اشتباه است اگر تصور کنیم که دغدغه خاطر اسرائیل یکی دو جوان اسرائیلی است ؛ اسرائیل مشت آهنین امریکا در منطقه و نیروی سرکوب جنبش های برابری و ازادیخواهانه است

1554624_1405407269705733_1476291037_n

رفقا و دوستان مشکل اسرائیل و فلسطین سه جوان و چهار جوان نیست …. اسرائیل حاضر است هزاران انسان اسرائیلی را قربانی دو متر زمین اشغالی نماید ….. اسرائیل مشت آهنین امریکا در منطقه است ؛ و بنابراین لازم است و باید توسعه پیدا نماید؛ باید منطقه را به اشغال خود در آورد ؛ باید هر چه وسیع تر شود و باید بر قدرتش افزوده گردد ؛ نگاهی گذرا به نقشه بوجود آمدن اسرائیل از ابتدا تا به امروز بد نیست ؛ چند عدد روستا و امروز ….!! ایا فکر می کنید همزمانی مسئله شرق روسیه و اوکراین با این حمله اخیر و کشتار اسرائیل از گتوی غزه تصادفی بوده ….؟ باید بسیار ساده انگار باشیم …. آیا داعش در این زمان تصادفی براه افتاد ؟ از این نوع ماجرا ها و جنگ نعمت بودن به سبک و روش خمینی همیشه بوده ؛باز هم در راه اند ….برای خمینی نیز جنگ نعمت بود که با آن جنبش عدالت خواهی در ایران را سر می برید ….برای اسرائیل هم سناریوی این جمله موش توی فاضلابهای سنندج رژیم خمینی نعمت بود و هست که گویا اسرائیل باید از روی زمین محو شود …. این ها همه یک سناریوی رذیلانه ای اند که باید گفت عوام فریبان بدترین دشمنان مردم اند …. از ابتدای بوجود آمدن اسرائیل تا امروز را ببینید؛ به همین خاطر به هیچ وجهی اسرائیل حاضر به هیچ صلح پایداری با فلسطینی ها و مردم منطقه نمی باشد و نیست و تا زمانی که امپریالیزم وجود دارد هیچگاه به هیچ وجهه حاضر به هیچ صلح پایدار و برابر و انسانی و شرافتمندانه ای نخواهد بود ؛ و بعد از این موضوع فلسطین ؛ نوبت به دیگر خلفهای منطقه است …. وگرنه اسرائیل بمب اتم می خواهد چکار …. ؟ تمامی این شارلاتان بازی ها خر رنگ کنی ؛ عوامفریبی و بهانه است ؛ تک تک رهبران و فعالان و انسانهای با تجربه و دلسوز فلسطینی ها را ترور نمودند تا راه برای این دزدان و جنایتکاران ؛ بازهم بنام خلق فلسطین باز شود ؛ حتی حماس را که ساخته و پرداخته خود اسرائیل است ؛ برای مشهور نمودن و جا انداختنش در میان سایر رقبا خیلی پول مصرفش گزدیده است ؛و صد البته بدستور اسرائیل تا به حال حداقل چند نفری ؟؟؟؟ !!!! هاهاها اسرائیلی را کشته است و ….البته تا به حال …..!!! من حسابش را نمی دانم ؛ آیا شما می دانید ….؟ اسرائیل در بوجود آمدن حماس بودجه صرف نموده تا همپای اسرائیل در میان خلق فلسطین با دیکته و سناریوئی بنام اعراب در این مسیر با اسرائیل راه بیاید و از طریق اجرای سیاستهای دیکته شده اسرائیلی ؛ جنایات اسرائیل را در انظار جهانیان توجیهه گر باشد ؛ تا جنایات اسرائیل را بپوشاند ….