مارکس

1472832_1390599754519818_176957536_n

مارکس تخم اژدها کاشت ؛ کرمهای خاکی درآمدند ؛ در زمانی که شبحی بر اروپا ؛ شبح کمونیزم ؛ در آسمان اروپا و جهان در گشت و گذار بود ؛ مارکس تخم اژدها کاشت ؛ اما در اثر وجود سیستم به جا مانده از تاریخ ؛ رهبران عقده ای جدای از مردم و بعلت دفاع از سیستم بوروکراتیک شاه و رهبر و امام و پیغمبر و به جا مانده از تاریخ ؛ کرمهای خاکی به جای اژدهای برابری طلبی ؛ درآمدند ؛ و به بازسازی نظام های بوروکراتیک و امام زمانی و شاهنشیخی و رهبر سازی ؛ سیستم از بالا به پائین ادامه دادند ؛ زیرا آنها نیز در عوض حرکت به جلو ؛ بسوی تکامل و شکوفائی ….؛ تاریخ عقب ماندگی و بیگانه از مردم را پاسدار بودند ؛ و حاصل رنج و فداکاری های بیدریغ توده های مردم ؛ برداشتن یک سنگ چهل منی بود بعد از این همه جانفشانی ها که دوباره بگذارندش سرجایش ….بقول صمد … تاریخ بهشان گفت زرشک؛ لواشک آلو ؛ برگه هلو …. توده های کارگر و طبقات ی که می بایستی بر سرنوشت خویش حاکم می بودند ؛ پدیده ای که به آن کمونیزم و سوسیالیزم می گویند ؛ را زیر بار و چکمه های احزاب برادر ؛ له کردند ؛؛ یعنی توده ها را در حزب چپاندند به جای اینکه ؛ در عوض اینکه ؛ به میان توده های کار و زحمت بروند ؛ طبق عادات رهبری شاهنشیخی امام و پیغمبری ؛ اسب تاریخ را از زیر دم افسار بستند این برادران رهبر ؛ و هر یک از احزاب برادر را در زیر چکمه های دفتر سیاسی (( پولیت بورو)) ؛ و دفتر سیاسی را زیر چکمه های عده ای نخبه ؛ و نخبه ها را زیر دست یک یا دو نفر رهبر و یا نوکران رهبر به هیچ تبدیل نمودند….آهای کسانی که به استالین و پولپوت ناسزا می گوئید ….فکر می کنید شما از استالین انقلابی ترید ….؟؟ گمان نه که م فلانی ….!! شما نیز دارید راه استالین و امام خمینی را می پیمائید البته کورکورانه و ….!!بعد از این همه سال و این همه شکستها ؛ هنوز یاد نگرفته اید که ؛ امروز سیستمهای اجتماعی تعیین کننده هستند ….نه شخصیت ها و افراد به سبک زمان عصر غار نشینی …. ما دیگر در زمان غارنشینی و زمان عشیره ها دیگر نیستیم ….چشمانتان را باز کنید ….بی مغز ها ….!! مسخره تاریخ شدن که شاخ و دم ندارد ؛ فاجعه است!! تاریخ تکراری سیستم بوروکراتیک از بالا و شاه و رهبر متعلق به قرون وسطی برای هزاران بار ؛ باز هم سرنگون سرنگون سرنگون شدند ؛ وامروز شما باز هم همان راه را می روید ؛ حافظه تاریخی بد نیست !! در زمانی که توده های کار و زحمت می بایستی خود حاکم بر سر نوشت خویش باشند و می بودند و باید باشند …اما برای شما هنوز ؛ آش همان آش و کاسه همان کاسه عقب ماندگی زمان توحش با اهداف مدرن ….کودن تر از این پدیده آیا شما سراغ دارید ؟ رهبر همان زهبر و خر همان خر اما پالانی دگر ؛ بعنوان مسخره تاریخ شدن و بودن را پاسدار بودند و دوباره بر پا نمودند و بعد….در کشورهای بلوک شرق که سیستم بوروکراتیک شان سرنگون گشتند …باز هم ؛؛ این کم نیست ؛؛ های ما ؛ این کرم خاکی هائی که ادای کمونیست بودن را درمی آورند؛ به خاطر بی مقدار ترین ها یکدیگر را ترور فکری و شخصی و سازمانی و فیزیکی و ….می نمایند ….این کرمهای خاکی با طبقه کارگر رابطه ای و به کمونیزم و طبقه کارگر ربطی ندارند ؛ سکتاریسم از آسمان نمی بارد ؛ بی دلیل نیست که بعد از این همه سال طبقه کارگر با این همه جانفشانی ها ….