سرنوشت شاه قبلی ایران

1654290_1412341372345656_431271497_n

آیا می دانید در سال ۱۳۵۷ طبق برنامه از پیش تعیین شده کنفرانس گوادلوپ ( استعمار گران) : آخرین دولت شاه (شاپور بختیار ) دولت انتقالی به اولین دولت خمینی (مهندس بازرگان ) به نام انقلاب به ملت ایران قالب کردند ؟و این موضوع را هم شاه میدانست و هم خمینی در جزیره گوادلوپ از مستعمرات فرانسه در دریای کارائیب، به دعوت ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه از ۱۴ تا ۱۷ دیماه و با حضور رهبران چهار کشور بزرگ سرمایهداری، جیمی کارتر رئیسجمهور آمریکا، جیمز کالاهان نخستوزیر انگلستان، هلموت اشمیت صدراعظم آلمانغربی و والری ژیسکاردستن رئیسجمهور فرانسه برای بحث و تبادل نظر روی مسائل مهم جهانی و هماهنگ نمودن سیاستهای خارجی دول امپریالیستی تشکیل کردید. تصمیمات این نشست عبارت بودند از: ۱- تعیین سرنوشت انقلاب؛ جلوگیری از تعمیق و رادیکالیزه شدن انقلاب و حفظ نظام سرمایهداری ۲- سرکوب نیروهای چپ و رادیکال با اتحاد روحانیت و ارتش ۳- مبارزه علیه شوروی و مشارکت در طرح امنیتی غرب موسوم به کمربند سبز ۴- تضمین ادامه جریان نفت ۵- حفظ ارتش بعنوان عامل سلطه امپریالیستها با یران حوادث و رویدادهای سی و چهار سال اخیر بهوضوح نشان داد که جمهوری اسلامی در اجرای تعهدات خود، در مقابل حامیان امپریالیستیاش صادقانه عمل نموده است. اگر فریب ژستهای ضدامپریالیستی و ضد صهیونیستی و حمایت از مستضعفان رژیم را که عمدتاً برای خلع سلاح چپ و تحمیق تودهها بوده است را نخوریم. بایستی صادقانه اقرار کرد، جمهوری اسلامی پروژهای امپریالیستی برای شکست انقلاب مردم ایران و جلوگیری از برقرای عدالت اجتماعی و دمکراسی در ایران بوده است، که میتوانست به الگویی عینی برای منطقه خاورمیانه تبدیل شود.
Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s