البته اگر نخواهیم خرفت شویم و درست ببینیم و کلاف سر درگم حوادث ما را با خود به تاریکخانه تاریخ نکشاند؛ در واقع اسرائیل یکی از ارتش های امریکا در این منطقه است و ادامه دهنده و مکمل سیاستهای امریکا در منطقه است و …..ادامه دهنده اشغال منطقه از سوی امریکا می باشد که آثار و ادامه این اشغال گری را در همه جا در این منطقه به خوبی می توان دید ؛ خود بنگرید ؛ قبلآ امریکائی ها در زمان جنگ سرد به دروغ و رذالت متوسل می شدند ؛علت ادامه تسلیحات و ابزار جنگی را شوروی ها و خطر کمونیزم وانمود می کردند ….ایا کسی هست بپرسد خوب امروز چرا ؟ اما امروز ….؟ معلوم است که فقط دروغ و رذالت و …. است ؛ البته باز هم بنام ملت یهود …. موضوعی که به ملت یهودی اصلآ و ابدآ ربطی ندارد …. و بسیاری از یهودی ها بر ضد این جنایات تظاهرات می نمایند و علیهه این کشتار می باشند ؛اما این عوام فریبان بازهم از این طریق نیز ملت یهودی را قربانی و در عین حال همانند گروگان شریک در جنایات اسرائیل و امریکا می نمایند و از طرفی دیگر داعش را تسلیح می نمایند و طالبان را راه می اندازند ؛ با این وسیله رذیلانه به روحیه انترناسیونالیستی کارگران و زحمتکشان حمله می نمایند ؛ که تا از این طریق نیز فاشیزم ضد یهودی گری را در میان کارگران و زحمتکشان مسلمانان ترویج نمایند ؛ با این وسیله ناشایست و غیرشرافتمندانه نیز اسلام فاشیستی را ترویج می نمایند ؛ و ملتهای منطقه را به جان هم می اندازند تا احساسات فاشیستی را تحریک نمایند ؛ تا بدینوسیله بازهم ….رذیلانه و رذیلانه … اهداف غیرشرافتمندانه و استثمارگرانه شان را پیش ببرند ….. یکی از همکاران مستقیم و بدون واسطه امریکا و اسرائیل در منطقه جمهوری جنایت و اسلامی ایران است ؛ کسی ایا از احمقی نژاد پرسید ؛ چرا باید اسرائیل از روی نقشه جهانباید پاک شود ؟؟ بسیار روشن و روشن تر از خورشید در آسمان تابستان در کردستان و در سنندج می شود آنرا دید ؛ که همکار مستقیم و زیر جلکی امریکا و اسرائیل ؛ رزیم جنایتکار اسلامی ایران است ؛ هارت و پورت ها مصرف خارجی دارد و خر رنگ کنی ….. این ها همه بهانه است ….همانگونه که داعش سیاستهای امریکا را با نام تنفر از سایر ادیان در پیش گرفته است….ناسیونالیزم نیز یکی از ابزار های این جنایتکاران است و خواهد بود ….. منتظر سناریوهای بعدی باشید .
دست امپریالیزم از سرنوشت مردم منطقه کوتاه ….
حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خود
و در کنار هم در صلح و صفا زیستن خلقها حق انسانی و مسلم مردم و خلقهای منطقه و جهان است …
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری .
برقرار باد ازادی و برابری