این کم نیست ؛؛ های ما هر جا با این سیستم تفکر و سازماندهی سر کار بیایند ؛ همان داش استالین و پولپوت و …رهبر و همین مشکلات را تکرار و باز سازی خواهند نمود … در عوض مبارزه تاریخی نمودن ؛ مبارزه آنها را می نماید و خیلی هم دلخوشند و بادی هم زیر غب غب دارند ؛ آنها نیز در ادامه کار اربابان دیروزی دفتر دستک شان را لازم دارند تا عقده های ناگشوده دوران کودکی شان بر مبنای عادات به جا مانده از تاریخ توحش و آغا و ارباب و رهبری !!!؟؟؟ در میان توده های کار و زحمت شاید اگر ارضایشان نمایند ؛ با سیستم از تاریخ به جا مانده؛ بسوی آینده !!؟؟ بسوی شکوفائی !!؟؟ هاهاهاها….شما دون کیشوت را می شناسید ؟….سرنوشت توده های محروم به تخم اسب حضرت عباس شان هم نیست ؛ این کرم های خاکی مدعی کمونیزم و سوسیالیزم هنوز نفهمیده اند؛ چرا ؟ آن سیستم بوروکراتیک جدا از توده ها در بلوک شرق شکست خورد ….زیرا که کمونیستهای جوامع عقب مانده نیز مانند بورژوا ها و ملاهایشان عقب مانده اند ؛ برای بیرون رفتن از این منجلاب سرمایه چز و فز لازم نیست ؛ فحش دادن به بورژوازی لازم نیست ؛ سیستم شما از سیستم بورژوازی عقب مانده تر است که ؛ برا پیشرفت تفکر لازم است که کمونیستهای عقب مانده ما نیز در فکر دکان و دم دستگاه اداری خویشند …..آنها هنوز نفهمیده اند دولت متعلق به طبقه کارگر است …دولت طبقاتی است ….حکومت طبقاتی است نه حزبی ؛ خزب نباید حکومت کند ؛ حزب باید به میان توده های کار و زحمت برود و نه طبقات را در حزب به چپانند ….خزب طبقه کارگر جای دلسوز ترین ؛ آگاه ترین ؛ جسور ترین ؛ نخبه ترین ؛ فداکار ترین ها در مبارزه فکری و اندیشه و ایدئولوژی و عمل اجتماعی است جای عاشق ترین ها است ؛ نه دزدها و دیوث ها و رذل ترین ها ….حزب عنصر آگاهی طبقاتی است ؛ حزب با طبقه فرق دارد ؛ مردم کار و زحمت در عمل باید باور داشته باشند ؛ آگاهانه و داوطلبانه بپذیرند برای دفاع از آن فداکاری و خلاقیت نشان دهند ؛ خود داوطلبانه بخواهند و ….بزور می شود همان کثافت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی و احزاب برادری ….در سیستم برابری خواهانه حزب حاکم شاهنشاهی برابری طلب نداریم ؛ در سیستم سوسیالیستی حزب طبقه کارگر با احزاب دیگر هیچ تفاوتی و هیچ امتیاز و برتری ندارد و نباید داشته باشد وگرنه حزب طبقه کارگر مشود حزب کمونیست چین و جای نفوذ لمپن ها و دزد ها و فرصت طلب ها و دیوث ها و پوتین ها از آن باید سر درآورند….. انقلاب کار طبقه کارگر است و حزب ذهن و اندیشه طبقه کارگر است شاید تا حدودی خارج از طبقه کارگر ؛دانش حزب طبقه کارگر ؛ دانش و تئوری انقلابی از سوی این نیروی اندیشه از سوی این عنصر آگاهی درمیان طبقه کارگر به نیروی مادی تبدیل باید بشود و می شود ؛ این امر بسیار طبیعی است تا زمانی که خود طبقه کارگر به نیروی اندیشه و نیروی مادی یکجا ؛ تبدیل می گردد ؛ و مسیر زوال دولت و …..ای که خود ره را ندانی راهنمائی کی توانی …..رفقای دلسوز کارگران !! رفقای کمونیست ؛ رفقای سوسیالیست ؛ تاریخ منتظر ما نمی ماند ….بجنبید ….دیر است ….اگر نجنبید ولاکن می جنانندتان ؛ اگر بکند ولاکن می کند آنگاه دولت ایدئولوژیک ولاکن همین نوع شاه و خم شاه دائی استالین و عمو پولپوت داش پوتین ….. این هم بزبان آن یکی رهبر مقداری با پالان تر از یک خر به لحاظ اندیشه وگرنه صد بلانسبت خر …

عمر محمدی
يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ برابر با ۰۱ دسامبر ۲۰۱۳

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s