیز می توانید از سایت من بنام صدای آزادی و برابری دیدن کنید و به دوستان خود معرفی نمائید.

sedaye azadi barabari

sedayeazadibarabari.wordpress.com

 

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s