عمر محمدی
شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۳ برابر با ۱۹ جولای ۲۰۱۴

 • OOmar MMohammadi

  رفقا و دوستان مشکل اسرائیل و فلسطین سه جوان و چهار جوان نیست …. اسرائیل حاضر است هزاران انسان اسرائیلی را قربانی دو متر زمین اشغالی نماید ….. اسرائیل مشت آهنین امریکا در منطقه است ؛ و بنابراین لازم است و باید توسعه پیدا نماید؛ باید منطقه را به اشغال خود در آورد ؛ باید هر چه وسیع تر شود و باید بر قدرتش افزوده گردد ؛ نگاهی گذرا به نقشه بوجود آمدن اسرائیل از ابتدا تا به امروز بد نیست ؛ چند عدد روستا و امروز ….!! ایا فکر می کنید همزمانی مسئله شرق روسیه و اوکراین با این حمله اخیر و کشتار اسرائیل از گتوی غزه تصادفی بوده ….؟ باید بسیار ساده انگار باشیم …. آیا داعش در این زمان تصادفی براه افتاد ؟ از این نوع ماجرا ها و جنگ نعمت بودن به سبک و روش خمینی همیشه بوده ؛باز هم در راه اند ….برای خمینی نیز جنگ نعمت بود که با آن جنبش عدالت خواهی در ایران را سر می برید ….برای اسرائیل هم سناریوی این جمله موش توی فاضلابهای سنندج رژیم خمینی نعمت بود و هست که گویا اسرائیل باید از روی زمین محو شود …. این ها همه یک سناریوی رذیلانه ای اند که باید گفت عوام فریبان بدترین دشمنان مردم اند …. از ابتدای بوجود آمدن اسرائیل تا امروز را ببینید؛ به همین خاطر به هیچ وجهی اسرائیل حاضر به هیچ صلح پایداری با فلسطینی ها و مردم منطقه نمی باشد و نیست و تا زمانی که امپریالیزم وجود دارد هیچگاه به هیچ وجهه حاضر به هیچ صلح پایدار و برابر و انسانی و شرافتمندانه ای نخواهد بود ؛ و بعد از این موضوع فلسطین ؛ نوبت به دیگر خلفهای منطقه است …. وگرنه اسرائیل بمب اتم می خواهد چکار …. ؟ تمامی این شارلاتان بازی ها خر رنگ کنی ؛ عوامفریبی و بهانه است ؛ تک تک رهبران و فعالان و انسانهای با تجربه و دلسوز فلسطینی ها را ترور نمودند تا راه برای این دزدان و جنایتکاران ؛ بازهم بنام خلق فلسطین باز شود ؛ حتی حماس را که ساخته و پرداخته خود اسرائیل است ؛ برای مشهور نمودن و جا انداختنش در میان سایر رقبا خیلی پول مصرفش گزدیده است ؛و صد البته بدستور اسرائیل تا به حال حداقل چند نفری ؟؟؟؟ !!!! هاهاها اسرائیلی را کشته است و ….البته تا به حال …..!!! من حسابش را نمی دانم ؛ آیا شما می دانید ….؟ اسرائیل در بوجود آمدن حماس بودجه صرف نموده تا همپای اسرائیل در میان خلق فلسطین با دیکته و سناریوئی بنام اعراب در این مسیر با اسرائیل راه بیاید و از طریق اجرای سیاستهای دیکته شده اسرائیلی ؛ جنایات اسرائیل را در انظار جهانیان توجیهه گر باشد ؛ تا جنایات اسرائیل را بپوشاند ….البته اگر نخواهیم خرفت شویم و درست ببینیم و کلاف سر درگم حوادث ما را با خود به تاریکخانه تاریخ نکشاند؛ در واقع اسرائیل یکی از ارتش های امریکا در این منطقه است و ادامه دهنده و مکمل سیاستهای امریکا در منطقه است و …..ادامه دهنده اشغال منطقه از سوی امریکا می باشد که آثار و ادامه این اشغال گری را در همه جا در این منطقه به خوبی می توان دید ؛ خود بنگرید ؛ قبلآ امریکائی ها در زمان جنگ سرد به دروغ و رذالت متوسل می شدند ؛علت ادامه تسلیحات و ابزار جنگی را شوروی ها و خطر کمونیزم وانمود می کردند ….ایا کسی هست بپرسد خوب امروز چرا ؟ اما امروز ….؟ معلوم است که فقط دروغ و رذالت و …. است ؛ البته باز هم بنام ملت یهود …. موضوعی که به ملت یهودی اصلآ و ابدآ ربطی ندارد …. و بسیاری از یهودی ها بر ضد این جنایات تظاهرات می نمایند و علیهه این کشتار می باشند ؛اما این عوام فریبان بازهم از این طریق نیز ملت یهودی را قربانی و در عین حال همانند گروگان شریک در جنایات اسرائیل و امریکا می نمایند و از طرفی دیگر داعش را تسلیح می نمایند و طالبان را راه می اندازند ؛ با این وسیله رذیلانه به روحیه انترناسیونالیستی کارگران و زحمتکشان حمله می نمایند ؛ که تا از این طریق نیز فاشیزم ضد یهودی گری را در میان کارگران و زحمتکشان مسلمانان ترویج نمایند ؛ با این وسیله ناشایست و غیرشرافتمندانه نیز اسلام فاشیستی را ترویج می نمایند ؛ و ملتهای منطقه را به جان هم می اندازند تا احساسات فاشیستی را تحریک نمایند ؛ تا بدینوسیله بازهم ….رذیلانه و رذیلانه … اهداف غیرشرافتمندانه و استثمارگرانه شان را پیش ببرند ….. یکی از همکاران مستقیم و بدون واسطه امریکا و اسرائیل در منطقه جمهوری جنایت و اسلامی ایران است ؛ کسی ایا از احمقی نژاد پرسید ؛ چرا باید اسرائیل از روی نقشه جهانباید پاک شود ؟؟ بسیار روشن و روشن تر از خورشید در آسمان تابستان در کردستان و در سنندج می شود آنرا دید ؛ که همکار مستقیم و زیر جلکی امریکا و اسرائیل ؛ رزیم جنایتکار اسلامی ایران است ؛ هارت و پورت ها مصرف خارجی دارد و خر رنگ کنی ….. این ها همه بهانه است ….همانگونه که داعش سیاستهای امریکا را با نام تنفر از سایر ادیان در پیش گرفته است….ناسیونالیزم نیز یکی از ابزار های این جنایتکاران است و خواهد بود ….. منتظر سناریوهای بعدی باشید .
  دست امپریالیزم از سرنوشت مردم منطقه کوتاه ….
  حق تعیین سرنوشت خلقها بدست خود
  و در کنار هم در صلح و صفا زیستن خلقها حق انسانی و مسلم مردم و خلقهای منطقه و جهان است …
  زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری .
  برقرار باد ازادی و برابری

  عمر محمدی
  شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۳ برابر با ۱۹ جولای ۲۰۱۴

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s